Foto's van P.K. Braat en zijn handtekening onder zijn trouwakte uit 1847. De onderste foto is in 1879 genomen door J.G. Hameter en opgenomen in de
beeldbank van Bibliopolis
.

Pieter Kornelis Braat (1823-1888)
Uitgever en boekverkoper te Dordrecht

door Eddy M. Habben Jansen, reacties: ( )

'Ik heb Vincent van Gogh nooit gesproken - wel meermalen gezien, toen ik nog een jongen was in Dordt, als hij daar van die gekleurde cents-prenten aan de schoolkinderen verkocht in den boekwinkel van Blusse en Van Braam.' Aan het woord is de schilder en schrijver Jan Veth, geciteerd in de NRC van 31 mei 1914 . Hij verwijst naar de periode van begin januari tot begin mei 1877, toen Van Gogh werkte als boekverkopersbediende, in dienst van boekverkoper Pieter Kornelis Braat.

Pieter Kornelis Braat wordt op 31 augustus 1823 in Sluipwijk geboren als zoon van Dirk Braat en Geertje Prosman. Zijn vader was in Sluipwijk onderwijzer en later burgemeester van Sluipwijk en Stein. Bovendien was vader Braat enige tijd actief als drukker. Na zijn huwelijk met Emilia Capteyn in 1847 vestigt Pieter zich in Dordrecht en zal daar de rest van zijn leven actief blijven in het boekenwezen, als boekhandelaar en aanvankelijk ook als uitgever onder eigen naam. Bij drukkerij Blusse rolt in dat jaar de 56 pagina's tellende 'Catalogus der lees-bibliotheek van P.K. Braat, boekverkooper, Voorstraat tusschen de Pelse- en Lombardebrug, Wijk D. nr. 63, te Dordrecht' van de persen. Voor zover bekend verschijnen in 1849 de eerste door hem verzorgde publicaties, twee 28 pagina's tellende brochures uitgegeven door 'P.K. Braat, Dordrecht': 'Iets over de vrachtvaart op Neerlands Oost-Indie, ten dienste van den staat' en 'Bedenkingen, betreffende het besluit der Nederlandsche Handel-Maatschappij, genomen den 13 December 1848'.

Bij P.K. Braat verschijnen boeken over uiteenlopende onderwerpen. Vrij veel boeken gaan over scheepvaart en over theologie, maar ook poezië, romans, werktuigbouwkunde, bijenteelt en recht komen aan bod. In totaal geeft Braat tussen 1849 en 1871 meer dan 90 titels uit. Een overzicht is hieronder te vinden, maar is vermoedelijk niet volledig.

In 1864 neemt hij de boekhandel T. Pieren Jz. over, eveneens aan de Voorstraat. In 1870 verschijnt voor de laatste maal een nieuwe titel uitgegeven onder de naam P.K. Braat, in 1871 nog een laatste herdruk. Vanaf 1871 is hij firmant bij de firma Blusse en Van Braam, ook aan de Voorstraat, aan de zuidoostkant van het Scheffersplein. Het adres is C1602, later bekend als Voorstraat 256. De eerste jaren werkt Braat samen met Gerardus Johannes Blussé, die in 1879 als medefirmant vertrekt. Zoon Dirk Braat werkt dan al sinds 1873 in de zaak van zijn vader en zal de boekhandel later ook voortzetten.

In het bovengenoemde NRC-artikel beschrijft Dirk Braat hoe in deze periode Vincent van Gogh in de winkel van zijn vader terecht kwam: 'Naar aanleiding van een schrijven van mijn broer Frans die in die dagen werkzaam was bij de firma Boussod, Valadon en Co. te Parijs, waar hij veel in aanraking kwam met den heer Theo van Gogh, gaat mijn vader er toe over V. een plaatsje te geven in de zaak (...)'. Vincent schrijft zijn broer erover op oudjaarsdag 1876: 'Er is nog iets nu dat ik U moet vertellen; een paar dagen geleden kwam de Hr. Braat uit Dordt een bezoek brengen bij Oom Vincent en zij spraken over mij en oom vroeg aan de Hr B., of er bij hem, indien ik dit verlangde, voor mij plaats zou zijn. De Hr B. dacht hij wel plaats zou hebben en zeide dat ik maar eens moest komen om er over te spreken. Dus ben ik gisteren morgen vroeg er heen geweest, Pa en Moe en ik ook, vonden het iets dat wij niet moesten laten voorbijgaan zonder te zien wat het was. Sprak met hem af ik na Nieuwejaar eene week bij hem zou komen en na verloop van dien tijd kunnen wij zien.'

Van Gogh blijft maar kort en vertrekt in mei naar Amsterdam. In deze tijd is hij van plan theologie te gaan studeren. Van Gogh bezoekt daarom regelmatig zijn oom Johannes Paulus Stricker, theoloog en predikant, die, al dan niet toevallig, ook een auteur is waar Braat mee samenwerkt.

Auteurs en vertalers

Sommige schrijvers zijn slechts eenmalig betrokken bij een boek van Braat. Verder mogen we aannemen dat hij met de buitenlandse auteurs die hij liet vertalen niet altijd persoonlijk contact heeft. Auteurs en vertalers met wie Braat vaker contact heeft, en die aan meer dan één uitgave van hem meewerken, wonen of werken meestal in Dordrecht:

- Johannes Albertus van Beek (1836-1913), van 1862 tot 1875 pastoor bij de bisschoppelijke clerezy te Dordrecht.

Abraham Herman Blom (1815-1885), hervormd predikant te Dordrecht (1845-1866), van wie Braat tenminste drie boeken uitgeeft. Blom was een studiegenoot en vriend van J.P. Stricker.


Christiaan Julius ('Jules') van Deventer (1824-1892), zich noemende J.C. van Deventer, vanaf 1865 de eerste directeur van de HBS aan de Nieuwstraat in Dordrecht. Hij vertaalt voor Braat boeken uit het Duits en het Engels. In 1866 heeft hij geen tijd voor een vertaling, maar schrijft wel een 'woord van aanbeveling' in Het verloren handschrift van Freytag. Hij ondertekent deze aan Braat gerichte aanbeveling met 'Uw toegenegen Vriend'. Van Deventer was getrouwd met Anne Marie Busken Huet, een zuster van de bekende schrijver.


- Nicolaas Bernhardus Donkersloot (1813-1890), arts, van 1860 tot 1880 geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te Dordrecht.

Marin Henry Jansen (1817-1893), officier bij de Marine en later lid van de Raad van State. Van zijn hand verschijnt o.a. 'De omwenteling in het zeewezen'. Ook vertaalt hij Maury's Physical geography of the sea' in het Nederlands.


Mark Prager Lindo (1819-1877), doctor in de letteren en achtereenvolgens leraar aan het Gymnasium te Amsterdam (1842-1853), Hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda (1853-1865) en Inspecteur van het lager onderwijs in Zuid-Holland. Lindo vertaalt voor Braat enkele boeken uit het Engels, in ieder geval in 1858 en 1867.


Adolph Samuel van Oven (1837-1915), leraar wis- en natuurkunde en later directeur van de HBS in Dordrecht. Van Oven trouwt met Susanne Julie van Deventer, dochter van bovengenoemde J.C. van Deventer, die de eerste directeur van de HBS was.


Marie Adrien Perk (1834-1916), theoloog die diverse boeken voor Braat schrijft en vertaalt. Is een bekende van Stricker. Perk is van 1855 tot 1868 predikant van de Waalse gemeente in Dordrecht.


Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff (1828-1889), theoloog, kerkhistoricus en hoogleraar. Is van 1856 tot 1859 predikant in Dordrecht. In 1857 verschijnen twee boeken van hem bij P.K. Braat.


- H.A. Schreuder was o.a. heel- en verloskundige en prosector aan de Geneeskundige School te Rotterdam.

Johannes Paulus Stricker (1816-1886), theoloog, is tot 28 oktober 1855 predikant in Dordrecht. P.K. Braat geeft tenminste twee boeken van Stricker uit, in en kort na de tijd dat Stricker in Dordrecht werkt. In 1855 verzorgt Stricker voor Braat ook de vertaling van 'Togt door het Heilige Land' van W.F. Lynch. Stricker is getrouwd met Willemina Carbentus, een oudere zus van de moeder van Vincent van Gogh.


Overlijden

Pieter Kornelis Braat overlijdt op 18 maart 1888. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel schrijft: 'In hem verliest de Boekhandel een verdienstelijk lid. Verdienstelijk - misschien minder door grote ondernemingen die hij in zijn ruim 40 jarige loopbaan als boekhandelaar-uitgever heeft gedaan, dan wel door zijn liefde voor het vak, zijne rechtschapenheid in al zijne handelingen en zijn afkeer, die hij steeds aan de dag legde (ook daar waar de geest des tijds ter wille van de finantiën anders voorschreef) voor de kuiperijen, die in den laatsten tijd zoo menig vakgenoot ontsieren. Hij was in den goeden zin des woord een boekhandelaar van den ouden stempel.'

Bronnen:
(1) M.C. Braat, Bijdrage Genealogie Braat, Epe 1978.
(2) Zie ook: Genealogie Braat.
(3) 'De geschiedenis van het huis Voorstraat 256 te Dordrecht', in: Dordrecht Monumenteel, nr. 31, mei 2009.
(4) 'Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende', NRC, 31 mei 1914 , p. 9.
(5) De brieven van Vincent van Gogh zijn online te raadplegen.
(6) ' Levensbericht van Dr. J.P. Stricker' in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887.
.Boeken uitgegeven door P.K. Braat te Dordrecht
Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit bibliotheekcatalogi uit Nederland en het buitenland, gegevens uit catalogi (en websites) met antiquarische boeken en gegevens over boeken uit particuliere collecties. Ook zijn in sommige gevallen titelgegevens ontleend aan aankondigingen in andere boeken van uitgever P.K. Braat. Correcties en aanvullingen op deze lijst of aanbiedingen van boeken van P.K. Braat kunt u doorgeven per mail: ( )


Titelpagina Aankondiging Auteur Titel Jaar Editie Omvang
1
In Algemeen Handelsblad
28 sep 1868
'Den Abt ***' De Plattelands-Pastoor. Uit het Fransch. 1868 - 2 delen, 520 p.
2
In Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
13 apr 1868.
Amstel, A. van den Floris V, graaf van Holland : historisch-romantisch tafereel uit het laatst der 13e eeuw 1868 - 2 delen
3
In NRC
14 nov 1850
Bastiat, Frederic Wat men ziet en wat men niet ziet / Frederic Bastiat ; naar het Fransch 1850 - vi, 45 p.
4
Achterzijde Vier Pastoors Martelaars Beek, J.A. van Beschouwingen over de pauselijke onfeilbaarheid naar aanleiding van de aanvallen van 'De Tijd', 'De Katholieke Stemmen' en de eerw. heer C.J. Willems, r.k.p. te Rotterdam : op de crochure 'Sal de paus op het aanstaande concilie onfeilbaar verklaard worden?' 1869 - iv, 66 p.
5
Begemann, C.G.S. Pinksterstudie. Onderzoek naar de beteekenis van het woord in den volzin Hand. 2:4: "en zij begonnen te spreken met andere talen" 1866 - -
6
Blom, A.H. Toespraak bij het graf van H.J. van Gruting, in leven predikant der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Dordrecht, overleden 7 januarij 1862. 1862 - 8 p. 22 cm
7
Blom, A.H. De leer van het Messiasrijk bij de eerste Christenen volgens de Handelingen der Apostelen : eene bijdrage tot de bijbelsche theologie 1863 - xi, 325 p.
8
Blom, A.H. De synoptische verhalen van den doop van Jezus in de Jordaan en van zijne verzoeking in de woestijn / onderzocht en verklaard door A. H. Blom / Online versie 1867 - 114 p.
9
Blom, A.H. De brief van Jacobus : een bijdrage tot de kennis der oud-Christelijke literatuur en leer / Online versie 1869 - 316 p.
10a
In Algemeen Handelsblad 31 jul 1865 Caracciolo, Enrichetta Verborgenheden der Napolitaansche kloosters : gedenkschriften van Enrichetta Caracciolo, gewezene Benedictijner non / uit het It. door Servaas de Bruin 1865 1e druk 2 delen
10b
Caracciolo, Enrichetta Verborgenheden der Napolitaansche kloosters : gedenkschriften van Enrichetta Caracciolo, gewezene Benedictijner non / uit het It. door Servaas de Bruin 1875 2e druk 2 delen
11
Achterin De leer van het Messiasrijk Colani, T. Onze Vader : rede over Mattheus V: 9 / van T. Colani ; uit het Fransch vert. door M.A. Perk 1861 - 22 p.
12
Achterin De leer van het Messiasrijk Colani, T. Eens Evangeliedienaars leuze bij het aanvaarden zijner bediening : rede / van T. Colani ; uit het Fransch vert. door M.A. Perk 1863 - 20 p.
13
In Algemeen Handelsblad
31 jul 1865
Colani, T. Jezus Christus en het Messias-geloof zijner dagen / [uit het Frans] vert. door M.A. Perk 1865 - 230 p.
14
Colani, T. Het Leven van Jezus volgens Renan / beoordeeld door T. Colani ; uit het Fransch vert. door M.A. Perk 1865 - 116 p.
15
In Nieuwe Rotterdamsche Courant
19 jun 1861.
Dirks, J. Handboek voor Bijenhouders 1861 - -
16
Donkersloot, N.B. De Krankzinnige tegenover de wet en de maatschappij 1870 - vii, 68 p.
17
In Nieuw Amsterdams Handels- en Effectenblad
13 mei 1861.
Donkersloot, N.B. Notice sur quelques établissements d'aliénés en France et en Belgique, suivie d'un aperçu des asiles en Hollande 1861 - iv, 136 p.
18
In Algemeen Handelsblad
20 mrt 1849
Dorsser, C.W.O. van Iets over de vrachtvaart op Neêrlands Oost-Indië, ten dienste van den staat 1849 - 27 p.
19
Dorsser, J.A. van Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsch en hedendaagsch regt ... / door Johannes Adrianus Dorsser 1863 - 13 p.
20
Algemeen Handelsblad
15 dec 1857
Freytag, Gustav Debet en credit. Roman in 6 boeken. Naar den 6den druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.C. van Deventer 1858 - 6 boeken in 3 delen
21
Algemeen Handelsblad
16 nov 1866
Freytag, Gustav Het verloren handschrift. Vertaald door T.C. van der Kulk 1867 - 2 delen
22a
Algemeen Handelsblad
16 feb 1857
Giesse, A.F. Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij / Online versie 1857 1e druk -
22b
In Algemeen Handelsblad
10 feb 1858
Giesse, A.F. Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij 1858 2e druk xx, 253 p.
22c
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad
24 apr 1860
Giesse, A.F. Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij 1860 3e druk xx, 247 p.
22d
Giesse, A.F. Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij 1865 4e druk xx, 428 p.(?)
23a
Goedhart, J.P. Proza en poëzij voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school / [verz.] door J.P. Goedhart 1860 1e druk iv, 99 p.
23b
Goedhart, J.P. Proza en poëzij voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school / [verz.] door J.P. Goedhart 1861 2e druk 103 p.
23c
Goedhart, J.P. Proza en poëzij voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school / [verz.] door J.P. Goedhart 1863 3e druk 104 p.
23d
Goedhart, J.P. Proza en poëzij voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school / [verz.] door J.P. Goedhart 1871 4e druk 103 p.
24
Achterzijde Vier Pastoors Martelaars Gratry, A. Brieven aan den aartsbisschop van Mechelen / door A. Gratry ; uit het Fransch vert. ; met een inl. woord van J. Heijkamp 1870 - xvi, 155 p.
25
In Algemeen Handelsblad
26 aug 1856
Hoëvell, J. D. van Classisch woordenboek van kunsten en wetenschappen / naar Friedrich Lübker's Reallexikon des classischen Alterthums ; vert. [uit het Duits] en bew. door J. D. van Hoëvell, Rector van't Gymnasium te Dordrecht. 1858 - xvi, 1058 p.
26
Hoëvell, J. D. van Beschouwingen over het stedelijk gymnasium van Dordrecht : naar aanleiding eener Memorie betreffende dat gymnasium, den gemeenteraad aangeboden door M.F. Onnen, lid van het Collegie van curatoren. 1861 - 30 p. 24 cm
27a
Algemeen Handelsblad
4 sep 1854
Hoeven, P. van der Handleiding tot het opmaken van de avarijen 1854 1e druk 76 p.
27b
In Algemeen Handelsblad
10 feb 1858
Hoeven, P. van der Handleiding tot het opmaken van de avarijen / Online versie 1858 2e druk 76 p.
28
Houël, W.H. Vier pastoors martelaars, te 's-Gravenhage gedood den 30 Mei 1570, na 3 eeuwen in herinnering gebragt 1870 - iv, 74 p.
29
In Algemeen Handelsblad
12 nov 1857
Hughes, W. Engelands Australische Koloniën in haar ontstaan en tegenwoordigen toestand / William Hughes ; naar het Engelsch door J.P. Bredius 1855 - xii, 299 p.
30
Jansen, M.H. Bijdrage tot Maury's natuurkundige beschrijvingen der zeeën = Appendix to Maury's physical geography of the sea 1855 - 40 p.
31
In Algemeen Handelsblad
26 feb 1864
Jansen, M.H. De omwenteling in het zeewezen : eene bijdrage tot verzekering der onafhankelijkheid 1864 - vi, 206 p.
32
In Algemeen Handelsblad
7 aug 1866
Jansen, M.H. Proeve van eene beginselmatige dienstregeling der marine in Nederlandsch Indië 1858 - iv, 48 p.
33
In Middelburgsche Courant
23 dec 1869
Kapteyn, W.A.G. Geneeskundige Gids voor Zeelieden en Passagiers op de Groote en Kleine Vaart 1869 - -
34
Algemeen Handelsblad
15 dec 1857
Kingsley, Charles Perseus, Jason, Theseus : drie verhalen uit het heldentijdvak der Grieken / door Ch. Kingsley ; uit het Engelsch door J.C. van Deventer ; [tek. van L. de Koningh] 1858 - 187 p.
35
Algemeen Handelsblad
15 dec 1857
Kingsley, Charles Twee jaren geleden, uit het Engelsch vertaald door Dr. M.P. Lindo 1858 - 3 delen, 332 p., 275 p. en 303 p.
36
Achterzijde Het Klooster, het Hof en de Kerk Kingsley, Charles Christelijke toespraken / voorafgegaan door ''Een woord over sommige vereischten der hedendaagsche prediking'', van J.H. Gunning Jr. 1861 - 141 p.
37
In Algemeen Handelsblad
26 aug 1856
Klencke, H. De scheppingsdagen; natuurschilderingen / van H. Klencke ; uit het Hoogduitsch door J.H. van den Broek 1856 - xi, 211 p.
38
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Klencke, H. Zondagsbrieven aan eene godsdienstige vriendin over natuurkunde en godsdienst en haren heillozen strijd in onze dagen / door Dr. Klencke uit het Hoogduitsch door A. Winkler Prins 1857 - xi, 304 p.
39
Algemeen Handelsblad
4 mei 1855
Köhn, A.N. (drogist te Dordrecht) De mislukte konijnenteelt. Eene waarschuwing voor allen, die zich met deze zaak willen inlaten 1855 - -
40
Koning Azn, Johannes de Nagelaten gedichten van Johannes de Koning Azn, in 23 jarigen leeftijd overleden te Dordrecht, den 20 Februarij 1805. 1850 - 89 p.
41
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Lynch, W.F. Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee / door W.F. Lynch ; naar den zesden dr. uit het Engelsch vert. door J.P. Stricker (Theol. Doct. en Predikant te Amsterdam. Het succes van dit boek (1849 1e druk) wordt in de Voorrede toegelicht) 1855 - 2 delen, xii, 251 p, xii, 263 p.
42
Matthes, J.C. Het leven hier-namaals : leerrede, naar aanleiding van 1 Johannes III:2a, uitgesproken in de Groote Kerk te Dordrecht, den 13den november 1864 1865 - 15 p.
43a
Achterin Handboekje voor jonge zeelieden Maury, M.F. Natuurkundige beschrijving der zeeën / door M.F. Maury ; vert. door M.H. Jansen 1855 1e druk xxii, 304 p.
43b
In Algemeen Handelsblad
10 feb 1858
Maury, M.F. Natuurkundige beschrijving der zeeën / door M.F. Maury ; vert. door M.H. Jansen 1855 2e druk xxii, 304 p.
44
Nassau Noordewier, H.J. Commentatio literaria continens quaestiones duas ad Plutarcheam Periclis vitam pertinentes / Henricus Ianus Nassau Noordewier 1869 - 40 p.
45
Achterin De leer van het Messiasrijk Nicolas, M. De Profeten. Eene bijdrage tot de Bijbelsche Kritiek. Naar het Fransch door M.A. Perk - (voor 1863) - -
46
Oven, A. van Ons middelbaar onderwijs : een woord naar aanleiding van Dr. Naber's brochure : Middelbaar onderwijs en paedagogiek 1865 - 27 p.
47
In Nieuwe Rotterdamsche Courant
3 jul 1866.
Oven, A. van Leerboek der werktuigkunde : ten gebruike bij het middelbaar onderwijs (Deel 1: Statica, Deel 2: ?) 1866 (-1868?) - 2 delen, viii, 229 p., viii, 198 p.
48
Achterzijde Vier Pastoors Martelaars Page Renouf, P. Le Zal de paus op het aanstaande concilie onfeilbaar verklaard worden? : de veroordeeling van Paus Honorius / uit het Engelsch van P. Le Page Renouf ; met een inl. woord door J.A. van Beek 1869 - vi, 51 p.
49
In Nieuw Amsterdams Handels- en Effectenblad
13 mei 1861.
Perk, M.A. Beknopte geschiedenis van het Protestantisme : een huis- en handboek / door M.A. Perk ; met eene voorrede van B. ter Haar 1861 - xxiv, 403 p.
50
In Algemeen Handelsblad
31 jul 1865
Piper, Ferdinand Dante en zijn theologie / door Ferdinand Piper ; uit het Hoogduitsch vert Online versie 1865 - 84 p.
51
Algemeen Handelsblad
13 jul 1857
Rauwenhoff, L.W.E. De zelfstandigheid van den Christen, in beschouwingen over Openbaring, de erkenning der waarheid van het Evangelie en de waarheid eene verborgenheid, voor de gemeente ontwikkeld 1857 - xii, 121 p.
52
Algemeen Handelsblad
12 mrt 1857
Rauwenhoff, L.W.E. Geloof : open brief aan dr. S. Hoekstra Bz., schrijver van "Het geloof des harten volgens het evangelie" 1857 - 39 p.
53a
Achterin De leer van het Messiasrijk Roëll, C.C. Weten te leven : eene voorlezing - (voor 1856) 1e druk -
53b
Roëll, C.C. Weten te leven : eene voorlezing 1856 2e druk 31 p.
54
In Algemeen Handelsblad
22 apr 1859
Roussel, Napoleon Hoe men niet moet Preeken. Uit het Fransch - (voor 1863) - -
55
In Nieuw Amsterdams Handels- en Effectenblad
13 mei 1861.
Schotel, dr. G.D.J. Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordrecht / Online versie 1861 - iv, 96 p.
56
In Algemeen Handelsblad
22 aug 1866
Schreuder, H.A. Het nieuwe geneeskundig staatsbestuur en de hooge Nederlandsche regering, in zake tegen de verspreiding der cholera, beoordeeld 1866 - 31 p.
57
In Nieuwe Rotterdamsche Courant
28 jul 1866
Schreuder, H.A. De radicale genezing van breuken, methode Dr. J. Thevissen, toegelicht voor leeken-breuklijders .. 1866 - 40 p.
58
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Sieveking, A.W. Gedachten over armverzorging / van Amalia Wilhelmina Sieveking ; bijeenverzameld uit hare schriften ; naar het Hoogduitsch vrij vertaald 1857 - xii, 297 p.
59a
Algemeen Handelsblad
4 sep 1854
Stricker, dr. J.P. Aanwijzing der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Verbond. Handleiding bij het Bijbellezen in de Huisgezinnen en op de Catechesatie 1853 1e druk -
59b
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Stricker, dr. J.P. Aanwijzing der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Verbond. Handleiding bij het Bijbellezen in de Huisgezinnen en op de Catechesatie - (voor 1863) 2e druk -
60a
Algemeen Handelsblad
25 aug 1858
Stricker, dr. J.P. Handleiding bij het Onderwijs in de Leer van het Evangelie 1858 1e druk -
60b
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Stricker, dr. J.P. Handleiding bij het Onderwijs in de Leer van het Evangelie - (voor 1863) 2e druk -
61
In Algemeen Handelsblad
11 nov 1864
Tate, A. Norman Petroleum en hetgeen daaruit bereid wordt / A. Norman Tate ; naar het Eng. door J.Th. Dirks 1864 - viii, 188 p.
62
Algemeen Handelsblad
13 nov 1861
Thackeray, W.M. Verscheidenheden / van W.M. Thackeray ; vert. door J.C. van Deventer 1863 - 2 delen, 430 p., 427 p.
63
In Algemeen Handelsblad
29 nov 1855
Toonenbergen, Alb. van De avond van een Hervormingsdag op het platte land, of oprigting van een hulpgenootschap voor uit- en inwendige zending der Christelijke Kerk, te Hendrik-Ido-Ambacht, den 31 Oct. 1855 1855 - -
64
Dagblad voor Zuid-Holland
11 dec 1867
Trollope, Anth. De Claverings, vertaald door J.C. van Deventer 1867 - 2 delen
65
In Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 13 apr 1868. Trollope, Anth. Het huis Belton, een boek naar het Engelsch van Anth. Trollope, door Dr. M.P. Lindo 1867 - 2 delen
66
Vos, C. Korte opmerkingen over de geneeskundige wetsontwerpen, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Junij 1862 aangeboden 1862 - 15 p.
67
Algemeen Handelsblad
3 dec 1852
Wigeri Aberson, J. Gods zegen en vloek, Leerrede naar aanleiding van Deuteronomium XI : 26 - 28a 1852 of begin 1853 - -
68
Wolterink, W.N. Is het geloof aan wonderen noodzakelijk? 1863 - 43 p.
69
Achterzijde Zelfstandigheid van den Christen Zaalberg Pz, J.C. De strijd tusschen Mackay en Christophilus : met aantekeningen en bijvoegsels ... 1853 - 100 p.
70
Zeissl, H. Leerboek der constitutionele syphilis, voor doctoren en studenten in de geneeskunde / naar het Hoogduitsch van Hermann Zeisll, door G.H. Rissik ; met eene voorrede van L.C. van Goudoever 1866 - vii, 423 p.
71
In NRC
13 mrt 1855
NN Adresboek voor Dordrecht / Online versie 1855 - 146 p.
72
In Algemeen Handelsblad
2 feb 1849
NN Bedenkingen, betreffende het besluit der Nederlandsche Handel-Maatschappij, genomen den 13 December 1848 1849 - 28 p.
73
In Algemeen Handelsblad
20 mrt 1849
NN Antwoord op de Bedenkingen, betreffende het besluit der Nederlandsche Handel-Maatschappij, genomen den 13 December 1848, nader toegelicht en op Dordrecht in strijd met Amsterdam. 1849 - -
74
NN Catalogus der bibliotheek van het Letterkundig genootschap diversa sed una, Dordrechtsche afdeeling der Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. 1856 - VIII, 46 p. ; 22 cm
75
NN Supplement op den catalogus der bibliotheek van het letterkundig genootschap Diversa Sed Una, Dordrechtsche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen : A. PoŽzij; B. Proza; C. Geschiedenis. 1861 - 12 p. ; 24 cm
76
NN Catalogus van boeken ..., voornamelijk regtsgeleerdheid, letterkunde en dichtkunst bevattende : ... benevens eenige atlassen, kaarten en prentwerken, alsmede fraaije boekenkasten, mahoniehouten schrijftafel en boekentrap : nagelaten door wijlen P.F. Timmers Verhoeven. 1851 - II, 72 p. ; 23 cm
77
NN De Franschen op Papendrecht, of het bombardement der stad Dordrecht in November 1813, in zijne oorzaken voortgang en gelukkig einde boertig beschouwd : het origineel van die dagen getrouwelijk nagedrukt 1863 - 12 p.
78
NN Huishoudelijk reglement der afdeeling Dordrecht van de maatschappij "Tot nut van den Javaan". 1867 - 8 p. 22 cm
79
NN Iets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijk 1862 - -
80
NN (D.S. Dz.) Leidraad voor den hulponderwijzer bij zijne vorming tot hoofdonderwijzer / door de afdeeling Sliedrecht van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 1864 - 48 p.
81
In Algemeen Handelsblad
22 apr 1859
NN Mortara. Dichtregelen naar aanleiding van den kinderroof gepleegd te Bologna 1859 - -
82
In Algemeen Handelsblad
12 nov 1857
NN Nieuw Woordenboek der Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche Talen. Vermeerderd en verbeterd door N.S. Calisch 1857 - -
83
NN Nog een Woord over de Overbrugging van het Hollandsch Diep 1867 - 16 p.
84
NN Reglement van orde, voor de vergaderingen van den gemeenteraad van 's Gravendeel. 1860 - 16 p. 21 cm
85
NN Reglement voor de gewestelijke vereeniging Zuid-Holland van het Nederl. Onderw. Genootschap. 1857 - 12 p. 23 cm
86
NN Reglement voor de gewestelijke vereeniging Zuid-Holland van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. 1868 - 12 p. 22 cm
87
In Nieuwe Rotterdamsche Courant
19 jun 1861.
NN Het Stoomwerktuig aan boord 1861 - -
88
NN Tafelzangen bij gelegenheid der echtvereeniging van Arn. de Groot Jr. en Adriana Gips, den 16 julij 1853 te Dordrecht. 1853 - 16 p. 21 cm
89
In Algemeen Handelsblad
27 mei 1856
NN Wat wil de Constitutionele Partij? : een woord bij de aanstaande verkiezingen 1856 - 14 p.
90
Achterin Adresboek voor Dordrecht NN Wet tot regeling der Jagt en Visscherij - (voor 1855) - -
91
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad
12 dec 1860
NN Zuster Anna. Liefde in voor- en tegenspoed 1860 - 357 p.
Overige
Aankondiging Auteur Titel Jaar Editie Omvang
92
In Nieuwe Rotterdamsche Courant
21 apr 1868.
NN Wandkaart van Europa 1868 - -