Digitaal "Gehucht" Termunterzijl

Leste moal biewaarkt op: 7 oktober1999

Inhoud


Eerste steen Gemaal Rozema

Voorzitter van Hall van het waterschap Eemszijlvest heeft vrijdag de eerste steen gelegd van de bovenbouw van het gemaal Rozema in Termunterzijl. De bouw is inmiddels zover gevorderd dat het gemaal uit de bouwput is verrezen en in de steigers komt. Het betonnen skelet en de staalconstructie zijn al geplaatst, zodat nu begonnen kan worden met het optrekken van de muren. Opmerkelijk is dat de muren niet worden gemetseld, maar gelijmd.

Het waterschap gaf aan het leggen van de eerste steen een officieel en feestelijk tintje met een bijeenkomst voor genodigden in een tent op het bouwterrein. Tijdens deze bijeenkomst gaf ir. J.H. van der Vliet, vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen een inleiding over 'Veiligheid en Waterbeheer'.

Het waterschap sloeg op 25 augustus 1998 de eerste paal voor het combigemaal, dat bij die gelegenheid de naam Gemaal Rozema kreeg. De zware betonnen fundering en de onderbouw met pomphuizen en stroomkokers zijn inmiddels aangelegd. Voor de bouw van de stroomkokers moest de zeedijk zelfs worden doorgegraven. Na het gereedkomen van de onderbouw is direct begonnen met de bovenbouw. Met de plaatsing van het betonnen skelet en de staalconstructie tekenen de contouren van het nieuwe gemaal zich al duidelijk af. Architect Dries Jongsma heeft het gebouw vier afzonderlijke behuizingen gegeven met daartussen transparante glaswanden, zodat het geheel niet te massaal oogt en past in de kleinschalige historische omgeving.De muren zullen worden opgetrokken in rode Groninger baksteen. Deze worden echter niet gemetseld, maar verlijmt; een vrij nieuwe techniek. Er is voor verlijming gekozen om ondermeer de kleurintensiteit goed tot zijn recht te laten komen; de voeg is namelijk aanmerkelijk dunner. In de gevel is een herinneringssteen opgenomen, de 'eerste steen' die vrijdag gelegd werd.

Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van de zogeheten by-pass, een extra stroomkoker(zij-uitgang) vanuit de meest westelijke pomp die het mogelijk maakt ook in de toekomst de haven deels door te spoelen om dichtslibbing te vermijden. In deze constructie wordt tevens een vispassage opgenomen om de intrek van vis mogelijk te maken. Een van de meest essentiële werken in het geheel is het graven van een verbindingskanaal tussen het Oosterhornkanaal en het Termunterzijldiep, waarmee de Eemskanaalboezem wordt gekoppeld met de Oldambtboezem. Om het peilverschil van twee meter te overbruggen en de vaarcircuits te verbinden wordt nabij Lalleweer een schutsluis in dit kanaal gebouwd. Voor het wegverkeer wordt hier tevens een beweegbare brug gemaakt. Deze werken zijn reeds aanbesteed en komen binnenkort in uitvoering. Om bij piekbelasting de extra waterstroom vanuit het Oosterhornkanaal te kunnen verwerken wordt het Termunterzijldiep vanaf de monding van het verbindingskanaal tot aan het gemaal Rozema verruimd. Deze verruiming is momenteel in volle gang.

De voltooiing van het gemaal Rozema is gepland in het voorjaar van 2000. Dan kan het gemaal de bemaling van het Oldambtboezem overnemen van het huidige gemaal Cremer. De bijkomende werken zullen eind 2000 zijn afgerond, waarna het gemaal Rozema zijn definitieve combi-functie krijgt en ook ingezet kan worden voor bemaling van de Eemskanaalboezem.


Provincie Groningen stimuleert vaarverbinding Oosterhornhaven-Termunterzijldiep

Het provinciaal bestuur van Groningen heeft een bijdrage van f 500.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van een vaarverbinding tussen de Oosterhornhaven in Delfzijl en het Termunterzijldiep.

De totstandkoming van een recreatieve vaarverbinding tussen het Damsterdiepcircuit en het Oost-Groninger vaarcircuit is een van de prioriteiten van het provinciaal bestuur om de vaarrecreatie in de provincie verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn ten behoeve van deze verbinding dan ook enkele tracé-studies verricht.

Doordat het waterschap Eemszijlvest momenteel voorbereidingen treft om een kanaalverbinding tot stand te brengen tussen de Oosterhornhaven en het Termunterzijldiep ten behoeve van de waterbeheersing, doet zich de mogelijkheid voor om tegelijkertijd een recreatieve vaarverbinding te realiseren.

In de verbinding is daartoe de aanleg van een recreatiesluis noodzakelijk, zullen de bruggen beweegbaar moeten worden gemaakt en zijn aanlegvoorzieningen nodig. Ook de sluis in Termunterzijl, die nu slechts beperkt te benutten is voor de recreatievaart, zal worden aangepast.

Het provinciaal bestuur verwacht dat met de aanleg van deze binnendijkse verbinding de aantrekkelijkheid van het provinciale vaarcircuit belangrijk kan worden vergroot. Daarnaast zal de regio rond het Termunterzijldiep een belangrijke opwaardering krijgen en betekent de verbinding zowel een verhoging van de aantrekkelijkheid als een goede ontsluitingsmogelijkheid van het Blauwe Stad-gebied.

De totale kosten van het project zijn geraamd op f 30 miljoen. Verwacht wordt dat de rest van de financiering kan worden gedekt uit bijdragen van het waterschap Eemszijlvest, de gemeente Delfzijl en bodemdalingsgelden. Ook zal een bijdrage aangevraagd worden bij de Stichting Recreatietoervaart Nederland.