Rasterwoorden

Er zijn woorden waarbij na verwisseling van de eerste en tweede helft, een ander correct woord ontstaat. Een aardig voorbeeld is raster. Als men ras en ter verwisselt ontstaat terras. In de Nederlandse taal zijn er meer dan 100 te vinden.

België - giebel
delven - vendel
dender - derden
denken - kenden
elstak - takels
eremis - misère
gasman - mangas
oogwit - witoog
penter - terpen
raster - terras
terzet - zetter
volzin - zinvol
aardrijk - rijkaard
autorace - raceauto
baarlijk - lijkbaar
bankgiro - girobank
bankpost - postbank
bankwerk - werkbank
beenmerg - mergbeen
bergzout - zoutberg
bladgoud - goudblad
blikogen - ogenblik
blokboek - boekblok
boekjaar - jaarboek
boekwerk - werkboek
boomstam - stamboom
bootrace - raceboot
bouwlaag - laagbouw
bouwland - landbouw
buikspek - spekbuik
chefstaf - stafchef
dijkring - ringdijk
drukwerk - werkdruk
duinzand - zandduin
geelrood - roodgeel
geldnood - noodgeld
glashard - hardglas
haarkrul - krulhaar
halmstro - strohalm
houtvlot - vlothout
huishuur - huurhuis
huisraad - raadhuis
huisspin - spinhuis
huiswerk - werkhuis
huiswijn - wijnhuis
koolraap - raapkool
koolzuur - zuurkool
koorzang - zangkoor
laagveen - veenlaag
lampolie - olielamp
landwijn - wijnland
lijkrede - redelijk
maatstok - stokmaat
neuspunt - puntneus
neuswijs - wijsneus
nootolie - olienoot
oliepalm - palmolie
oliezaad - zaadolie
pontveer - veerpont
slagveld - veldslag
solozang - zangsolo
stukwerk - werkstuk
taalvorm - vormtaal
tijdzone - zonetijd
veldwerk - werkveld
voorwaar - waarvoor
zoetzuur - zuurzoet
actiemodel - modelactie
avondfeest - feestavond
betonstaal - staalbeton
blauwgrijs - grijsblauw
blauwgroen - groenblauw
bloeddonor - donorbloed
bodemwater - waterbodem
bonenstaak - staakbonen
bruingrijs - grijsbruin
bruinzwart - zwartbruin
doornhagen - hagendoorn
flitslicht - lichtflits
fortepiano - pianoforte
grijsgroen - groengrijs
grijszwart - zwartgrijs
groeimarkt - marktgroei
indexoptie - optie-index
kamerwacht - wachtkamer
kraanwater - waterkraan
kunstvlieg - vliegkunst
kunstwoord - woordkunst
marktrente - rentemarkt
plaatstaal - staalplaat
plaattitel - titelplaat
prijsvraag - vraagprijs
rechtstand - standrecht
spuitwater - waterspuit
standvogel - vogelstand
steenstort - stortsteen
tegelvloer - vloertegel
vloedwater - watervloed
banketletter - letterbanket
bewijsplaats - plaatsbewijs
boerenkoffie - koffieboeren
bridgewereld - wereldbridge
diepterecord - recorddiepte
filterkoffie - koffiefilter
honingklaver - klaverhoning
hoogterecord - recordhoogte
koekenpannen - pannenkoeken
koffiepoeder - poederkoffie
krachtmensen - mensenkracht
laagterecord - recordlaagte
liefdezuster - zusterliefde
muziekschool - schoolmuziek
muziekwereld - wereldmuziek
omroepwereld - wereldomroep
opnamestudio - studioopname
schooltoneel - toneelschool
toneelwereld - wereldtoneel
wereldwonder - wonderwereld
knipselkranten - krantenknipsel
ploegentijdrit - tijdritploegen
geheugenschijven - schijvengeheugen
jongerenprobleem - probleemjongeren
belastinginkomsten - inkomstenbelasting
generatiestudenten - studentengeneratie
kandidaatministers - ministerskandidaat

Minder mogelijkheden zijn er met woorden waarvan het aantal letters oneven is - de middelste letter blijft dan staan.

asiel - elias
bomma - mambo
epost - stoep
engte - tegen
entre - reten
gente - tenge
isomo - moois
noest - steno

berookt - oktober
jasspel - pelsjas
negerij - rijeneg

huurronde - onderhuur
melkronde - ondermelk

bezitsrecht - rechtsbezit
machtsstaat - staatsmacht
rechtsstaat - staatsrecht

eenheidsgewicht - gewichtseenheid

bewegingsvrijheid - vrijheidsbeweging


Startpagina

Opmerkingen?