Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997


BIJLAGE 4: INHOUDSOPGAVE VAN WERKDOCUMENTEN

Bij deze rapportage behoren twee werkdocumenten.

Werkdocument I bevat de bijdragen van niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

Werkdocument II bevat de bijdragen van een aantal departementen en twee semi-gouvernementele organisaties (de Emancipatieraad en de Commissie gelijke behandeling).

Beide werkdocumenten zijn op te vragen bij het Ministerie van SZW, Directie Co÷rdinatie Emancipatiebeleid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

Inhoudsopgave werkdocument I: bijdragen van niet-gouvernementele organisaties

- Voorwoord

- Bijdragen

 1. ABVA KABO
 2. Adviesbureau Vrouw en Techniek
 3. Aletta
 4. Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
 5. Arachne
 6. AVC, CNV, FNV, MHP (gecombineerd)
 7. Clara Wichmann Instituut (CWI)
 8. Divortium, bond van gescheiden vrouwen
 9. Europees Juristen Netwerk Gelijke Behandeling
 10. Federatie Opvang
 11. FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling
 12. Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM)
 13. Initiatiefgroep van Vrouwen met een Handicap
 14. Instituut Vrouw en Arbeid
 15. Katholieke Universiteit Brabant / Vrouwenstudies
 16. Katholieke Universiteit Nijmegen / Vrouwenstudies
 17. Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
 18. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 19. Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie
 20. Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
 21. Nederlandse ChristenVrouwenbond
 22. Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
 23. Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht
 24. Nederlands Juristen ComitÚ voor de Mensenrechten (NJCM)
 25. Nederlands Olympisch ComitÚ - Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
 26. Politiek Vrouwen Overleg
 27. Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen (Steunpunt LBB)
 28. Stichting tegen Vrouwenhandel
 29. Stichting Vrouwen in OnderwijsManagement (Stichting VrIOM)
 30. Stichting Vrouw en Media
 31. Tiye International, Platform of the National Organisations of black, migrant and refugee women
 32. TRANSACT, Nederlands centrum sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld
 33. Universiteit van Utrecht / Vrouwenstudies
 34. VNO NCW
 35. Vrouwenpartij
 36. Werkgroep Adel en Familierecht

Appendix 1: oproep Staatscourant 3 mei 1996

Appendix 2: verzoek om informatie aan NGO's

Appendix 3: lijst van niet in dit werkdocument opgenomen stukken

Inhoudsopgave werkdocument II: bijdragen van departementen en semi-gouvernementele organisaties

-Voorwoord

-Brief met verzoek om informatie zoals verzonden aan zes departementen

-Checklists van beleidsonderwerpen per departement

-Reacties van de zes benaderde departementen:

 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken
 2. Ministerie van Economische Zaken
 3. Ministerie van Justitie
 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 5. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  - Reacties semi-gouvernementele organisaties:
 7. Commissie Gelijke Behandeling
 8. Emancipatieraad.