foto
Laatst gewijzigd: 25 januari 2015
history.metatopos.org

Gemeentelijke en provinciale samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Zoek naar samenvoegingen en herindelingen op jaar


Zoek naar samenvoegingen en herindelingen op gemeentenaam


Zoek naar wijzigingen van provinciegrenzen of van rijksgrensNiet gevonden wat u zoekt? Herindeling bij Metatopos nog niet bekend?
Of was de opgegeven naam geen gemeentenaam?
Vul dan de gezochte plaatsnaam hieronder in om verder te zoeken in andere Metatopos-subpagina's.

Hieronder worden eerst vermeld de nu bekende herindelingswijzigingen voor de verdere toekomst (welke vermoedelijk zullen ingaan per 1-1-2016 of m.i.v. 1 januari van een later jaar);
vervolgens de wijzigingen welke later in dit jaar 2015 effectief zullen worden (naamswijzigingen kunnen in de loop van een kalenderjaar ingang vinden),
vervolgens de wijzigingen die sedert 1 januari 2015 effectief zijn geworden. Daarna worden de wijzigingen van respectievelijk de voorbije kalenderjaren 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (per 1 mei, per 18 maart en per 1 januari), 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 en 1999 vermeld.

Zonder de onvolprezen bijdragen van met name Johan Pots uit Leiden, Stefan Lambregts uit Breda en Ad van der Meer uit Diemen (specialist op het gebied van grens- en naamswijzigingen welke teruggaan tot 1810) hadden onderstaande gegevens niet bijeengebracht kunnen worden.


PROCEDURE volgens de Wet algemene regels herindeling (Arhi) in chronologische volgorde:
(i) Gedeputeerde Staten nemen een definitief besluit over een herindelingsontwerp.
(ii) Het besluit komt ter inzage en bewoners en gemeenten kunnen hierop reageren. De reacties worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
(iii) Provinciale Staten stellen een herindelingsadvies vast en sturen dit naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
(iv) De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de ministerrraad voor om in te stemmen met het wetsvoorstel tot samenvoeging van gemeenten, overeenkomstig de herindelingsadviezen van de betrokken gemeenten.
(v) Het door de ministerraad aangenomen wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. (vi) Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Pas in dit stadium (indiening bij de Tweede Kamer) wordt de tekst van het wetsvoorstel en eventueel ook van het advies van de Raad van State openbaar. Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, als het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).
(vi) De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beraadslaagt over het wetsvoorstel ter voorbereiding van behandeling door de Tweede Kamer.
(vii) Vervolgens vindt behandeling en besluitvorming plaats in de Tweede Kamer. Hierbij kunnen moties worden aangenomen die tot inhoudelijke wijzigingen van het wetsvoorstel leiden.
(viii) Uiteindelijk bepaalt besluitvorming in de Eerste Kamer of de beoogde samenvoeging van gemeenten (na een al dan niet door de Tweede Kamer geamendeerde wetstekst) wetskracht krijgt.
(ix) Per 1 januari volgend op publicatie in een Staatsblad wordt de wet van kracht. Een uitzondering op deze regel is de herindeling van Rozenburg en Rotterdam per 18-3-2010 i.p.v. per 1-1-2011.


Actuele politiek: regeerakkoord kabinet Rutte II

Het Regeerakkoord “Bruggen slaan” (begin november 2012) meldt over het Bestuur ondermeer de volgende afspraken:

Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen.
De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land.
De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen.
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Met de overige provincies bespreken we initiatieven gericht op vergroting van de provinciale schaal.
We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken.
De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd.


Inmiddels hebben de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (definitief standpunt volgt op 7 oktober 2013) laten weten zich meer verbonden te voelen met de provincie Overijssel en dan ook niet betrokken willen worden bij de te vormen superprovincie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De gemeente Urk heeft nog geen standpunt terzake ingenomen.
Ook de Utrechtse gemeente Woerden voelt er niet voor om deel te gaan uitmaken van de beoogde superprovincie en wil om die reden ingedeeld worden bij de provincie Zuid-Holland (waar de gemeente tot 1989 al deel van uitmaakte).

Medio november 2012 liet de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) weten dat hij streeft naar deze provinciale fusie vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 zullen worden gehouden. Inmiddels is dit niet meer het streven.

Eind 2012 heeft de Eerste Kamer op last van motie Kox (SP) gevraagd om een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur ‛Bestuur in Samenhang’. Begin juli 2013 bleek dat de Eerste Kamer ook deze herziene argumentatie voor bestuurlijke hervorming onvoldoende beargumenteerd vindt. Daartoe werd met ruime meerderheid een motie van Vliegenthart (SP) aangenomen.

Op 22-4-2014 hebben de Commissarissen van de Koning van deze drie provincies laten weten geen enkele medewerking te zullen verlenen ingeval de minsiter dit wetsvoorstel alsnog zou gaan indienen bij de Tweede Kamer. De Noordhollandse Commissaris Johan Remkes: “Er is geen begin van een visie. Geen fusie zonder visie. ”.

Noord-Holland / Utrecht / Flevoland

Recente wetsvoorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, die inmiddels zijn ingetrokken of waarvoor het politiek draagvlak substantieel is afgenomen

Limburg
Utrecht en Gelderland


Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking te treden in 2017 of in een later jaar

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2017 of later in het kalenderjaar 2017 of in daaropvolgende jaren van kracht zullen worden

De per 1-1-2011 samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft medio augustus 2011 nog geen besluit genomen over de definitieve naam van de nieuwe gemeente. Tot die tijd is de werknaam Bodegraven-Reeuwijk in gebruik, maar later in 2012 zou ook kunnen besloten worden dat Wiericke de nieuwe naam zal zijn. Een eventueel te nemen gemeentebesluit over een nieuwe naam treedt in werking een jaar na de datum van het besluit.
N.B. Lees hieronder over het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die naar verwachting per 1-1-2017 of per 1 januari van een later jaar van kracht zullen worden

Groningen
Fryslân
Gelderland
Utrecht / Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2017 of per 1 januari van een later jaar


Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking te treden in 2016

Gedurende het kalenderjaar 2016 zal Nederland vermoedelijk opgedeeld zijn in 390 gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2016 of later in het kalenderjaar 2016 van kracht zullen worden

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) in 2016 van kracht zllen worden en die (ii) louter een naamswijziging betreffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die naar verwachting per 1-1-2016 van kracht zullen worden

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2016