Kroniek familie Van der Sterre

Dit is geschreven door Cornelis Pieterse v.d. Sterre, op den 20 Juni 1808.

Overgeschreven door Johannes v.d. Sterre Jacobuszoon en kleinzoon van Cornelis v.d. Sterre, zoon van Jacobus en Neeltje Kok.

Vervolgens is dit handgeschreven verhaal overgeschreven in Microsoft Word op 5 januari 1998 te Enschede door Willem Leendert Volk, 4e zoon van Johanna van der Sterre en Augustus Theodorus Volk, kleinzoon van Johannes van der Sterre (zie vorige alinea) 

Op 21 januari 2007 gepubliceerd op internet, door Edward Mark Habben Jansen, samensteller van een genealogie Van der Sterre en een afstammeling in de zevende generatie van de genoemde predikant Bastiaan van der Sterre.

Naschrift van Jacobus v.d. Sterre, zoon van Bastiaan Pieterse v.d. Sterre, te beginnen als volgt: Pieter Ariense van der Sterre, wanneer voor de a een e gezet werd, gelijk zoo zijne afstammelingen dan eens v.d. Sterre en dan eens v.d. Starre geschreven hebben.


Deze Pieter Ariense v.d. Sterre heeft geleefd in de 16e eeuw ANNO 1550 en 1560 en 70 en 80 a 90 tot 1612. Zijn eenige aanteekingen gevonden (door den eerstgenoemde, mogelijk in de handvesten van Vlaarding), zoodat hij beleefd heeft de doorbreking der Reformatie in Duitschland, de beginselen der Reformatie hier in de Nederlanden, ter dier gelegenheid ontstaan ter verdediging van vrijheid en godsdienst; de Spaansche oorlogen in de Nederlanden tot de afwerping van het Spaansche juk en moorddadige inquisitie.

Deze heeft nagelaten 2 zonen, eenen Klaas Pieterse vd Starre en eenen Doe Pieterse v.d. Sterre. Van de eerste zijn geen mannelijke nakomelingen hier meer bekend, maar Doe Pieterse v.d. Sterre, dat was mijn overgrootvader (geb. 1572, gest. 1644, zooals op de grafzerk in de Vlaardingsche kerk te lezen staat; en zoo heeft hij beleefd de meeste Spaansche troebelen, de doorbrekende reformatie, de Remonstrantsche beroerten en verschillen in de kerken van de Nederlanden). Hij was van affaire een huistimmerman, gelijk ook zijn vader en broeder zijn geweest. Zij hebben als voorname architecten vele groote werken gemaakt; inzonderheid waren zij de uitvinders van de spuijens (?) [moet zijn: spuijen, zie ook de pagina over hun bouwkundige erfenis; EHJ], die met springdeuren opengaan, gelijk zij daarvan privilegie verzocht en verkregen hebben bij haar Ed. Gr. Mogenden om die alleen voor den tijd van 10 jaar te mogen maken. Doe Pieterse heeft 4 jaar het diaconieambt te Vlaardingen bediend, hij is ook meermalen ouderling geweest en (heeft) in de verschillen der Remonstranten voor de rechtzinnige waarheid pal gestaan. 1620, ten einde van de Nationale Synode te Dordrecht, als Maurits, Prins van Oranje, in alle steden de verandering in de magistraatspersonen maakte, wierden te Vlaardingen door Zijne Hoogheid 6 heeren van de Remonstrantsche partij bedankt en 6 andere in de plaats gesteld, waaronder ook Doe Pieterse v.d. Sterre er een was. Vier malen heeft hij 't burgemeestersambt te Vlaardingen bekleed. Ook had hij de eer, wanneer Z.H. Prins Hendrik van Oranje na het innemen van 's Hertogenbosch door Vlaardingen naar Honsholredijk doortrok, Z.H. bij zijn aankomst in een jacht in de haven van Vlaardingen te begroeten en hem te geleiden tot op de Waal, alwaar Z.H. in een binnenjacht is getreden en naar Honsholredijk gevaren.

Deze Doe Pieterse v.d. Sterre heeft 4 kinderen nagelaten, als Marie, Ariaantje, Cornelis (die grootvader was van Maria v.d. Sterre, die getrouwd is geweest met eenen Elias van Besoyen, van welke nog nazaten op Maassluis zijn) en Pieter Doense v.d. Sterre, mijn grootvader. Van de vorige genoemden zijn geen descidenten meer.

Deze Doe Pieterse v.d. Sterre (?) (Moet zeker zijn Pieter Doense v.d. Sterre - Joh. V.d. Sterre) heeft 8 kinderen nagelaten, van welke er maar 3 zijn, die kinderen hebben nagelaten, n.l. Maria v.d. Sterre (getrouwd tot Delft met eenen Cornelis Spanjersberg), Arij v.d. Sterre heeft nagelaten Doe, Liedewij en Neeltje. Deze hebben geen zaad verwekt. Bastiaan Pieterse v.d. Sterre heeft nagelaten Pieter, Annetje, Maria, Liedewij, Doe en Jacobus v.d. Sterre. Van Annetje die getrouwd is geweest met Jacob v.d. Valk welke kinderen heeft nagelaten, Bastiaan en Arijaantje, van welke Arijaantje nog een dochter in leven is, met name Annetje Rijsgeest. Maria is getrouwd geweest met Frans Kap, heeft geen kinderen nagelaten. Liedewij is getrouwd geweest met Arij van Duffelen, van welke nog 2 zonen in Vlaarding zijn, Gerrit en Bastiaan van Duffelen. Doe v.d. Sterre heeft een dochter met name Krijntje nagelaten, die is getrouwd geweest met eenen Maarten Vaarlee, van welke nog kinderen in leven zijn. Jacobus v.d. Sterre heeft 3 vrouwen gehad. Bij de laatste, met name Neeltje Jacobs Kramer, heeft hij een zoon nagelaten, Bastiaan v.d. Sterre, welke predikant geweest is op Hekelingen en in den Oudenhoorn en aldaar overleden. Dezelve is getrouwd geweest met Anna Been en heeft 3 kinderen nagelaten, Jacobus, Leendert en Neeltje, welke alle nog in leven zijn. Pieter v.d. Sterre, de oudste der kinderen van Bastiaan Pieterse v.d. Sterre, heeft 3 kinderen nagelaten: Krijntje, die ongetrouwd gestorven is, Cornelis en Bastiaan v.d. Sterre. Bastiaan, die nog in leven is, heeft 5 kinderen: Dirk, Pieter, Jannetje, Anna en Krijntje. Dirk is getrouwd met Willemina Verzendaal en heeft een dochter Jannetje is getrouwd met Pieter v.d. Berg en heeft 6 kinderen. Pieter, Anna en Krijntje zijn tot heden ongetrouwd. Cornelis is getrouwd geweest met Maria v.d. Heyde, heeft bij haar verwekt 6 zonen en 1 dochter, met name Pieter, Dirk, Leendert, 2 die Jacob heetten, welke allen ongetrouwd of vroeg gestorven zijn, Jacobus, die tegenwoordig chirurgijn te Pernis is, getrouwd met Neeltje Kok, die een zoon heeft met name Cornelis. Jannetje v.d. Sterre, Cornelis' dochter, is getrouwd op Spijkenisse met eenen chirurgijn, met name Jan Smit, heeft een kind gehad, dat vroeg gestorven is.