Van alles over wedstrijd roken.

 

Pijproken is rustgevend. Pijproken doe je met een goed glas wijn of misschien iets sterker, voor de ontspanning. Even een pijpje stoppen en dan lekker onderuit op de bank.
Althans zo gaat het meestal, maar er is ook een andere vorm van pijproken, die bij velen niet bekend is.
Het pijproken in wedstrijd verband. Het doel is eenvoudig, zo lang mogelijk roken en je hebt gewonnen. Maar zo simpel is het nog niet. Er is een reglement opgesteld met maar liefst 54 artikelen, waarin staat waar men zich tijdens de wedstrijd aan moet houden.
Het wedstrijdroken geeft een bijzonder dimensie aan het pijproken. Je zit met een aantal andere pijprokers en je probeert zo lang mogelijk de pijp in de brand te houden. Dat geeft spanning, want je bent niet de enige! Iedere wedstrijdroker heeft zijn of haar eigen methode ontwikkeld om het kooltje in de tabak zo klein mogelijk te houden, immers zo verbrand je de minste tabak. Even de concentratie verliezen kan fataal zijn, want je mag de pijp slechte 1 keer aansteken, uit is uit en dan ben je uit de competitie.
Je hebt natuurlijk verschillende wedstrijdrokers, de een vindt het gewoon leuk om mee te doen en de andere gaat voor de hoofdprijs. Maar ieder die zich inschrijft voor een wedstrijd heeft dezelfde tick, de liefde voor de pijp en het pijproken.

In een notendop komen de regels hierop neer:

 • iedereen heeft een zelfde pijp,
 • je krijgt drie gram tabak,
 • je krijgt twee lucifers,
 • je hebt 5 minuten de tijd om de tabak in de pijp te stoppen,
 • daarna heb je 1 minuut de tijd om met de twee lucifers de pijp aan te steken,
 • Pas na 10 minuten competitie mag er gedronken worden,

Dan komt het neer op het zo lang mogelijk brandend houden van de pijp. Natuurlijk zijn er de internationale regels van de CIPC, die staan hieronder vermeld:

Comite International Des Pipe-clubs (CIPC)

Reglement voor nationale-, internationale-, Europese- en wereldkampioenschappen pijproken.

Het doel van de wedstrijd.

Het doel van de wedstrijd is het zolang mogelijk roken van een pijp door de deelnemers aan de wedstrijd zonder de pijp opnieuw aan te steken. De wedstrijd wordt gewonnen door de deelnemer die er in slaagt het langst de pup brandende te houden. Elke deelnemer aan de wedstrijd is verplicht gebruik te maken van het standaardgewicht van een zelfde tabak, een identieke pijp, en identieke pijpstopper.

Deelname.

Artikel 1.
Deelname aan de wedstrijd staat open voor personen van 18 jaar en ouder. Deelnemers weten dat roken de gezondheid schaadt en dat het longkanker of hartklachten kan veroorzaken.
Artikel 2.
De organiserende bond mag het aantal deelnemers per club en per land beperken (dit moet bekendgemaakt worden aan alle betrokkenen zodra de instantie is aangewezen die met de organisatie van de wedstrijd wordt belast).

Tabak.

Artikel 3.
Deelnemers dienen de tabak te gebruiken die door de organisatoren van de wedstrijd is uitgekozen.
Artikel 4.
Er wordt gebruik gemaakt van 3 (drie) gram tabak.
Artikel 5.
De organisatoren zullen tenminste 2 maanden voor de datum van de wedstrijd de naam van de gekozen tabak bekendmaken, samen met het volledige programma van het evenement.
Artikel 6.
De organisatoren zullen vlak voor de aanvang van de wedstrijd aan elke deelnemer de pijp verstrekken, die tijdens de wedstrijd wordt gebruikt.
Artikel 7.
De pijp moet van klassiek model zijn, gemaakt zijn van bruyere-hout en tenminste 3 gram tabak kunnen bevatten. De pijp wordt ter beschikking gesteld door de organisatoren.
Artikel 8.
De organisatoren zullen tenminste 2 maanden voor de datum van de wedstrijd de precieze maten van de wedstrijdpijp bekend maken (zie ook Art.5). De organisatoren zullen deelnemende clubs die dat verzoeken een voorbeeld van de pijp ter beschikking stellen tegen vergoeding van alle kosten.
Artikel 9.
Voor de aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers hun pijp controleren in aanwezigheid van de tijdwaarnemer. Zij mogen om vervanging van hun pijp vragen als er iets aan mankeert.

Jury.

Artikel l0
De jury heeft bindende bevoegdheden en bestaat uit:

 1. een voorzitter;
 2. een wedstrijdleider tot wiens taak het behoort besluiten en resultaten bekend te maken en, indien nodig, de tijdregistratie te leiden;
 3. tenminste 2 tijdbijhouders;
 4. tenminste 1 jurylid voor elk land, dat aan de wedstrijd deelneemt;
 5. een of meer wedstrijdsecretarissen (zonder stemrecht);
 6. de tijdwaarnemers als beschreven in artikel 11.

Artikel 11.
Elke groep van tien (10) deelnemers zal worden begeleid door tenminste een (1) tijdwaarnemer. De tijdwaarnemers worden aangewezen door de voorzitter van de jury. De organiserende instantie zal zorgdragen voor tijdwaarnemers. De tijdwaarnemers dragen zorg voor het goede verloop van de wedstrijd. De tijdwaarnemers zullen voortdurend de deelnemers gadeslaan en een lijst bijhouden waarop de bereikte tijd van elke deelnemer wordt genoteerd. Zij zullen de pijpen en andere attributen, zoals vermeld in artikel 15 van dit reglement, ronddelen. Zij kunnen wanneer nodig instructies vragen aan de jury. De jury kan een tijdwaarnemer vervangen als deze tijdens de wedstrijd niet naar behoren blijkt te functioneren.

Het zich presenteren van de deelnemers.

Artikel 12.
Wanneer zijn naam wordt afgeroepen moet iedere deelnemer zich melden bij de jury. Deelnemers worden voorzien van een genummerd kenmerk dat zichtbaar gedragen dient te worden. Iedere deelnemer neemt plaats op de hem toegewezen zitplaats.

Procedures voor de wedstrijd.

Artikel 13. De deelnemers mogen uitsluitend een houten pijpstopper gebruiken met een doorsnede van 10 millimeter en een lengte van 10 centimeter. Deze pijpstopper wordt door de organisatie verstrekt. Geen enkel ander hulpmiddel mag worden gebruikt.
Artikel 14.
Op een teken van de wedstrijdleider voorzien de tijdwaarnemers alle deelnemers van een pijp. Na controle van de pijp wordt deze door de deelnemers voor zich op tafel gelegd. Een defecte pijp mag worden geruild.
Artikel 15. Op een teken van de wedstrijdleider zullen de tijdwaarnemers de pijpstoppers (zie artikel 13), pakjes tabak en lucifers uitdelen door ze voor elke deelnemer neer te leggen. De deelnemers mogen de tabak niet aanraken tot het startsein is gegeven.
Artikel 16
Als de laatste controle door de tijdwaarnemers is gebeurd, zijn de enige zaken die een deelnemer voor zich heeft liggen de volgende:

 1. de pijp
 2. het pakje tabak
 3. de houten pijpstopper
 4. een doosje met twee (2) lucifers
 5. een vel papier van A4 formaat.

Tijdens de wedstrijd gelden de volgende regels:

 1. de deelnemers mogen de pijpstopper alleen gebruiken met de pijp in de mond;
 2. het is niet toegestaan tegen de kop van de pijp te tikken met de pijpstopper of enig andere voorwerp;
 3. het is toegestaan voor enkele seconden het mondstuk uit de pijp te nemen om de sappen eruit te laten lopen op het vel papier;
 4. het vel papier kan tevens gebruikt worden voor het schoon maken van de pijpstopper;
 5. een andere pijp of hulpmiddel mag niet gebruikt worden.

Artikel 17.
Als de wedstrijdleider het startsein geeft mogen de deelnemers het pakje tabak openen en hebben zij vijf (5) minuten de tijd om hun pijp te stoppen.
Artikel 18.
De tabak mag alleen worden bewerkt voorzover dit reglement dat toelaat.
Artikel 19.
Deelnemers mogen de tabak op geen enkele wijze bevochtigen.
Artikel 20.
Deelnemers mogen geen vreemde voorwerpen in de pijp aanbrengen, zoals krijt, filters of welke andere stof dan ook.
Artikel 21.
Na de toegestane 5 minuten om de pijp te stoppen zullen de tijdwaarnemers de resterende tabak verwijderen.
Artikel 22.
Als de voorzitter van de jury daartoe het teken geeft, moeten de deelnemers hun pijp aansteken en gaat de wedstrijdtijd in.
Artikel 23.
Deelnemers hebben een minuut de tijd om de pijp aan te steken met behulp van een of twee lucifers. Lucifers die breken of niet willen branden worden door de tijdwaarnemer vervangen.
Artikel 24.
Als de pijp van een deelnemer uit is, moet hij zijn nummer duidelijk uitroepen. De tijdwaarnemer zal het nummer herhalen en de bereikte tijd registreren op de lijst. De tijdwaarnemer en de deelnemer tekenen voor akkoord.
Artikel 25.
Indien de tijdwaarnemer vermoedt, dat een pijp uit is, mag hij de deelnemer verzoeken rook uit te blazen. Als blijkt dat de pijp uit is en de deelnemer dit niet gemeld heeft conform artikel 24, dan zal de tijdwaarnemer - na zorgvuldig onderzoek - de pijp innemen, deze bij de jury brengen ter controle en de jury verzoeken de deelnemer te diskwalificeren wegens oneerlijk spel.
Artikel 26.
De deelnemer die aldus wordt uitgeschakeld moet zich bij de jury melden, zijn wedstrijdnummer inleveren en ontvangt dan zijn pijp terug. Eenmaal uitgeschakeld mag hij de wedstrijd niet langer bijwonen en moet hij plaatsnemen in een daarvoor aangewezen ruimte.
Artikel 27.
Een deelnemer, die het hout van zijn pijp heeft laten branden, zal worden gediskwalificeerd. De jury bepaalt wanneer er sprake is van een verbrande pijp.

Speciale regels.

Artikel 28.
Deelnemers mogen as uit hun pijp verwijderen, maar mogen geen tabak, die daarbij uit de pijp valt, terugstoppen.
Artikel 29.
Deelnemers mogen drinken zodra de wedstrijd 10 minuten geduurd heeft. De glazen zullen door de tijdwaarnemer worden aangereikt, aangezien het buitenstaanders niet is toegestaan bij de deelnemers te komen gedurende het verloop van de wedstrijd, d.w.z. vanaf het moment dat de tijdwaarnemers hebben gecontroleerd of slechts de benodigde voorwerpen alle aanwezig zijn.
Artikel 30
Het is niet toegestaan de pijp aan te houden door in de kop van de pijp te blazen met de mond of door de neus. Dit vormt een reden tot uitschakeling. Het is streng verboden op de pijp te kloppen of deze te schudden op welke manier dan ook.

Reclame.

Artikel 31.
Bij internationale kampioenschappen is reclame toegestaan met de volgende beperkingen:

 1. de afmeting van het genummerde kenmerk, dat gedragen wordt door de deelnemers, mag niet groter zijn dan ľ van een vel papier van A4 formaat; de advertentie zelf mag niet groter zijn dan 15 cm2;
 2. reclame op de kleding van de deelnemers mag niet groter zijn dan 15 cm2;
 3. reclame op het A4 vel papier, dat door de deelnemers gebruikt wordt tijdens de wedstrijd, is niet toegestaan;
 4. de maximum maat van een tafelnummerbord is de helft van een A4 formaat vel papier;
 5. de wedstrijdpijpen mogen voorzien worden van een handels- of merknaam;
 6. de uitgereikte pijpstoppers mogen voorzien worden van een handels- of merknaam;
 7. de lucifersdoosjes mogen voorzien worden van reclame;
 8. draagtassen, die door de organisatie aan de deelnemers worden uitgereikt, mogen voorzien van reclame;
 9. op de kleding van organisatoren en jury mag geen reclame worden aangebracht.

Artikel 32.
Bij nationale kampioenschappen mag op de kleding van organisatoren en jury geen reclame worden aangebracht. De nationale CIPC vertegenwoordiger beslist over verdere vormen van reclame.

Inschrijvingen.

Artikel 33.
De organisatie bepaalt het inschrijfgeld voor de wedstrijd. Elke deelnemer betaalt dit bij inschrijving. Het zal niet worden gerestitueerd indien de deelnemer niet voor de wedstrijd verschijnt. Inschrijving dient te gebeuren voor het sluitingstijdstip dat door de organisatoren wordt vastgesteld.
Artikel 34.
Na-inschrijvingen of vervangingen kunnen naar het inzicht van de organisatie worden toegestaan dan wel geweigerd.
Artikel 35.
Voor zover niet in het inschrijfgeld begrepen dient de deelnemer ook de overige kosten te betalen.

Uitslagen.

Artikel 36.
De jury stelt de uiteindelijke uitslag vast. De beslissing van de jury is bindend.
Artikel 37.
Individuele winnaars: winnaar is de deelnemer wiens pijp het laatst uitging, vooropgesteld dat het hout van zijn pijp niet heeft gebrand of hij anderszins de regels heeft overtreden. De jury controleert de pijpen van de top tien deelnemers om vast te stellen dat ze niet verbrand zijn.
Artikel 38.
De winnaar mag zich, naar gelang van het evenement, "Wereld-", "Europees", "Aziatisch" of "Amerikaans" kampioen noemen. De beste vrouwelijke deelnemer mag zich, naar gelang van het evenement, "Wereld-", "Europees", "Aziatisch" of "Amerikaans" kampioene noemen.
Artikel 39.
Vrouwelijke deelnemers hebben dezelfde rechten en verplichtingen als mannelijke deelnemers. De organisatoren mogen echter speciale prijzen aan hen ter beschikking stellen en mogen tevens een speciale lijst van de resultaten van de vrouwelijke deelnemers opstellen.
Artikel 40. Landenwinnaars: een landenteam mag bestaan uit 3 tot 5 deelnemers van wie de namen worden opgegeven door de voorzitter van de nationale pijpclub. Winnaar wordt het team met de hoogste totaaltijd van de drie beste resultaten van het team.
Artikel 41.
Elk team moet bestaan uit leden aangesloten bij de nationale pijpclub die ze heeft opgegeven. Teams mogen samengesteld zijn uit alleen heren, alleen dames, of gemengd. De samenstelling van het team heeft geen invloed op de einduitslag.
Artikel 42.
Het winnende landenteam mag zich, naar gelang van het evenement, "Wereld-", "Europees", "Aziatisch" of "Amerikaans" teamkampioen noemen.
Artikel 43.
De beker, gewonnen door het winnende land, is een wisselprijs. Deze blijft in het bezit van de plaatselijke of nationale pijpclub tot het volgende kampioenschap. Het winnende team mag echter de beker van een plaat voorzien met daarop vermeld de naam van het team en de plaats en datum van de overwinning.

Klachten.

Artikel 44.
Tijdens de wedstrijd mogen deelnemers bezwaar maken tegen een beslissing van een tijdwaarnemer door een klacht te deponeren bij de jury binnen vijftien (15) minuten na af loop van de wedstrijd.
Artikel 45.
Klachten ingediend na bovengenoemde periode zijn niet meer ontvankelijk.
Artikel 46.
De organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade of verwonding, in welke vorm dan ook, van zaken of personen, al dan niet deelnemer.
Artikel 47.
Door inschrijving voor de wedstrijd verklaren deelnemers akkoord te gaan met dit reglement.

Afspraken tussen de nationale clubs.

Artikel 48.
Clubs aangesloten bij het CIPC aanvaarden dit reglement als het enige van toepassing voor het betwisten van de titel "Wereld-","Aziatisch" of "Amerikaans" kampioen pijproken. Zij verbinden zich niet deel te nemen aan enige andere internationale officiŽle wedstrijd, georganiseerd door instanties die dit reglement niet toepassen.
Artikel 49.
Het Wereldkampioenschap pijproken wordt elke vier jaar gehouden, afwisselend met de Europese kampioenschappen, die eveneens elke vier jaar gehouden worden. Deelnemers kunnen zich niet inschrijven voor de wedstrijd tenzij zij zijn aangewezen door de nationale pijpclubs, aangesloten bij de CIPC. De CIPC behoudt zich het recht voor een bindend oordeel te vellen in geval van geschillen.

Aanvullende bepalingen.

Artikel 50.
Op de dag voor het kampioenschap zullen de voorzitters van de nationale pijpclubs die de CIPC vergadering bijwonen samen met tenminste een lid van de jury - niet van het organiserende land - tien willekeurige zakjes wedstrijdtabak controleren op gewicht. Het gewicht van de tabak in de zakjes mag variŽren tussen 2,9 en 3,1 gram.
Artikel 51.
De uitnodiging voor de wedstrijd moet in het bezit zijn van de voorzitters van de nationale pijpclubs voor 1 juli van het jaar waarin de wedstrijd gehouden wordt. Inschrijfformulieren moeten tenminste een maand voor de wedstrijd teruggezonden zijn aan de organisatie.
Artikel 52.
De organisatie van een internationale wedstrijd moet een aparte zaal ter beschikking stellen voor de CIPC vergadering, die gehouden wordt op de dag voor de wedstrijd.
Artikel 53.
Een vertegenwoordiger van het organiserende land moet de CIPC vergadering bijwonen.
Artikel 54.
Internationale en nationale kampioenschappen mogen niet tegelijkertijd gehouden worden.

 

N.B. Dit reglement is een vertaling van de "CIPC Regulations for the National & International Pipe smoking Championship" van 9 oktober 1991. Bij twijfel geldt het engelse reglement. Als u de tekst van de regels in het engels wilt nalezen verwijzen wij u naar de website van het CIPC.

cipc_logo.jpg (2330 bytes)