Vissoorten vermeld in de Flora- en Faunawet
 maar niet op de Rode lijst

Zogenaamde Tabel 2 soorten*

De meerval 

Silurus glanis (Linnaeus 1758)

Silurus glanis

Een uitgebreide beschrijving van de meerval staat in het boek "De zoetwatervissen van Nederland, ecologische bekeken" met hier de belangrijkste natuurbeschermingsaspecten uit deze beschrijving.


Kleine modderkruiper

Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)

Picture stone loach

Alterra heeft een website met uitgebreide beschrijvingen van o.a  kleine modderkruiper waarvan ik auteur of co-auteur ben. Deze beschrijvingen zijn zeer up-to-date.

 

Rivierdonderpad

Cottus gobio (Linnaeus, 1758)

Foto: Rollin Verlinde; met dank voor ter beschikkingstelling

Alterra heeft samen met het Ministerie van LNV een website met uitgebreide beschrijvingen van (o.a) de rivierdonderpad.
Deze soort zal ons in de toekomst verrassen. Er is een opvallend verschil tussen de populatie die algemeen voorkomt in de grote rivieren, het IJsselmeer en diverse stilstaande wateren in Nederland en de populaties in zijbeken van de de Rijn (en de Maas). Zeer waarschijnlijk is hier sprake van (minstens) twee verschillende soorten (C. perifretum en C. rhenanus), zoals blijkt uit een publicatie van onder andere dr Arne Nolte in Molecular Ecology, June 2006, Volume 15 p.1983 e.v.


*Tabel 2 soorten zijn soorten met een vrij zware bescherming. Er geldt een algemene zorgplicht. Als de ingreep in de omgeving waarin deze soort voorkomt niet valt onder de categorie "bestending gebruik, beheer en onderhoud", dan moet degene die de ingreep verricht:

huis.gif - 398 Bytes  Home page