Gemeen-tehuis-woorden

Cryptogrammenmakers maken er vaak gebruik van: delen van een woord omschrijven waardoor een geheel ontstaat dat niets met die delen heeft te maken maar toch een bestaand woord is. Een valse woning wordt een gemeen-tehuis oftewel een gemeente-huis.

Met dank aan Pim Lemmens, die een pagina met homogrammen beheert, zie homogrammatica

Je kunt je afvragen of er ook woorden zijn die meer dan twee splitsingen hebben, welnu die zijn er! Kijk maar.

aardas aar-das aard-as
barkas bar-kas bark-as
bestel bes-tel best-el
bondel bon-del bond-el
elftal elf-tal elft-al
galmei gal-mei galm-ei
gildos gil-dos gild-os
nestel nes-tel nest-el
portel por-tel port-el
spatel spa-tel spat-el
wandel wan-del wand-el
weetal wee-tal weet-al
weitas wei-tas weit-as
welput wel-put welp-ut
zeemos zee-mos zeem-os
aardrol aar-drol aard-rol
bankier ban-kier bank-ier
barkruk bar-kruk bark-ruk
dampaal dam-paal damp-aal
haardos haar-dos haard-os
lampion lam-pion lamp-ion
lamprei lam-prei lamp-rei
normaal nor-maal norm-aal
peetoom pee-toom peet-oom
portaal por-taal port-aal
portier por-tier port-ier
potspel pot-spel pots-pel
puitaal pui-taal puit-aal
tuinier tui-nier tuin-ier
valkuil val-kuil valk-uil
veestal vee-stal veest-al
walmuur wal-muur walm-uur
wandrek wan-drek wand-rek
wantaal wan-taal want-aal
zeegras zee-gras zeeg-ras
zeereis zee-reis zeer-eis
balkleed bal-kleed balk-leed
driespan drie-span dries-pan
driestal drie-stal dries-tal
gasthuis gas-thuis gast-huis
harpluis har-pluis harp-luis
koetsier koet-sier koets-ier
leisteen lei-steen leis-teen
meidrank mei-drank meid-rank
plankier plan-kier plank-ier
poststuk pos-tstuk post-stuk
raspaard ras-paard rasp-aard
rusthuis rus-thuis rust-huis
schalmei schal-mei schalm-ei
vloeitje vlo-eitje vloei-tje
voordeel voor-deel voorde-el
voornaam voor-naam voorn-aam
waardeel waar-deel waarde-el
wedereis wede-reis weder-eis
zeeleeuw zee-leeuw zeel-eeuw
zeemacht zee-macht zeem-acht
zeemeeuw zee-meeuw zeem-eeuw
zeepaard zee-paard zeep-aard

balkanker bal-kanker balk-anker
geniepark genie-park geniep-ark
lamplicht lam-plicht lamp-licht
reukoffer reu-koffer reuk-offer
slabakker sla-bakker slab-akker
sleepruim slee-pruim sleep-ruim
sparappel spa-rappel spar-appel
spiegelei spie-gelei spiegel-ei
teersteen teer-steen teers-teen
vloeitjes vlo-eitjes vloei-tjes
voornacht voor-nacht voorn-acht
wolkaarde wol-kaarde wolk-aarde
dorpstoren dorp-storen dorps-toren

driestaart drie-staart dries-taart
gaardenier gaar-denier gaarde-nier
poolstreek pool-streek pools-treek
reetrekker ree-trekker reet-rekker
geveldeuren gevel-deuren gevelde-uren
splitstaart split-staart splits-taart
strooptocht stro-optocht stroop-tocht
bastaardspin bast-aardspin bastaard-spin
gemeentehuis gemeen-tehuis gemeente-huis
tegenstellen tegen-stellen tegens-tellen
schelmstukken schelm-stukken schelms-tukken
vooronderstelling voor-onderstelling vooronder-stelling
voornaamwoordelijk voor-naamwoordelijk voornaam-woordelijk

Gemeentehuiswoorden met meer dan twee splitsingen

besteken bes-teken best-eken beste-ken
dokteren dok-teren dokt-eren dokte-ren
lasteren la-steren las-teren last-eren laste-ren
bruineren brui-neren bruin-eren bruine-ren
kleineren klei-neren klein-eren kleine-ren
meesteren mee-steren mees-teren meest-eren meeste-ren
meesturen mee-sturen mees-turen meest-uren
paraderen par-aderen para-deren parade-ren
versieren ver-sieren vers-ieren versie-ren
verslagen ver-slagen vers-lagen versla-gen
verslaven ver-slaven vers-laven versla-ven
vlasteelt vla-steelt vlas-teelt vlast-eelt
volkstaal volk-staal volks-taal volkst-aal
waarderen waar-deren waard-eren waarde-ren
kruisteken krui-steken kruis-teken kruist-eken
verstarren ver-starren vers-tarren verst-arren verstar-ren
verstikken ver-stikken vers-tikken verst-ikken
verstopper ver-stopper vers-topper verst-opper
kniestukken knie-stukken knies-tukken kniest-ukken
verstaander ver-staander vers-taander versta-ander
verstrekken ver-strekken vers-trekken verst-rekken
verwonderen ver-wonderen verwon-deren verwond-eren verwonde-ren
buitensteven buiten-steven buitens-teven buitenst-even buitenste-ven
middelstukken middel-stukken middels-tukken middelst-ukken
verstoppertje ver-stoppertje vers-toppertje verst-oppertje
bastaardspinnen bast-aardspinnen bastaard-spinnen bastaards-pinnen

Startpagina

Opmerkingen?