"Ik ben voor kort en goed"

                                                                                                                                                      

 

 

Richard Minne

in boeken en periodieken

 

Een bibliografie

 

Copyright © 2000 Marco Daane, Pijnacker

 

 

INHOUD

 

VERANTWOORDING

Een bibliografie van publicaties

Publicatievormen

Tijdvak

Titelbeschrijving

Genres

 

BIBLIOGRAFIE VAN PUBLICATIES VAN RICHARD MINNE

 

I. De boeken van Richard Minne

a. Contemporaine eerste publicaties

b. Eerste publicaties na 1965

c. Contemporaine herpublicaties

d. Herpublicaties na 1965

 

II. Publicaties in periodieken

a. Contemporaine eerste publicaties

b. Eerste publicaties na 1965

c. Contemporaine herpublicaties

d. Herpublicaties na 1965

 

III. Overige verspreide publicaties

a. Contemporaine eerste publicaties

b. Eerste publicaties na 1965

c. Herpublicaties die een eerste publicatie in boekvorm zijn

 

IV. Vertalingen van werken van Minne

a. In het Duits

b. In het Engels

c. In het Frans

d. In het Spaans

e. In het Italiaans

f. In het Portugees

g. In het Bulgaars

h. In het Hongaars

i. In het Roemeens

j. In het Servokroatisch

k. In het Tsjechisch

l. In het Nieuw-Grieks

m. In het Esperanto

 

V. Bijzondere uitgaven

a. Facsimilés van manuscripten

b. Bibliofiele uitgaven

c. Geluidsbewerkingen en -opnamen

 

ENIGE AANVULLENDE BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

 

I. Richard Minne als student/actievoerder en journalist

a. De publicaties van de 'malkontente'

b. De publicaties van de 'hoekjesschrijver'

 

II. De bedriegers en de gekke invallen

 

BRONNEN

 

 

 

 

VERANTWOORDING

 

 

Een bibliografie van publicaties

 

Deze bibliografie omvat een overzicht van afzonderlijke in druk versche­nen publicaties van Richard Minne. Die publicaties kunnen verschillende werken (zelfstandige teksten) bevatten.

      De publicatie 'Verzen' in De Gids, jaargang 105 (1941), nr. 2 (februari), p. 101-105 is daar een goed voorbeeld van. Hier­in zijn vijf aparte werken opgenomen: de gedichten 'Art poétique', 'Verweer tegen den winter', 'Ook ruiters', 'Ontwaken' en 'De dichter zwijgt'. In de hier voorliggende bibliografie is deze publicatie onder de feitelijke naam, 'Verzen', opgenomen en komt de inhoud ervan (de vijf gedichten) in de toelichting bij het lemma aan de orde. Afwijkende versies die elders gepubliceerd zijn, worden eveneens vermeld.

 

 

Publicatievormen

 

De verschillende verschij­ningswijzen van de publicaties zijn als volgt gecategoriseerd:

 

A.  boeken op naam van Minne;

B.   publicaties in periodieken (jaarboeken, almanakken en tijdschriften);

C.  overige verspreide publicaties (in verzamelwerken e.d.);

D.  vertalingen van werk van Minne;

E.   bijzondere uitgaven.

 

Bij de eerste drie categorieën wordt steeds onderscheid gemaakt tussen eerste publicaties en herpublicaties. Ook contemporaine en latere publicaties (meestal na Minnes overlijden) worden gescheiden gepresenteerd. Deze gegevens kunnen van belang zijn bij het traceren van Minnes betrokkenheid bij publicaties.

 

Deze bibliografie beschrijft geen publicaties in dag- of weekbladen, maar alleen in boeken of (letterkundige) periodieken. De 'Aanvullende bibliografische notities' bevatten wel een overzicht van de dag- en weekbladen en Minnes duizenden bijdragen daarin. Het gaat om cursiefjes (vooral de dagelijkse 'In 20 lijnen', 1944-1957) en beeldverhalen (de 'Brief van Pierken', 1931-1940, 1945-1965) en ander journalistiek werk: beschouwingen, kritieken, feuilletons, etc.

 

Deze bibliografie gaat ook voorbij aan publicaties in de meeste bloemlezingen. Het doel van deze bibliografie is Minnes boeken, zijn eerste publicaties in periodieken en andere verzamelwerken en de herpublicaties met wijzigingen te inventariseren; kortom, de publicaties met oorspronkelijkheidswaarde en met waarde voor de reconstructie van Minnes œuvre.

 

Vermeld in deze bibliografie zijn:

a)   de boeken op naam van Minne;

b)   verspreide publicaties van oorspronkelijk, niet eerder door Minne gepubliceerd werk;

c)   eerste publicaties in boekvorm;

d)   bewerkingen van werk van Minne.

 

Een publicatie in een bloemlezing is en blijft een afgeleide. Om die redenen is daaraan voorbijgegaan. Dat geldt dus ook voor het door François Closset samengestelde Die van 't Fonteintje (Brussel, A. Manteau, [1948]; Museion, Nederlandse reeks 3). Dit boek biedt een goed overzicht van het werk van de ‘Fonteiniers’ (inclusief hun latere werk), maar publiceert of bundelt geen werk van Minne voor het eerst.

 

 

Tijdvak

 

Deze bibliografie beschrijft Minnes publicaties beginnend met zijn bijdragen in het letterkundige tijdschrift Regenboog (1917-'18[1]); het verhaal en de gedichten waarmee hij zijn feitelijke literaire loopbaan startte.

      Vóór die publicaties schreef Minne vooral socialistische teksten, strijdpoëzie, epigonistisch werk en andere probeersels en imitatio's. Men heeft er wel de invloed van Gorter, Henriëtte Roland Holst en Van de Woestijne in aangewezen. Biografisch gezien is een en ander interessant, maar literair is Minnes jeugdwerk van weinig waarde en compleet anders dan zijn latere werk. Tijdens zijn leven is dit werk verder nooit meer gepubliceerd of gebundeld.[2] Minne heeft daar zelf ook niet naar gestreefd en later nauwelijks meer over deze werken gerept.

      Vanuit dat oogpunt is het 'jeugdwerk' van vóór de Regenboog-publicaties niet opgenomen in deze bibliografie. Ook latere (her)publicaties van dat vroege werk zijn, om misverstanden te voorkomen, niet opgenomen.[3] Een globaal overzicht van Minnes werk vóór Regenboog staat in de 'Aanvullende bibliografische notities'.[4]

 

Bij het samenstellen van deze bibliografie zijn de publicatiedata het uitgangspunt geweest voor de chronologische volgorde, niet de data waarop Minne werken schreef. Het gaat hier immers over een bibliografie van publicaties.

 

 

Titelbeschrijving

 

Met betrekking tot de lemma's verdienen de volgende aspecten aantekening:

 

1.  Minne als auteur wordt niet steeds vermeld. Alleen in geval van een gezamenlijke publicatie vangt het lemma met de auteursnamen aan.

     --> Herreman, Raymond en Minne, Richard.

2.  Titels van publicaties staan in donkerblauw, vet.

     --> De arme en de rijke dagen

     Titels van zelfstandige publicaties zijn bovendien gecursiveerd. Onder- of subtitels staan niet vet.

     --> Gelijk alles plezierig en weemoedig is in 't leven. Brieven van Richard Minne

     Titelloze publicaties die in de uitgave wel een aanduiding hebben gekregen - bijvoorbeeld door een redacteur, door nummering of in een inhoudsopgave - staan tussen rechte haken.

     --> [Feestrede]

     Ontbreekt ook zo'n aanduiding, dan fungeert de eerste zin of versregel van Minnes tekst als titel; deze staat dan tussen rechte haken, weergegeven tussen enkele aanhalingstekens en gevolgd door een beletselteken.

     --> ['Wij hebben Breughel ...']

     Periodieken en verzameluitgaven waar werk van Minne in opgenomen is, staan in rood gecursiveerd. De schrijfwijze van titels van periodieken is zoveel mogelijk conform hun titelbladen of omslagen of verwijzingen in de periodieken zelf.

     --> Snoeck's groote Almanak

     Zijn dergelijke referentiepunten niet voorhanden, dan volgt deze bibliografie het editiewetenschappelijke gebruik om louter het eerste woord van de titel en eigennamen met een kapitaal te beginnen.

     -->  Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze

3.  Jaargangen van periodieken staan niet in Romeinse cijfers vermeld, maar volgens het hedendaagse gebruik in gewone Arabische cijfers.

     --> Groot Nederland 27 (1929) 6 (juni), p. 612-618.

4.  Eventuele aanvullende gegevens over de aard van de publicatie (oorspronkelijkheid, deel van een reeks, etc.) staan in het lemma zelf.

     --> Boon, Louis Paul, Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, fotokatern p. 112/113. (Privé-domein 138.) Fotografische overdruk.

 

Na het eigenlijke lemma volgen, in kleiner lettercorps, aanvullende bibliogra­fische en tekstinhoudelijke gegevens:

-    Als eerste, voorafgegaan door een asterisk: het genre waartoe de publicatie gerekend kan worden (voor een toelichting zie verderop in deze verantwoording onder 'Genres').

     --> * Gedicht.

-    Daaronder volgen eventuele gegevens over de inhoud van de publicatie, tussen rechte haken.

     --> [Bevat de fragmenten Inleiding en Hebben de eugenisten....?]

-    Bij de verspreide publicaties (II en III) is steeds, voorafgegaan door twee asterisken, vermeld of deze ook in gebundelde vorm, dus in één van Minnes boeken, gepubliceerd zijn of niet, en zo ja waarin. Een toelichting hierop gaat aan de delen II en III vooraf.

     --> ** Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

-    Ook vermeldingen van eventuele andere (eerdere of latere, soms gewijzigde) publicatie(s) ontbreken niet, tussen rechte haken.

     --> [Gewijzigde versie gepubliceerd in: Groot Nederland 30 (1932) 12 (december), p. 497-499 en gebundeld in: Verzamelde verhalen.]

-    Ten slotte kunnen nog toelichtende of aanvullende gegevens volgen met betrekking tot de publicatie, dan wel het verzamelwerk of periodiek waarin de publicatie is opgenomen; ook tussen rechte haken.

     --> [In de Voetlicht-publicatie zijn de derde versregel van de eerste strofe en de eerste versregel van de tweede strofe, vermoedelijk ten gevolge van een zetfout, verwisseld.]


Bij een latere gelegenheid zal een commentaargedeelte worden toegevoegd over de merkwaardige uitgevers- en druktechnische aspecten rond een aantal Minne-boeken. Vooral voor bibliofielen zeer interessant!

 

Genres

 

De publicaties zijn bij de genre-aanduidingen. als volgt gecategoriseerd:

  poëzie;

  verhalend proza (voor het onderscheid aangeduid met 'verhaal', 'beeldverhaal' of 'roman');

  brieven en dialogen;

  journalistiek proza (voor het onderscheid aangeduid met 'cursiefje' of 'dagbladartikel');

  overig proza (voor het onderscheid aangeduid met 'essay' of, indien van toepassing, het minder beladen 'beschouwing').

 

'Overig proza' is een wat oneerbiedige verzamelnaam voor alles wat aan prozateksten overblijft na het beschrijven van de verhalen, brieven en het journalistieke werk. De tot deze categorie behorende teksten zijn vooral beschouwend van aard; in sommige gevallen essayistisch.

      In deze categorie bevindt zich een aantal teksten van Minne over literaire of culturele onderwerpen, waaronder andere schrijvers: Boon, Elsschot, Herckenrath, Roelants, Streuvels, Teirlinck, Van de Woestijne, Van Nijlen, Vermeylen, Zielens. De gebruikte vlag 'beschouwing' dekt in deze gevallen de lading meestal beter dan het zwaardere 'essay'.

 

 

BIBLIOGRAFIE VAN PUBLICATIES VAN RICHARD MINNE

 

 

I. De boeken van Richard Minne

 

 

I a. Contemporaine eerste publicaties van boeken

 

In den zoeten inval

Brussel, R. Herreman, 1926, 64 p.

*      Poëzie.

 

In den zoeten inval

Brussel, Reimond Herreman en Maurice Roelants, 1927, 94 p.

*      Poëzie.

[Geheel herziene, opnieuw samengestelde, gezette, gedrukte en gebonden eerste druk.]

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933, 132 p.

*      Novelle.

 

Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzame­ling verzen van Richard Minne, den dichter van In den zoeten inval; verder eenige verhalen, benevens een serie epistelen over den nood en de nijdig­heden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloos­heden van den dichter en den mensch

Samenstelling R. Herreman en M. Roelants. Met een inleiding [door M. Roelants] en een bloemlezing. Brussel, A. Manteau / Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1942, 184 p. (Documenten 1.)

*      Brieffragmenten, poëzie en verhalen.

 

Herreman, Raymond en Minne, Richard, Album 1944

Brussel, A. Manteau, 1944, 192 p.

*      Dialogen en essays.

 

In 20 lijnen

Gent, Het Licht, 1946, 48 p. (Germinal-reeks 13, nr. 8.)

*      Cursiefjes uit het dagblad Vooruit.

 

In 20 lijnen

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955, 190 p.

*      Cursiefjes uit het dagblad Vooruit.

 

In den zoeten inval en andere gedichten

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955, 180 p.

*      Poëzie.

 

Cyriel Buysse

Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs / A. Manteau, 1959, 40 p. (Monografieën over Vlaamse letterkunde 15.)

*      Essay.

 

 

I b. Eerste publicaties van boeken na 1965

 

Malve en erica

Verzameld en ingeleid door Karel Jonckheere. Hasselt, Heide­land, 1967, 80 p. (Vlaamse pockets, Poëtisch Erfdeel der Nederlanden P 58.) Bloemlezing.

*      Poëzie.

 

Gelijk alles plezierig en weemoedig is in 't leven. Brieven van Richard Minne

Samenstelling Paul Luyten en Yves T'Sjoen. Gent, Boekhandel Walry, 1994, 29 p.

*      Brieven.

[Relatiegeschenk (ter gelegenheid van de jaarwisseling 1994/1995) in beperkte oplage; niet in de handel gebracht.]

 

Verzamelde verhalen

Redactie Marco Daane en Yves T'Sjoen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1996, 168 p.

*      Verhalen.

 

Van den Berghe, Frits en Minne, Richard, Stripverhalen 1931-1935

Redactie Anne Marie Musschoot, Yves T'Sjoen en Joost de Geest. Brussel, Gemeentekrediet / Snoeck-Ducaju & Zoon, 1996, 128 p. (Monogra­fieën over moderne kunst.)

*      Beeldverhalen 'Brief van Pierken' en 'De bladzijde van Pierken' uit het weekblad Koekoek.

[Samengesteld naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Stadhuis van Gent tijdens de Gentse Feesten, 19 - 28 juli 1996.]

 

 

I c. Contemporaine herpublicaties van boeken

 

In den zoeten inval

[Tweede druk.] Brugge, De Garve-A. van Acker, 1936, 64 p. (Eerste reeks, nr. 2.)

*      Poëzie.

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Brussel, A. Manteau, [1939] (1933), 132 p.

*      Novelle.

[Restant van de eerste druk (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933) met nieuw omslag met imprint Manteau.]

 

Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzame­ling verzen van Richard Minne, den dichter van In den zoeten inval; verder eenige verhalen, benevens een serie epistelen over den nood en de nijdig­heden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloos­heden van den dichter en den mensch

Tweede druk. Samenstelling R. Herreman en M. Roelants. Met een inleiding [door M. Roelants] en een bloemlezing. Brussel, A. Manteau, 1947, 160 p. (Documenten 1.)

*      Brieffragmenten, poëzie en verhalen.

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Tweede druk. 's-Gravenhage / Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1962], 112 p. (Nimmer Dralend Reeks 78.)

*      Novelle.

 

 

I d. Herpublicaties van boeken na 1965

 

In den zoeten inval en andere gedichten

Tweede druk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978, 180 p.

*      Poëzie.

 

Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen van Richard Minne, de dichter van In den zoeten inval; verder enige verhalen, benevens een serie epistelen over de nood en de nijdig­heden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloosheden van de dichter en de mens

Derde druk. Samenstelling R. Herreman en M. Roelants. Met een inleiding [door M. Roelants], een bloemlezing en een voorbericht door Gaston Durnez. Antwerpen, A. Manteau, 1988, 280 p. (Bouw­stenen.)

*      Brieffragmenten, poëzie en verhalen.

 

 

Toelichting bij II en III (verspreide publicaties)

 

De volgende twee delen van deze bibliografie omvatten de publicaties in periodieken (II) en de overige verspreide publicaties (in verzamelwerken en boeken van derden, III). Som­mige ervan zijn ook gebundeld in de boeken van Minne; of ver­werkt in Minnes enige roman, Heineke Vos en zijn biograaf. Indien zo'n gebun­delde of roman­versie bestaat, wordt dit na twee as­terisken aan­gegeven. De daarbij vermelde titels ver­wijzen naar de volgende, onder A vermelde, boeken van Minne:

 

  In den zoeten inval

    =  In den zoeten inval. Brussel, R. Herreman, 1926.

        – Id. Brussel, R. Herreman en M. Roelants, 19271b.

        – Id. Brugge, De Garve-A. van Acker, 19362.

  Heineke Vos en zijn biograaf

    =  Heineke Vos en zijn biograaf. Rotter­dam, Nijgh & Van Ditmar, 1933.

        – Id. Brussel, A. Manteau, 19391b.

        – Id. 's-Gravenhage / Rotter­dam, Nijgh & Van Ditmar, 19632.

  Wolfijzers en schietgeweren

    =  Wolfijzers en schietgeweren. Brussel, A. Manteau / Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1942.

        – Id. Brussel, A. Manteau, 19472.

        – Id. Antwerpen / Amsterdam, A. Manteau, 19883.

  In den zoeten inval en andere gedichten

    =  In den zoeten inval en andere gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955 (19782).

  Malve en erica

    =  Malve en erica. Hasselt, Heideland, 1967.

  Verzamelde verhalen

    =  Verzamelde verhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1996.

  Stripverhalen 1931-1935

    =  Frits Van den Berghe en Richard Minne, Stripverhalen 1931-1935. Brussel, Gemeentekrediet / Snoeck-Ducaju & Zoon, 1996.

Komt een gebundelde tekst alleen in een bepaalde druk van een boek voor, dan wordt dat aangegeven. "In den zoeten inval (19261a)" wil dus zeggen dat de genoemde tekst alleen in de druk van dat boek uit 1926 voorkomt, niet in de drukken uit 1927 en 1936.

 

Bij de vermelding van gebundelde uitgaven en van eerdere of latere uitgaven in andere periodieken of boeken zijn tekstwijzigingen of -afwijkingen zoveel mogelijk aangeduid. Een 'wijziging' is een duidelijk aan­wijsbare ingreep in de tekst (verandering in woorden, zins­bouw of volg­orde). Kleinere ingrepen, zoals in de interpunctie of de schrijfwijze van woorden, alsmede vermoedelijke correcties heten dan 'afwijkingen'.

 

De meeste tijdschriften in deze bibliografie zullen bekend zijn. Van een select aantal waarvoor dat wellicht niet direct geldt (klei­ne­re, vergeten, of voor Noord-Nederlanders minder bekende Vlaamse tijd­schriften), volgen hieronder de ondertitels en, indien van toepassing, de uit­gevers.

 

   Kreatief. Literair- en kunstkritisch tijdschrift. Wevelgem, 1966-.

   Nu. Tijdschrift voor kunst en wetenschappen. Gent, Gebr. Hussein, 1945.

   Pan. Oostvlaams bulletin voor letteren en kunst. Gent, Pan, Kring van Oostvlaamse Letterkundigen, 1953-1975

   Regenboog. Gent, Plantijn, 1918.

   Vandaag. Vlaamsche halfmaandelijksche kroniek. Brussel, Helmar Putman, 1929-1930.

   Variétés. Revue mensuelle illustrée de l'esprit contemporain. Brussel, 1928-1930.

   Vlaamsche arbeid. Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaamsche letter­kunde. Antwerpen, Bouchery, 1905-1914 en 1919-1930.

   Voetlicht. Tweemaandelijksch tijdschrift gewijd aan letterkunde, toneel en film. Oostende, Vrienden van het Nederlandsch Tooneel, 1930-1939.

 

 

II. Publicaties in periodieken

 

In deze bibliografie komen in de eerste plaats oorspronkelijke publicaties aan de orde. Ook herpublicaties van teksten in andere periodieken zijn echter opgenomen, voor zover zij tijdens Minnes leven verschenen. De reden daarvoor zal tijdens het doornemen van dat gedeelte van deze bibliografie snel duidelijk worden. Minne (maar ook anderen!) sleutelde nog­al eens aan zijn werk. Met name in zijn her en der gepubliceerde gedich­ten komen interessante en belangrijke varianten voor. Om die reden is het van belang alle verschillende publicaties van een tekst in periodie­ken te onderscheiden.* Dergelijke ver­schillen kunnen we overi­gens ook constateren bij vergelijking met ver­sies in Minnes bundels (In den zoeten inval,Wolfijzers en schiet­geweren, Malve en erica, In den zoeten inval en andere gedichten en Verzamelde verhalen).

      Ook na Minnes dood zijn in periodieken teksten gepubliceerd; merendeels nieuwe. Herpublicaties van teksten die reeds tijdens Minnes leven gepubliceerd én gebundeld waren komen in dit overzicht niet voor. Zij fun­geren in dergelijke gevallen feitelijk als bloemlezing; soms ook als illustratie bij een artikel (zie bijvoorbeeld de gedichten bij A.L. Söte­manns 'Het pluimgewicht in deze wereld. Over Richard Minne' in Ons Erfdeel 32 (1989) 1 (januari/februari), p. 39-44). Ook andere 'naad­loos' overgenomen herpublicaties staan niet in deze bibliografie; is er echter sprake van publicaties van variante, gewijzigde of corrupte ver­sies, dan worden deze belangrijk genoeg geacht voor vermelding.

      Herpublicaties van teksten die eerder alleen in dag- of weekbladen ver­schenen zijn daarentegen wel in de bibliografie opgenomen. Het gaat daarbij veelal om fotografische overdrukken, die vaak natuurlijk ook slechts als illustratie fungeren. Het 'archeologische' belang van het op­diepen van die dag- of weekbladpublicatie - en dan vooral van het op­nieuw aan de buitenwereld prijsgeven ervan - mag echter niet onderschat worden. De teksten worden zo opnieuw toegankelijk, of toegankelijker.

 

Voor de duidelijkheid zij erop gewezen dat publicaties in jaarboeken en almanakken ook in dit gedeelte zijn opge­nomen.

 

 

II a. Contemporaine eerste publicaties in periodieken

 

Het gestoorde feest

Regenboog 1 (1918) 1, p. 17-19.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

[Gewijzigde versie gepubliceerd in: Groot Nederland 30 (1932) 12 (decem­ber), p. 497-499 en met correcties gebundeld in: Verzamelde verhalen.]

 

Drie liedjes aan den wandelaar

Regenboog 1 (1918) 1, p. 21-23.

*      Poëzie.

**    Met een vierde gedicht, als Liedjes aan den wandelaar, met afwijking(en) gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schiet­geweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[De eerste twee gedichten verschenen ook, als Liedjes aan den wande­laar, in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 71-72. (De Schatkamer 6.) Handschrift van het derde gedicht afgedrukt op achterzijde omslag van Malve en erica.

 

Nihil

't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 10.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 69.]

 

Inscriptie voor een meisjesboek

't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 10-11.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Gebed voor de galg

't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 12-14.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met enkele tekstuele afwijkingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook, met enkele tekstuele afwijkingen, gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 89-91. (De Schatkamer 6.)]

 

De eerste roman van Heineke Vos

't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 14-18.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als Epos, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versie, als Epos, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 738-740.]

 

Van op de hooge brug

't Fonteintje 1 (1921/1922) 2 (september 1921), p. 50-51.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval (19261a) en met afwijking in: In den zoeten inval (19271b, 19362), Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 70.; en met afwijking in: Voetlicht 7 (1937) 2, p. 30.]

 

De zeer eerbiedige rozenkrans

't Fonteintje 1 (1921/1922) 2 (september 1921), p. 51-54.

*      Poëzie.

**    Licht gewijzigde versie, als Rozenkrans, gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 80-84. (De Schatkamer 6.)]

 

Villegiatuur

't Fonteintje 1 (1921/1922) 3 (december 1921), p. 84-86.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 92-93. (De Schatkamer 6.)]

 

De amazone

't Fonteintje 1 (1921/1922) 3 (december 1921), p. 86-87.

*      Verhaal.

**    Gebundeld in: Verzamelde verhalen.

 

Tovaritsj wereldburger

't Fonteintje 1 (1921/1922) 3 (december 1921), p. 88-90.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correctie, in: Verzamelde verhalen.

 

['Wij hebben Breughel ...']

Vlaamsche arbeid 12 (1922) 1, p. 27.

[De tekst is onderdeel van de gelegenheidscompilatie 'In hulde aan Streuvels'.]

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Heineke Vos ab ovo

't Fonteintje 1 (1921/1922) 4 (maart 1922), p. 113-120.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als Ab ovo, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versie, als Ab ovo, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 616-620.]

 

De arme en de rijke dagen

't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 4-7.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Deel IV ook, met één tekstuele afwijking, gepubliceerd in: Het jonge Vlaan­deren. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 71. Als geheel ook gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 85-88. (De Schatkamer 6.)]

 

Mr. H.S.

't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 8-10.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correctie, in: Verzamelde verhalen.

[Gewijzigde versie, samen met Mr. C.H. als 'Twee portretten', gepubliceerd in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 5/6, p. 437-438.]

 

Mr. C.H.

't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 11.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als "een ontwerp van doodsanctje", verwerkt in: Heine­ke Vos en zijn biograaf. Abusievelijk gebundeld in: Verzamelde verhalen.

[Gewijzigde versie, samen met Mr. H.S. als 'Twee portretten', gepubliceerd in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 5/6, p. 437-438.]

 

Polderland

't Fonteintje 2 (1922/1923) 2, p. 51-57.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

[In voltooide vorm, met wijzigingen, gebundeld in: Wolfijzers en schiet­geweren en, tevens met correcties, in: Verzamelde verhalen.]

 

Ode aan den eenzame

't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 69.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedich­ten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 73. (De Schatkamer 6.); en, met verwisseling van de derde en vierde versregels, in: Voetlicht 7 (1937) 2, p. 30.]

 

Gedicht

't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 70.

*      Poëzie.

**    Als Haat-rijm gebundeld in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Einde goed, alles goed

't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 71.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijziging in de slotregel, in: In den zoeten inval, Wolf­ijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Noë

't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 72-77.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook, met één afwijking (correctie), gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 74-78. (De Schatkamer 6.)]

 

Augustus

't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 77-79.

*      Romanfragment.

**    Aangevulde en gewijzigde versie, als Herinneringen, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Aangevulde en gewijzigde versie, als Herinneringen, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 12 (december 1932), p. 784-785.]

 

De paradijsslang

't Fonteintje 2 (1922/1923) 4, p. 101-112.

*      Romanfragment.

**    Ingekorte en gewijzigde versie, als Genesis, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Ingekorte en gewijzigde versie, als Genesis, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 12 (december 1932), p. 777-780.]

 

Utopia

't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 174-175.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met tekstuele afwijkingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook, met afwijkingen, gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 94-95. (De Schatkamer 6.)]

 

Oude prent

't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 176-177.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen en afwijkingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Gij zijt niet meer, gelijk weleer

't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 177-179.

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

 

Aan Tristan Derème

't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 179-180.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijziging en afwijking, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook gepubliceerd in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 96. (De Schatkamer 6.)]

 

Officieele en private Vlaamsche critiek: I. Rond een verslag

't Fonteintje 3 (1924) 1 (januari), p. 33-37.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

Internationale treinen

't Fonteintje 3 (1924) 2 (maart), p. 65-66.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Winterkwatrijnen

't Fonteintje 3 (1924) 2 (maart), p. 66.

*      Poëzie.

**    Gebundeld (met nummering in Romeinse cijfers) in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Dialoog uit Heineke Vos

't Fonteintje 3 (1924) 2 (maart), p. 67-69.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als Dialoog, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versie, als Dialoog, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 726-727.]

 

[VI]

De witte mier 1 (1924) 10 (15 december), p. 483-484.

[De tekst is onderdeel van de gelegenheidscompilatie 'Getuigenissen', p. 476-488.]

*      Beschouwing.

[Over Jan van Nijlen.]

**    Niet gebundeld.

 

Mei

Erts Almanak 1926. Amsterdam, S.L. van Looy, 1925, p. 117.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als Droomproef, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versie, als Droomproef, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 10 (okto­ber 1932), p. 624.]

 

Beevaart naar Sint Franciscus

De witte mier 3 (1926) 5 (15 juli), p. 225.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval (19261a). Gewijzigde versie gebundeld in: In den zoeten inval (19271b en 19362), In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Medaljons aan Galathea (II)

De witte mier 3 (1926) 5 (15 juli), p. 225.

*      Poëzie.

**    Als Medaljons voor Galathea (II) gebundeld in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

De man met de wrat

Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927. Amsterdam, S.L. van Looy, 1926, p. 32-38.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

 

Idylle

Ontwikkeling. Maandelijksch tijdschrift voor Arbeiders­opvoeding 9 (1927) 2 (15 februari), p. 43.

[Opgenomen in: Reimond Herreman, 'Richard Minne. Een fantaisist', p. 41-44.]

*      Brieffragment.

**    Niet gebundeld.

 

['Hier ligt Euroop ...']

Ontwikkeling. Maandelijksch tijdschrift voor Arbeiders­opvoeding 9 (1927) 2 (15 februari), p. 43.

[Opgenomen in: Reimond Herreman, 'Richard Minne. Een fantaisist', p. 41-44.]

*      Gedicht.

**    Niet gebundeld.

 

Dagen

Nu 1 (1927) 2 (november), p. 180-181.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Uitkijk

De vrije bladen 4 (1927) 11 (november), p. 314.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Waarom?

De vrije bladen 4 (1927) 11 (november), p. 315.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Aan Gérard de Nerval

De vrije bladen 4 (1927) 11 (november), p. 316.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met één wijziging, in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Twee fragmenten uit "Heineke Vos"

Erts. Letterkundige almanak [1929]. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1928, p. 181-183.

*      Romanfragmenten.

[Bevat de fragmenten Inleiding en Hebben de eugenisten....?]

**    Gewij­zigde versies van beide verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versies van beide ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), respectievelijk p. 609-613 en p. 625-626.]

 

De neef uit Kongo

Groot Nederland 27 (1929) 6 (juni), p. 612-618.

*      Verhaal.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (met wijzigingen) en Verzamelde verhalen (met correcties)

[Ook, met wijzigingen, gepubliceerd in: Duizend en één avond. Groot verhalenboek voor den Nederlandschen lezer. Onder redactie van Emmy van Lokhorst en C.J. Kelk. Eerste reeks. Amsterdam, Contact, [1940], p. 55-61.]

 

[Richard Minne]

Vandaag 1 (1929) 15 (15 september), p. 329.

[De tekst is onderdeel van de gelegenheidscompilatie 'Hoe Vlamingen Cyriel Buysse bewonderen', p. 328-330.]

*      Brief.

[Aan Maurice Roelants, d.d. 6 juli 1929.]

**    Niet gebundeld.

 

28 augustus laatstleden

Vandaag 1 (1929) 17 (20 oktober), p. 384.

*      Beschouwing.

[Naar aanleiding van het overlijden van Karel van de Woestijne.]

**    Niet gebundeld.

 

Onoplettendheid gestraft

Erts 1930. Letterkundig jaarboek. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930, p. 61.

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

 

Moe

Erts 1930. Letterkundig jaarboek. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930, p. 61.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie, als Nacht, gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

[Gewijzigde versie, als Nacht, ook gepubliceerd in: Gedichten, Groot Nederland 40 (1942) 11 (november), p. 203.]

 

Brieven

Letterkundige Almanak voor Vlaanderen 1930. Mechelen, Het Kompas / Amsterdam, De Spieghel, 1930, p. 84-87.

*      Romanfragment.

**    Gewijzigde versie, als Brieven aan de geëmancipeerde vrouw, verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Gewijzigde versie, als Brieven aan de geëmancipeerde vrouw, ook verwerkt in: Heineke Vos en zijn biograaf, Forum 1 (1931/1932) 12 (november 1932), p. 785-789.]

 

Kantteekeningen bij het werk van Charles René Callewaert

Kunst. Maandblad voor oude en jonge kunst 1 (1930) 3 (maart), p. 57-68.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

De lijkrede

Groot Nederland 28 (1930) 11 (november), p. 468-472.

*      Verhaal.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (met wijzigingen) en Verzamelde verhalen (met correcties).

 

De gorilla

Het boek in Vlaanderen. Jaarboek van de Vereeniging van letter­kundigen en de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boek­wezen 1931. Brussel, Boek- en muziekhandel "Gudrun", 1931, p. 21.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

[De hier vermelde boekhandel lijkt als uitgever van dit jaarboek op de titel­pagina te staan, maar de feitelijke uitgevers waren de Vereeniging van letter­kundigen en de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen zelf. Klaarblijkelijk kon de wederverkoper een partij met eigen imprint in­kopen. Zo vermeldt een ander exemplaar 'Brugge, De Centrale Boekhandel' als zodanig.

 

Misplaatste hulde

De Gids 95 (1931) 1 (januari), p. 12-15.

*      Verhaal.

**    Gebundeld in: Verzamelde verhalen.

Gogol

Helikon 1 (1931) 1 (januari), p. 10.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

De dichter zwijgt

Helikon 1 (1931) 1 (januari), p. 12.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

[Ook gepubliceerd in: De Gids 105 (1941) 2 (februari), p. 101-105.]

 

'k Ben eenzaam

Helikon 1 (1931) 5 (mei), p. 69.

*      Poëzie.

**    Zeer licht gewijzigde versie, als Brief, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

[Licht gewijzigde versie, als Brief, ook gepubliceerd in: Forum 3 (1934) 1 (januari), p. 45. De achter ** vermelde gebundelde versie is het gedicht zoals dat in mei 1931 in Helikon verscheen, met enkele marginale wijzigingen. De Forum-versie vertoont één forsere wijziging ten opzichte van de Helikon-versie en is als zodanig niet gebundeld.]

 

Dag van schoonheid

Helikon 1 (1931) 7 (september/oktober), p. 117.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Vademecum voor den dichter

Forum 1 (1931/1932) 1 (11 november 1931), p. 23.

*      Poëzie.

**    Met één wijziging en één afwijking gebundeld in: Wolfijzers en schiet­geweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Vaarwel

Forum 1 (1931/1932) 1 (11 november 1931), p. 24.

*      Poëzie.

**    Met gewijzigde achtste versregel als Adieu gebundeld in: Wolf­ijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Critiek

Helikon 2 (1932) 1 (januari), p. 13.

*      Poëzie.

**    Met tekstuele afwijkingen gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Verordening

Forum 1 (1931/1932) 2 (januari/februari 1932), p. 102.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Geslacht ligt dieper dan cultuur

Forum 1 (1931/1932) 2 (januari/februari 1932), p. 103.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Mijn vers

Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 52.

*      Poëzie.

**    Als Gezelliana II, met enkele afwijkingen, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Melancholie

Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 52.

*      Poëzie.

**    Met één afwijking gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Leve 't leven

Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 52.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren. (opgenomen in een brief van 3 februari 1927; 19421: p. 81; 19472: p. 78; 19883: p. 152).

**    Als Op den boer XI gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten. (opgenomen in Rijmen en verzen (uit brieven), p. 133).

 

De verre zekerheid

Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 53.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Gezelliana

Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 53.

*      Poëzie.

**    Als Gezelliana I gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Gewijzigde versie, als Tegenzang, ook gepubliceerd in: Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 106.

De achter ** vermelde gebundelde versie is het gedicht zoals dat in april 1932 in Helikon verscheen, met enkele afwijkingen. De Forum-versie vertoont één forse wijziging ten opzichte van de Helikon-versie en is als zodanig niet gebundeld.]

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626.

*      Romanfragment.

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 724-740 en 12 (december 1932), p. 775-797, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 724-740.

*      Romanfragment.

[In de inhoudsopgave vermeld als Heineke Vos en zijn biograaf (2).]

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626 en 12 (december 1932), p. 775-797, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 12 (december 1932), p. 775-797.

*      Romanfragment.

[In de inhoudsopgave vermeld als Heineke Vos en zijn biograaf (3).]

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626 en 11 (november 1932), p. 724-740, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

 

[Dagklapper]

Vooruit's almanak 53 (1933). Gent, Het Licht, [1932], p. 9-55.

*      Beeldverhalen.

[Bevat twaalf 'Brieven van Pierken', getiteld Zanewarie (p. 9), Febrewarie (p. 13), Maart (p. 17), April (p. 21), Mei (p. 25), junie (p. 29), juulie (p. 33), Ogustus (p. 39), September (p. 43), Oktoober (p. 47), Noovember (p. 51) en Deesember (p. 55). De overkoepelende titel Dagklapper staat alleen in de inhoudsopgave vermeld.]

**    Niet gebundeld.

 

 [Dagklapper]

Vooruit's almanak 54 (1934). Gent, Het Licht, [1933], p. 101-112.

*      Beeldverhalen.

[Bevat twaalf 'Brieven van Pierken', getiteld Zanuwarie (p. 101), Feebrewarie (p. 102), Maart (p. 103), April (p. 104), Mei (p. 105), Zunie (p. 106), Zulie (p. 107), Ogustus (p. 108), September (p. 109), Oktoober (p. 110), Noovember (p. 111) en Deesember (p. 112). De overkoepelende titel Dagklapper staat alleen in de inhoudsopgave vermeld.]

**    Niet gebundeld.

 

Hoveniersgedicht

Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 107.

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

 

Heineke Vos

Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 108.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (opgenomen in een brief van 16 oktober 1930; 19421: p. 85-86; 19472: p. 82; 19883: p. 158). Als Bij een roman III gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten (opgenomen in Rijmen en verzen (uit brieven), p. 158).

 

Anti-Amerikaansch

Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 108.

*      Poëzie.

**    Met één kleine afwijking gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (op­genomen in Spreuken, aforismen en rijm­regels; 19421: p. 100; 19472: p. 96; 19883: p. 180]); en in In den zoeten inval en andere gedichten (als II opgenomen in Berijmde spreuken, p. 172).

 

Doodensantje

Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 108.

*      Poëzie.

**    Met wijziging gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (opgenomen in Spreuken, aforismen en rijmregels; 19421: p. 101; 19472: p. 97; 19883: p. 183); en in In den zoeten inval en andere gedichten (als VIII opgenomen in Berijmde spreuken, p. 173). De versregels van dit tweeregelige gedicht zijn hier omgedraaid ten opzichte van de eerste publicatie in Forum!!

 

Bij den dood van Pijper, handelsreiziger

Forum 3 (1934) 4 (april), p. 303.

*      Poëzie.

**    Gewijzigde versie, als Afscheid van Pijper, commis-voyageur, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Twee liedjes

Groot Nederland 33 (1935) 1 (januari), p. 84-85.

*      Poëzie.

[Bevat twee gedichten, aangeduid met 'I' en 'II'.]

**    I als Grindelwald, met één afwijking, gebundeld in: Wolfij­zers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Gewijzigde versie van II, als Herinnering, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Ook, met correcties in II, gepubliceerd in: Groot Nederland 38 (1940) 9 (septem­ber), p. 758-759. Facsimilé van het handschrift van de versies uit Groot Nederland 1935 gepubli­ceerd in: Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Gravenhage-Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonne­ville, 1971, p. 28 en 30.]

 

Op zoek naar een onderwerp

Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze 8 (1941). Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1941, p. 49-52.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

Verzen

De Gids 105 (1941) 2 (februari), p. 101-105.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Art poétique, Verweer tegen den winter, Ook ruiters, Ontwaken en De dichter zwijgt.]

**    Art poétique, Verweer tegen den winter en Ook ruiters, met wijzigingen, gebundeld in: Wolfijzers en schiet­geweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

**    Ontwaken en De dichter zwijgt gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

 

Verslag over den A. Beernaertprijs (14e Tijdvak 1938-39)

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1941, p. 382-383.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

[Minne schreef de bijdrage als Secretaris van de Jury. De andere juryleden waren Frank Lateur (Stijn Streuvels), F.V. Toussaint Van Boelaere, A. Cornette en Emmanuel De Bom.]

 

Gedichten

Groot Nederland 40 (1942) 11 (november), p. 203.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Nacht, Twijfel en Schietgebed.]

**    Nacht en Schietgebed gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Twijfel niet gebundeld.

 

Kwart na zeven

Snoeck's groote Almanak 19 (1943). Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, [1943], p. 129-134. Met bio-/bibliografische inleiding, p. 128.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

 

Nota's voor een kliene voordracht over den grooten Elsschot

Nu 1 (1945), p. 31-32.

*      Essay.

[Zetfout; 'kliene' dient men als 'kleine' te lezen.]

**    Niet gebundeld.

[Gewijzigde versie, als Voor Willem Elsschot, gepubliceerd in: Vooruit, 8 mei 1952.]

 

Afdeeling God

De Vlaamsche Gids 30 (1946) 3 (februari), p. 129-130.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

De alpacamuts

Nieuw Vlaamsch Tijdschrift 1 (1946/1947) 2 (mei 1946), p. 137-148.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

 

Geschiedenis van een bolhoed

Snoeck’s grote Almanak 30 (1954). Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, 1953, p. 97-102.

*      Verhaal.

**    Niet gebundeld.

 

Beknopte inleiding tot een optimistisch roman

De Vlaamse Gids 37 (1953) 12 (december), p. 722.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

"De wonderbare wereld"

Nieuw Vlaams Tijdschrift 8 (1954) Gelegenheidsnummer Herman Teirlinck vijf en zeventig jaar, p. 27.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

[5]

Nieuw Vlaams Tijdschrift 11 (1957) 11, p. 1197-1198.

[De tekst is onderdeel van de gelegenheidscompilatie 'Over het lezen', p. 1192-1203.]

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Inleiding tot een onvoltooide roman

Vandaag 5 (1958). Nieuw werk van Nederlandse en Vlaamse schrijvers bijeengebracht door Frans de Bruyn en Jaap Romijn; waarin opgenomen Literair Akkoord, een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijd­schriften van het jaar 1956, bijeen­gebracht door Pierre H. Dubois, Hubert van Herreweghen, Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling. Utrecht, Bruna, 1958, p. 360-361. (Zwarte Beertjes 125/126.)

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

Herinneringen aan Dolf

Pan 5 (1958) 3 (november), p. 5-6.

*      Beschouwing.

[Over Adolf Herckenrath.]

**    Niet gebundeld.

 

Alfons de Ridder

Nieuw Vlaams Tijdschrift 14 (1960/1961) 3, p. 331-332.

[De tekst is onderdeel van de gelegenheidscompilatie 'Bij Elsschots uitvaart', p. 310-337.]

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

 

II b. Eerste publicaties in periodieken na 1965

 

Uit de brieven van Richard Minne

Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 12, p. 1003-1014.

*      Brieven, brieffragmenten en gedichten.

[Bevat achtereenvolgens: brieven van 15 december 1943 en eind november 1952, de gedichten Verzen op bestelling en Mobilisatiebevel tot de muze uit oktober 1962, een aantal ongedateerde brieffragmenten en de Frans­talige gedichten Par le trou de la serrure en Notice nécrologique.]

**    Niet gebundeld.

[Verzen op bestelling en Mobilisatiebevel tot de muze verschenen eerder (met tekstuele afwijkingen), als Verzen (sic) op bestelling en Mobilisatiebriefje tot de muze, in: Uit het nest geroofd. Ongebundelde poëzie. Bijeengebracht en tweemaal ingeleid door Karel Jonckheere. Amsterdam, De Bezige Bij / Antwerpen, De Ontwikkeling, 1962, p. 10. (Literaire Pocketserie 91.)

 

Nagelaten verzen

Nieuw Vlaams Tijdschrift 19 (1966) 6 (juli/augustus), p. 521-544.

*      Poëzie.

[Bevat 23 ongedateerde gedichten, te weten Discipline, Organisatie, Solidariteit en 20 titelloze gedichten; bezorgd door Raymond Herreman en Karel Leroux.]

**    Niet gebundeld.

['De avonden heb ik ontsloten als een deur ...', 'En was 't maar om datgene wat ik heb verzocht ...' en '– Ruste vandaag, zei iemand in 't voorbijgaan. 't Was ...' ook gepubliceerd in De Haes, Jos en Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1966. Leuven, Davidsfonds, 1967, p. 36-37.]

[Van het laatste titelloze gedicht, met de beginregel "Een avond is een opont­houd" (p. 544), verscheen een facsimilé van een handschrift (met tekstuele afwijkingen) in: Vlaamsche bloei II. De Neder­landsche letter­kunde in beeld en schrift. Een verzameling origineele portretten en handschriften van hedendaag­sche Vlaamsche schrijvers, met levensbericht en volledige opgave hunner werken. Verzameld en ingeleid door Bert Ranke. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, t.o. p. 75. (De Seizoenen, extra nummer.)]

 

Uit de correspondentie met Raymond Herreman

Nieuw Vlaams Tijdschrift 19 (1966) 9 (november), p. 916-929.

*      Brieven.

[Bevat brieven van 15 maart 1944, 14 oktober 1948, 4, 5 en 6 juni 1949, 12 september 1953, 14 en 28 januari 1954, 15 maart 1955, Pinkstermaandag 1955, 15, 16 en 17 juni 1960, 16 juli 1960.]

**    Niet gebundeld.

 

Nog nagelaten verzen van Richard Minne (I)

Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 1 (januari), p. 47-59.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Van onder en van boven, Voor haar, Marie, De paters, De lente komt, Galathea en de minnaar en drie titelloze gedichten; bezorgd door Raymond Herreman en Karel Leroux.]

**    Niet gebundeld.

**    De zevende en voorlaatste strofe van Marie werd, als Marine(s) en met wijzigingen, gebundeld in: In den zoeten inval.]

[Marie ook, met afwijkingen, gepubliceerd in: Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 98. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)]

[‘Gelijk Herodes soldeniers...’ ook gepubliceerd in: De Haes, Jos en Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1967. Leuven, Davidsfonds, 1968, p. 28.]

 

Nog nagelaten verzen van Richard Minne (slot)

Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 2, p. 136-148.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Ballade der Maagdaleentjes, Eldorado, Morgen, Voor één mei 1916, De academie, Aan een krantje, Wij vechten, Het grote ogenblik, De krant en één titelloos gedicht; bezorgd door Raymond Herreman en Karel Leroux.]

**    Niet gebundeld.

 

Twee gedichten

Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 5/6, p. 440-441.

*      Poëzie.

[Bevat een titelloos gedicht en Op reis.]

**    Niet gebundeld.

 

[Brief aan G.P. Baert]

Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 38 (1971). Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1971, p. 12-13.

[Opgenomen in Herman Maes' 'Ter inleiding' bij: G. P. Baert, 'Brieven uit het Leieland', p. 5-242.]

*      Brief.

**    Niet gebundeld.

 

Van Hoogten en Laagten of Opdracht aan Cyriel Buysse

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 10 (1994). Gent, Cyriel Buysse Genootschap, 1994, p. 12-13.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Van hoogten en laagten. Over Richard Minne en Cyriel Buysse', p. 7-30.]

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

 

['Mijn beste, ...']

Maatstaf 43 (1995) 5 (mei), p. 13.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, '"De overdadigheid dier geneugten". Joris Vriamont en Richard Minne, 'cavaliers seuls' in Vlaanderen', p. 5-26.]

*      Brief aan Jan van Krimpen, d.d. 6 juli 1955.

**    Niet gebundeld.

 

Richard Minne aan Joris Vriamont, ongedateerd

Maatstaf 43 (1995) 5 (mei), p. 23.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, '"De overdadigheid dier geneugten". Joris Vriamont en Richard Minne, 'cavaliers seuls' in Vlaanderen', p. 5-26.]

*      Brief, AMVC, dossier M 656/B, nr. 132991/5.

**    Niet gebundeld.

 

Richard Minne aan Joris Vriamont, ongedateerd

Maatstaf 43 (1995) 5 (mei), p. 24.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, '"De overdadigheid dier geneugten". Joris Vriamont en Richard Minne, 'cavaliers seuls' in Vlaanderen', p. 5-26.]

*      Brief, AMVC, dossier M 656/B, nr. 132997/1.

**    Niet gebundeld.

 

Richard Minne aan Joris Vriamont, ongedateerd

Maatstaf 43 (1995) 5 (mei), p. 24.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, '"De overdadigheid dier geneugten". Joris Vriamont en Richard Minne, 'cavaliers seuls' in Vlaanderen', p. 5-26.]

*      Brief, AMVC, dossier M 656/B, nr. 132997/2.

**    Niet gebundeld.

 

 

II c. Contemporaine herpublicaties in periodieken

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626.

*      Romanfragment.

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 724-740 en 12 (december 1932), p. 775-797, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Eerdere publicaties van fragmenten:

     Eerdere versie van Ab ovo, p. 616-620, gepubliceerd als Heineke Vos ab ovo in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 4 (maart 1922), p. 113-120.

     Eerdere versie van Droomproef, p. 623, gepubliceerd als Mei in: Erts Almanak 1926. Amsterdam, S.L. van Looy, 1925, p. 117.

     Eerdere versies van Inleiding en Hebben de eugenisten...?, respectievelijk p. 609-613 en p. 625-626, gepubliceerd als Twee fragmenten uit "Heineke Vos": Inleiding / Hebben de eugenis­ten....? in: Erts. Letterkundige almanak [1929]. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1928, p. 181-183.]

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 11 (november 1932), p. 724-740.

*      Romanfragment.

[In de inhoudsopgave vermeld als Heineke Vos en zijn biograaf (2).]

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626 en 12 (december 1932), p. 775-797, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Eerdere publicaties van fragmenten:

     Eerdere versie van Epos, p. 738-740, gepubliceerd als De eerste roman van Heineke Vos in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 14-18.

     Eerdere versie van Dialoog, p. 726-727, gepubliceerd als Dialoog uit Heineke Vos in: 't Fonteintje 3 (1924) 2 (maart), p. 67-69.]

 

Heineke Vos en zijn biograaf

Forum 1 (1931/1932) 12 (december 1932), p. 775-797.

*      Romanfragment.

[In de inhoudsopgave vermeld als Heineke Vos en zijn biograaf (3).]

**    Met wijzigingen en samen met de fragmenten uit Forum 1 (1931/1932) 10 (oktober 1932), p. 609-626 en 11 (november 1932), p. 724-740, gebundeld tot integrale boekuitgave in: Heineke Vos en zijn biograaf.

[Eerdere publicaties van fragmenten:

     Eerdere en kortere versie van Herinneringen, p. 784-785, gepubliceerd als Augustus in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 77-79.

     Eerdere en langere versie van Genesis, p. 777-780, gepubliceerd als De paradijsslang in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 4, p. 101-112.

     Eerdere versie van Brieven aan de geëmancipeerde vrouw, p. 785-789, gepubliceerd als Brieven in: Letterkundige Almanak voor Vlaande­ren 1930. Mechelen, Het Kompas / Amsterdam, De Spieghel, 1930, p. 84-87.]

 

Het gestoorde feest

Groot Nederland 30 (1932) 12 (december), p. 497-499.

*      Verhaal.

**    Gebundeld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.

[Eerdere versie gepubliceerd in: Regenboog 1 (1918) 1, p. 17-19 en gebun­deld, met correcties, in: Verzamelde verhalen.]

 

Brief

Forum 3 (1934) 1 (januari), p. 45.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

[Licht gewijzigde versie van 'k Ben eenzaam, eerder gepubliceerd in: Helikon 1 (1931) 5 (mei), p. 69. De achter ** vermelde gebundelde versie is het gedicht zoals dat in mei 1931 in Helikon verscheen, met enkele marginale wijzigingen. De hier vermelde Forum-versie vertoont één forsere wijziging ten op­zichte van de Helikon-versie en is als zodanig niet gebundeld.]

 

Tegenzang

Forum 3 (1934) 2 (februari), p. 106.

*      Poëzie.

[Voorafgegaan door: R. Herreman, 'Over Gezelle. Zang', p. 105; in de in­houdsopgave is Minnes gedicht aangeduid als Over Gezelle. Tegen­zang.]

**    Gewijzigde versie als Gezelliana I gebundeld in: Wolfijzers en schiet­geweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Gewijzigde versie van Gezelliana, eerder gepubliceerd in: Helikon 2 (1932) 4 (april), p. 53.

De achter ** vermelde gebundelde versie is het gedicht zoals dat in april 1932 in Helikon verscheen, met enkele afwijkingen. De Forum-versie, met één wijziging ten opzichte van de Helikon-versie, is als zodanig niet gebundeld.]

 

Ode aan den eenzame

Voetlicht 7 (1937) 2 (januari), p. 30.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 69; en in: De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 73. (De Schatkamer 6.)]

[In de Voetlicht-publicatie zijn de derde versregel van de eerste strofe en de eer­ste versregel van de tweede strofe, vermoedelijk ten gevolge van een zetfout, verwisseld.]

 

Van op de hooge brug

Voetlicht 7 (1937) 2 (januari), p. 30.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval (19261a: afwijking), Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met afwijking, gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 2 (sep­tember 1921), p. 69; en in: Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 70.]

 

Twee liedjes

Groot Nederland 38 (1940) 9 (september), p. 758-759.

*      Poëzie.

[Bevat twee gedichten, aangeduid met 'I' en 'II'.]

**    I als Grindelwald, met één afwijking, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Gewijzigde versie van II, als Herinnering, gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met afwijkingen in II, gepubliceerd in: Groot Nederland 33 (1935) 1 (januari), p. 84-85. Facsimilé van het handschrift van de versies uit Groot Nederland 1935 gepubliceerd in: Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Gravenhage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 28 en 30.]

 

Verzen

De Gids 105 (1941) 2 (februari), p. 101-105.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Art poétique, Verweer tegen den winter, Ook ruiters, Ontwaken en De dichter zwijgt.]

**    Art poétique, Verweer tegen den winter en Ook ruiters, met wijzigingen, gebundeld in: Wolfijzers en schiet­geweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

**    Ontwaken en De dichter zwijgt gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

[De dichter zwijgt eerder gepubliceerd in: Helikon 1 (1931) 1 (januari), p. 12.]

 

Gedichten

Groot Nederland 40 (1942) 11 (november), p. 203.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Nacht, Twijfel en Schietgebed.]

**    Nacht en Schietgebed gebundeld in: In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Twijfel niet gebundeld.

[Nacht is een gewijzigde versie van Moe, eerder gepubliceerd in: Erts 1930. Letterkundig jaarboek. Amsterdam, A.J.G. Strengholt, 1930, p. 61.]

 

 

II d. Herpublicaties in periodieken na 1965

 

Uit de nalatenschap van Richard Minne: Twee portretten

Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 5/6, p. 436-438.

*      Verhalen.

[Bevat de prozaschetsen Mr. C.H. en Mr. H.S.]

**    Niet gebundeld.

[Eerdere versies, in omgekeerde volgorde, gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 8-11 en gebundeld in: Verzamelde verhalen.]

 

Nog nagelaten verzen van Richard Minne (I)

Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 1 (januari), p. 47-59.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Van onder en van boven, Voor haar, Marie, De paters, De lente komt, Galathea en de minnaar en drie titelloze gedichten; bezorgd door Raymond Herreman en Karel Leroux.]

**    Niet gebundeld.

**    De zevende en voorlaatste strofe van Marie werd eerder, met wijzigingen, als Marine(s) gepubliceerd en gebundeld in: In den zoeten inval.]

 

Nog nagelaten verzen van Richard Minne (slot)

Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 2, p. 136-148.

*      Poëzie.

[Bevat de gedichten Ballade der Maagdaleentjes, Eldorado, Morgen, Voor één mei 1916, De academie, Aan een krantje, Wij vechten, Het grote ogenblik, De krant en één titelloos gedicht; bezorgd door Raymond Herreman en Karel Leroux.]

**    Niet gebundeld.

[Morgen (als 'Al zijn ...') eerder gepubliceerd in: Zondagsblad Vooruit 1 (1915-1916) 42 (2 januari 1916), p. 333. Voor één mei 1916 eerder gepubli­ceerd in: Zondagsblad Vooruit 2 (1916-1917) 1 (30 april 1916), p. 4.]

 

In 20 lijnen: Over purisme en puristen

Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 58 (1991). Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1991, p. 144-145.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: De Groote, Stefaan, 'Richard Minne (1891-1965)', p. 119-158.]

*      Cursiefje.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in het dagblad Vooruit.]

 

Brief van Pierken: In de klas

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 59. Fotografische overdruk.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Beeldverhaal.

**    Gebundeld in: Stripverhalen 1931-1935.

[Eerder gepubliceerd in: Koekoek. Humoristisch weekblad van 'Vooruit' 1 (1931/1932) 6 (18 juni 1931), p. 12.]

 

Brief van Pierken: De winterschge vreugden agter tvuur

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 60. Fotografische overdruk.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Beeldverhaal.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in: Koekoek. Humoristisch weekblad van 'Vooruit' 2 (1932/1933) 5 (2 februari 1933), p. 10 (het artikel vermeldt als publicatie­datum abusievelijk 5 mei 1932).]

 

Atmosfeer 1910-1914: De goeje, ouwe tijd (I)

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 68. Gedeeltelijke fotografi­sche overdruk.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Dagbladartikel.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in: Vooruit, 21 januari 1936, onder de noemer 'Vooruit's groote reportages en onderzoeken'.]

 

Atmosfeer 1910-1914: De goeje, ouwe tijd (III)

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 69. Gedeeltelijke fotografi­sche overdruk.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Dagbladartikel.

**    Niet gebundeld. Wel, ook als gedeeltelijke fotografische over­druk, afgedrukt in: Stripverhalen 1931-1935, p. 15.]

[Eerder gepubliceerd in: Vooruit, 23 januari 1936, onder de noemer 'Vooruit's groote reportages en onderzoeken'.]

 

De wraak van Meneer Lucace

Tirade 370 = 41 (1997) 4 (september), p. 333-338.

*      Verhaal.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in het weekblad ABC, 5 november 1944.]

 

 

III. Overige verspreide publicaties

 

Dit gedeelte omvat de publicaties van Minne, die niet als boek van hemzelf of in periodieken verschenen. Om het verschil in ontstaans- en drukgeschiedenis duidelijk te maken is dit gedeelte in drie categorieën gesplitst. Onder a volgen contempo­rai­ne eerste publicaties van teksten van Minne. Het zijn voor de gelegen­heid of op verzoek geschre­ven bijdragen; in een enkel geval gaat het om bestaand oorspron­kelijk werk dat Minne voor de gelegenheid bewerkt en geleverd heeft. In alle gevallen zijn het publicaties die Minne zelf mee­gemaakt heeft. Het zijn:

   gedenkboeken;

   thematische uitgaven;

   gelegenheidsuitgaven;

   vriendenboeken;

   boeken van of over derden.

      De tweede categorie, onder b, beschrijft latere eerste publicaties.

      Deel c omvat herpublicaties die een eerste publicatie in boekvorm zijn. Tot die laatste categorie behoren ook bloem­lezingen die aan dat cri­terium voldoen (zie ook de toelichting hierop in de verantwoording, onder 'Publicatievormen', p. ).

 

 

III a. Verspreide contemporaine eerste publicaties

 

Drie redenen, onder meer

Gedenkboek A. Vermeylen. ['s-­Gra­venhage, Martinus Nijhoff], 1932, p. 104.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

[In sommige exemplaren zit het ingeplakte strookje met de uitgeversnaam niet meer en is slechts sprake van een te Brugge zetelend 'Uitvoerend Comité'.]

 

"Vooruit!" Lied uitgegeven ter gelegenheid van het 50e verjaringsfeest van het blad Vooruit

Brussel, Georges Vriamont, 1934, 5 p.

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Op 2 september 1934 uitgevoerd tijdens een feestmanifestatie.]

[Ook afgedrukt ("Vooruit." Nieuw socialistisch marchlied ter gelegenheid der 50e verjaring van het blad Vooruit) in: Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 29.]

 

Aantekeningen van een Gentenaar

"Vlaandren, o welig Huis". Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien. Redactie Emmanuel de Bom. Amsterdam, Wereld­bibliotheek, 1939, p. 71-91.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

[Eerdere versies van gedeelten uit deze tekst werden, in een andere volgorde en met andere toevoegingen, reeds gepubliceerd in Atmosfeer 1910-1914: De goeje, ouwe tijd; in vijf genum­merde afleveringen van 'Vooruit's groote reportages en onderzoe­ken' verschenen in het dagblad Vooruit, 21-23 januari en 25-26 januari 1936.]

 

Solidariteit

Gedenkboek Lode Zielens 1901-1944. Brussel / Amsterdam, Elsevier, [z.j.; 1945], p. 22.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Het standpunt van de dichter

Herreman, Raymond, Minne, Richard, e.a., Standpunten in de litera­tuur. Gent, Leesclub Boekuil, 1948, p. 32-41.

*      Essay.

[Tekst van een spreekbeurt voor Leesclub Boekuil d.d. 20 december 1947.]

**    Niet gebundeld.

 

X

Herreman, Raymond, Van Hoogenbemt, Albert, e.a., Veertien ano­niem. Gent, Leesclub Boekuil, [1951], p. 47-49.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

[Niet in de handel gebracht. Besloten uitgave, als premie, voor leden van de Leesclub Boekuil.]

 

Herreman, Raymond en Minne, Richard, Proeve van gesprek met Richard Minne

Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 5-15.

*      Dialoog.

**    Niet gebundeld.

 

[Voorwoord]

De Valckenaere, Julien, Zonneburg. Antwerpen, De Pen, 1954, p. 5.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Anno 1500

Familiealbum. Vlaamse auteurs schrijven over hun voorouders. Antwerpen, Ontwikkeling, 1955, p. 59-61.

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

Maurice Roelants en Gent

Van Duinkerken, Anton, Gijsen, Marnix, e.a., Van en over Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau, 1956, p. 41.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Geluk en ongeluk van het lezen

Over het geluk van het lezen. Verzamelde gedachten van auteur, lezer en uitgever. Den Haag, Zuid-Hollandse Uitgevers­maatschappij / Antwer­pen, De Nederlandse Boekhandel, 1957, p. 45-47. (Zilveren Zuid, Cultuurserie.)

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

 

Vriendschap en solidariteit

Liber amicorum gouverneur Richard Declerck. Antwerpen, Ontwikke­ling, 1960, p. 117.

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Verzen (sic) op bestelling / Mobilisatiebriefje tot de muze

Uit het nest geroofd. Ongebundelde poëzie. Bijeengebracht en tweemaal ingeleid door Karel Jonckheere. Amsterdam, De Bezige Bij / Antwerpen, De Ontwikkeling, 1962, p. 10. (Literaire Pocketserie 91.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Gewijzigde versies, als Verzen op bestelling en Mobilisatiebevel tot de muze, gepubliceerd in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 12, p. 1003-1014.]

 

 

III b. Verspreide eerste publicaties na 1965

 

[‘Als de aarde een tuil is...’]

Jos De Haes, Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1965. Leuven, Davidsfonds, 1966, p. ...

*      Gedichten.

**    Niet gebundeld.

 

 [Feestrede]

Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 68-71.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: De Pauw, Jeroom, 'Een boek voor Minne. Herinneringen aan het huldebetoon Richard Minne: 60 jaar, op 2 december 1951', p. 65-71.]

*      Beschouwing.

**    Niet gebundeld.

 

Portret

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 78-79. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege schets voor het gedicht Portret zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

Inleidend portret / Portret / Voor hun

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 79-80. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege schets voor het gedicht Portret zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

Portret II

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 81. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege schets voor het gedicht Portret zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

[Medaljons voor Galathea]

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 90-92. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege titelloze schets (dialoog tussen 'Hij' en 'Zij') voor het gedicht Medaljons voor Galathea zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

Romanzero

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 95. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege schets voor het gedicht Einde goed, alles goed zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

Nacht te Grindelwald

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 99-100. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege versie van het gedicht Grindelwald zoals dat verscheen (als 'I' van Twee liedjes) in Groot Nederland 33 (1935) 1 (januari), p. 84.]

 

Fantazie op occarina

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 119. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

 

['Wierook onder, wierook boven, ...']

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 153. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[In het handschrift als derde luik aan Gezelliana I en II toegevoegd.]

 

Liedjes aan den wandelaar IV

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 223. (Bibliotheek voor literatuurwetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Vroege schets voor het vierde gedicht van Liedjes aan den wandelaar zoals dat verscheen in In den zoeten inval.]

 

Brief 1146. Sint-Martens-Latem, 18 juli 1957: Richard Minne aan A. de Ridder

Elsschot, Willem, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Em. Querido, 1993, p. 973-974.

*      Brief.

**    Niet gebundeld.

 

Brief 1165. Sint-Martens-Latem, ± 15 november 1957: Richard Minne aan Willem Elsschot

Elsschot, Willem, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Em. Querido, 1993, p. 986.

*      Brief.

**    Niet gebundeld.

 

 

III c. Herpublicaties die een eerste publicatie in boekvorm zijn

 

Nihil

Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 69.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 10.]

 

Van op de hooge brug

Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 70.

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval (19261a) en met afwijking in: In den zoeten inval (19271b, 19362), Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 2 (september 1921), p. 69. Ook, met afwijking, gepubliceerd in: Voetlicht 7 (1937) 2, p. 30.]

 

De arme en de rijke dagen IV

Het jonge Vlaanderen. Bloemlezing uit het werk der jongere Vlaamsche dichters. Samengesteld door A.W. Grauls. Met eene inleiding van Jozef Muls. Antwerpen, De Ronde Tafel, 1923, p. 71.

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met afwijking, gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 4-7. Ook, samen met de andere drie delen van de cyclus, met afwijking gepubliceerd in: De dich­ters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nij­len. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 85-88. (De Schatkamer 6.)]

 

Liedjes aan den wandelaar

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 71-72. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie; twee delen van een cyclus van vier.

**    De complete cyclus gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Met een derde gedicht, als Drie liedjes aan den wandelaar, eerder gepubliceerd in: Regenboog 1 (1918) 1, p. 21-23.]

 

Ode aan den eenzame

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 73. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 69. Ook, met verwisseling van derde en vierde versregel, gepubli­ceerd in: Voetlicht 7 (1937) 2, p. 30.]

 

Noë

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 74-78. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met afwijking, gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 3, p. 72-77.]

 

De zeer eerbiedige rozenkrans

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 80-84. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Licht gewijzigde versie, als Rozenkrans, gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 2 (september 1921), p. 51-54.]

 

De arme en de rijke dagen

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 85-88. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijzigingen, in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 1 (juni 1922), p. 4-7. Eerste volledige publicatie van deze cyclus in boekvorm. Het jonge Vlaanderen (samenst. A.W. Grauls) nam in 1923 alleen deel IV op (zie p. 53).]

 

Gebed voor de galg

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 89-91. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met enkele tekstuele afwijkingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met enkele tekstuele afwijkinge, gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 1 (juni 1921), p. 12-14.]

 

Villegiatuur

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 92-93. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 1 (1921/1922) 3 (december 1921), p. 84-86.]

 

Utopia

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 94-95. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met enkele tekstuele afwijkingen, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder, met afwijkingen, gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 174-175.]

 

Aan Tristan Dereme

De dichters van 't Fonteintje. Een keur uit hun gedichten. Inleiding door Jan van Nijlen. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 96. (De Schatkamer 6.)

*      Poëzie.

**    Gebundeld, met wijziging en afwijking, in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

[Eerder gepubliceerd in: 't Fonteintje 2 (1922/1923) 5/6, p. 179-180.]

 

De neef uit Kongo

Duizend en één avond. Groot verhalenboek voor den Neder­landschen lezer. Onder redactie van Emmy van Lokhorst en C.J. Kelk. Eerste reeks. Amsterdam, Contact, [1940], p. 55-61.

*      Verhaal.

**    Gebundeld in: Wolfijzers en schietgeweren (met wijzigingen) en Verzamelde verhalen (met correcties).

[Eerder, met afwijkingen, gepubliceerd in: Groot Nederland 27 (1929) 6 (juni), p. 612-618.]

 

[Richard Minne]

Schrijversdebuten;. Met een voorwoord door Pierre Dubois en een inleiding door Karel Jonckheere. 's-Gravenhage, Het Vaderland / A.A.M. Stols-J.P. Barth, 1960, p. 132-134. (De Blau­we Distel.)

*      Essay.

**    Niet gebundeld.

[Eerder als Hoe men tot schrijven komt gepubliceerd in: Het Vaderland, 5 oktober 1957.]

 

[‘Toen was het uit...’]

Jos De Haes, Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1965. Leuven, Davidsfonds, 1966, p. ...

*      Gedichten.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in Nieuw Vlaams Tijdschrift 18 (1965) 12 (december), p. 1005.]

 

['De avonden heb ik ontsloten als een deur ...'[ / ['En was 't maar om datgene wat ik heb verzocht ...'] / ['– Ruste vandaag, zei iemand in 't voorbijgaan. 't Was ...']

Jos De Haes, Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1966. Leuven, Davidsfonds, 1967, p. 36-37.

*      Gedichten.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in Nieuw Vlaams Tijdschrift 19 (1966) 6 (juli/augustus), p. 533, 530 en 525.]

 

[‘Gelijk Herodes soldeniers...’]

Jos De Haes, Hubert Van Herreweghen (red.), Gedichten 1967. Leuven, Davidsfonds, 1968, p. 28.

*      Gedicht.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 1 (januari), p. 57.]

 

"Vooruit." Nieuw socialistisch marchlied ter gelegenheid der 50e verjaring van het blad Vooruit

Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 29.

*      Poëzie. Muziek van Léon Torck.

**    Niet gebundeld.

[Eerder afzonderlijk uitgegeven (Vooruit!" Lied uitgegeven ter gelegenheid van het 50e verjaringsfeest van het blad Vooruit) ter gelegenheid van vijftig jaar Vooruit. Brussel, Georges Vriamont, 1934.]

 

In 20 lijnen: Boontje

Weverbergh, Julien, en Leus, Herwig, Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en on­gepubliceerd proza van Boontje. [Z.pl.], Paris / Manteau, 1972, p. 125-126.

*      Cursiefje.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in: Vooruit, 18 mei 1947.]

 

Marie

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie. Hasselt, Heideland-Orbis, 1975, p. 98. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

*      Poëzie.

**    Niet gebundeld.

[Eerder, met afwijkingen, gepubliceerd in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 1 (januari), p. 51-52. De zevende en voorlaatste strofe werd, als Marine(s) en met wijzigingen, gepubliceerd in In den zoeten inval.]

 

In 20 lijnen: Statistieken

Durnez, Gaston, Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwer­pen / Amsterdam, Manteau, 1982, p. 104. Fotografische overdruk.

*      Cursiefje.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in Vooruit, 29 juli 1955.]

 

In 20 lijnen: Optimisme in aktie

Boon, Louis Paul, Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Van­heste. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, foto­katern p. 112/113. (Privé-domein 138.) Fotografische over­druk.

*      Cursiefje.

**    Niet gebundeld.

[Eerder gepubliceerd in: Vooruit, 9 september 1944.]

 

Brief van Pierken: Staatkundige en fierlooze­fiekschge beschgouwingen oover het ongeluk in Tsinbaafs

Interbellum in Gent 1919-1939. Gent, Stad Gent / Stadsarchief / Museum Arnold Vander Haeghen, 1995, p. 156. Fotografische overdruk.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: Musschoot, Anne Marie en T'Sjoen, Yves, '"Gent, kop en hart, ge zijt een schone stad". De literatuur en het Vlaam­se Volkstoneel', p. 153-165.]

*      Beeldverhaal.

**    Gebundeld in: Stripverhalen 1931-1935.

[Eerder gepubliceerd in: Koekoek. Humoristisch weekblad van 'Vooruit' 3 (1933/1934) 52 (26 april 1934), p. 10-11.]

 

 

IV. Vertalingen van werken van Minne

 

 

IV a. Vertalingen in het Duits

 

Nocturne / Der Liebende / Ende gut, alles gut / Die Welt ist eine Flöte ... / Eldorado: Süd-Flandern

Niederland. Ein Buch junger Flämischer und Holländischer Dichtung. Übertragen von Rudolf Lonnes. Duisburg, Deutscher Brücke, 1930, p. 32-34. (Dichtung Deutscher Landschaften 1.)

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Rudolf Lonnes van Nocturne, Medaljons voor Galathea II, Einde goed, alles goed, De arme en de rijke dagen IV en Eldorado: Zuid-Vlaanderen.]

 

Zweifel / Stossgebet

Der vlämische Spiegel. Die vlämische Dichtung von Guido Gezelle bis zur Gegenwart. Eingeleitet und übertragen von Wolf­gang Cordan. Amsterdam / Leipzig, Tiefland, 1943, p. 108-111.

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Wolfgang Cordan van Twijfel en Schietgebed.]

[Tweetalige uitgave.]

 

Die ferne Wahrheit / Ode an den Einsamen

Niederländische Gedichte aus neun Jahrhunderten. Übersetzt und herausgegeben von Jérôme Decroos. Freiburg / Basel / Wien, Herder, cop. 1960, p. 275-276.

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Jérôme Decroos van De verre zekerheid en Ode aan den eenzame.]

[Ode an den einsamen ook gepubliceerd in: Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 102.]

 

Alte Münzen / Das Korn zum Schnitt bereit ...

Flämische Lyrik. Flämisch-Deutsch. Herausgegeben von Heinz Graef, J.L. de Belder und Jan Vercammen. München, Max Hueber, 1960, p. 38-41. (Schriftenreihen des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Literarisch-künstlerische Reihe 4.)

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Heinz Graef van Oude munten en De arme en de rijke dagen I (gepresenteerd als 'Het koren al gemijt ...').]

[Tweetalige uitgave.]

 

Die Welt ist eine Flöte / Zuweilen zwischen Tulpen / Vade-mecum für den Dichter

Blüten aus Flandern. Flämische Poesie vom dreizehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Karl Hermann Schwarz-Vanwakeren. Wien, Bergland, cop. 1961, p. 76-77.

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Karl Hermann Schwarz-Vanwakeren van De arme en de rijke dagen IV, Drieluik II en Vademecum voor den dichter.]

 

Wallfahrt zu Sankt Franziskus

Der Abend und die Rose. Flämische Gedichte. Ausgewählt und übertragen von Georg Hermanowski. Starnberg, Josef Keller, cop. 1962, p. 22.

*      Poëzie.

[Duitse vertaling door Georg Hermanowski van Beevaart naar Sint-Franciscus.]

[Ook gepubliceerd in: Gedichte aus Flandern 1920-1970. In deutscher Nachdichtung van Georg Hermanowski. Starnberg, Josef Keller, 1970, p. 34.]

 

Ode an den Einsamen

Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 102.

*      Poëzie.

[Duitse vertaling door Jérôme Decroos van Ode aan den eenzame.]

[Ook gepubliceerd in: Niederländische Gedichte aus neun Jahrhunderten. Übersetzt und herausgegeben von Jérôme Decroos. Freiburg / Basel / Wien, Herder, cop. 1960, p. 276.]

 

Die Welt ist eine Flöte / Ich bin zu arm / Ode an den Einsamen / Rosenkranz

Flämische Lyrik. Auswählung, Übertragung und Einführung von Paul Wimmer. Wien, Österreichische Verlagsanstalt, cop. 1970, p. 34-36.

*      Poëzie.

[Duitse vertalingen door Paul Wimmer van De arme en de rijke dagen I, een titelloos gedicht met de beginregel "Ik ben te arm" [zie Nieuw Vlaams Tijdschrift 20 (1967) 1 (januari), p. 56], Ode aan den eenzame en Rozenkrans.]

 

Wallfahrt zu St. Franziskus

Gedichte aus Flandern 1920-1970. In deutscher Nachdichtung von Georg Hermanowski. Starnberg, Josef Keller, 1970, p. 34.

*      Poëzie.

[Duitse vertaling door Georg Hermanowski van Beevaart naar Sint-Franciscus.]

[Ook gepubliceerd in: Der Abend und die Rose. Flämische Gedichte. Ausgewählt und übertragen von Georg Hermanowski. Starnberg, Josef Keller, cop. 1962, p. 22.]

 

 

IV b. Vertalingen in het Engels

 

['You are like a bourn ...']

De Backer, Franz, Contemporary Flemish literature. A brief survey. Brussels, Flemish P.E.N. Centre, 1934, p. 43.

*      Poëzie.

[Titelloze Engelse vertaling door Franz de Backer van Ode aan den eenzame.]

 

The world is a many mouthed flute

Coming after. An anthology of poetry from the Low Countries. By Adriaan J. Barnouw. New Brunswick, Rutgers University Press, 1948, p. 248.

*      Poëzie.

[Engelse vertaling door Adriaan J. Barnouw van De arme en de rijke dagen IV.]

[Met toelichtende notitie, p. 247.]

 

Days poor and rich (IV)

The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. A yearbook 1995-96. Rekkem, Flemish-Netherlands Foundation 'Stich­ting Ons Erfdeel', p. 70.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: Korteweg, Anton, en Niessen, Frits, 'Hardy perennials of Dutch and Flemish poetry', p. 68-75.]

*      Poëzie.

[Engelse vertaling door Tanis Guest van De arme en de rijke dagen IV.]

 

 

IV c. Vertalingen in het Frans

 

Poèmes (traduit du flamand)

Variétés 1 (1928) 8 (15 december), p. 420-421.

*      Poëzie.

[Bevat Rêve, L'amour sur la glace, Marine en Portrait, Franse ver­talingen van respectievelijk Hoveniersgedichten V, Winter­kwatrijnen III, Marine en Portret. Vertaler onbekend.]

 

['Il n'y a au monde rien, mon Dieu, ...']

Herreman, R., La Flandre littéraire. [Bruxelles], Vlaamsche P.E.N. Club, 1931, p. 27.

*      Poëzie.

[Franse vertaling door Raymond Herreman van Drieluik III.]

[Ook gepubliceerd in: Herreman, Raymond, La littérature Flamande contemporaine. Bruxelles, Exposition Universelle et Internationale (Salon de la littérature), 1935, p. 13.]

 

['Il n'y a au monde rien, mon Dieu, ...']

Herreman, Raymond, La littérature Flamande contemporaine. Bruxelles, Exposition Universelle et Internationale (Salon de la littérature), 1935, p. 13.

*      Poëzie.

[Franse vertaling door Raymond Herreman van Drieluik III.]

[Ook gepubliceerd in: Herreman, R., La Flandre littéraire. [Bruxelles], Vlaamsche P.E.N. Club, 1931, p. 27.]

 

Ode au solitaire

Brulez, Raymond, Écrivains flamands d'aujourd'hui. Bruxelles, Nouvelle Société d'Editions, 1938, p. 165. (Essais et mémoires.)

*      Poëzie.

[Franse vertaling door Raymond Brulez van Ode aan den eenzame.]

[Ook gepubliceerd in: Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Gravenhage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, J. Sonne­ville, 1971, p. 156.]

 

Les jours pauvres et riches

René J. Seghers, Anthologie de poètes flamands (1920 à 1942). Bruxelles, Les Cahiers du Journal des Poètes, 1942, p. 31. (Série Anthologie Collection 93.)

*      Poëzie.

[Franse vertaling door René Seghers van De arme en de rijke dagen IV.]

 

Vieille estampe

Van de Moortel, A., Oude prent / Vieille estampe. Voor 2 kinder­stem­men met: klavier- of orkestbegeleiding of vierhandig klavier met slag­werk (ad lib.). Pour 2 voix d'enfants avec: accompagnement de piano ou d'orchestre ou piano à 4 mains avec percussion. Op. 16. Gedicht: Richard Minne. Poème: M. Van de Moortel (vrij naar R. Minne). Bruxelles, Maurer, cop. 1959, 4 p. Partituur.

*      Poëzie.

 

Ode au solitaire / Du haut du pont / Les jours pauvres et les jours riches (IV)

Ons Erfdeel 7 (1964) 4 (juni), p. 23-27.

*      Poëzie.

[Franse vertalingen door André Piot van Ode aan den eenzame, Van op de hooge brug en De arme en de rijke dagen (IV).]

[Tweetalige publicatie.]

 

Poèmes

Traduits par Henry Fagne. Bruxelles, Henry Fagne, [1965], 16 p. (Poètes Néerlandais.)

*      Poëzie.

[Franse vertalingen door Henry Fagne.]

 

Ode au solitaire

Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 102.

*      Poëzie.

[Franse vertaling door Henry Fagne van Ode aan den eenzame.]

[Ook gepubliceerd in: Minne, Richard, Poèmes. Traduits par Henry Fagne. Bruxelles, Henry Fagne, [1965], p. 3. (Poètes Néerlandais.)]

[Ook gepubliceerd in: Anthologie de la poésie néerlandaise de 1850 à 1945. Présentation et traduction Henry Fagne. Paris, Jean-Pierre Delarge, cop. 1975, p. 113.]

 

Les jours pauvres et les jours riches / Le blé en tas déjà ... / Défense contre l'hiver / Jour de beauté

Anthologie de la poésie néerlandaise. Belgique 1830-1966. Choix de textes en traductions par Maurice Carême. Paris, Aubier-Montaigne, 1967, p. 88-95. (Collection bilingue des classiques étrangers.)

*      Poëzie.

[Franse vertalingen door Maurice Carême van De arme en de rijke dagen IV en I (de laatste met als titelvermelding 'Het koren al gemijt ...'), Verweer tegen den winter en Dag van schoonheid.]

[Tweetalige publicatie.]

 

Prière a la potence

La poésie contemporaine. Bruxelles, Institut Belge d'Information et de Documentation, 1968, p. 90-91. (Cahiers de Belgique.)

*      Poëzie.

[Franse vertaling van Gebed voor de galg. Vertaler onbekend.]

[Dit is een andere vertaling dan die van Henry Fagne in: Poèmes. Bruxelles, Henry Fagne, [1965], p. 3; en in: Anthologie de la poésie néerlandaise de 1850 à 1945. Paris, Jean-Pierre Delarge, cop. 1975, p. 113-115.]

 

Ode au solitaire / Prière a la potence / Vieille estampe / Rimes d'amour / Lointaine certitude

Anthologie de la poésie néerlandaise de 1850 à 1945. Présentation et traduction Henry Fagne. Paris, Jean-Pierre Delarge, cop. 1975, p. 113-118.

*      Poëzie.

[Franse vertalingen door Henry Fagne van Ode aan den eenzame, Gebed voor de galg, Oude prent, Liefde-rijm en De verre zekerheid.]

[Met toelichtende notitie, p. 112.]

[Alles ook gepubliceerd in: Poèmes. Traduits par Henry Fagne. Bruxelles, Henry Fagne, [1965]. (Poètes néerlandais.)]

[Ode au solitaire ook gepubliceerd in: Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 102.]

 

 

IV d. Vertalingen in het Spaans

 

Rosario I + II / Recuerdo / Triptico (II + III) / Oda al solitario

Poesia belga contemporanea francesa y neerlandesa. Seleccion y nota preliminar de Edmond Vandercammen y Karel Jonckheere. Traducción del neerlandés par Francisco Carrasquer. Madrid, Aguilar, 1966, p. 229-232.

*      Poëzie.

[Spaanse vertalingen door Francisco Carrasquer van Rozenkrans I en II, Herinnering, Drieluik II en III en Ode aan den eenzame.]

 

Dias pobres y ricos III / En un hermoso dia / Monedas antiguas / El trigo ya en gavillas

Poesía moderna Flamenca. Selección, versión y prólogo de Francisco Carrasquer. Bruselas, A. Manteau / Barcelona, Miguel Arimany, [z.j.; 1964], p. 46-48.

*      Poëzie.

[Spaanse vertalingen door Francisco Carrasquer van De arme en de rijke dagen III, Dag van schoonheid, Dagen I ('Oude munten') en De arme en de rijke dagen I ('Het koren al gemijt ...')]

 

Días pobres y ricos. IV / En un hermoso día / Monedas antiguas / El trigo ya en gavillas / Rosario (I + II) / Oda al solitario

Antología de la poesía neerlandesa moderna (edición bilingüe). Barcelona, El Bardo, 1971, p. 328-331. (Colección de poesía, serie especial 5.)

*      Poëzie.

[Spaanse vertalingen door Francisco Carrasquer van De arme en de rijke dagen IV, Dag van schoonheid, Dagen I ('Oude munten'), De arme en de rijke dagen I ('Het koren al gemijt ...'), Rozenkrans I en II en Ode aan den eenzame.]

[Tweetalige editie; Nederlandse versies op p. 704-709.]

[Deels ook gepubliceerd in de twee andere uitgaven op deze pagina.]

 

 

IV e. Vertalingen in het Italiaans

 

[Io non sono, o signore.....] / [La mia vita, o signore.....] / [Calma è la mia mano.....]

De witte mier 2 (1925) 10 (december), p. 476.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: 'Vertalingen van Nederlandsche lyriek in het Italiaansch door dr. Giacomo Prampolini (Viareggio)', p. 457-476.]

*      Poëzie.

[Italiaanse vertalingen door Giacomo Prampolini van Rozenkrans I, II en IV.]

[In de publicatie zijn drie aparte titels aangegeven, maar de delen van Rozenkrans dragen oorspronkelijk geen titels.]

 

Ode al solitario

Poeti fiamminghi. Versioni di Giacomo Prampolini. Milano, Vanni Scheiwiller, 1957, p. 11. (Strenna del Pesce d'Oro.)

*      Poëzie.

[Italiaanse vertaling door Giacomo Prampolini van Ode aan den eenzame.]

 

 

IV f. Vertalingen in het Portugees

 

Noite / Vade-mécum para o poeta

Antologia da literatura flamenga. Apresentaçao, selecçao e traduçao de Fernanda Botelho. Amadora, Livraria Bertrand, [z.j.; 1972].

*      Poëzie.

[Portugese vertalingen door Fernanda Botelho van Nacht en Vademecum voor den dichter.]

 

 

IV g. Vertalingen in het Bulgaars

 

Za dnite mizjerni iza dnite blestjásjtsji

Savremenna belgijska poezija. Frenska i flamandska. Sast.: Aleksandar Muratov [i] Fernan Verezen [= Fernand Verhesen]. Sofija, Narodna Kultura, 1969, p. 154-155.

*      Poëzie.

[Bulgaarse vertaling door Padou Panov van De arme en de rijke dagen.]

 

 

IV h. Vertalingen in het Hongaars

 

Szegény és gazdag napok / Óda a magånyoshoz / A levelekból / Nyárilak

Flamand lírai antológia. Budapest, Magvetó Könyvkiadó, 1969, p. 169-174.

*      Poëzie.

[Hongaarse vertalingen door Orbán Ottó van De arme en de rijke dagen, Ode aan den eenzame, Op den boer IX en XI (met als Nederlandse titelvermelding 'Uit brieven') en Villegiatuur.]

 

 

IV i. Vertalingen in het Roemeens

 

Indoiala / Tînguire / Bogate si sarace zile / Epitaf / Oda singuraticului / Creste cîteodata

Poeti flamanzi. Bucuresti, Editura pentru Literatura Universala, 1965, p. 151-158.

*      Poëzie.

[Roemeense vertalingen door Gellu Naum van De verre zekerheid, Schietgebed, De arme en de rijke dagen IV, Grafschriften II, Ode aan den eenzame en Drieluik II.]

[Oda singuraticului ook gepubliceerd in: Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 103.]

Oda singuraticului

Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 103.

*      Poëzie.

[Roemeense vertaling door Gellu Naum van Ode aan den eenzame.]

[Ook gepubliceerd in: Poeti flamanzi. Bucuresti, Editura pentru Literatura Universala, 1965, p. 157.]

 

 

IV j. Vertalingen in het Servokroatisch

 

Divan dan

Flamanska poezija. Izbor i prevod Dragoslav Andric. Beograd, Nolit, 1965, p. 29-31. (Mala Knjiga 86.)

*      Poëzie.

[Servokroatische vertaling van Dag van schoonheid.]

 

 

IV k. Vertalingen in het Tsjechisch

 

Vosy a jabloñ / Óda na samotáre / Utopie / Modlitba pod sibenicÍ / Nokturno / Mezinárodní vlaky / Rymy lásky / Dny chudé a dny bohaté / Nekdy jsou mezi tulipány ... / Na cihadle / Dny / Proc? / Gezelliana / Vzdálená pravda / Oni

Vlámská lyrika. Vybor. Prelozil Jindrich Pokorny. Praha, Státní nakladatelsvtí krásné literatury a umení, 1963, p. 165-189 (Svetová cetba 306).

*      Poëzie.

[Tsjechische vertalingen door Jindrich Pokorny van De wespen en de appelaar, Ode aan den eenzame, Utopia, Gebed voor de galg, Nocturne, Internationale treinen, Liefde-rijm, De arme en de rijke dagen, Drieluik II ('Soms tussen tulpen ...'), Uitkijk, Dagen, Waarom?, Gezelliana I, De verre zekerheid en Zij.]

[Óda na samotáre ook gepubliceerd in: Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 103.]

 

Óda na samotáre

Ons Erfdeel 10 (1966/1967) 4 (juni 1967), p. 103.

*      Poëzie.

[Tsjechische vertaling door Jindrich Pokorny van Ode aan den eenzame.]

[Ook gepubliceerd in: Vlámská lyrika. Vybor. Prelozil Jindrich Pokorny. Praha, Státní nakladatelsvtí krásné literatury a umení, 1963, p. 169 (Svetová cetba 306).]

 

 

IV l. Vertalingen in het Nieuw-Grieks

 

Nucta / Xupnhma / Ston Gerard de Nerval / Anamnhsh / Makrunh bebaiothta / Monacikos anemos / Erwtikoi sticoi

Nuxta / Xurnema / Ston Gerard de Nerval / Anamneses / Makrunes bebaiotesta / Monaxikos anemos / Erotikoi stixoi)

Arh Diktaiou, Anqologia Belgwn poihtwn. II. Oi Flamandoi. Prologos Ares Diktaios. Aqhnai, Ekdoseis G. Fexh, 1970, p. 92-95. (Ares Diktaios, Anthologia Belgõ poietõn. II. Hoi flamandoi. Prologos Ares Diktaios. Athenai, Ekdoseis G. Fexes, 1970, p. 92-95.)

*      Poëzie.

[Nieuw-Griekse vertalingen van Nacht, Ontwaken, Aan Gerard de Nerval, Herinnering, De verre zekerheid, Eenzame wind en Liefde-rijm.]

 

 

IV m. Vertalingen in het Esperanto

 

La mondo estas fluto

Literatura Mondo 2e periode, 5 (1935) 4 (mei), p. 82.

*      Poëzie.

[Esperanto-vertaling door Hector Vermuyten van De arme en de rijke dagen IV.]

 

 

V. Bijzondere publicaties

 

Naast bibliofiele en andere bijzondere uitgaven van of met werk van Minne, zijn ook facsimilés van manuscripten onder dit kopje gevat. Na de titelbeschrijving van de facsimilé volgt, achter de enkel­voudi­ge asterisk, de genre-aanduiding. Achter de dubbele asterisk staat infor­matie over de eventuele publicatie van de onderhavige tekst.

 

 

V a. Facsimilés van manuscripten

 

['We zouden er wat stille liedjes zingen ...']

J. Kuypers en Th. de Ronde, Onze literatuur in beeld. Antwerpen, De Sikkel / Groningen, P. Noordhoff, s.d. [1935], hoofdstuk X, nr. 33. Handschrift.

*      Brieffragment met poëzie.

[Met tekeningen. Bevat een fragment van een gedicht over 'de heuvels om Oudenaarde' en Eldorado: Zuid-Vlaanderen.]

**    Gedicht over 'de heuvels om Oudenaarde', met weglatingen, gepubliceerd in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 70; 19472: p. 67; 19883: p. 136) en als In Zuid-Vlaanderen in: In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Eldorado: Zuid-Vlaanderen gepubliceerd in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

**    Fragment brieftekst 'Ik zou kennis willen maken met ...' gepubliceerd in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 65; 19472: p. 62; 19883: p. 127).

[Ook opgenomen in: Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 130.]

 

['De avond is het oponthoud, ...']

Vlaamsche bloei II. De Nederlandsche letterkunde in beeld en schrift. Een verzameling origineele portretten en handschriften van hedendaagsche Vlaamsche schrijvers, met levensbericht en volle­dige opgave hunner werken. Verzameld en ingeleid door Bert Ranke. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, t.o. p. 75. (De Seizoenen, extra nummer.) Handschrift.

*      Poëzie.

**    Gepubliceerd, met wijzigingen, in: Nagelaten verzen, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 19 (1966) 6 (juli/augustus), p. 544.

 

['Mijn beste Reimond, ...']

Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 129-130. Handschrift.

*      Brieffragment met poëzie.

[Aan Raymond Herreman, ca. 1926. Met tekeningen. Bevat een gedicht over 'de heuvels om Oudenaarde' en Eldorado: Zuid-Vlaanderen.]

**    Eerste pagina brief, met weglatingen, gepubliceerd in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 70; 19472: p. 67; 19883: p. 136).

**    Gedicht over 'de heuvels om Oudenaarde', met weglatingen, gepubliceerd in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 70; 19472: p. 67; 19883: p. 136) en als In Zuid-Vlaanderen in: In den zoeten inval en andere gedichten.

**    Eldorado: Zuid-Vlaanderen gepubliceerd in: In den zoeten inval, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

**    Fragment brieftekst 'Ik zou kennis willen maken met ...' gepubliceerd in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 65; 19472: p. 62; 19883: p. 127).

[Facsimilé van eerste pagina van brief ook, als Brief Minne aan Herre­man, opgenomen in: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', in: Kreatief 27 (1993) 5 (december), p. 48-69 (p. 67). Facsimilé van tweede pagina van brief gedeeltelijk ook opgenomen in: J. Kuypers en Th. de Ronde, Onze literatuur in beeld. Antwerpen, De Sikkel / Groningen, P. Noordhoff, s.d., hoofdstuk X, nr. 33.]

 

['All right! Een vacantie in 't Zuiden! ...']

Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 131. Handschrift.

*      Brieffragment met poëzie.

[Aan Raymond Herreman. Met tekeningen. O.a. over het eiland Comacina.]

**    Gepubliceerd (op enkele regels na) in: Wolfijzers en schiet­geweren (19421: p. 51; 19472: p. 50; 19883: p. 106-107), In den zoeten inval en andere gedichten (Rijmen en verzen uit brieven, p. 138-140).

 

['Reimond, / Heil Ons Boktand! ...']

Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 132. Handschrift.

*      Brieffragment.

[Aan Raymond Herreman. Met tekeningen. O.a. over de Boktand en de uitgave van een 'versbundel'.]

**    Niet gepubliceerd.

 

Handschrift van Richard Minne

De Haes, Jos, Richard Minne. De dichter. Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs / Manteau, 1956, [z.p.; laatste pagina fotokatern]. (Monografieën over Vlaamse letterkunde 4.) Handschrift.

*      Poëzie.

[Titelloos; gericht aan Raymond Herreman: 'Reimond, je zwijgt en zwijgt'.]

**    Niet gepubliceerd.

[Facsimilé ook afgedrukt in: Ons Erfdeel 7 (1964) 4 (juni), p. 18.]

 

[Handschrift van Richard Minne]

Ons Erfdeel 7 (1964) 4 (juni), p. 18. Handschrift.

*      Poëzie.

[Titelloos; gericht aan Raymond Herreman: 'Reimond, je zwijgt en zwijgt'.]

**    Niet gepubliceerd.

[Facsimilé ook afgedrukt in: De Haes, Jos, Richard Minne. De dichter. Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs / Manteau, 1956, [z.p.; laatste pagina fotokatern]. (Monografieën over Vlaamse letterkunde 4.)]

 

Liedjes aan den wandelaar III

Malve en erica. Verzameld en ingeleid door Karel Jonck­heere. Hasselt, Heideland, 1967, achterzijde omslag. (Vlaamse pockets, Poëtisch Erf­deel der Nederlanden P 58.) Handschrift.

*      Poëzie.

**    Als derde van Drie liedjes aan den wande­laar gepubli­ceerd in: Regenboog 1 (1918) 1, p. 21-23. De complete cyclus (vier gedichten) gepubliceerd in: In den zoeten inval, Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

Twee liedjes

Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 28 en 30. Handschrift.

*      Poëzie.

**    Aangeduid met 'I' en 'II'. Gepubliceerd in: Groot Nederland 33 (1935) 1 (janu­ari), p. 84-85; Groot Nederland 38 (1940) 9 (september), p. 758-759; I, met één wijziging en als Grindelwald, in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten; II, met wijzigin­gen en als Herinnering, in: Wolfijzers en schietgeweren, In den zoeten inval en andere gedichten, Malve en erica.

 

In 20 lijnen: De trein

Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Rys­sel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonne­ville, 1971, p. 31. Typoscript.

*      Cursiefje.

**    Gepubliceerd in: Vooruit, 8 september 1949.

 

Brief van Richard Minne

Florquin, Joos, Ten huize van... 2. Tweede, gewijzigde druk. [Z.pl.], Orion - Desclée De Brouwer, 1971, p. 26. Typoscript.

*      Brief.

[Aan Joos Florquin.]

**    Niet gepubliceerd.

 

['Mijn beste Georges, ...']

Jonckheere, Karel, Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch ont­leed. Tielt / Utrecht, Lannoo, 1972, p. 122. Handschrift (gedeelte­lijk afgedrukt).

*      Brieffragment.

[Waarschijnlijk aan Joris Vriamont. Illustratie bij: 'Richard Minne. De stoere intimist', p. 121/123-124.]

**    Niet gepubliceerd.

 

Kinderrijmpjes: Het Parlement

Durnez, Gaston, Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwer­pen / Amsterdam, Manteau, 1982, p. 105. Handschrift.

*      Poëzie.

**    Niet gepubliceerd.

 

['Reimond, / Ik droom dat ...']

Willekens, Em. en Bert Decorte (samenst.), Schrijvenderwijs. Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse Letterkundigen 1907-1982. Een documentatie. Z. pl., VVL / Soethoudt, 1982, p. 177-178. Handschrift.

*      Brief.

[Aan Raymond Herreman.]

**    Gepubliceerd in: Gelijk alles plezierig en weemoedig is in 't leven (Gent, Boekhandel Walry, 1994, nr. 1) en gedeeltelijk in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 87; 19472: p. 83; 19883: p. 160).

 

Herinneringen van een hansworst in geschriften

Pretiosa neerlandica. Schatten uit de Nederlandse taal- en letterkunde in de Gentse universiteit. Gent, Rijksuniversiteit, 1988, t.o. p. 204. Hand­schrift (eerste pagina). Met beschrijving en toelichting van A.M. Mus­schoot.

*      Verhaal- of romanfragment.

**    Niet gepubliceerd.

[Catalogus tentoonstelling ingericht in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, 30 augustus - 14 oktober 1988.]

 

[Uitgever voor Holland]

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 63. Handschrift.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Brieffragment.

[Aan Raymond Herreman, d.d. 11 september 1926. Met tekeningen.]

**    Niet gepubliceerd.

 

['... het hier nog een of twee jaar uithoudt.']

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 64. Handschrift.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Brieffragmenten.

[Aan Raymond Herreman, ongedateerd. Met tekeningen.]

**    Alleen het vierregelige gedicht met de beginregel 'Ik droom van Polen', met verwisseling van de derde en vierde versregels, gepubliceerd in: Wolf­ijzers en schietgeweren (19421: p. 55; 19472: p. 53; 19883: p. 113) en in In den zoeten inval en andere gedichten (Rijmen en verzen uit brieven, p. 141).

 

[Brief Minne aan Herreman]

Kreatief 27 (1993) 5 (decem­ber), p. 67. Handschrift.

[De tekst is opgenomen in de publicatie: T'Sjoen, Yves, 'Richard Minne, Frits Van den Berghe en de "beeldekens"', p. 48-69.]

*      Brieffragment.

[Aan Raymond Herreman, ca 1926. Met tekeningen. O.a. over De Vlaamsche Ardennen van Omer Wattez en de uitgave van In den zoeten inval.]

**    Gepubliceerd, met weglatingen, in: Wolfijzers en schietgeweren (19421: p. 70; 19472: p. 67; 19883: p. 136).

[Ook afgedrukt in: Richard Minne. Een vriendenboek samengesteld ter gele­genheid van zijn zestigste verjaardag (1891-1951). Gent, Leesclub Boekuil, 1951, p. 129.]

 

 

V b. Bibliofiele uitgaven

 

Van op de hooge brug

Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, [1928]. Rijmprent. Met hout­snede van A. van der Vossen. [Rijmprenten no. 5.]

*      Poëzie.

 

Vademecum voor den dichter

Groningen, Directie Cultuur, 1987. Affiche.

*      Poëzie.

 

Ode aan den eenzame

Gent, Richard Minne Genootschap, 1991. Prent.

*      Poëzie.

 

Voor de gelegenheid I

Eindhoven, Stichting Plint, 1992. Affiche. Met beeltenis van Hewald Jongenelis.

*      Poëzie.

 

Voor de gelegenheid I

Eindhoven, Stichting Plint, 1992. Poëziekaart. Met beeltenis van Hewald Jongenelis.

*      Poëzie.

 

De wespen en de appelaar

Leiden, Pers no. 14 Leiden, 1995, 5 p. [Woordendoos.] Bibliofiele uitgave. Met illustraties van Jan van Banning.

*      Poëzie.

 

 

V c. Geluidsbewerkingen en -opnamen

 

"Vooruit!" Lied uitgegeven ter gelegenheid van het 50e verjaringsfeest van het blad Vooruit

Woorden van Richard Minne. Muziek van Léon Torck. Brussel, Georges Vriamont, 1934, 5 p. Partituur.

*      Poëzie.

[Op 2 september 1934 uitgevoerd tijdens een feestmanifestatie.]

[Tekst ook afgedrukt ("Vooruit." Nieuw socialistisch marchlied ter gelegenheid der 50e verjaring van het blad Vooruit) in: Rondom Richard Minne. Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Graven­hage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, Sonneville, 1971, p. 29.]

 

Van de Moortel, A., Oude prent / Vieille estampe. Voor 2 kinder­stemmen met: klavier- of orkestbegeleiding of vierhandig klavier met slagwerk (ad lib.). Pour 2 voix d'enfants avec: accompagnement de piano ou d'orchestre ou piano à 4 mains avec percussion (ad lib.). Op. 16

Gedicht: Richard Minne. Poème: M. Van de Moortel (vrij naar R. Minne). Bruxelles, Maurer, cop. 1959, 4 p. Partituur.

*      Poëzie.

 

Het was een schoone tijd

Brussel, Boekhandel De Standaard, z.j. (Het Vlaamsche Lied 6.) Partituur.

*      Gedicht.

 

De dichters van 't Fonteintje

Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen / Studio Arena, 1978. Audio­cassette.

*      Poëzie.

 

Veertien Oostvlaamse kursiefjes

Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen / Studio Arena, z.j. [1983]. Audio­cassette.

*      De cursiefjes 'Schrijf', 'Carrière maken' en 'Diskussie'.

 

Van op de hoge brug. Dirk van Esbroeck zingt Richard Minne en Jan van Nijlen

Brussel, BRTN Radio 1, 1992. (Myron Lam 1009.) Compact disc.

*      Poëzie.

 

 

ENIGE AANVULLENDE BIBLIOGRAFISCHE NOTITIES

 

 

I. Richard Minne als student/actievoerder en journalist

 

In de 'Verantwoording' is reeds gemotiveerd, waarom Minnes publica­ties van vóór Regenboog (1917-'18) en zijn (overwegend journalistieke) bijdragen aan dag- en week­bladen niet in deze bibliografie figureren. Onderstaande gegevens vullen deze leemte enigszins op met een alge­meen beeld van Minnes desbetreffende werk.

 

 

a. De publicaties van de 'malkontente'

 

Van vóór Regenboog (1917-'18) zijn van Richard Minne praktisch alleen publicaties bekend in di­verse dag-, week- en maandbladen en almanakken; nu bijna onvindbare orga­nen met vaak zeer poëtische namen. Als student en sympathisant van links publiceerde hij vanaf 1908 gedichten, maar ook kritieken, beschouwingen en verhalen.

      Ook in onderstaand beknopt overzicht vermelden we alle jaartallen waarin Minne meewerkte, maar verder alleen de eerste publicaties van zijn werk (een aantal teksten werd meermalen gepubliceerd). Ook niet gesigneerde bijdragen komen in dit lijstje niet voor. Bij redacteurschap worden Minnes redactionele bijdragen slechts als groep genoemd en niet nader aangeduid. Rubrieken worden apart vermeld.

 

  Jonge krachten. Vlaamsch maandschrift voor jonge elementen. Nieuwe reeks[5] (Gent; 1908-1908 en 1912)

    -  'n Ontmoeting (verhaal) en Oproerlied (gedicht), nr. 3, 1908

    -  Vers. Gedicht, nr. 4, 1908.

    -  Heenleven. Verhaal, nr. 5, 1909.

    -  Het Volk en 'Kom laat ons gaan'. Gedichten, nr. 6, 1909.

    -  O juich nu niet .... Gedicht, nr. 1, 1912.

 

  De Goedendag. Studentenblad (Antwerpen, Algemeen Verbond der Vlaamschgezinde studenten van middelbaar onderwijs; 1909)

    -  Vóórzang. Gedicht, jg. 16 (1909), nr. 4 (april), p. 4-5.

 

  Vlaamsche zonen (Gent; 1909)

    -  Dante. Gedicht, jg. 2 (1909), nr. 6 (mei)

    -  Fragment uit ‘Kermis’. Verhaal, jg. 2 (1909), nr. 6 (mei)

 

  Volksalmanak Vooruit (Gent, Het Licht; 1908-1913 en 1915)

    -  Vrijheid (gedicht) en 'n Leven (verhaal), 1909 (uitgave 1908).

    -  Sooi (verhaal) en Over onze nieuwe Litteratuur (beschou­wing), 1910 (uitgave 1909).

    -  Eene dood. Verhaal, 1912 (uitgave 1911).

    -  De zonnige Lente. Beschouwing, 1913 (uitgave 1912).

    -  Een à-propos. Beschouwing, 1914 (uitgave 1913).

    -  Een liedje voor morgen. Gedicht, 1916 (uitgave 1915).

 

  Ons bijblad. Bijvoegsel van Vooruit en de Werker (Gent, Het Licht; 1911 en 1913)

    -  Verhuizing, Liefdadigheid en Vlindertje. Verhalen, 17 maart en 11 september 1911.

 

  De jonge socialist (Gent, Socialistische Jonge Wachten; 1912-1914)

    -  Verspreide (politieke) redactionele publicaties, 1912-1914.

    -  Verzen: Dit is een kleine herinnering. Gedicht, jg. 4 (1914), nr. 8 (augustus).

 

  De tribune. Sociaal-democratisch weekblad (Sociaal-Democratische Partij [van Nederland, MD], Amsterdam; 1913).

    -  Belgische brief. Politieke beschouwing, 1 november 1913.

 

  Vooruit. Orgaan van de Belgische Werkliedenpartij  (Gent, Het Licht; 1911, 1912 en 1914.

    -  Droombeeld. Verhaal, 1 mei 1911.

    -  De koöperaties van voortbrengst. Politieke beschouwing, 11 januari 1914.

 

  Zondagsblad Vooruit (Gent, Het Licht; 1915-1917).

    -  Brieven aan Lou: de Brief van het Herdenken. Verhaal, 27 juni 1915.

    -  Enkele kanttekeningen over kunst. Beschouwing, 7 november 1915.

    -  Indrukken. Verhalen, 14 november, 12 en 19 december 1915, 9 en 30 januari 1916.

    -  'Al zijn ...' Gedicht, 2 januari 1916.

    -  Een gemeenschapslied en Een socialistisch vers. Gedichten, 16 januari 1916.

    -  Voor één mei 1916. Gedicht, 30 april 1916.

    -  Nog maar socialistische kunst. Beschouwing, 28 mei 1916.

    -  Nog een Gemeenschapslied en Kom. Gedichten, 11 juni 1916.

    -  Moderne Tryptiek (Organisatie / Discipline / Solidariteit). Gedichten, 10 september 1916.

    -  Dankbaarheden ('Geef mij uw handen', 'De twijfel en het slordig kleed' en 'Meisje mijner ...'). Gedichten, 18 maart 1917.

 

  Roode Jeugd (Gent, Socialistische Jonge Wacht / Vredesgroep der Socialistische Partij; 1917-1919)

    -  Verspreide (politieke) redactionele publicaties.

    -  Rubriek:

       [De] Vredesbeweging.

    -  De wereld danst en Werkloozenliedje. Gedichten, nr. 16, januari 1919.

 

  Ons standpunt. Het standpunt van de Vredesgroep der Socialistische Partij (Gent, Roode Jeugd; 1918)

       Minne tekende, met Karel Hutse en Maurice Machtelynck, voor deze gezamenlijke brochure van Roode Jeugd en de Vredesgroep der Socialistische Partij.

  

Collega's, vrienden en de kritiek hebben zich slechts zelden met dit vroege werk beziggehouden. Vier keer, om precies te zijn, zijn enkele gedichten opnieuw gepubliceerd:

-  Herreman en Leroux hebben er bij de publicatie van Minnes nalaten­schap in het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1966-1967) een aantal geopenbaard.

-  Karel Jonckheere nam er enkele op in de bloemlezing Malve en erica (1967).

-  Daniël van Ryssel publiceerde er vijf uit 1916 in Rond­om Richard Minne (1971).

-  Dina van Berlaer-Hellemans ten slotte nam ook enkele gedichten op in haar studie De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie (1975).

 

 

b. De publicaties van de 'hoekjesschrijver'

 

Vooruitlopend op een eventuele bibliografie, hier in elk geval een indruk van werk van Minne dat van 1931 (het jaar dat hij als journalist aan de slag ging) tot 1965 in dag- en weekbladen werd gepubliceerd. De vele redactionele bijdragen worden niet nader aangeduid, rubrieken wel.

 

DAGBLADEN

  Vooruit. Orgaan van de Belgische Werkliedenpartij (Gent, Het Licht; 8 maart 1933 – 5 mei 1940 en 9 september 1944 – 29/30 mei 1965)

    -  Verspreide redactionele publicaties.

    -  Rubrieken:

       Wat de tijdschriften ons brengen

       Brief van Pierken

       Buitenlandse kroniek

       In 20 lijnen

       Album

       Over de Franse letterkunde. Brieven aan een lezeres

       Panorama van de letteren

       Met het potloodstompje

       De oneerbiedige pen

       Pro en contra

 

  Het Vaderland ('s-Gravenhage; 1957 en 1961)

    -  Hoe men tot schrijven komt (Schrijvers over hun debuut). Beschouwing, 5 oktober 1957. (Zie ook onder Schrijversdebuten.)

    -  Schrijvers over hun lectuur. Beschouwing, 28 oktober 1961.

 

WEEKBLADEN

  Koekoek. Humoristisch weekblad van Vooruit (Gent, Het Licht; 14 mei 1931 - 25 april 1935)

    -  Verspreide redactionele publicaties.

    -  Rubriek:

       Brief van Pierken (later: De bladzijde van Pierken)

       Aan Koekoek zijn tot op heden geen studies gewijd. Het grote probleem bij Koekoek is, dat de bijdragen niet of met een dwaas pseudoniem getekend werden. A. van Elslander trachtte in Yang (1982) de aflevering van de rubriek 'Onze galerij van beroemde en beruchte mannen' van 17 september 1931, gewijd aan Cyriel Buysse, te analyseren en aan Minne toe te schrijven. Paul Huys schrijft in zijn Albert Saverys-monografie een door ‘Diapason’ gesigneerde bijdrage over deze kunstschilder aan Minne toe. Het bewijs voor deze stellingen zal waarschijnlijk nooit vindbaar zijn.

 

  De Groene Amsterdammer (Amsterdam; 14 maart 1936 - 11 septem­ber 1937)

    -  Rubriek:

       Uit het dagboek van Pierken (later: Uit Pierkens dagboek)

    -  Brussels[e] verkiezingsstrijd. Degrelle contra Van Zeeland. Reportage, 3 april 1937.

       Op 27 maart schreef de redactiesecretaris van De Groene, Foppema, een spoedbrief aan Minne met het verzoek "een leutige reportage (...), die toch niet alléén humor is" over de komende Belgische verkiezingsstrijd te leveren. De voorkeur ging uit naar een reportage van ca. 1500 woorden met enige foto's. De reportage zouden zij liefst op woensdag 31 maart in hun bezit hebben, aangezien zij deze anders pas op de 9e april zouden kunnen plaatsen. De bijdrage kwam er snel en verscheen als 'De reportage van de week'. Erboven staat: "Van een bijzonderen correspondent"; het artikel is gesigneerd: "M."[6]

 

  Bravo! Het groote weekblad voor jongeren (Brussel, J. Meuwissen; december 1940 - maart 1947)

    -  Rubrieken:

       Het opstel van Fonske

       Wist gij?

       De amuzante vertelling dezer week

       Ons verhaal

       'Het opstel van Fonske' verscheen anoniem. Ook de rubrieken 'Wist gij?' en 'De amuzante vertelling dezer week' verschenen anoniem of gesigneerd met 'Han Cyclo'. De briefwisseling van Minne met de redactie van Bravo! bevestigt dat hij deze rubrieken schreef. Volgens Henri Bossaert geldt dat ook voor 'Ons verhaal'.

 

  ABC. Geïllustreerd weekblad (Gent, Het Licht / Antwerpen, Ontwik­keling; 1944-?)

    -  De wraak van Meneer Lucace. Verhaal, 13e jaargang, 1944, 5 november.

       Minne was redacteur van ABC was. Of het kort ver­haal 'Ont­moeting bij de laatste tram' (14e jaargang, 1945, nr. 17, 25 maart, p. 10-11), door ene 'R.M.', ook van Minne is, is niet met zekerheid vast te stellen.

 

  Zondagspost (Brussel, Manteau; 7 januari - 11 maart 1945)

    -  Rubriek:

       Kroniek van den boktand

 

  Vrij Nederland (Amsterdam, 1954)

    -  Karel van de Woestijne nog altijd ‘bruikbaar’, Beschouwing, 21 augustus 1954.

 

  Elseviers weekblad (Amsterdam, Elsevier; 1963)

    -  Brief aan Joris Vriamont, eind februari 1961. Maurice Roelants publiceerde de brief op een pagina, die geheel gewijd was aan Vriamont (16 november 1963).

 

 

II. De bedriegers en de gekke invallen

 

Gebed voor Laathem

In het tweewekelijks verschijnende tijdschrift Reinaert verscheen op 29 maart 1930 (eerste jaargang, nr. 7, p. 105) het gedicht 'Gebed voor Laathem' door 'Richard M...' Het werd in 1971, met één tekstuele afwijking, opnieuw ge­publiceerd in het herinneringsboek Rondom Richard Minne (p. 26-27). In 1975 kreeg het een plaats in de 'officiële' bibliografie in Van Berlaers studie De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie.

'Gebed voor Laathem' is echter geen gedicht van Minne, maar een satire. Reinaert was een Vlaams-nationalistisch 'veertiendaagsch satiriek tijdschrift', gesticht, uitgegeven en vervaardigd door Firmin Parasie. Parasie en Minne waren geen onbekenden van elkaar: zij waren beiden betrokken bij de redactie van Regenboog (1917-'18), waar Minne in debuteerde. Zeer waarschijnlijk kwam 'Gebed voor Laathem' recht­streeks van Parasies hand.[7]

 

'Gebed voor Laathem' is het beste en geslaagdste - want als zodanig bedoelde - voorbeeld van een verschijnsel dat zich rond Minne vaker voordoet: de literaire hoax. In de literatuur over en rond Minne doken en duiken hier en daar titels van werken op, die aan Minne worden toegeschreven; meestal onbedoeld, of door een samenloop van omstandigheden. In dit korte, chronologische overzicht gaan ze alle definitief naar het rijk der fabelen.

 

De Heremans'Zonen

In de eerste aan Minne gewijde monografie met biografische informatie, Henri Bossaerts Richard Minne uit de 'Ontmoetingen'-reeks, noemt de auteur (p. 14) een aantal studententijdschriften waar Minne rond 1908-'09 aan mee­gewerkt heeft. Het gaat met name om Jonge krachten, Vlaamsche zonen en De Heremans'Zonen.

De eerste twee zijn voorhanden. Jonge krachten bevindt zich in de Gentse Universiteitsbibliotheek, uit Vlaamsche zonen heeft Karel Jonck­heere gebloemleesd in Malve en erica. Van De Heremans'zonen is nooit iets boven water gekomen, behalve Minnes lidmaatschap van het - niet onbekende - studentengenootschap met dezelfde naam.

In de literatuur over Minne is dit gegeven overgeleverd. In alle belang­rij­ke publicaties - Dina Van Berlaer-Hellemans, Stefaan De Groote, de toelich­ting in de Verzamelde verhalen - figureert het tijdschrift De Here­mans'zonen. Het heeft echter nooit bestaan.

In 1936 verscheen een gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Taalminnend Leerlingen Genootschap 'De Here­mans'Zonen' - het reeds genoemde studentengenootschap. Daarin ver­zorgde Paul De Keyser, tijdgenoot van Minne, mede-redactielid van hem bij Jonge krachten en inmiddels hoogleraar, een uitgebreide historiek. Hij beschreef gedetailleerd de diverse pogingen van De Heremans'Zonen om tot letterkundige edities te komen, uitmondend in een 'Letterkundige bundel' in 1897, de kortstondige uitgave van het blad Jong Leven (1903-'04) en de prozabundel Eigen zicht (1905-'06, redactie Paul Kenis en Reimond Kimpe). Later gaf het genootschap een almanak uit. Een eigen blad hebben De Heremans'Zonen voor of na Jong Leven echter nooit meer uitgegeven.

Veel eerder kunnen we De Goedendag aanmerken als "het tijdschrift van De Heremans'Zonen". Een groot aantal studentenkringen en -genoot­schappen uit geheel België steunde dit blad, was erop geabonneerd en droeg eraan bij. Gedurende Minnes lidmaatschap van De Heremans'Zonen (ca. 1905/'06-1909) was de medewerking aan De Goedendag de belang­rijkste literaire activi­teit van dit genootschap.

Vermoedelijk is Henri Bossaert op het verkeerde been gezet door een uit­spraak van Minne in het interview voor Ten huize van... 2: "De Vlaamse leerlingen hadden een schoolkrant en daarin schreef ik proza­stukjes en gedichten. Ik was natuurlijk ook lid van de Heremanszonen en ik heb in die kring mijn eerste voordracht gehouden over Stijn Streuvels."

 

Maurice Minne

In de door A.W. Grauls verzorgde bloemlezing Het jonge Vlaanderen (1923), het eerste boek waarin werk van Minne verscheen, staat onder Minnes naam de toelichting: "Werk: Eros. z.j. en zonder uitgever." (p. 67). Ook August Van Cauwelaert schrijft in zijn bloemlezing De Vlaamsche jongeren van gisteren en heden (1927) "Eros (poëzie, 1914)" aan Richard Minne toe, alsmede "Verwachtingen (proza, 1916)". De be­schrij­ving van 'Leven en werk' op p. 152 vermeldt hem als auteur ervan samen met "R. Herremans [sic] en M. Roelants". Bij het aan Herreman gewijde lemma enkele regels verder keert deze vermelding terug.

De waarheid is, dat Eros en Verwachtingen werken zijn van het duo Ray Vere en Maurice Minne - noms de plûme van Minnes latere bescherm­engelen Raymond Herreman en Maurice Roelants. Curieus genoeg staan deze gegevens bij Van Cauwelaert op dezelfde pagina vermeld, bij het aan Roelants gewijde lemma. Correcte en incorrecte interpretatie van de onbedoelde mystificatie gaan hier dus hand in hand.

Minne was de eerste om Van Cauwelaert erover aan te schieten. Op 25 juli 1927, kort na de verschijning van De Vlaamsche jongeren van giste­ren en heden, schreef hij hem: "Het gaat hier echter om een homoniem. Vóór Den Zoeten heb ik nooit iets in bundel uitgegeven. / Deze inlichtin­gen kunnen u wellicht van nut zijn bij een eventueele tweede uitgave." Die is er echter nooit gekomen. De onjuiste toeschrijving heeft school gemaakt; in diverse overzichtswerken is hij terug te vinden.

 

Ons ghenaket die avondstar

In Brinkman's catalogus van boeken, plaat- en kaartwerken en tijdschriften die gedurende 1926/1930 in Nederland en België het licht zagen staat een vermelding van een uitgave uit 1929: "Minne (Richard), Ons genaket die avondstar. [Kerstgedicht, in hout gesneden en met de hand ingekleurd]. Mechelen, Het Kompas, Amsterdam, De Spieghel, 1929, fol. (6 bladen). 50 ex. op papier Van Gelder, in map ƒ 17,50 of in linnen portef. ƒ 21,-."

Deze vermelding betreft echter een bibliofiele uitgave van een zeer oud, middel­nederlands Kerstgedicht, met versieringen van Joris Minne. Ook hier heeft het homoniem, van houtsnedekunstenaar en dichter, de ver­warring vermoedelijk in de hand gewerkt.[8]

 

'Kerkhof van de Vlaamse literatuur'

Feitelijk geen hoax, want min of meer duidelijk vermeld, is Minnes par­ticipatie in 'Kerkhof van de Vlaamse literatuur', verschenen in Dietsche Warande en Belfort 52 (1952), p. 243-245. Deze publicatie omvat zes­tien quasi-grafschriften op evenzovele auteurs. Het literaire kerkhof werd "aangelegd en met passen­de grafschriften versierd door drie dood­gravers". De grafschriften zijn soms in de stijl van de desbetreffende auteur gegoten, refereren soms inhoudelijk of naar de vorm naar diens werk of persoon. Wie p. 245 opslaat, zou in de ver­leiding kunnen komen een onbekend gedicht van Minne aan te treffen, maar diens 'grafschrift' is dus geen werk van zijn hand.

 

Azijn en vitriool

In Gaston Durnez' Vlaamse schrijvers staat op p. 103 een verder niet becommentarieerde afbeelding van de aankondiging van een theater­programma. Het betreft een voorstelling van "Satiriek Theater De Koperen Haan", dat onder regie van Bob Löwenstein "Azijn en vitriool van Richard Minne" zal opvoeren. De voorstelling omvat "plezante scetches, humoristische teksten, hekelliedjes".

Volgens Stefaan De Groote zouden zich in het AMVC "enkele uitgaven van 'azijn en vitriool' plezante sketches" bevinden, "een verzameling humoristische teksten en hekelliedjes, door Minne omschreven als mic-mac-magazine, kabaret tegen de welweters, de schijnheiligaards, de bedriegers en de mannen van de natte vinger". De Groote spreekt zelfs van "het toneelstuk".

De aangehaalde omschrijvingen zijn echter niet van Minne, maar citaten uit het vervolg van de aankondiging. In het AMVC bevinden zich origi­nelen van die aankondiging, maar geen "uitgaven" van Azijn en vitriool.

Azijn en vitriool was geen toneelstuk, zelfs geen oorspronkelijk of apart werk van Minne, al lijkt de bij Durnez afgebeelde aankondiging daarop te duiden. Het was een bewerking van zijn werk ("verzen, brieven, uit­spraken en gekke invallen", aldus de pers) door Frans Buyens, directeur van De Ko­peren Haan. De première vond plaats op 6 december 1953.[9]

 

Vandaag

In Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 52 (1985), een uitgave van de Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, staan op p. 220 en 221 fotografische over­drukken van twee afleveringen van ‘Vandaag’, een cursiefje uit het dagblad Vooruit. Ze zijn getiteld ‘Enkele vakantie-indrukken (VIII)’ en ‘Enkele vakantie-indrukken (X)’ en worden toegeschreven aan Minne.

‘Vandaag’ was echter een cursiefje van Minnes collega Gaston Crommen. Deze afleveringen dateren van 26 en 28 augustus 1936. Op 25 augustus, in ‘Enkele vakantie-indrukken VII’, schreef Crommen dat hij op de Deinse kermis was geweest met “mijn vriend Richard”. Ook in nr. IX, op 27 augustus, figureerde Minne in een stukje over hun gezamenlijke bezoek aan een affichetentoonstelling.

 

 

BRONNEN

 

 

Archieven

 

Archief Richard Minne, Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven, Antwerpen (M656H)

 

Archief Richard Minne, Rijksuniversiteit Gent

 

 

Catalogi

 

Bibliotheek Universitaire Faculteit Sint-Ignatius, Stad Antwerpen

 

Catalogus 111

Antiquariaat De Librije, Antwerpen, 1994.

 

De Jong, Dirk, Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften verschenen in Nederland en Vlaanderen etc.

Leiden, A.W. Sijthoff, 1971.

 

Koninklijke Bibliotheek, 's Gravenhage

 

Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel

 

Plint poëzieposters, -kaarten, - boeken 1994~1995

Eindhoven, Stichting Plint, 1994.

 

Richard Minne. Een collectie

Antwerpen, Boekhandel De Slegte, [1995].

 

Stadsbibliotheek en Tijdschriftenleeszaal, Stad Antwerpen

 

Universiteitsbibliotheek, Rijksuniversiteit Gent

 

Universiteitsbibliotheek, Rijksuniversiteit Leiden

 

Van der Lek, G.J., Brinkman's catalogus van boeken, plaat- en kaartwerken en tijdschriften die gedurende 1926/1930 in Nederland en België het licht zagen enz.

Leiden, A.W. Sijthoff, [1932].

 

Van der Lek, G.J., Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften die gedurende 1931 tot en met 1935 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt enz.

Leiden, A.W. Sijthoff, [1937].

 

Van der Lek, G.J., Brinkman's catalogus van boeken die gedurende 1936 tot en met 1940 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt enz.

Leiden, A.W. Sijthoff, [1942].

 

Van der Lek, G.J. en De Jong, Dirk, Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften die gedurende 1941 tot en met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven  enz.

Leiden, A.W. Sijthoff, [1950].

 

 

Bibliografieën

 

Arents, Prosper, De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949

Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1950.

 

Belgische bibliografie

 

Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Letterkunde

's-Gravenhage / Brussel, Bureau voor de Bibliografie van de Neerlan­distiek, 1970 - 1995.

 

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften

Samenstelling Rob. Roemans en Hilda van Assche. Hasselt, Heideland, 1960-1969.

 

Van Assche, Hilda, en Baeyens, Richard, Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977

Rekkem, Stichting 'Ons Erfdeel', 1980.

 

Van Raan, E. (samenst.), Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958-1967.

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1974.

 

Van Raan, E. (samenst.), Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968-1972.

's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1975.

 

Van Uffelen, Herbert, Bibliographie der modernen nieder­ländischen Literatur in Deutscher Übersetzung 1830-1990

Münster / Hamburg, Zentrum für Niederlande-Studien, 1993. (Niederlande-Studien 7.)

 

Compendio de la literatura flamenca y neerlandesa.

Redactie Annette van Soest en Rudi Wester. Amsterdam / Brussel, Liber '95, 1995.

 

 

Overige publicaties

 

Boon, Louis Paul, Memoires van Boontje

Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, De Arbeiders­pers, 1988. (Privé-domein 138.)

 

Bossaert, Henri, Richard Minne

[Z.pl.], Desclée de Brouwer, 1968. (Ontmoetingen 73.)

 

Brouwers, Jeroen, 'De troost van het eigen lied. Richard Minne: een hidalgo met geknakte veren op zijn hoed.'

Vrij Nederland Boekenbijlage 25 maart 1989 (12), p. 1-4.

[Ook als: 'Het eeuwig verbeiden. Portret van Richard Minne.' In: Het vliegenboek. Kladboek 3. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991, p. 187-200; en in: Vlaamse leeuwen. Amsterdam / Antwerpen, De Arbeiderspers, 1994, p. 229-239.]

 

Charcor, 'Toen beet God in zijn kaak. De literaire vrienschap tussen Karel Jonckheere en Richard Minne.'

De Morgen, 23 december 1993, p. 25.

 

Contemporary literature in Belgium. A brief survey of French Belgian and Flemish authors

New York (World Fair), Commissariat General of the Belgian Government, 1939.

 

De Groote, Stefaan, 'Richard Minne (1891-1965).'

Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het het land aan Leie en Schelde 58 (1991). Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1991, p. 119-158.

 

De Haes, Jos, Richard Minne. De dichter

Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs / Manteau, 1956. (Mono­grafieën over Vlaamse letterkunde 4.)

 

De Keyser, Paul, 'Proeve van geschiedenis van het Taalminnend Leerlingen Genootschap 'De Heremans'Zonen' 1985-1935.'

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' Zonen - Gent, 1885-1935. Feestcomité, Gent, 1936, p. 27-102.

 

Demedts, André, '"'t Fonteintje".'

Oostvlaamse Literaire Monografieën. Dl. 1. Gent, Provincie­bestuur Oost-Vlaanderen, 1977, p. 1-47. (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Nieuwe Reeks 3.)

 

Demedts, André, Richard Minne

Antwerpen / Brussel / Gent / Leu­ven, Standaard-Boekhandel, 1946. (Hedendaagsche Dichters.)

 

De Wit, Victor, Richard Minne. Een monografie.

Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Wijsbegeerte en Letteren, 1961.

 

Durnez, Gaston, 'Richard Minne: Ik floot een zacht lawijt.'

Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwerpen / Amsterdam, Manteau, 1982, p. 101-105.

 

Durnez, Gaston, 'Toen de jury gelijk had. De ontvangst van een boek en van zijn Staatsprijs.'

[Voorbericht.] In: Minne, Richard, Wolfijzers en schietgeweren. Derde druk. Antwerpen, A. Manteau, 1988, p. 5-37.

 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.

Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1975.

 

Florquin, Joos, 'Richard Minne, Eikeldreef 16, Sint-Martens-Latem.'

Ten huize van... 2. Tweede, gewijzigde druk. [Z.pl.], Orion - Desclée De Brouwer, 1971, p. 27-61.

 

Paul Huys, Albert Saverys. Een kunstenaarsleven.

Tielt/Bussum, Lannoo, 1983.

 

Paul Huys, Charles-Rene Callewaert

Kunstmonografie. Gent, Vyncke, 1964.

 

Jonckheere, Karel, 'Herman Teirlinck, de geestrijke.'

Vraag me geen leugens. Antwerpen, Manteau, 1986, p. 251-283.

 

Kuipers, Reinold, [Zonder titel.]

Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam, Querido, 1990, p. 47-51.

[Eerder in: Het Oog in 't Zeil 5 (1988) 6 (augustus), p. 16-17.]

 

Mooijman, Willem, Forum. Brieven, citaten, documenten en knipsels

Inleiding door L. Mosheuvel. 's-Gravenhage / Rotterdam, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum / Nijgh & Van Ditmar, 1969.

 

Oostvlaamse Literaire Monografieën. Deel VI. Gent, Provincie­bestuur Oost-Vlaanderen, 1983. (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Nieuwe Reeks 22.)

 

Rondom Richard Minne

Samenstelling Daniël van Ryssel. 's-Gravenhage–Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar / Brugge, J. Sonneville, 1971.

 

Sötemann, A.L., 'Het pluimgewicht in deze wereld. Over de dichter Richard Minne.'

Ons Erfdeel 32 (1989) 1 (januari/februari), p. 30-44.

[Ook gepubliceerd in: Van nu & toen. Staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel. Rekkem, Stichting 'Ons Erfdeel', 1990, p. 47-60.]

 

T'Sjoen, Yves, 'Nuchtere dronkaards. Over Richard Minne en Willem Elsschot.'

Ons Erfdeel 36 (1993) 3 (mei/juni), p. 379-389.

 

T'Sjoen, Yves, 'De drukgeschiedenis van Richard Minnes debuutbundel "In den zoeten inval" (1926/1927).'

Spiegel der Letteren 35 (1993) 3-4, p. 227-254.

 

Van Berlaer-Hellemans, Dina, De poëzie van Richard Minne in het licht van de ironie

Hasselt, Heideland-Orbis, 1975. (Bibliotheek voor literatuur­wetenschap.)

 

Van den Berghe, Frits en Minne, Richard, Stripverhalen 1931-1935

Redactie Anne Marie Musschoot, Yves T'Sjoen en Joost de Geest. Brussel, Gemeentekrediet / Snoeck-Ducaju & Zoon, 1996. (Monogra­fieën over moderne kunst.)

 

Van Elslander, Antonin, ‘Een nonconformistische visie op Cyriel Buysse.’

Yang 18 (1982) 106 (juni), p. 22-27.

 

Vanschoenbeek, Guy, 'Richard Julius Minne en de avondlandstemming van de jonge avantgarde ronde de Eerste Wereldoorlog.'

AMSAB-Tijdingen 14 (winter 1992), p. 23.

 

Villerius, Jan C., 'Elsschot als lezer en als briefschrijver.'

Bzzletin 5 (1977) 45 (april), p. 40-47.

 

Vlaamsche bloei II. De Nederlandsche letterkunde in beeld en schrift

Een verzameling origineele portretten en handschriften van hedendaag­sche Vlaamsche schrijvers, met levensbericht en volle­dige opgave hunner werken. Verzameld en ingeleid door Bert Ranke. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942. (De Seizoenen, extra nummer.)

 

 

Dankbetuiging

 

Het bijna achteloze geduld van een groot aantal bibliotheek- en archief­medewerkers bij het bijstaan van vakidioten zoals schrijver dezes vind ik elke keer weer een verbazende verademing. Vooral het personeel van de Stadsbibliotheek en Tijdschriftenleeszaal in Antwerpen heeft mij het werken niet alleen lichter, maar ook tot een genoegen gemaakt. Ik vind dat dat wel eens gezegd mag worden. Bij deze dus.

Daarnaast mag de aparte vermelding van de naam van Yves T'Sjoen (RU Gent) hier niet ontbreken. Zijn hulp en informatie is mij bij de totstand­koming van deze bibliografie tot grote steun geweest.

Stefan Brijs (Genk-Bokrijk) leverde mij enkele uiterst waardevolle referenties.

Reinold Kuipers (Amstelveen) verschafte aanvullende gegevens over typografische eigenaardigheden.

 

Introductie

 

 

Levensschets

 

 

Boekenwijzer

 

 

Actueel

 

 

Reacties:

 

mdaane@wxs.nl[1]      De enig bekende editie van dit studententijdschrift verscheen voorjaar 1918. De samenstelling ervan vond echter reeds gedurende 1917 plaats. De prospectus verscheen in juli 1917. De redactie kreeg van de bezettingsmacht echter niet eerder dan 1918 toelating om uit te geven. Zie ook: Marco Daane, ‘Een papieren kaartenhuis. De geschiedenis van Regenboog, Gents ‘oorlogs’-tijdschrift’, in: Revolver 103 = 26 (1999) 2 (oktober), p. 5-44.

[2]      Bij een eerste opzet van In den zoeten inval waren nog enkele 'overgangsverzen' en vroege redacties van later bekend geworden gedichten in het geding. In de beide versies van Minnes debuutbundel (Brussel, 1926 en 1927) zijn ze echter geen van alle opgenomen.

[3]      In enkele publicaties staan teksten van vóór en na Regenboog door elkaar. Een dergelijke publicatie is uiteraard een entiteit, een integraal geheel, en wordt dan wel volledig beschreven.

[4]      Minnes publicaties in Roode Jeugd liepen nog enige tijd door (tot begin 1919) na het verschijnen van Regenboog. Ze dragen echter hetzelfde, politieke karakter als het werk dat ervoor reeds in Roode Jeugd verscheen. Minnes werk aan Roode Jeugd vormt een ondeelbaar geheel, dat door de verschijning van Regenboog niet werd of kan worden gesplitst. Vandaar dat de 'post-Regenboog'-publicaties uit Roode Jeugd ook in de 'Aanvullende bibliografische notities' vermeld zijn.

*      In enkele gevallen maken herpublicaties van teksten met wijzigingen deel uit van een 'overkoepelende' tekst, die in die vorm echter voor het eerst gepubliceerd wordt (Heineke Vos, enkele groepen gedichten). De 'overkoepelende' tekst staat dan onder a als eerste publicatie, maar tevens onder b als herpublicatie van de eerder versche­nen fragmenten.

[5]      Een eerdere groep met de naam 'Jonge krachten' was enkele jaren daarvoor opgeheven; vandaar de aanduiding 'Nieuwe reeks'. Brieven Achilles Petitjean, De Heremans'Zonen, aan René De Bock, administrateur van De Goedendag, 10 januari en 9 februari 1906 (AMVC).

[6]       Brief Foppema (De Groene Amsterdammer) aan Richard Minne, 27 maart 1937 (Richard Minne-archief, RU Gent, Hs. 3882).

[7]      Marco Daane, 'Gebonden aan klaver noch koe. Demasqué van Richard Minnes 'Gebed voor  Laathem'.' In: De Parelduiker 2 (1997) 2 (mei), p. 14-24.

[8]      Tot in onze tijd komt dat verschijnsel overigens voor. NRC Handelsblad van 19 november 1992 meldde in de Agenda de tentoonstelling in Gent rond Les Vingt, de Brusselse kring van avantgarde-kunstenaars. Volgens de krant was er werk te zien van "o.a. Fernand Khnopff, James Ensor en Richard Minne". Dat moest natuurlijk George zijn, de beeldhouwer.

[9]      Archief De Koperen Haan, AMVC. Gazet van Antwerpen, 5/6 december 1953; Volksgazet, 7 december 1953; Het Toneel, 11 december 1953.