Regeling van 22 oktober 1985 inzake de Joke Smit-prijs

(Staatscourant 1985, 240). Deze regeling is gewijzigd bij de Regeling van 21 augustus 1998, Staatscourant 161.

 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1985, nr. 9;

Gezien de adviezen van de Interdepartementale Co÷rdinatiecommissie Emancipatiebeleid dd. 3 juli 1984 en de Emancipatieraad dd. 30 augustus 1985;

Besluit:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

 1. de minister: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 2. de "Joke-Smit-prijs" of "de prijs": de regeringsprijs op emancipatiegebied, ingesteld bij koninklijk besluit van 10 oktober 1985, nr. 9.
 

Artikel 2

 1. Over elke toekenning van de Joke Smit-prijs wint de minister het advies in van een onafhankelijke jury, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden die gezamenlijk over een zo breed mogelijke deskundigheid dienen te beschikken ten aanzien van maatschappelijke en beleidsontwikkelingen op emancipatieterrein.
 2. Voor elk advies over de toekenning van de prijs wordt een nieuwe jury samengesteld, waarvan de leden benoemd worden door de minister.
 3. Leden van de jury kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.
 4. De minister wijst een ambtenaar van zijn departement aan als secretaris, tevens adviserend lid.
 

Artikel 3

 1. Voor toekenning van de Joke Smit-prijs kan niet worden voorgedragen een persoon, groep of instantie die deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen dan wel een persoon die deel uitmaakt van de jury.
 2. De Joke Smit-prijs kan niet worden gesplitst.
 

Artikel 4

 1. De minister doet van de samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht.
 2. De minister deelt daarbij mede, dat belangstellenden voorstellen aan de jury kunnen doen over mogelijke kandidaten voor de Joke Smit-prijs.
 3. Bij de vaststelling van haar advies zal de jury als volgt te werk gaan:
 1. Elk jurylid kan een of meer kandidaten voor de Joke Smit-prijs voordragen, onder wie al dan niet de ingevolge lid 2 voorgestelde kandidaten.
 2. Na bespreking van mogelijke kandidaten maakt elk der leden een eigen lijst op van kandidaten, die naar zijn of haar mening voor de toekenning van de Joke Smit-prijs in aanmerking komen.
 3. Na bespreking van deze lijsten stelt de jury een jurylijst op, waarop alleen de namen worden geplaatst van kandidaten, op wie ten minste vier van de vijf stemmen zijn uitgebracht.
 4. In geval er na de stemmingen geen kandidaat blijkt te zijn, op wie vier van de vijf stemmen zijn uitgebracht, vindt herstemming plaats over kandidaten, op wie drie van de vijf stemmen zijn uitgebracht. De namen van de kandidaten op wie dan vier stemmen worden uitgebracht, worden geplaatst op de jurylijst bedoeld onder c.
 5. Bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist wie van de kandidaten, van wie de namen op voornoemde jurylijst zijn geplaatst, voor toekenning van de prijs zal worden voorgedragen.
 6. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. In geval de stemmen wederom staken, beslist de stem van de voorzitter.
 7. In alle zaken waarin dit besluit niet voorziet beslist de jury bij gewone meerderheid van stemmen.
 

Artikel 5

1. De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van de jury mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

2. Indien de minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de prijs in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

 

Artikel 6

1. De uitreiking van de prijs vindt voor de eerste maal plaats in de eerste helft van 1986.

2. De volgende uitreikingen vinden zoveel mogelijk plaats in de eerste helft van het betrokken jaar.

 

Artikel 7

 1. Aan de niet-ambtelijke leden van de jury worden vacatie-gelden verleend.Hierop is het Vacatiegeldenbesluit van toepassing.
 2. Uit 's Rijks kas worden, voor zover daarin niet uit anderen hoofde wordt voorzien, vergoedingen voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de regelen welke gelden voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor 's Rijks dienst.
 

Artikel 8

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de jury geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Post- en Archiefzaken Rijksadministraties (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Artikel 9

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant

 

's-Gravenhage, 22 oktober 1985.

De staatssecretaris voornoemd,

A. Kappeyne van de Coppello.

   

.