On this page we will show the abstracts submitted for ISBL'08 and ISUP'08.

Abstracts for ISBL'08

bychkov1
bychkov2
bychkov3
chukanov
coleman
dijkhuis1
dijkhuis2
emelin
kawano
keul1
keul2
klimov
lowke
nikitin1
nikitin2
novikov
pashchina
pirozerski1
pirozerski2
shabanov
sokolovskiy
stakhanova
stephan
vandevender
vlasov1
vlasov2
vysikailo

Abstracts for ISUP'08

callebaut
erokhin2
erokhin3
ofuruton
saranin
serov
tar
tarasenko
vlasov3