Start

Dag 1-3 Delhi

Dag 3-4 Jaipur

Dag 4-6 Jaipur

Dag 6-8 Fatehpur Sikri, Agra

Dag 8-10 Khajuraho

Dag 10-13 Varanasi

Dag 13-14 Naar Nepal

Dag 14-15 Chitwanpark

Dag 16-17 Chitwan

Dag 17-20 Pokhara

Dag 20-21 Patan Bhaktapur Kathmandu

Dag 22 Mountain flight

Dag 22-24 Kathmandu

Dag 24-25 Delhi