Telewerkcentrum in Bakel kan starten

De ingrediënten: een verborgen werk-loos-heid onder vrouwen op het platteland; beperkte mogelijkheden voor vrouwen om te werken door de grote afstanden tussen hun woonplaats en de stedelijke werkgelegenheid; een beperkt aanbod van deeltijd-banen; een ondernemingszin, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij agrarische vrouwen; een technologie die werken op afstand voor steeds meer werkzaamheden mogelijk maakt en een grote betrokkenheid van de bestuurders in de peelgemeenten en binnen het agrarische netwerk. Het resultaat: een Telewerk-centrum in de gemeente Bakel en Milheeze. PON-medewerkster Marianne van Wezel, één van de drijvende krachten achter het idee voor het centrum, doet verslag. Het had de nodige voeten in de aarde, maar na meer dan twee jaar voorbereiding en subsidieperikelen kan het Telewerkcentrum in Bakel nu eindelijk van start gaan. De uitdrukking `de aanhouder wint' is hier bewaar-heid. Aan het einde van dit jaar zullen twaalf vrouwen beginnen met de opleiding. En in het nieuwe jaar zullen de eerste vrouwen daadwerkelijk aan de slag kunnen. De verwachting is dat over drie jaar 25 vrouwen in De Peel aan werk zijn geholpen, mits alles volgens plan verloopt.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Het idee voor Telewerkcentrum voor vrouwen is één van de initiatieven die in de eerste tranche van het project `Leefbaarheid in De Peel' werden ingediend. Elders in het land, in het Overijsselse Lochem, was al enige ervaring met zo'n centrum opgedaan, en in navolging daarvan wilden de initiatiefnemers de kansen voor een Telewerkcentrum in De Peel nagaan. De Landelijke Plattelands-vrouwen/Katholieke Vrouwen Organisatie, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant zetten hun schouders eronder. Als eerste werd gepeild of een Telewerk-centrum in De Peel wel haalbaar was. Bij de bedrijven in de regio moest worden nagegaan of zij werk wilden uitbesteden aan het Telewerkcentrum en onder de vrouwen moest de interesse worden gepeild. Het haal-baarheidsonderzoek werd mogelijk door finan-ciële bijdragen van het project `Leef-baarheid in De Peel', de gemeenten Bakel en Milheeze, Deurne en Gemert en de provincie Noord-Brabant. De resultaten waren bemoedigend. Niet minder dan zeventig vrouwen woonachtig in één van de drie gemeenten maakten hun inte-resse bekend. En hoewel het opleidingsniveau onder de vrouwen sterk bleek te verschillen, was er toch voldoende potentieel. De enquête onder bedrijven in de regio leerde dat ook bij bedrijven voldoende belangstelling bestond voor de diensten van een Telewerkcen-trum.

INFORMATIE EN TELECOMMUNICATIE

In het Telewerkcentrum wordt werk met behulp van moderne informatie- en tele-communicatiemogelijkheden uitgevoerd. De werkneemsters werken er met computers, modem, fax en telefoon. Werkzaamheden die zij onder meer zullen uitvoeren zijn: opdrachten in de administratieve en boekhoudkundige sfeer, het verzorgen van mailings en eenvoudig drukwerk, tekstverwerking, inpakwerk, vertaalwerk, telemarketing en bereikbaarheidsdiensten. Het Telewerkcentrum voorziet ook in opleidingen. De vrouwen worden gericht op het uit te voeren werk bijgespijkerd. De verwachting is dat vooral kleinere bedrijven gebruik zullen maken van het Telewerkcentrum. Maar ook voor grotere bedrijven is het centrum interessant, vooral bij pieken in het werk. Het Telewerkcentrum kan heel snel en flexibel werken. De vrouwen werken weliswaar in deeltijd, maar door een goede afstemming en samenwer-king, kan het Telewerkcentrum continuïteit, kwaliteit en zekerheid bieden. De vrouwen werken vooral in het centrum, maar kunnen ook worden uitge-zonden naar een bedrijf.

START

De werkelijke start van het Telewerkcentrum is mogelijk geworden door bijdragen uit Europese geldstromen, zoals Stimulus en het Europees Sociaal Fonds, en door middelen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Met deze middelen krijgt het Telewerkcentrum de kans om zich tweeën-half jaar op de markt te bewijzen. Daarna moet het door het uitvoeren van opdrachten in zijn eigen bestaan kunnen voorzien.Na de zomer zijn de initiatiefnemers hard aan het werk gegaan om er voor te zorgen dat het Telewerkcentrum nog dit jaar kan beginnen. Het ziet er naar uit dat dat zal lukken.

Marianne van Wezel

Index bieb kleine kernen krant Noord-Brabant