extern zoekvenster voor postcode, wijk of plaats, met dank aan Philip van Diemen

Actuele politiek: regeerakkoord kabinet Rutte-II

Het Regeerakkoord “Bruggen slaan” (begin november 2012) meldt over het Bestuur ondermeer de volgende afspraken:

Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen.
De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land.
De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen.
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Met de overige provincies bespreken we initiatieven gericht op vergroting van de provinciale schaal.
We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken.
De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd.


Inmiddels hebben de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (definitief standpunt volgt op 7 oktober 2013) laten weten zich meer verbonden te voelen met de provincie Overijssel en dan ook niet betrokken willen worden bij de te vormen superprovincie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De gemeente Urk heeft nog geen standpunt terzake ingenomen.
Ook de Utrechtse gemeente Woerden voelt er niet voor om deel te gaan uitmaken van de beoogde superprovincie en wil om die reden ingedeeld worden bij de provincie Zuid-Holland (waar de gemeente tot 1989 al deel van uitmaakte).

Medio november 2012 liet de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) weten dat hij streeft naar deze provinciale fusie vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 zullen worden gehouden. Inmiddels is dit niet meer het streven.

Eind 2012 heeft de Eerste Kamer op last van motie Kox (SP) gevraagd om een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur ‛Bestuur in Samenhang’. Begin juli 2013 bleek dat de Eerste Kamer ook deze herziene argumentatie voor bestuurlijke hervorming onvoldoende beargumenteerd vindt. Daartoe werd met ruime meerderheid een motie van Vliegenthart (SP) aangenomen.

Op 22-4-2014 hebben de Commissarissen van de Koning van deze drie provincies laten weten geen enkele medewerking te zullen verlenen ingeval de minsiter dit wetsvoorstel alsnog zou gaan indienen bij de Tweede Kamer. De Noordhollandse Commissaris Johan Remkes: “Er is geen begin van een visie. Geen fusie zonder visie. ”.

Noord-Holland / Utrecht / Flevoland

Recente wetsvoorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, die inmiddels zijn ingetrokken of waarvoor het politiek draagvlak substantieel is afgenomen

Limburg

Opmerking: Onder verwijzing naar de tegenstrijdige opvatting van een van de fusiepartners, de gemeente Bergen, is op 11 maart 2010 door de Tweede Kamer, na de val van kabinet Balkenende IV, dit wetsvoorstel als controversieel verklaard. Het wetsvoorstel werd dus niet meer behandeld door het demissionaire kabinet Balkenende IV. Mocht dit wetsvoorstel alsnog door de kabinetten Rutte-I of Rutte-II behandeld worden, ook dan is het zeer de vraag of het voorstel wordt aangenomen.

Op 20 april 2011 heeft minister Donner inderdaad bekendgemaakt het wetsvoorstel voor deze gemeentelijke herindeling te willen intrekken; de feitelijke intrekking is op 5 juli 2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld. Hieronder volgt de tekst van de minister aan de Tweede Kamer.
In een onderzoeksrapport (van Jos Houben), in april 2012 gepubliceerd in opdracht van de provincie Limburg, wordt gesteld dat bovengenoemde drie gemeenten nauw moeten gaan samenwerken, en zich niet moeten willen richten (zoals Mook en Middelaar liet blijken) op samenwerking met Nijmegen in de buurprovincie Gelderland.

Uit de gevoerde overleggen blijkt dat het bestuurlijk draagvlak voor het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar is afgenomen. De gemeentebesturen van Mook en Middelaar en van Bergen kiezen voor behoud van zelfstandigheid. Zij geven de voorkeur aan intergemeentelijke samenwerking. Dit betekent dat twee van de drie gemeentebesturen deze beoogde gemeentelijke herindeling afwijzen. Voorts is uit de overleggen geen alternatief naar voren gekomen dat op meer bestuurlijk draagvlak kan rekenen. De betrokken gemeenten hebben aangegeven dat de regionale opgaven gezamenlijk (zullen) worden opgepakt.
Het kabinet heeft geconstateerd dat er geen onoverkomelijke problemen ontstaan wanneer geen herindeling plaatsvindt. Het kabinet wil de ruimte geven aan het provinciebestuur van Limburg om een nieuwe afweging te maken betreffende de bestuurskrachtversterking in de regio en zal derhalve de Koningin verzoeken hem te machtigen het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar in te trekken.

VOORGESCHIEDENIS: Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zelf het initiatief genomen om te komen tot een herindeling van de Limburgse gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Een op 9-9-2008 door Gedeputeerde Staten vastgesteld ontwerp-herindelingsadvies is op 13-2-2009 door Provinciale Staten overgenomen.
De gemeenteraad van Bergen heeft met negen tegen zes stemmen een gemeentelijke herindeling afgewezen; de beide andere gemeenteraden hebben unaniem (Gennep) en met negen tegen drie stemmen (Mook en Middelaar) vóór herindeling besloten. Ondanks de bezwaren van een van de drie fusiepartners heeft het provinciebestuur gemeend de herindelingsplannen door te zetten.
De leden van de Tweede Kamer gingen 15-10-2009 akkoord met het uitstellen van de gemeenteraadsverkiezingen, die nu, vooruitlopend op het aan het parlement aangeboden wetsvoorstel tot fusie van deze drie gemeenten, niet op 3 maart 2010, maar op 24 november 2010 werden gehouden (achteraf gezien was dit verkiezingsuitstel niet nodig omdat de herindeling niet plaatsvond).
Klik op blauwe of groene link voor een eerder wetsvoorstel tot grenswijziging tussen Venlo, Arcen en Velden en Bergen.
Utrecht en Gelderland
Voor de Utrechtse gemeenten Renswoude en Woudenberg en de Gelderse gemeente Scherpenzeel is een wetsvoorstel in voorbereiding geweest om deze drie gemeenten op te heffen en een nieuwe Utrechtse gemeente Woudenberg in stellen, bestaande uit het grondgebied van genoemde drie gemeenten.
Hierbij zou de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht zo gewijzigd worden dat het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Woudenberg in de provincie Utrecht ligt.
Hierbij zouden twee grenswijzigingen plaatsvinden: (i) ten voordele van te handhaven en te vergroten Utrechtse gemeente Woudenberg en ten nadele van de te verkleinen Gelderse gemeente Barneveld en (ii) vier gebiedjes tussen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zullen worden uitgeruild, de meeste ten voordele van de te handhaven gemeente Woudenberg. Dit wetsvoortel houdt dus in een grenswijziging tussen de provincies Gelderland en Utrecht.

Echter, op 20 april 2011 heeft minister Donner bekendgemaakt het wetsvoorstel voor deze gemeentelijke herindeling te willen intrekken; de feitelijke intrekking is op 5 juli 2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld. Hieronder volgt de tekst van de minister aan de Tweede Kamer.
“Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht.
Tijdens de overleggen die ik met de besturen van de betrokken gemeenten heb gevoerd, heb ik vastgesteld dat de standpunten ten aanzien van het voorliggende wetsvoorstel niet zijn gewijzigd.
Het voorliggende wetsvoorstel kan rekenen op breed draagvlak van de besturen van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg. Daarnaast wordt de beoogde samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg gesteund door provinciale staten en gedeputeerde staten van de provincies Utrecht en Gelderland. Daar staat tegenover, dat het voorliggende wetsvoorstel niet kan rekenen op enig draagvlak van het gemeentebestuur van Renswoude. Het gemeentebestuur van Renswoude is een voorstander van een intensieve samenwerkingsrelatie met de gemeente Veenendaal. Op 21 december 2010 hebben de gemeenten Renswoude en Veenendaal een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan de gemeente Veenendaal taken uitvoert op het gebied van gemeentelijke dienstverlening ten behoeve en in opdracht van de gemeente Renswoude.
De besturen van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben aangegeven, dat de gemeente Renswoude onlosmakelijk deel uitmaakt van het voorliggende voorstel om te komen tot een nieuwe, landelijke gemeente in het Valleigebied. Ingeval sprake zou zijn van de situatie dat de gemeente Renswoude geen onderdeel meer uitmaakt van de beoogde samenvoeging, ontstaat er voor Scherpenzeel en Woudenberg een nieuw afwegingsmoment, zo hebben de besturen van deze gemeenten aangegeven. De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg willen, met andere woorden, niet zonder meer worden samengevoegd, wanneer Renswoude afvalt.
Op basis van het voorgaande constateert het kabinet dat het voorliggende wetsvoorstel – gelet op het standpunt van het gemeentebestuur van Renswoude – niet kan rekenen op draagvlak van de drie betrokken gemeentebesturen. Daarnaast stelt het kabinet vast dat de gemeentebesturen van Scherpenzeel en Woudenberg een nieuwe afweging willen maken voor de toekomst indien de gemeente Renswoude geen deel meer uitmaakt van de samenvoeging.
Het kabinet constateert dat er geen urgentie tot deze gemeentelijke herindeling bestaat: er ontstaan geen onoverkomelijke problemen wanneer nu geen herindeling plaatsvindt. Kwetsbaarheid van de gemeente Renswoude wordt met de samenwerking met de gemeente Veenendaal vooralsnog afdoende ondervangen. Het kabinet wil de ruimte geven aan Scherpenzeel en Woudenberg om een nieuwe afweging te maken en zal derhalve de Koningin verzoeken hem te machtigen het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg in te trekken.”

Opmerking: Onder verwijzing naar de tegenstrijdige opvatting van een van de fusiepartners, de gemeente Renswoude, is op 11 maart 2010 door de Tweede Kamer, na de val van kabinet Balkenende IV, dit wetsvoorstel als controversieel verklaard. Het wetsvoorstel zal dus niet meer behandeld worden door het demissionaire kabinet Balkenende IV. Mocht dit wetsvoorstel alsnog door een volgend kabinet behandeld worden, ook dan is het zeer de vraag of het voorstel wordt aangenomen.
De gemeenteraadsverkiezingen vonden in deze drie gemeenten niet plaats op 3 maart 2010, maar werden op 24 november 2010 gehouden (achteraf gezien was dit verkiezingsuitstel niet nodig omdat de herindeling niet plaatsvond).
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Nijkerk en Barneveld.

VOORGESCHIEDENIS: Een Interprovinciale Commissie van beide provincies Utrecht en Gelderland heeft op 4-2-2009 een ontwerp-herindelingsadvies Valleigebied vastgesteld. Dat advies van beide provincies is een voorstel om de twee Utrechtse gemeenten Renswoude en Woudenberg en de Gelderse gemeente Scherpenzeel te doen samenvoegen.
De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben in september 2007 een herindelingsverzoek ingediend bij hun provinciebesturen, als vervolg op hun wens om te fuseren en wel samen met Renswoude. Echter, deze derde gemeente Renswoude heeft laten weten dat zij tegenstander is van een gemeentelijke fusie.
Als het al tot een fusie komt, is bovendien de kans op een nieuwe naam verkeken, daar de gemeente Renswoude pas wil nadenken over een nieuwe naam wanneer zeker is dat de fusie doorgaat. De grootste gemeente, Woudenberg, levert dan de naam voor de gefuseerde gemeente.
Het laatste herindelingsvoorstel van de gemeente Utrecht voor dit gebied dateert van 1997 en is door de Provinciale Staten van Utrecht ingetrokken; in totaal werden er destijds zelfs vier herindelingsvoorstellen ingetrokken. Gezien de ervaring van 1997 en de opstelling van Renswoude in 2009 is het nog maar helemaal de vraag of de door partijen gewenste samenvoeging met Renswoude over enkele jaren wel gerealiseerd zal zijn.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenswijziging tussen Nijkerk en Barneveld.

Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking te treden in 2017 of in een later jaar

Gedurende het kalenderjaar 2017 zal Nederland vermoedelijk opgedeeld zijn in 388 gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2017 of later in het kalenderjaar 2017 of in daaropvolgende jaren van kracht zullen worden

De per 1-1-2011 samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft medio augustus 2011 nog geen besluit genomen over de definitieve naam van de nieuwe gemeente. Tot die tijd is de werknaam Bodegraven-Reeuwijk in gebruik, maar later in 2012 zou ook kunnen besloten worden dat Wiericke de nieuwe naam zal zijn. Een eventueel te nemen gemeentebesluit over een nieuwe naam treedt in werking een jaar na de datum van het besluit.


Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die naar verwachting per 1-1-2017 of per 1 januari van een later jaar van kracht zullen worden

Groningen
Daarin wordt aanbevolen om de huidige 23 Groningse gemeenten te herindelen tot 6 nieuwe gemeenten, met de werknamen:
Hoogeland (beoogde samenvoeging van De Marne, Winsum, Bedum, een klein deel van Zuidhorn en Eemsmond zonder het industrie- en havengebied, ook wel Hogeland gespeld),
Eemsdelta (of Groninger Havens) (beoogde samenvoeging van Delfzijl, Appingedam, Loppersum, industrie- en havengebied van Eemsmond, een (eerste) deel van Slochteren, deel van Oldambt)
Westerkwartier (beoogde samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum en het overgrote deel van Zuidhorn),
Stad Groningen (beoogde samenvoeging van Groningen, Ten Boer, Haren en een (tweede) deel van Slochteren),
De Compagnie (beoogde samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Veendam, Pekela en een (derde) deel van Slochteren)
en Oost-Groningen (zie volgende alinea).

Het college van B&W van de gemeente Groningen heeft eind 2014 aan de raad bevestigd dat het inderdaad voorstander is van fusie met de twee buurgemeenten Haren en Ten Boer.

Daarentegen heeft het college van B&W van Haren medio december 2014 bekend gemaakt dat het kiest voor een fusie met de Drentse buurgemeente Tynaarlo. De gemeenteraad van Haren heeft op 13-1-2015 met 10 van de 17 stemmen (D66, Gezond Verstand Haren, VVD) besloten dat de Drentse buurgemeente Tynaarlo de meest gewenste fusiepartner is, en volgde daarmee het collegevoorstel. Een minderheid (PvdA, Christenunie, GroenLinks, zij het onder voorbehoud) wilde fuseren met de gemeenten Groningen en Ten Boer uit de eigen provincie. Een andere minderheid (CDA) pleitte voor een zelfstandig Haren. GroenLinks wil de Harense dorpen Noordlaren, Glimmen en Onnen desgewenst laten overgaan naar de Drentse buurgemeente Tynaarlo, terwijl het dorp Haren dan deel zou kunnen uitmaken van te fuseren Groningse buurgemeenten Groningen en Ten Boer.
Op 28-10-2015 sprak de meerderheid van de raad van Ten Boer (alleen de ChristenUnie was tegen, maar die fractie zal zich loyaal opstellen in het verdere herindelingsproces) zich uit voor een fusie met alleen de gemeente Groningen.

In oktober 2012 werd bekend dat de gemeente Leek neigde naar herindeling met buurgemeenten Marum en Grootegast. Ook Zuidhorn zou hierbij betrokken kunnen raken, maar laatstgenoemde gemeente gaat discussie hierover uit de weg tot de volgende raadsverkiezingen (maart 2014). De conclusies van het latere rapport ‛Grenzeloos Gunnen’ zijn conform deze zienswijze van de gemeente Leek. Met betrekking tot herindeling zijn er nog geen vervolgstappen genomen.
De herindelingsstuurgroep Westerkwartier heeft in oktober 2015 bepleit om bewoners inspraak te geven, met name over de gebieden rond Garnwerd, Ezinge en Oldehove (Middag-Humsterland); dit gebie dis nu verdeeld over de gemeenten Zuidhorn en Winsum (“Ezinge had bij de herindeling van 1990 bij het Westerkwartier moeten blijven”). en ook over de Noord-Drentse gemeente Noordenveld (buurgemeente van Leek). De herindeling van het Westerkwartier is dan pas per 1-1-2019 haalbaar, niet eerder.
In maart 2013 heeft het provinciebestuur laten weten dat de gemeentebesturen in de provincie Groningen haast moeten maken met het kenbaar maken van hun visies op gemeentelijke herindeling, zodat het provinciebestuur vóór de zomer van 2013 een definitief plan kan presenteren voor de herindeling van gemeenten in deze provincie. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de provinciegrens daarbij ongewijzigd blijft (een individueel herindelingsplan met een enkele gemeente in Fryslân of in Drenthe daargelaten).
Gedeputeerde Staten heeft begin juli 2013 laten weten dat de Groningse gemeentebesturen in december 2013 principebesluiten moeten hebben genomen, om tot herindelingen te komen waarmee op uiterlijk 1-1-2018 deze provincie slechts 6 i.p.v. de huidige 23 gemeenten zou tellen. Medio mei 2015 heeft gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) dit standpunt afgezwakt. Gemeenten mogen zelf het herindelingstempo bepalen en de provincie zou geen maatregel treffen die een fusie verplicht bespoedigt, aldus het Dagblad van het Noorden op 22-5-2015.
Begin november 2013 hebben de zeven burgemeesters van de twee hierboven genoemde gebieden Hoogeland en Eemsdelta als gezamenlijke mening uitgesproken dat deze zeven gemeenten in Noord-Groningen het liefst één nieuwe gemeente zou moeten vormen (de zogenoemde G-7-gemeente); dit voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de eigen wethouders en daarna volgt, ter bespreking op 3-12-2013, een concreet voorstel voor de gemeenteraden. Op 29-1-2014 hebben Provinciale Staten de “Voordracht over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar verandering van de bestuurscultuur en vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen” behandeld. Daarin werden de stappen vastgesteld die moeten leiden tot een gemeentelijke herindeling in deze provincie.
Door raadsleden uit diverse G-7-gemeenten is november 2014 kritiek geuit op de burgemeester van Appingedam, die zich voortijdig heeft uitgesproken over een grootschalige herindeling en dat er daarmee te weinig aandacht uitgaat naar kleinere herindelingsvarianten als de vorming van één G-7-gemeente toch niet haalbaar zou zijn.
Medio februari 2015 hebben de colleges van B&W van deze zeven gemeenten (BMW-DEAL: Bedum, Winsum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) een notitie vastgesteld, waarin een mogelijke herindeling wordt verkend. Deze zeven gemeenten hebben dit in hun raadsvergadering van 31-3-2015 behandeld. B&W van Winsum bepleiten een herindeling samen met Bedum, De Marne en Eemsmond; op 31-3-2015 bespreekt de raad dit voorstel voor een kleiner herindelingsvariant (dus een fusie van vier en niet van zeven gemeenten) en op 14-4-2015 zal de raad van Winsum hierover een besluit nemen. De uitkomsten van deze besluiten waren dermate uiteenlopend dat de Stuurgroep Bestuurlijke Herindeling Noord-Groningen eind september 2015 heeft verzocht om voor 1-1-2016 opnieuw een besluit te nemen. Op 15-10-2015 staat de herindeling weer op de agenda van de zeven genoemde gemeenten.

Per 29 april 2012 echter heeft het gemeentebestuur van Vlagtwedde met name het onderzoek naar herindeling van Vlagtwedde en Stadskanaal gestaakt; de deur naar samenwerking met Bellingwedde wordt nog wel open gehouden.

De gemeente Bellingwedde heeft haar inwoners uitgenodigd voor een discussieavond op 14-5-2013 over de voorgestelde herindeling van 23 naar 6 gemeenten. Er is nu voldoende aanleiding gevonden voor de colleges van B&W van de twee gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde om een fusietraject in te gaan. Eind september 2013 is aan de beide gemeenteraden vezocht een principebesluit te nemen over deze samenvoeging. De beoogde fusiedatum was toen 1-1-2016. Inmiddels hebben op 28-1-2014 de raden van beide gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde unaniem ingestemd met een fusie van deze twee gemeenten tot één nieuwe gemeente Westerwolde, en wel per 1-1-2018. De provinciebestuur had gerekend op een fusie waar ook andere buurgemeenten (Stadskanaal, Oldambt) deel van zouden uitmaken en heeft gedreigd een negatief advies aan het ministerie te geven over deze fusie van slechts twee gemeenten.
Het provinciebestuur is fel gekant tegen een eigen herindelingsprocedure van de twee buurgemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die, zonder daar overige Oost-Groningse gemeenten bij te betrekken, wensen te fuseren tot een nieuwe gemeente Westerwolde. Deze twee "recalcitrante" gemeenten trekken zich niet aan van de eis van Gedeputeerde Staten om de lopende herindelingsprocedure stop te zetten. Zo konden de inwoners van deze twee gemeenten nog tot 18 juli reageren op het herindelingsontwerp voor de nieuw te vormen gemeente Westerwolde. Het conflict kan ertoe leiden dat de provincie en eigen Arhi-procedure gaat starten, waarna de gemeenten hun lopende procedure zouden moeten staken. De in september 2014 in gang gezette provinciale Arhi-procedure zou dan ook gelden voor Bellingwedde en Vlagtwedde.
Echter, op 24-3-2015 hebben de raden van Bellingwedde (alle partijen behalve GroenLinks, die Westerwolde te klein vindt) en Vlagtwedde (unaniem) besloten om aan het provinciebestuur het verzoek over te brengen dat zij hun eigen procedure weer kunnen voortzetten om aldus te komen tot een fusie van twee gemeenten. Hier is dus een bestuurlijk conflict ontstaan tussen de provincie en twee van haar gemeenten.
Medio 2015 heeft het nieuwe provinciebestuur een soepeler houding ingenomen dan het vorige bestuur. Het nieuwe provinciebestuur gaat ermee akkoord dat buurgemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen één gemeente gaan vormen en ook dat Oldambt een zelfstandige gemeente blijft.

Al eerder (eind 2011) waren er plannen voor een nadere samenwerking tussen de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde in gang gezet. Het bovengenoemde rapport ‛Grenzeloos Gunnen’ gaat ervan uit dat ook een deel van de gemeente Oldambt dient te worden toegevoegd aan dit drietal, dat dan met zijn vieren de nieuwe gemeente Oost-Groningen zou kunnen omvatten.

Aanvullend advies is door dezelfde Visitatiecommissie ‛Bestuurlijke Toekomst Groningen’ (commissie-Jansen) uitgebracht op 6-2-2014 in het rapport Grenzeloos Gunnen II. De commissie adviseert hierin het oostelijk deel van Groningen te herindelen door een 'A7'-gemeente te vormen (samenvoeging van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt) en een gemeente Zuidoost-Groningen (samenvoeging van Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde). In dit vervolgrapport ontraadt de commissie een voorgenomen samenvoeging van twee gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot een nieuwe gemeente Westerwolde.

Medio november 2014 blijkt Oldambt echter geen herindelingspartner bij een toekomstig samengaan van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde meer te zijn, dus blijft deze pas vier jaar eerder gevormde gemeente nu zelfstandig en daarmee zou Hoogezand-Sappemeer kunnen samengaan met Menterwolde en Slochteren (deze drie gemeenten wijzen nu Oldambt als vierde partner af).

Begin maart 2015 heeft Gedeputeerde Saten laten weten dat de Oost-Groningse gemeenten iets meer tijd krijgen om herindelingsplannen te ontwikkelen. Maar wat Oldambt betreft blijkt dit 2 weken nadien anders te liggen: B&W van Oldambt vond op 1-12-2014 de raad tegenover zich in een extra raadsvergadering waarin een meerderheid van de gemeenteraad zich juist wel voor een herindeling heeft uitgesproken. Toch heeft B&W het provinciebestuur ervan kunnen overtuigen dat een zelfstandig Oldambt de voorkeur verdient.

Medio september 2014 heeft B&W van gemeente Menterwolde de herindelingsplannen bijgesteld: de in december 2013 nog genoemde fusiepartner Veendam is verdwenen uit het recent uitgebrachte fusievoorstel aan de gemeenteraad van Menterwolde. B&W van Menterwolde steunt niet langer het voornemen om Veendsm te betrekken bij een toekomstige herindeling en stelt daarom de raad voor het betreffende raadsbesluit in te trekken.
Najaar 2014 blijkt de gemeente Pekela de voorkeur te hebben voor een zwakkere samenwerkingsvorm dan een fusie. Daar tegenover heeft Veendam, de huidige ambtelijke samenwerkingspartner van Pekela, juist de wens om wel een herindeling na te streven, namelijk een fusie van meer Oostgroningse gemeenten dan alleen Veendam en Pekela. In Veendam werd medio november nog de keuze uit samengaan met Stadskanaal en met Pekela en uit samengaan met Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren open te houden. Het zal wel tot en met het eerste kwartaal van 2015 duren voordat duidelijk is hoe de herindelingen er daadwerkelijk komen uit te zien.
De meerderheid van de raadsleden van Stadskanaal sprak zich op 2-11-2015 uit voor een fusie met Veendam en Pekela, ter bevestiging van de ‛Strategische Agenda’ die is opgesteld door B&W's van deze drie gemeenten. De raadsleden van Veendam en Pekela hebben daarentegen meer twijfels over dit fusieplan.
Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela en Veendam zullen de komende maanden moeten gebruiken om met nieuw herindelingsplan te komen, zodat deze vijf gemeenten samen alsnog in 2018 een grote gemeente in het zuiden van de provincie gaan vormen. De in september 2014 in gang gezette provinciale Arhi-procedure blijft op dit vijftal van toepassing.

Op 6-1-2015 echter hebben de burgemeesters van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (dus zonder Veendam) het "startdocument herindeling" ondertekend. De werktitel van deze drie te fuseren gemeenten (samen 62000 inwoners) luidt "HSSM". De drie gemeenteraden komen dan bijeen op 27-1-2015 om gezamenlijk de strategie te bepalen die moet leiden tot een fusie in 2018. Een provinciale Arhi-procedure is daarom niet meer van toepassing op deze drie gemeenten noch op de zelfstandig te blijven gemeente Oldambt. Gemeentelijke herindelingsverkiezingen staan voor de vier HSSM-gemeenten gepland voor november 2017, opdat per 1-1-2018 deze fusie een feit kan zijn. Om iedereen te informeren over de voortgang van deze herindeling, is er een speciale website geopend.
Klik op blauwe of groene link voor een eerder voorstel tot grenswijziging betreffende de Groningse gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer.

Fryslân
– één gemeente in het noordwesten, bestaande uit Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel, Het Bildt en het noordelijk deel (langs de lijn Zurich, Pingjum, Lollum) van Súdwest-Fryslân (ca. 70.000 inwoners);
– Leeuwarderadeel (ca. 10.400 inwoners) wordt bij Leeuwarden (ca. 105.000 inwoners) gevoegd;
– één gemeente in het noordoosten, bestaande uit Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland (ca. 65.000 inwoners);
– Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel (60.000 inwoners).
Aan de gemeenten is gevraagd om uiterlijk april 2012 te reageren. In mei 2012 heeft het provinciebestuur deze visie als definitief vastgesteld, in de verwachting dat het totaalbeeld van de beoogde herindeling na de zomer 2012 klaar is. Inwoners van het Bildt krijgen eind mei/begin juni 2013 de gelegenheid zich uit te spreken over het voornemen van het College van B&W om te opteren voor deze Noordwest-Fryslân-variant.
Door rekening te hebben gehouden met het standpunt van Harlingen hebben de burgemeesters van de overige gemeenten in Noord-Fryslân in september 2013 bekend gemaakt dat zij een fusie beogen per 1-1-2018 van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en van Littenseraiel vier dorpen. In oktober 2013 zullen de gemeenteraden hierover een besluit nemen. De werknaam voor deze beoogde fusiegemeente is Westergo, met Franeker als hoofdplaats. In februari 2012 is verder gebleken dat de twee samenwerkende dorpen Lollum (in Súdwest Fryslân, latere schrijfwijze: Súdwest-Fryslân) en Waaksens (in Littenseradiel) in dezelfde nieuwe gemeente willen overgaan, het liefst in Súdwest-Fryslân en dus niet in de vormen nieuwe gemeente Noordwest-Fryslân. Dezelfde voorkeur Súdwest-Fryslân voor was eerder al opgetekend bij de inwoners van Arum, Kimswerd, Pingjum en Zurich.
In juli 2012 werd duidelijk dat Gedeputeerde Staten een sterke voorkeur hebben voor een herindeling samen met de nog te vormen fusiegemeente Noordwest-Fryslân i.p.v. met de pas in 2011 gevormde gemeente Súdwest-Fryslân (dat was aanvankelijk ook de opvatting van het college van B&W, maar de gemeenteraad heeft anders besloten). Deze tegengestelde visies moeten dus eerst overbrugd worden alvorens een besluit over herindeling van Littenseradiel genomen kan worden.
In juni 2013 zou ook hier de gemeenteraad een keuze maken, bijvoorbeeld 15 dorpen naar Súdwest-Fryslân, 10 naar Leeuwarden en 2 of 4 naar de nog te vormen gemeente Noordwest-Fryslân.
Op 24-11-2014 bleek een nieuwe stap te zijn bereikt, toen de burgemeesters van Littenseradiel, Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel, Súdwest-Fryslân, Leeuwarderadeel en Leeuwarden een herindelingstraject hebben getekend, waarbij Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel samen de nieuwe gemeente Westergo zullen vormen, waarbij Leeuwarderadeel samen gaat met Leeuwarden en waarbij Littenseradiel wordt opgeheven en het grondgebied verdeeld wordt over Súdwest-Fryslân, de vergrote gemeente Leeuwarden en de nieuwe gemeente Westergo. Streefdatum is 1 januari 2018.
Medio november 2015 hebben de raden van deze vijf gemeenten (Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt, de drie fusiepartners voor een nieuwe gemeente Westergo, enerzijds en Littenseradiel en Súdwest-Fryslân anderzijds) ingestemd met het herindelingsontwerp. Littenseradiel wordt in drie delen gesplist, en die gaan over naar Leeuwarden (Mantgum en 9 andere dorpen), Súdwest-Fryslân (Wommels en 14 andere dorpen) en naar een nieuw te vormen gemeente Noordwest-Fryslân (de dorpen Winsum, Baaium, Wjelsryp en Spannum). Ook het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarderadeel zou, net als het bovengenoemde dorp Mantgum, onderdeeel worden van een vergrote gemeente Leeuwarden. De huidige gemeenten Leeuwarderadeel (per 1-1-2017?) en Littenseradiel (per 1-1-2018?) zullen dan worden opgeheven. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging van Achtkarspelen met de Groningse gemeenten Grootegast. Daarentegen heeft de gemeenteraad van Kollumerland medio december 2012 besloten om in te zetten op herindeling met buurgemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel, waarmee het advies van bureau Partners en Pröpper wordt omarmd. Dit is een nieuwe richting, want eind 2010 had de raad nog gekozen om te willen fuseren met Achtkarspelen.
In Ferwerderadiel wordt op 29-5-2013 een referendum gehouden, om de bewoners te laten kiezen uit twee opties: samengaan met Leeuwarden of herindelen met Kollumerland, Dantumadiel en Dongeradeel. De gemeenteraad heeft aangekondigd in juni 2013 een besluit te nemen.
Eind augustus 2014 werd bekend dat de samenwerking van de drie bovengenoemde gemeenten aangevuld met Kollumerland naar een ambtelijke fusie per 2015 streven, met de juridische vorm van een gemeenschappelijke regeling en dus niet een gemeentelijke fusie. Op 1-10-2014 hebben de vier gemeentebesturen een intentieovereenkomst gesloten om in 2015 zo'n ambtelijke fusie aan te gaan. Eventueel kan een evaluatie van die gemeenschappelijke regeling medio 2016 leiden tot nieuwe plannen om alsnog een gemeentelijke herindeling (per 2018) na te streven.
Recentelijk, op 9-12-2014, hebben de colleges van B&W van de vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel aan hun raadsleden laten weten dat een eventuele herindeling (lees: fusie) van hun gemeenten op zijn vroegst per 1-1-2019 kan plaatsvinden. Het provinciebestuur had erop gerekend dat een fusie uiterlijk in 2018 zijn beslag zou hebben gekregen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere naamswijziging (per 1-1-2009) van Dantumadeel in Dantumadiel.
Overijssel

Bij de gemeentelijke herindeling van 2001 is afgesproken dat er 25 jaar lang geen nieuwe herindelingen zullen plaatsvinden, uitgezonderd de Overijsselse gemeenten die zelf zouden willen fuseren. Dit standpunt van het provinciebestuur kwam nog een keer naar voren toen onderzoekers van Atlas voor gemeenten in april 2015 hun boek ‛De nieuwe gemeentekaart van Nederland’ hebben gepresenteerd (waarin zij pleitten voor 57 gemeenten voor het hele land, waarvan 5 voor de provincie Overijssel).

Gelderland
De Stuurgroep Samenwerking De Liemers, die sinds 2009 werkte aan herindelimngsconcepten, zag na de verkiezingen van 19-3-2014 geen rol meer voor zichzelf weggelegd. Begin september 2014 heeft het college van B & W van Duiven bekend gemaakt dat er voor geen enkele van de bovengenoemde fusievarianten een meerderheid is te vinden. Dus Duiven, Westervoort, Zevenaar en Rijnwaarden blijven vier zelfstandige gemeenten.
Toch is in oktober 2015 vanuit Zevenaar en Rijnwaarden het signaal gekomen dat B & W van deze twee gemeenten stappen willen zetten om tot een fusie te komen. De verwachting is dat op 17-11-2015 deze twee gemeenteraden het besluit zullen nemen om de fusie in gang te zetten. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Rijnwaarden en Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Zevenaar en Montferland. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling: toevoeging van Wehl aan Doetinchem enerzijds en fusie van Wisch en Gendringen tot Oude IJsselstreek anderzijds. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling in de Bommelerwaard, die leidde tot de vorming van Maasdriel en tot een grenswijziging met Zaltbommel.
Noord-Holland

Het college van B&W van de gemeente Hilversum stelt zich op het standpunt dat deze gemeente wil meewerken aan iedere herindeling in de Gooi- en Vechtstreek als die bijdraagt tot één bestuurskrachtige gemeente in deze regio. Dit vrij algemene standpunt is naar buiten gebracht i.v.m. het bezoek dat de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Johan Remkes, op 22-4-2015 brengt aan het gemeentebestuur van Hilversum.

Utrecht / Zuid-Holland
Op 29-9-2014 heeft de gemeenteraad van Zederik besloten eerst een studie uit te laten voeren naar de haalbaarheid van samenvoeging met de twee buurgemeenten Vianen en Leerdam.
De week tevoren had de gemeenteraad van Vianen besloten om eerst te onderzoeken of Vianen beter zelfstandig kon blijven dan wel te fuseren met andere (Utrechtse) gemeenten, bijvoorbeeld met Nieuwegein en/of met Houten.
Op 2-10-2014 heeft de gemeenteraad van Leerdam (in provincie Zuid-Holland) besloten dat een herindeling binnen de Vijfheerenlanden (dus samengaan met Zederik in provincie Zuid-Holland en met Vianen in provincie Utrecht) het meest wenselijk is.
In oktober 2015 leek de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden geen discussiepunt meer, wel de vraag of deze nieuw te vormen gemeente tot de provincie Utrecht of tot Zuid-Holland moet gaan behoren. Inderdaad stemden in november 2015 meerderheden in de drie gemeenteraden voor een fusie van deze drie gemeenten. Alle 17 Viaanse en tweederde van de 20 Leerdamse raadsleden stemden voor een Utrechtse fusiegemeente, terwijl in Zederik een kleinst mogelijke meerderheid voor een Zuidhollandse fusiegemeente stemde. Wordt dus vervolgd.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling: De gemeente Vianen is per 1-1-2002 overgeheveld van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen de gemeenten Utrecht en Nieuwegein.
Zuid-Holland
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de gemeenten Harmelen en Woerden. Op 13-1-2015 heeft de raad van de gemeente Molenwaard ingestemd met een onderzoek naar fusie van Giessenlanden en Molenwaard.
Eerdere herindelingsbesprekingen, waar ook Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem aan deelnamen, bleken zonder resultaat. De dorpen Arkel en Schelluinen zouden moeten overgaan van Giessenlanden naar Gorinchem, zo ook Boven-Hardinxveld van Hardinxveld-Giessendam naar Gorinchem, maar deze visie van Gorinchem werd niet gedeeld door Giessenlanden. Nu geen overeenstemming werd bereikt, wenst Gorinchem zelfstandig te blijven, wil Hardinxveld-Giessendam zich in de toekomst richten op de Drechtsteden (Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht) en zoekt Giessenlanden toenadering tot Molenwaard. Deze laatstgenoemde gemeenten onderzoeken op drie manieren of fusie een zinnig streven is. Medio april 2015 is hierover een eerste rapport verschenen, dat geen doorslaggevende argumenten heeft opgeleverd voor zowel voortzetting van de huidige situatie als samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard. Naast dit bureauonderzoek volgt nog een herindelingsscan door de provincie en een raadpleging onder inwoners en maatschappelijke organisaties.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere fusie van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot Molenwaard.
Zeeland
Noord-Brabant

Naar aanleiding van het verzoek van Gedeputeerde Staten, verwoord in het rapport ‛(Veer)Krachtig Bestuur’, hebben drie buurgemeenten in de Langstraat, namelijk: Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een onderzoek naar hun toekomstige samenwerking laten uitvoeren. De opstellers van dat rapport, Pieter Tops en Stavros Zouridis van de Universiteit van Tilburg, belichten vier scenario's en twee daarvan impliceren een fusie van deze drie gemeenten tot één ‛duingemeente’. Begin februari 2015 zal dit rapport in de drie gemeenteraden besproken worden met het doel om na verdere consultaties vóór het zomerreces een voorkeurscenario vast te stellen.

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2017 of per 1 januari van een later jaar

TOELICHTING:
Grotendeels in de gemeente Slochteren, maar voor een klein deel ook in de gemeente Groningen, ligt het ontwikkelgebied Meerstad, waarvan de IJsbaanlocatie en Meeroevers de eerste gereedgekomen wijken zijn. Echter, het woonplaatsbesluit Meerstad, de woningen en postcodegebied geldt alleen in de gemeente Slochteren. Meerstad is dus een officiële plaatsnaam en momenteel worden er maximaal 6500 woningen gebouwd, dus niet de aanvankelijk geplande 10.000 woningen. Eind 2011 besloten de gemeente Slochteren, de provincie Groningen en de bouwbedrijven uit dit ontwikkelgebied te stappen. Als de gemeente Groningen (als overgebleven partij die zich hieruit niet terugtrekt) de risico's op zich wil nemen, dan is een grenswijziging tussen Slochteren en Groningen noodzakelijk. Het is nog niet bekend of zo'n grenswijziging zal worden doorgevoerd.
Op 27-8-2014 heeft de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf bij de start van het project Thuis in Meerstad bekend gemaakt dat de twee betrokken gemeenten Groningen en Slochteren met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige status van Meerstad. Het standpunt van Slochteren tot dan toe was dat Meerstad voor een deel in Groningen en voor een ander deel in Slochteren zou moeten blijven. Groningen zou Meerstad juist graag in zijn geheel willen opnemen. Genoemd project omvat 38 woningen, geheel te bouwen op het grondgebied van Slochteren, waar ook alle eerder gebouwde woningen onder vallen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Groningse gemeente Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.
Klik op blauwe of groene link voor een latere fusievoorbereiding betreffende de Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van Eijsden en Margraten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Margraten en Maastricht.

Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking te treden in 2016

Gedurende het kalenderjaar 2016 zal Nederland vermoedelijk opgedeeld zijn in 390 gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2016 of later in het kalenderjaar 2016 van kracht zullen worden

Gemeenteraadsbesluit 2-1-2015:
Deze gemeente Groesbeek was op 1-1-2015 ontstaan door samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen;
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2016 van kracht zullen worden

Staatsblad 178 (2015): Wet van 8 april 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

Wetsvoorstel 34074 is bij de Tweede Kamer op 10-11-2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties R.H.A. Plasterk:
Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel besproken en op 26-3-2015 is het wetsvoorstel met hand opsteken aangenomen (waarbij alleen de 12 PVV-afgevaardigden hebben tegengestemd). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 7-4-2015 als hamerstuk afgedaan (PVV is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze fractie zou hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 5-9-2014 ingestemd met de samenvoeging van de twee gemeenten Edam-Volendam en Zeevang.
Staatsblad 216 (2015): Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Het wetsvoorstel 34075 werd bij de Tweede Kamer op 10-11-2014 ingediend. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 1-4-2015 besproken en daarbij drie moties ingediend. Op 7-4-2015 zijn rond 15.15 uur zowel de drie moties (10, 11 en 12) als het wetsvoorstel (34075) aangenomen. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 26-5-2015 als hamerstuk afgedaan (PVV, Partij voor de Dieren en fractie De Lange hebben daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze fracties zou hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

Nadat het herindelingsvoorstel drie maanden ter inzage heeft gelegen (tot 11-4-2014), heeft Gedeputeerde Staten medio 2014 het herindelingsadvies, inclusief de grenscorrectie met de gemeente Weesp, ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. In juni 2014 is ook een meerderheid van de Provinciale Staten akkoord gegaan met een positief advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om tot deze herindeling te komen.
Na deze drie maanden is alleen het tracé van de voorgestelde nieuwe gemeentegrens met de buurgemeente Weesp aangepast: de Vechthoeve (een monument uit 1899, dat in december 2013 300 m naar het zuiden is verplaatst) en een zorgboerderij blijven deel uitmaken van de nieuw te vormen fusiegemeente. De Bloemendalerpolder zal in zijn geheel binnen één (welke: bij Weesp of bij de nieuwe fusiegemeente?) gemeente komen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat het provinciebestuur de gemeente Hilversum als eventuele vierde fusiepartner afwijst.
In november bleek de verdeling van de Bloemendalerpolder nog steeds een twistpunt tussen de gemeente Weesp en de nieuwe fusiepartners Muiden/Naarden/Bussum. Het provinciebestuur stelt zich op het standpunt dat het grondgebied van die polder niet over twee gemeenten wordt verdeeld, en dat er dus een grenscorrectie nodig is om het Muidense gedeelte over te hevelen naar Weesp.
De Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer is op 30-1-2015 op werkbezoek gekomen (voorzitter Van Raak, leden Bosma, Schouw, Fokke, Bruins Slot en Van Oosten) om zowel de fusie van deze drie gemeenten als de grenscorrectie met Weesp te bespreken met gemeentebestuur, raadsleden en bewoners. Precies een week vóór de komst van de parlementaire commissie zijn er plotseling grote politieke zorgen ontstaan bij fusiepartners Naarden en Bussum over de financiële risico's. Naarden en Bussum hebben ieder een extra raadsvergadering ingelast, enkele dagen voordat de Tweede Kamer-commissie op bezoek komt, om het risico op de financiële consequenties van geplande woningbouw op het KNSF-terrein en een te laat vastgesteld bestemmingsplan te bespreken. Beide raden hebben op 26-1-2015 een motie aangenomen waarin staat dat er geen herindeling, maar slechts een ambtelijke fusie komt als de provincie en/of het rijk zich garant stelt voor de gevreesde financiële nadelen van samengaan met Muiden. Daartoe zou artikel 7 van het wetsvoorstel geamendeerd moeten worden. Echter, op zijn vroegst in juli 2015 wordt een definitief oordeel over de financiële situatie van de gemeente Muiden vastgesteld, terwijl de parlementaire behandeling dan al in een vergevorderd stadium zou zijn. Op het inmiddels ongebruikte terrein is bouw van meer dan 2500 woningen gepland; de gemeente Muiden heeft daartoe een niet-openbare overeenkomst met een projectontwikkelaar afgesloten.
Op 20 maart 2015 volgde wat meer zicht op een oplossing voor de financiële zorgen bij de gemeente Muiden: met een voorstel tot uitkering in het kader van artikel 12 van de Financiële Verhoudingenwet van een bedrag van circa 10 miljoen euro zou de gemeente Muiden haar begroting sluitend kunnene krijgen gedurende meerdere jaren. Nog voor de zomer zullen de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken hierover een besluit nemen. Als dat positief uitvalt, wordt een obstakel weggenomen voor fusiepartners Naarden en Bussum om tot herindeling te komen. Het kan gebeuren dat de Tweede Kamer wetsvoorstel 34075 gaat behandelen en in stemming brengen nog voordat het genoemde besluit tot financiële tegemnoetkoming daadwerkelijk genomen wordt.

Het (in opvallend slecht Nederlands gestelde) verslag van de commissie is vastgesteld op 13-2-2015.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft medio maart 2015, in het vooruitzicht op de parlementaire behandeling die vóór het zomerreces van 2015 moet plaatsvinden, als reactie gegeven dat hij de gehele Bloemendalerpolder bij één gemeente wil onderbrengen, en wel bij Weesp. De gemeentegrens tussen Weesp en Muiden (lees: Gooise Meren) zou dan naar het noorden opschuiven tot nabij de A1 (het nieuw te bouwen aquaduct onder de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf (inclusief) de spoorbrug tot en met de nieuwe oprit van A9 naar A1 over het Amsterdam-Rijnkanaal zouden bij Gooise Meren gaan behoren; de A1-brug over dat kanaal zou bij de gemeente Diemen blijven). De beoogde nieuwe gemeente Gooise Meren (waar Weesp geen onderdeel van zal uitmaken) kan op het KNSF-terrein in Muiden zelf ook woningen laten bouwen en heeft de Bloemendalerpolder daar niet voor nodig, zo luidt de visie van Ronald Plasterk.
In april 2015 staat het wetsvoorstel inclusief de wijziging van de gemeentegrens geagendeerd voor de Tweede Kamer; het besluit het wetsvoorstel aan te nemen volgt daarna.

De drie gemeenten Naarden, Bussum en Muiden hebben een gezamenlijke fusieraad ingesteld, een extra beslissingsorgaan dat alle 53 raadsleden omvat, en dat op 2-6-2014 voor het eerst samenkwam. Op 30-6-2014 moet die fusieraad een document opstellen dat de richting van de fusiegemeente aangeeft.
De wens van de gemeente Huizen om met de herindeling ook de gemeentegrens tussen Huizen en Naaarden aan te passen stuit op tegenstand bij de gemeente Naarden. Her verlies van inwoners zou Naarden teveel inkomsten uit het gemeentefonds en uit OZB kosten, zo luidt de redenering van Naarden. Al in 2003 ten tijde van de destijds beoogde herindeling, waarvan het wetsvoorstel later door de Tweede Kamer werd verworpen, was het de bedoeling om grenscorrecties aan te brengen, niet alleen bij de Huizense straat Bestevaer en Crijnssenstraat, maar ook nabij de Limitische Heide / Naarderstraat.

Ondanks dat er nog niet eens een wetsontwerp voor bovenstaande fusie was aangeboden aan de Tweede Kamer, waren de drie gemeenten al in de weer om een nieuwe gemeentenaam te bedenken. Elk van de drie gemneentebesturen had drie personen aangedragen voor de commissie Naamgeving, en als tiende persoon was de deskundige prof. Ormeling als adviseur (dus zonder stemrecht) toegevoegd. Er was bekend gemaakt dat 750 inwoners en organisaties samen 389 verschillende naamsuggesties hebben ingediend. De commissie had min of meer een spreekverbod opgelegd gekregen over naamsuggesties en gesprekken. Vervolgens werd een top-drie bekend gemaakt: Gooise Meren, Naardingerland en Naarden-Bussum. Als er geen overeenstemming zou zijn bereikt over een definitieve naam voor de drie te fuseren gemeenten, zou de nieuwe gemeente Bussum gaan heten, zijnde de naam van de grootste van de drie gemeenten. Met voldoende stemmen is rond 20-10-2014 gekozen voor Gooise Meren.
Als de fusie per 2016 werkelijkheid wordt, zouden inwoners in november 2015 een nieuwe gemeenteraad kunnen kiezen, waarmee zij het recht verspelen om niet mee te doen aan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De daaropvolgende reguliere verkiezingen, maart 2022, zouden dan te lang op zich laten wachten voor de in 2015 nieuw te kiezen raadsleden. Dit is de reden voor een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken om al in 2018, dus "tussentijds" voor kort tevoren heringedeelde gemeenten, mee te mogen doen met de elders in het land te houden gemeenteraadsverkiezingen.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 5-9-2014 ingestemd met de samenvoeging van de drie gemeenten Bussum, Naarden en Muiden.

VOORGESCHIEDENIS (van Wetsvoorstel 32280 uit 2012)
Bij hoofdelijke stemming heeft de Tweede Kamer op dinsdagmiddag 22 mei 2012 om 15.32 uur het wetsvoorstel verworpen (67 stemmen vóór en 77 stemmen tegen) om de vier Noordhollandse gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp op te heffen en een nieuwe gemeente Naardermeer in stellen, bestaande uit het grondgebied van genoemde vier gemeenten.

Ondanks dat op 22-5-2012 de Tweede Kamer dit wetsvoorstel tot fusie van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden heeft verworpen, heeft minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2013 aan de provincie Noord-Holland om advies (per uiterlijk september 2013) gevraagd over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp in het bijzonder, en over de herindeling van overige gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek meer in het algemeen. Dat advies kwam eind augustus af; het omvat meerdere scenario's, waarin steeds minstens de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden samengaan (per 2016 of per 2017). Een van de varianten is dat Huizen als vierde gemeente zich bij dit drietal (Gooi-noord) aansluit. Los daarvan is er de optie dat Blaricum, Eemnes, Hilversum en Laren samengaan (Gooi-zuid). Huizen zou zich ook kunnen aansluiten bij de Gooi-zuid-gemeenten i.p.v. bij de Gooi-noord-gemeenten. Weesp zou in dit advies niet meefuseren (met Gooi-noord), maar wel intensiever moeten gaan samenwerken met Stichtse Vecht en met Wijdemeren. Een andere variant is dat Naarden, Bussum en Muiden samengaan, dat Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen samengaan en dat Hilversum een zelfstandige gemeente blijft. Toch adviseert de provincie dat er op de lange termijn één gemeente Gooiland zal onstaan, nadat op de korte termijn een herindeling zal plaatsvinden volgens één of meer van de genoemde varianten. Een definitief besluit wordt op 27 augustus 2013 verwacht, dat in september aan de Povinciale Staten wordt voorgelegd.

Oud-minister Pieter Winsemius (VVD) is door Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum) gevraagd te onderzoeken of de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Huizen, Bussum, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en Hilversum) intensiever kunnen samenwerken zonder een niet-gewenste herindeling. Opschaling zou de enige manier zijn om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren, aldus Winsemius. Voorts adviseerde hij een boegbeeld aan te stellen dat permanent en geprofileerd aanwezig is namens het gewest, zowel in het provinciehuis te Haarlem, in Den Haag en in Brussel. Een concrete aanbeveling was dat Huizen, Naarden en Bussum zouden moeten fuseren. Inmiddels lijkt de gemeente Huizen die laatste aanbeveling te verwerpen en neemt op 4 juli 2013 hierover een besluit, Bussum voelt er wel voor, terwijl de gemeenteraad van Naarden op 22 mei 2013 heeft besloten dat het college van B&W eerst gaat onderzoeken of een fusie met Muiden, Bussum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren tot de mogelijkheden behoort. Deze Naardense onderzoeksopdracht n.a.v. het rapport-Winsemius komt dus exact 1 jaar nadat de Tweede Kamer een fusie van Naarden, Bussum, Weesp en Muiden heeft afgewezen.

De gemeenteraadsverkiezingen vonden in deze vier gemeenten Naarden, Bussum, Weesp en Muiden niet plaats op 3 maart 2010, maar werden op 24 november 2010 gehouden (achteraf gezien was dit verkiezingsuitstel niet nodig omdat de herindeling niet plaatsvond).

Op 7-3-2012 had de Tweede Kamer verder gedebatteerd over het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de vier gemeenten en heeft nog geen beslissing genomen. Er zijn een nota van wijziging en twee amendementen ingediend, waarover de week erna gestemd zou worden. Het besprokene is na te lezen op: www.denederlandsegrondwet.nl.
Op verzoek van de Tweede Kamer zal de minister een korte schriftelijke verkenning uitvoeren, nl. een brief met vragen aan de vier colleges van B&W, met als doel om het draagvlak te toetsen voor een fusie met drie (dus zonder Weesp) of met vier gemeenten. Vervolgens brengt de minister verslag uit aan de Kamer, met daaraan gekoppeld een finaal advies. Dit zou uiterlijk eind april 2012 zijn beslag moeten krijgen.
Dit wetsvoorstel (in een bijgewerkte versie, zie nota van wijzigingen d.d. 26-1-2012) was ook medio mei 2012 nog niet door de Tweede Kamer besproken.
De Tweede Kamer heeft aan het begin van de zomer van 2011 een hoorzitting georganiseerd om een standpunt te kunnen bepalen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft daarna verslag van haar bevindingen uitgebracht aan de Tweede Kamer (wetsvoorstel stuk nr. 5), volgens welk verslag de minister nog vragen heeft te beantwoorden. Eerder (op 21 april 2011) had minister Donner bekendgemaakt een fusie van Naarden, Bussum en Muiden na te streven, dus zonder de vierde gemeente Weesp, hetgeen een opmerkelijke wijziging van het wetsvoorstel zou inhouden. Weesp zou voldoende gesterkt worden door slechts een grenswijziging i.p.v. een samenvoeging en zou dus een zelfstandige gemeente kunnen blijven. Kennelijk is deze beleidswijziging van minister Donner reden voor de Tweede Kamer om zelf onderzoek te doen.

Op 20 april 2011 heeft minister Donner bekendgemaakt bereid te zijn het wetsvoorstel voor deze gemeentelijke herindeling te willen aanpassen. Hieronder volgt de tekst van de minister aan de Tweede Kamer.
“Het bestuurlijk draagvlak voor het huidige wetsvoorstel is met de raadsverkiezingen enigszins afgenomen. De gemeentebesturen van Weesp en Muiden ondersteunen het huidige wetsvoorstel. Het gemeentebestuur van Naarden geeft nu de voorkeur aan samenvoeging met de gemeenten Muiden en Bussum. Het standpunt van het gemeentebestuur van Bussum is licht gewijzigd in die zin dat een samenvoeging met de gemeente Muiden op termijn bespreekbaar is. Het gemeentebestuur van Bussum heeft inmiddels het initiatief genomen om te komen tot samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum.
Op basis van de gevoerde gesprekken concludeer ik dat het breedst mogelijke bestuurlijke draagvlak bestaat voor de samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en een grenscorrectie ten gunste van de gemeente Weesp. Met behoud van zelfstandigheid en een grenscorrectie ten gunste van de gemeente Weesp wordt deze gemeente voldoende versterkt. Gezien de precaire positie van de gemeente Muiden en de daarmee samenhangende grote urgentie en behoefte aan duidelijkheid bij de betrokken gemeenten, acht ik het bestuurlijk niet verantwoord om de besluitvorming inzake dit wetsvoorstel langer uit te stellen.
Het huidige wetsvoorstel wil ik dan ook ter besluitvorming voorleggen aan de Tweede Kamer en en daarbij aangeven dat het kabinet zich niet zal verzetten tegen een wijziging van het voorstel langs de hierboven aangegeven lijn.”

Opmerking: Onder verwijzing naar de tegenstrijdige opvatting van de grootste beoogde fusiepartner, de gemeente Bussum, is op 11 maart 2010 door de Tweede Kamer, na de val van kabinet Balkenende IV, dit wetsvoorstel als controversieel verklaard. Het wetsvoorstel zal dus niet meer behandeld worden door het demissionaire kabinet Balkenende IV. Mocht dit wetsvoorstel alsnog door een volgend kabinet behandeld worden, ook dan is het zeer de vraag of het voorstel wordt aangenomen. Lees ook de geheel tegenstrijdige berichten hierover op de websites van de gemeenten Naarden en Bussum.

Nieuwsbericht van 14-1-2011, waaruit blijkt dat dit herindelingsvoorstel zich in een impasse bevindt: Binnenlands Bestuur nr. 2, pag. 17
Klik op blauwe of groene link voor de volledige tekst op pag. 17.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Weesp en Wijdemeren.

De gemeente Naarden had de fusie (met Bussum, Weesp en Muiden) tevens willen gebruiken om een grenswijziging met Huizen door te voeren. Huizen en Naarden hebben ieder grenswijzigingen voorgesteld, die met elkaar niet te rijmen waren. Na bezwaren van de gemeente Huizen heeft het kabinet besloten om de eerder in het herindelingsadvies opgenomen grenscorrectie niet op te nemen in dit wetsvoorstel.

Opvallend bij dit wetsvoorstel is dat de gemeente Bussum, de grootste van de vier, een fel tegenstander is van deze fusie; zie de mening van Bussum op de website www.bussum.nl. De drie andere gemeenten gaan wel akkoord met het wetsvoorstel:
www.naarden.nl en Weesp.

Op 18-12-2009 heeft het kabinet, na advies van de Raad van State ingewonnen te hebben, ingestemd met de plannen om deze gemeenten samen te voegen. Echter, dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer niet bereikt voor de uiterste datum van 1 december 2009, met als gevolg dat, indien deze wet t.z.t. zal worden aangenomen door het parlement, deze samenvoeging of herindeling niet eerder dan per 1-1-2012 kan kracht kan worden.

De gemeenteraad van Naarden heeft er op 19-12-2006 mee ingestemd het collegestandpunt over te nemen en te streven naar een fusie met Bussum, Weesp en Muiden. Een dag later heeft de gemeenteraad van Weesp eenzelfde opvatting vastgesteld. Weer een dag later, op 21-12-2006, heeft de gemeenteraad van Muiden zich uitgesproken voor een fusie per 2010 met Weesp, Naarden en Bussum (variant G4) en, mocht dit niet haalbaar zijn, variant G3 na te streven: een fusie van Muiden, Weesp en Naarden (dus zonder Bussum). Echter, op 11-1-2007 heeft de gemeenteraad van Bussum het standpunt ingenomen dat moet worden vastgehouden aan een fusie met alleen Naarden en met Hilversumse Meent (een plaats in de gemeente Hilversum, waarvan de bebouwde kom grenst aan de bebouwde kom van Bussum, maar niet aan bebouwde kom van Hilversum). Het bestuur (Gedeputeerde Staten) van de provincie Noord-Holland heeft vervolgens op 13-2-2007 een voorgenomen herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek vastgesteld. De fusie zoals het provinciebestuur deze ziet, wordt al maar gecompliceerder: de Bussumse gemeenteraad voelt zich gesterkt door de uitslag van de peiing onder de bewoners, die – net als het gemeentebestuur – alleen een fusie met Naarden en de Hilversume Meent wensen.
ANP-bericht 17-3-2009: "KABINET DWINGT BUSSUM TOT FUSIE"
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ank Bijleveld-Schouten, CDA) wil de gemeente Bussum dwingen samen te gaan met Muiden, Naarden en Weesp.
Ze is het met de adviescommissie o.l.v. Wolter Lemstra eens dat er geen andere manier is om de problemen in de regio Gooi en Vechtstreek op te lossen. Volgens Bijleveld is het haalbaar dat de fusie op 1 januari 2011 ingaat. Ze zei dat maandag (16-3-2009), nadat een commissie onder leiding van het vroegere CDA-Eerste Kamerlid Wolter Lemstra advies had uitgebracht.
Een fusie van Weesp met Muiden, Naarden én Bussum is en blijft de beste optie. Dit heeft de Commissie van Wijzen maandagmiddag geadviseerd aan staatssecretaris Ank Bijleveld. De fusie van Vier, ook wel GV4 genoemd, zou de vier gemeenten de beste garantie op een solide toekomst bieden. Bovendien heeft deze fusievariant het breedste draagvlak. Dat Bussum niets voor de GV4 voelt, doet daar niets aan af. Staatssecretaris Bijleveld had moeite met het maken van een wetsvoorstel en wilde daarom een objectief advies. De bewindsvrouw heeft laten weten het advies op te volgen. Of dat ook geldt voor de Tweede Kamer is de vraag. Die kan de fusie nog altijd afwijzen. Zo is bekend dat de Kamerfractie van de CDA geen voorstander is van de GV4. Als het voorstel wel wordt aangenomen, gaan Weesp, Muiden, Naarden en Bussum per 1 januari 2011 samen verder.
Klik op blauwe of groene link voor Binnenlands Bestuur (16-1-2009): Fusie mag tegen wil gemeente
De leden van de Tweede Kamer gingen 15-10-2009 akkoord met het uitstellen van de gemeenteraadsverkiezingen, die nu, vooruitlopend op het nog aan het parlement aan te bieden wetsvoorstel tot fusie van deze drie gemeenten, niet in maart 2010, maar in het najaar van 2010 gehouden werden.

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2016


Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2015 in werking getreden samenvoeging van Spijkenisse en Bernisse tot de nieuwe gemeente Nissewaard.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 2015

Gedurende het kalenderjaar 2015 is Nederland opgedeeld in 393 gemeenten.

Naamswijzigingen die in het kalenderjaar 2015 van kracht zijn geworden of later dit jaar van kracht zullen worden

De (Nederlandstalige) naam van de Friese gemeente De Friese Meren wordt gewijzigd in de Friese naam De Fryske Marren. Op 23 april 2014 heeft de gemeenteraad dit besloten, zodat een jaar later, per 1 juli 2015, de nieuwe naam van toepassing is.
De ‛Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland’, die met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap verbonden is, had geadviseerd om het bepaald lidwoord (‛De’ weg te nemen uit de naam De Friese Meren en ook uit De Fryske Marren; probleem is namelijk dat lang niet alle Friese meren in die gemeente liggen. Dat advies is niet overgenomen.


Klik op blauwe of groene link voor de op 1-1-2014 in werking getreden herindeling van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat tot de nieuwe gemeente De Friese Meren.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2015 van kracht zijn geworden

Staatsblad 187 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33786) werd op 22 april 2014 door de Tweede Kamer goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

Op 29 mei 2013 hebben de gemeenteraden van Maasdonk, 's-Hertogenbosch en Oss besloten akkoord te gaan met het ontwerp-herindelingsplan, dat inhoudt dat de gemeente Maasdonk (in 1993 gevormd uit de opgeheven gemeenten Geffen en Nuland, aangevuld met delen uit de gemeenten Berlicum, Heesch, Heeswijk-Dinther, Lith, Os en Rosmalen) wordt opgeheven en het gebied wordt verdeeld over de twee buurgemeenten 's-Hertogenbosch (de plaatsen Nuland en Vinkel, inclusief toekomstig regionaal bedrijventerrein Heesch-West) en Oss (de plaats Geffen). Op 27 augustus 2013 heeft, na inspraakrondes, nog een raadsvergadering plaatsgevonden voor eventuele aanpassingen aan het herindelingsplan, maar de drie gemeenteraden hebben vastgehouden aan het plan de grens meer richting Nuland op te schuiven (nl. bij de waterschapssloot tussen de twee dorpen), zodat Geffen in de toekomst meer ruimte heeft voor woningbouw. Door inwoners van Nuland was bewaar geuit tegen dit in westelijke richting opschuiven van de gemeentegrens van de Molengraaf naar de Loonsestraat, zodat deze Nulanders niet in 's-Hertogenbosch, maar in Oss zouden komen te wonen. Een amendement om de historische grens te respecteren, heeft het niet gehaald.
Eerdere plannen voor een fusie van Maasdonk met de buurgemeente Bernheze zijn jarenlang gekoesterd (in het toenmalige streven om plattelandsgemeenten te vormen als een groene buffer tussen steden), maar werden in 2012 door Bernheze afgewezen.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Bernheze, Landerd en Uden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling, met grenswijzigingen, van Maasdonk en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling van Oss en Lith.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.

Staatsblad 188 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33787) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).
Het vaststellen van een naam voor de gefuseerde gemeente door de nieuwe gemeenteraad heeft eind 2015 plaatsgevonden en er is gekozen voor Berg en Dal, zodat per 1-1-2016 deze nieuwe naam in werking zal treden. Als fusienaam is Berg en Dal eopperd, maar de werktitel Mug is onaanvaardbaar voor de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN). Inwoners konden hun stem uitbrengen op een naamgevingsreferendum dat gelijktijdig met de raadsverkiezing werd gehouden (de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werden voor herindelingsgemeenten uitgesteld tot 19 november 2014). De keuze was dan uit twee namen: Berg en Dal of Groesbeek, welke eerste naam na 1-1-2016 van kracht gaat worden. In 2015 luidt de naam van de nieuwe gemeente nog: “Groesbeek”, per 1-1-2016 dus “Berg en Dal”.

VOORGESCHIEDENIS: De Gelderse gemeente Millingen aan de Rijn wil zichzelf opheffen. Een brief met die strekking zou begin 2011 vanuit de gemeente zijn verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De slechte financiële situatie bij deze gemeente zou de aanleiding voor deze stap zijn, ook met de bedoeling om het vervolgens voor de buurgemeenten Ubbergen en Groesbeek aantrekkelijker te maken om het grondgebied van Millingen bij die twee gemeenten onder te brengen. Eerdere fusiegesprekken van Millingen aan de Rijn met Ubbergen en met Groesbeek zouden al zonder resultaat zijn gebleven.
Eind oktober 2011 heeft de burgemeester van Millingen aan de Rijn, Marianne Schuurmans, de urgentie van een fusie nog eens aangegeven. Het provinciebestuur onderzoekt intussen welke gemeente een geschikte fusiepartner kan zijn.
Op 22-12-2011 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Groesbeek aan gedeputeerde Jan Markink meegedeeld dat Groesbeek en Millingen per 2014 één gemeente kunnen vormen. Die twee gemeenten grenzen niet aan elkaar; de gemeente Ubbergen ligt er tussenin. Op een speciaal belegde raadsvergadering van de gemeente Ubbergen op 12-1-2012 over een toekomstige samenvoeging van Millingen en Groesbeek bleek een raadsmeerderheid ervoor dat Ubbergen fusiepartner wil zijn bij de herindeling van zijn twee buurgemeenten. Het liefst zou Ubbergen willen dat ook de Gelderse gemeente Heumen (zie hieronder bij de fusiewensen van Druten en Beuningen) en de Limburgse gemeente Mook en Middelaar bij het herindelingsproces betrokken worden.
De gemeente Groesbeek wil voorlopig alleen met Millingen aan de Rijn fuseren, omdat dat financieel redelijk ovezichtelijk is en omdat voor een grootschaliger fusie is meer tijd nodig is.
Een doorbraak kwam op 20-12-2012 toen de drie gemeenteraden van Groesbeek (13 voor, 4 tegen), Ubbergen (unaniem voor) en Millingen aan de Rijn (unaniem voor) alsnog instemden met een herindeling. Als het verdere traject geen vertraging oploopt, kan de fusie op 1-1-2015 een feit zijn.

Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 in werking te treden naamswijziging van de gefuseerde gemeente Groesbeek in Berg en Dal.

Staatsblad 189 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33789) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

De gemeenteraden van Bernisse en van Spijkenisse hebben op respectievelijk 26 en 27 maart 2013 ingestemd met een aangepast advies tot herindeling, waarbij deze twee gemeenten op vrijwillige basis worden samengevoegd. In april 2013 is de inwoners gevraagd een nieuwe gemeentenaam te bedenken. Een commissie heeft 1300 (!) suggesties op hun merites beoordeeld en komt tot het advies om de te fuseren gemeente Nissewaard te gaan noemen. Zelfs de Adviescommissie voor Aardrijkskundige Namen in Nederland (AaniN) heeft bij monde van haar voorzitter Ormeling dit een juiste keuze genoemd. Op 11 resp. 12 juni zouden de twee gemeenteraden een besluit nemen over de nieuwe naam, maar er bleek geen overeenstemming (“Nissewaard is Nikswaard”). Aan het Rijk is om een maand uitstel voor een besluit over de nieuwe naam gevraagd en gekregen. In juli 2013 hebben de beide gemeenteraden alsnog besloten de naam Nissewaard te kiezen als naam voor de nieuwe gemeente.
Andere gemeenten op het eiland Voorne-Putten (Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis) waren nog niet toe aan een verderstrekkende herindeling, die tot één eilandgemeente zou moeten leiden. De wens tot een fusie met buurgemeenten kwam vooral vanuit Bernisse, die aanvankelijk liever met Hellevoetsluis wilde samengaan. Nadat beide fusiegemeenten hun herindelingsadvies hebben aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, is het provinciebestuur medio mei 2013 akkoord gegaan en zal nu zijn zienswijze hierover doorgeven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De volgende stap is dat de ministerrraad een beslissing kan nemen terzake het (positieve) herindelingsadvies van zowel de beide gemeenten als de provincie. Het streven is een fusie per 1-1-2015 en een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis per 1-1-2016, mits beide gemeenteraden instemmen met een grenscorrectie waarbij Oudenhoorn overgaat naar de buurgemeente Hellevoetsluis.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenswijziging, waarbij de plaats Oudenhoorn mogelijk overgaat van de nieuw gevormde gemeente Nissewaard naar de buurgemeente Hellevoetsluis.

Staatsblad 190 (2014): Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33790) bij de Tweede Kamer ingediend op 6-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13-5-2014 als hamerstuk afgedaan (PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend, hetgeen betekent dat deze twee fracties zouden hebben tegengestemd indien er stemming zou hebben plaatsgevonden).

VOORGESCHIEDENIS: Vanaf 2002 zoekt de gemeente Graft-De Rijp al naar fusiepartners. Beoogde omliggende gemeenten als fusiepartner waren al: Schermer, Zeevang, Heerhugowaard, Beemster, Castricum, Koggenland, Zaanstad en Purmerend. Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om daadwerkelijk te gaan fuseren. De gemeenteraad heeft op 15 maart 2012 besloten om Alkmaar te prefereren als meest gewenste fusiepartner boven Zaanstad. Alkmaar en Zaanstad waren vanaf november 2011 de nog overgebleven potentiële fusiepartners voor Graft-De Rijp. Al eerder hadden gesprekken plaatsgevonden met elf omliggende gemeenten. Merk op dat Graft-De Rijp slechts zes gemeenten als buur heeft: Schermer, Beemster, Wormerland (met welke gemeente geen overleg werd gevoerd), Zaanstad, Uitgeest (evenmin overleg mee gevoerd) en Castricum. De beoogde fusiegemeente Alkmaar is geen buurgemeente van Graft-De Rijp; de gemeente Schermer ligt daartussen. De grens met Zaanstad is slechts een halve kilometer lang. Momenteel heeft Nederland geen andere gemeenten dan Amsterdam die uit "enclaves" zijn samengesteld: oppervlakken die niet aan elkaar grenzen en toch samen één gemeente vormen; de keuze voor Alkmaar kan dus nog een probleem worden. Opvallend is dat beide gemeenten in de gepubliceerde stukken met geen woord reppen over de gescheiden ligging.
De gemeenteraden van Graft-De Rijp en Alkmaar hebben zich, respectievelijk op 15 maart en op 12 april 2012, uitgesproken voor een herindeling van beide gemeenten, die moet leiden tot fusie per 1-1-2015. In het nu te volgen voorbereidingsstadium moet er rekening mee worden gehouden dat gaandeweg het traject ook de tussenliggende buurgemeente Schermer deel kan gaan uitmaken van deze herindeling.
Op 21-6-2012 besloot de gemeenteraad van Schermer unaniem tot buurgemeente Alkmaar als beoogde fusiepartner. Een andere buurgemeente van Alkmaar, Heerhugowaard, had eerder al gekozen om met Alkmaar te fuseren. Als gevolg van de wens van de inwoners van het dorp Oterleek (dat weliswaar in de gemeente Schermer ligt, maar vlak ten zuiden van de bebouwde kom van Heerhugowaard ligt) is een amendement aangenomen om dit nader te onderzoeken. Als die wens serieus is, volgt vermoedelijk in 2014 een grenscorrectie.

Inderdaad is medio maart 2013 een herindelingsadvies opgesteld voor de drie gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, die met hun drieën wel een aaneengesloten gebied vormen. De fusiestuurgroep heeft dat advies aan de drie colleges van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Op 23 april 2013 is het Herindelingsadvies Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer in de gemeenteraden van Graft-De Rijp en van Schermer vastgesteld en op 25 april 2013 in de gemeenteraad van Alkmaar. Op 3-5-2013 is dit herindelingsadvies toegezonden aan het provinciebestuur.
Staatsblad 252 (2014): Wet van 19 juni 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Wetsvoorstel (Kamerstuk 33788) bij de Tweede Kamer ingediend op 5-11-2013 en op 22 april 2014 goedgekeurd en vastgesteld.

De Tweede Kamr heeft dit wetsvoorstel op 22-4-2014 met grote meerderheid aangenomen (alleen de PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 17-6-2014 aangenomen (na stemming bij zitten en opstaan, waarbij PVV en de Partij voor de Dieren hebben tegengestemd door te blijven zitten).

Voorgeschiedenis: Gedeputeerde Staten vinden samenvoeging van gemeenten in de Krimpenerwaard nodig omdat zij dan “bestuurskrachtiger worden en hun taken beter kunnen uitvoeren” [dit argument bleek ook voor de minister te mager, zie hieronder]. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: “We starten de herindelingsprocedure nu omdat de betrokken gemeenten er zelf niet uitkomen en wij ze graag verder willen helpen in dit proces”.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland namen op 15-9-2009 het besluit om de procedure te starten die moest leiden tot een herindeling, wwarbij de gemeente Krimpen aan den IJssel in tweede instantie zelfstandig kon blijven. Minister Donner had op 20 juni 2011 aan de Tweede Kamer nog meegedeeld dat voor het voorstel tot samengaan van deze zes gemeenten een breed bestuurlijk draagvlak ontbreekt. Hij heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd om met een beter onderbouwd en ondersteund herindelingsadvies te komen.
Begin augustus 2011 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bergambacht en van Nederlek aan Gedeputeerde Staten verzocht te stoppen met de herindeling van de Krimpenerwaard. Er zou onvoldoende draagvlak voor bestaan.
Op 1-11-2011 heeft de Tweede Kamer een motie van Van Beek (VVD) en Van Raak (SP) aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd snel een wetsvoorstel voor een gemeentelijke herindeling naar de Kamer te sturen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken, opvolger van minister Donner, heeft in januari 2012 een werkbezoek aan de regio afgelegd om zich te beraden op het voorliggende herindelingsadvies van de provincie Zuid-Holland en de voornoemde motie. Bergambacht en Nederlek hebben de minister daarbij te kennen gegeven dat zij zich blijven verzetten tegen een fusie met drie andere gemeenten in de Krimpenerwaard.
Minister Spies, die van april tot december 2011 zelf gedeputeerde in het provinciebestuur van Zuid-Holland is geweest, heeft op 13-3-2012 aan de zes burgemeesters laten weten geen wetsvoorstel in te dienen tot samenvoeging van vijf van de betrokken zes gemeenten. De minister vraagt nu aan de vijf gemeenten om te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is voor een ambtelijke fusie (in haar zienswijze een reëel alternatief voor een herindeling). Daartoe heeft Gedeputeerde Staten eind maart 2012 aan de betrokken gemeenten (niet alleen de bovengenoemde zes gemeenten uit de Krimpenerwaard, maar ook Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk) laten weten dat een externe commissie onderzoek gaat doen naar de economische kansen van het gebied. Uiterlijk eind 2012 wordt een uitslag van dit onderzoek verwacht.
De volgende minister, Ronald Plasterk, heeft in december 2012 laten weten inderdaad de uitslag van het onderzoek naar de economische kansen van het gebied af te wachten, dus er komt voorlopig nog geen besluit over het al dan niet samenvoegen van deze vijf of zes bovengenoemde gemeenten.
De externe commissie Midden-Holland (ook wel commissie Hendrikx geheten) heeft in april 2013 aan minister Plasterk advies uitgebacht om tot een herindeling van de vijf dan wel de zes bovengenoemde gemeenten te komen. Echter, drie van deze BON-gemeenten (Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek) hebben de voorkeur om in een ambtelijke fusie verder te gaan, dus zonder de overige twee of drie gemeenten.
Op 24 mei 2013 heeft minister Plasterk de zes gemeenten Vlist, Schoonhoven, Ouderkerk, Bergambacht, Nederlek en Krimpen aan den IJssel laten weten dat een wetsvoorstel voor herindeling (vorming van één gefuseerde gemeente Krimpenerwaard uit 5 of 6 bestaande gemeenten) nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer zal sturen, daarmee de lijn van de commissie-Hendrikx volgend. Afhankelijk van het aantal te fuseren gemeenten zal de verdere afhandeling van het wetsontwerp in 2015 of in 2016 zijn beslag krijgen.
Inderdaad heeft minister Plasterk op 1 juli 2013 laten weten dat hij een wetsvoorstel zal indienen voor een herindeling van vijf gemeenten in de Krimpenerwaard. In dit komende wetsvoorstel zal de zesde gemeente, Krimpen aan den IJssel, geen deel uitmaken van de beoogde herindeling. Er is veel kritiek op Plasterks beslissing om voor deze K5-variant te kiezen; een fusie inclusief Krimpen aan den IJssel (de K6-variant) krijgt veel meer bijval van de lokale bestuurders in de Krimpenerwaard. Anders dan Schoonhoven en Krimpen aan den IJssel zelf zijn de vier overige gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist) voorstander van herindeling inclusief de gemeente Krimpen aan den IJssel, de zgn. K6-variant. Bij het indienen van het wetsvoorstel hebben deze vier gemeenten dan ook protest tegen een herindeling zonder Krimpen aan den IJssel aangetekend bij de Tweede Kamer.
In maart 2014 heeft de initiatiefgroep K6 (raadsleden uit genoemde vier gemeenten) aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken nog een reactie gestuurd n.a.v. de - naar de mening van de initiatiefgroep K6 -onvolledige beantwoording van vragen door minister Plasterk aan de Tweede Kamer, na de hoorzitting over de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard van eind januari 2014.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2015

Provinciaal blad van Noord-Holland 119 (2014) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Limburg 99 (2014) (issn: 0920-1114)

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2014

Gedurende het kalenderjaar 2014 was Nederland opgedeeld in 403 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2014 of later in het kalenderjaar 2014 van kracht zijn geworden

Na bijna veertig jaar te zijn ingesteld, is per 1-5-2014 de plaatsnaam ‛Amsterdam-Zuidoost’ (met woonplaatscode 1025) weer opgeheven. Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 23-4-2013 besloten. Het gebied dat met Amsterdam-Zuidoost werd aangeven, gaat ‛Amsterdam’ heten (met de bestaande en te handhaven woonplaatscode 1024). Op zich is dat niet iets bijzonders (zo heeft de gemeente Blaricum drie verschillende bebouwde kommen, die op enige afstand van elkaar liggen en elk Blaricum heten), maar in het geval van gemeente Amsterdam ligt de woonplaats die bijna vanaf het begin van de bebouwing Amsterdam-Zuidoost heeft geheten, geheel gescheiden van de andere woonplaatsen van Amsterdam (het ‛reguliere’ Amsterdam, maar ook overige bebouwde kommen, zoals Driemond, Holysloot, Zunderdorp en Ransdorp, omvattend). Twee buurgemeenten van de gemeente Amsterdam, namelijk de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen vormen de scheiding tussen de voormalige woonplaats ‛Amsterdam-Zuidoost’ met alle overige woonplaatsen van Amsterdam. Vroeger heeft zich zo'n situatie wel eens meer voorgedaan (bijvoorbeeld bij de gemeente Franekeradeel die aan weerszijden van de gemeente Franeker bevond, aldus Jacob Tammens, die mij hierop attent maakte), maar momenteel is dit een unieke situatie in ons land dat je van het ene deel van een gemeente naar het andere kan komen alleen via het gebied van een buurgemeente. Tussen Rijswijk en Den Haag dreigde iets dergelijks te gebeuren, maar dat is voorkómen door een smalle strook te creëren, waardoor het oppervlak van de gemeente Den Haag een aaneengesloten gebied is gebleven.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2014 in werking zijn getreden

Staatsblad 190 (2013): Wet van 15 mei 2013 tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

De Zuidhollandse gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Alphen aan den Rijn.
De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2013 dit wetsvoorstel 33482 als hamerstuk afgedaan nadat de Tweede Kamer het op 25-4-2013 had aanvaard.
De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude waren in de nacht van 30 juni op 1 juli 2011 akkoord gegaan met een fusie van de drie gemeenten per 1-1-2014.
Eind januari 2012 zouden de drie gemeenteraden besluiten uit welke voorgedragen namen voor de nieuwe gemeente het publiek in februari 2012 kon stemmen om vervolgens tot een definitieve voorkeursnaam te komen. De naam Rijn en Gouweland is in mei 2012 als favoriete nieuwe gemeentenaam gekozen door de inwoners van twee van de drie gemeenten; Alphen aan den Rijn houdt, als grootste gemeente, echter vast aan zijn eigen naam voor de te fuseren gemeente en legt derhalve die naam op aan de fusiegemeente.

Een grenscorrectie, op verzoek van de aanwonenden van de Warmoeskade, is in voorbereiding tussen de Zuidhollandse gemeenten Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk, waarbij het boomsierteeltgebied tussen Wonnewetering, Ringdijk en Warmoeskade (vermoedelijk per 1-1-2014, dus gelijktijdig met de gemeentelijke samenvoeging) overgaat van Boskoop naar Bodegraven-Reeuwijk.

Staatsblad 286 (2013): Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Bij deze wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân zijn drie gemeenten in de Friese zuidwesthoek, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland samengegaan onder de naam De Friese Meren. Tegelijk werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven en het grondgebied verdeeld: over Leeuwarden (de plaatsen Abbenwier, Domwier, Eagum, Friens, Goatum, Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Suorein, Warstiens, Warten, Wergea), Súdwest-Fryslân (de plaatsen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren) en Heerenveen (de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Birstum, Jinshúzen, Nes, Oosterboorn, Oude Schouw, Poppenhúzen, Soarremoarre). Daarbij heeft een kleine grenscorrectie plaatsgevonden tussen de gemeenten Heerenveen en de opgeheven gemeente Skarsterlân, in het voordeel van de gemeente Heerenveen (onbebouwde kom in omgeving trafostation De Dolten, gelegen tussen Oudehaske en Haskerdijken en in omgeving Deltrastate / Delten naar het zuiden doorlopend to De Deelen en Boenderpolle).
Een tweede grenscorrectie heeft plaatsgevonden tussen De Friese Meren (voorheen Skarsterlân) en Boarnsterhim (de plaats Terherne met omliggend watergebied gaat naar De Friese Meren).
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 33496 op 25-4-2013 aangenomen; de Eerste Kamer heeft dit als hamerstuk afgedaan op 18-6-2013.
Een eerdere uitwerking van de nieuw te vormen gemeente De Friese Meren zou een grenscorrectie inhouden tussen de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen. Eind april 2013 hebben twee kamerleden een amendement ingediend om deze grenscorrectie ongedaan te maken, waardoor de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug tezamen met een bedrijventerrein weer deel zou uitmaken van de gemeente De Friese Meren.
Klik op blauwe of groene link voor de in 2015 te verwachten naamscorrectie van De Friese Meren in De Fryske Marren.

VOORGESCHIEDENIS: Boarnsterhim wilde zich opheffen als zelfstandige gemeente; sinds 2006 waren de 31 Friese gemeenten met elkaar in gesprek over gemeentelijke herindeling. Op 22-11-2011 stemden de raden van de gemeenten Leeuwarden, Súdwest Fryslân (in 2011 ontstaan, toen nog gespeld als twee losse woorden, inmiddels gespeld met een koppelteken), Heerenveen, Skarsterlân en Boarnsterhim in met een ontwerp voor herindeling van Boarnsterhim, waarvan het grondgebied zou moeten worden verdeeld over de vier overige gemeenten (met de aantekening dat het gebiedje Hoarnsterbuorren (drie boerderijen aan de Hegedijk, nabij Raerd) naar Leeuwarden zou moeten overgaan en dus niet (zoals de rest van Raerd) aan Súdwest Fryslân worden toegevoegd). Op 17-4-2012 hebben deze gemeenteraden definitief hun akkoord gegeven over deze herindeling met de opheffing van Boarnsterhim als voornaamste motief.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2014

Provinciaal blad van Noord-Holland 137 (2013) (issn: 0920-0703)
Voor de overige zes buurgemeenten binnen de provincie Noord-Holland (Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amstelveen, Aalsmeer) en voor de vier buurgemeenten in de provincie Zuid-Holland (Kaag en Braassem, Teylingen, Lisse, Hillegom) is het Metatopos nog niet duidelijk of de gemeentegrens momenteel aan de (vanuit de Haarlemmermeer gezien) buitenzijde van de Ringvaart gelegen is dan wel in het midden van het water, en of die dan ook verplaatst dient te worden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 1-1-2006 tussen Amsterdam en Ouder-Amstel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 1-1-2000 tussen Amsterdam en Diemen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 150 (2013) (issn: 0920-0703)

Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2007 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2006 gerealiseerde herindeling betreffende een samenvoeging van Venhuizen en Drechterland
Klik op blauwe of groene link voor een per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Wester-Koggenland en Hoorn.
Provinciaal blad van Gelderland 188 (2013) (issn: 0920-069X)
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie Medel betreffende, bij de vorming van de gefuseerde gemeente Neder-Betuwe.
Provinciaal blad van Gelderland 202 (2013) (issn: 0920-069X)
De colleges van B&W van Nijkerk en van Barneveld hebben in overleg met elkaar besloten een aantal grenscorrecties voor te bereiden (meer dan tien situaties langs de gezamenlijke grens, waaronder in buurtschap Appel en woningen ten zuiden van de Prinsenweg op de grens van Nijkerk met Voorthuizen). De ontwerpbesluiten zullen medio december 2012 ter inzage komen te liggen. Het is dan op zijn vroegst per 1-1-2014 dat na publicatie in het Provinciaal Blad deze grenscorrecties in werking kunnen treden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 1-1-2013 tussen Nijkerk en Putten.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2013

Gedurende het kalenderjaar 2013 was Nederland opgedeeld in 408 gemeenten.

Naamswijzigingen die tot op heden in 2013 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2013 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betreffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

Staatsblad 311 (2012): Wet van 5 juli 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

VOORGESCHIEDENIS:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 15-9-2009 het besluit genomen om de procedure te starten die moet leiden tot een gemeentelijke herindeling. Als vervolgstap is op 21-10-2009 een overleg tussen provincie en gemeenten gepland.
Een provinciale adviescommissie, de commissie Schutte, had al in opdracht van de provincie Zuid-Holland geconcludeerd dat een fusie van de vier gemeenten van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee wenselijk is. Dat advies van die provinciale commissie, getiteld ‘Samen voor ons eiland’ en gepubliceerd op 31-3-2009, namelijk fuseren of unaniem kiezen voor een ander samenwerkingsmodel, staat haaks op de mening van twee (Goedereede en Oostflakkee) van de vier gemeenten, die immers zelfstandig willen blijven, terwijl de andere twee (Middelharnis en Dirksland) de voorkeur geven aan een fusie maar dan met alle vier gemeenten. Het is daardoor nog niet te voorspellen of, en zo ja wanneer, het eventueel zal komen tot een samenvoeging van een of meer gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee. De vier gemeenteraden werd verzocht binnen tweeëneenhalve maand een reactie op dit advies bekend te maken aan Gedeputeerde Staten.
Minister Donner heeft op 20 juni 2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld dat hij het voorstel tot fusie van deze vier gemeenten in de ministerraad zal brengen. Ondanks de tegenstand (van ondermeer Goedereede) wil de minister dat alle vier gemeenten fuseren tot één gemeente.
De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor de vier gemeenten goedgekeurd, dat inmiddels gesteund wordt door drie van de vier gemeenten. De ministerraad besloot een gedwongen herindeling door te zetten. De gemeente Goedereede is nu de enige gemeente van dit viertal die tegen deze herindeling is; de raad van deze gemeente heeft eind januari 2012 een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld de fusiedatum te verschuiven van 1-1-2013 naar 1-1-2014.
De Tweede Kamer heeft op 17 april 2012 voor het wetsvoorstel tot samenvoeging gestemd (kamerstuk 33175). Medio mei 2012 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer een eerste bespreking gehad. De Eerste Kamer zag dit wetsvoorstel niet als controversieel en heeft dit wetsvoorstel op 3 juli 2012 aangenomen.

Staatsblad 244 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hadden een herindelingsontwerp voorbereid om de drie Noordhollandse gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe te laten samengaan. Op 11 januari 2011 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een ontwerp-herindelingsadvies. De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor deze drie gemeenten goedgekeurd. Dit wetsvoorstel, nr. 33137, is begin 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer, op 10 april 2012 vastgesteld door de Tweede Kamer (met algemene stemmen aangenomen) en op 24 april 2012 door de Eerste Kamer (hamerstuk). Publicatie in het Staatsblad vond plaats op 12 juni 2012. Op 21 november 2012 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats in de gefuseerde gemeente Schagen.
Voor meer details, zie website provincie Noord-Holland.
VOORGESCHIEDENIS:
Gelijk met de verkiezingen voor het Europese Parlement hebben de inwoners van Zijpe op 4 juni 2009 een referendum gehouden over de vraag: wilt u dat de gemeente Zijpe een fusie aangaat met één of meer gemeenten of zelfstandig blijft? In Zijpe hebben voldoende kiesgerechtigden een geldige stem uitgebracht: 63% vindt dat Zijpe zelfstandig moet blijven en 37% heeft aangegeven dat de gemeente een fusie moet aangaan met één of meer gemeenten. Hierbij kon gedacht worden aan een samenvoeging van de drie Noordhollandse gemeenten Zijpe, Schagen en Harenkarspel. De gemeenteraad van Zijpe had aanvankelijk een definitief besluit over deze fusie genomen, maar heeft op 26-4-2011 alsnog ingestemd met deze herindeling. Daarmee wordt het voorstel gesteund door de gemeenteraden van alle drie gemeenten. In een later stadium wordt besloten welke de definitieve naam van de samengevoegde gemeente zal luiden; de voorlopige naam van de samengevoegde gemeente is: Schagen.
Staatsblad 248 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
De raad van de gemeente Liesveld heeft voorjaar 2009 ingestemd met het raadsvoorstel 'Instemmen met besluitvormingsproces bestuurlijke toekomst'. Dit voorstel heeft een besluit voorbereid over de toekomstige samenvoeging van de Zuidhollandse gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom. Het streven, waarmee de drie genoemde gemeenten hebben ingestemd, is dat de drie gemeenten per 1-1-2013 zijn gefuseerd en met de naam Molenwaard verder door het leven gaat. Twee andere namen die in aanmerking kwamen, Kinderdijk en De Waard, kregen minder stemmen onder de drie gemeenteraden, begin augustus 2011.
De ministerraad heeft op 14 oktober 2011 het herindelingsplan voor de drie gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom goedgekeurd.
Klik op blauwe of groene link voor een later onderzoek naar fusie van Giessenlanden met Molenwaard.

Overige grenswijzigingen die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

Provinciaal blad van Zuid-Holland 196 (2012) (issn: 0920-0681)
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
Provinciaal blad van Zuid-Holland ??? (2012) (issn: 0920-0681)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 267 (2012) (issn: 0920-1408)
De raden van Tilburg en Dongen hebben deze wijziging vastgesteld in hun vergadering van resp. 10 en 13 september 2012.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere fusie van 's-Gravenmoer met Dongen in de herindeling van de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Gelderland 124 (2012) (issn: 0920-069X)
De website van de gemeente Nijkerk meldde: De grens tussen Nijkerk en Putten komt, tussen de Hardenbergerweg en de rotonde Zeedijk, direct ten oosten van de Berencamperweg te liggen; de hele weg ligt dan in Nijkerk. Daarbij gaat 20 hectare agrarisch gebied over van Nijkerk naar Putten en 5 hectare bedrijfsterrein (Smidspol) gaat over van Putten naar Nijkerk. De woning Spochthoornseweg 6A, die achter de Spochthoornseweg 6 ligt, gaat over van de gemeente Putten naar de gemeente Nijkerk. Bij een zestal woningen in het buitengebied wordt de grens verlegd zodat het gehele perceel bij één gemeente gaat horen. Dat betreft de Nijkerkse adressen Kokkeveld 5 en Nieuwe Voorthuizerweg 7, 24A en 26 en de adressen Achterridderweg 15 en Nieuwe Voorthuizerweg 9 in Putten. Het CBS meldt dat hierbij 12 ha land en 1 woning (maar 0 inwoners) isovergegaan van Putten naar Nijkerk en tegelijk 21 ha land, 0 woningen en 0 inwoners van Nijkerk naar Putten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging in 2000 van Hoevelaken en Nijkerk.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Nijkerk en Barneveld.
Provinciaal blad van Utrecht ??? (2012) (issn: 0920-105X)

In 2012 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2012 was Nederland opgedeeld in 415 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2012 van kracht zijn geworden

Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van de vijf Friese gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel tot Súdwest Fryslân.
Opmerkelijk is de uitspraak van Karel Gildemacher als lid van de Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland (AaniN) in juni 2013, die stelt dat anno 2013 voorstellen voor samentrekkingen met koppeltekens (zoals Zuid-Holland en Noord-Brabant) er bij die commissie niet meer doorkomen in adviezen over een passende nieuwe naam.
Bij de raadsleden maar ook bij het provinciebestuur is ophef ontstaan over het in april 2013 door deze nieuwe gemeente genomen besluit dat bij de plaatsnaamborden de Nederlandse naam boven de Friese wordt vermeld. Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2012

Staatsblad 415 (2011): Wet van 15 september 2011 tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Overige grenswijzigingen per 1-1-2012

Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en van Den Haag hebben dit elk besloten op 23-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 23-12-2011.
De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag waren al langer bezig met deze (zeer technische) grenscorrectie in het gebied van Ypenburg. Begin 2010 werd verwacht dat deze grenscorrectie per 1-1-2011 zou ingaan, maar dat werd een jaar later.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2002 betreffende Den Haag en omgeving.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 168 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Breda heeft dit besloten op 30-6-2011, die van Zundert op 5-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 19-7-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Breda met de voormalige gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Zundert met de voormalige gemeente Rijsbergen, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 196 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Tilburg heeft dit besloten op 4-6-2011, die van Goirle op 6-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 6-9-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Goirle in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 275 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft dit besloten op 8-11-2011, die van Sint-Michielsgestel op 10-11-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 15-11-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1-1-1996 van zowel 's-Hertogenbosch als Sint-Michielsgestel in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 283 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Helmond heeft dit besloten op 6-9-2011, die van Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 29-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 22-11-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Helmond en Deurne.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijziging betreffende Eindhoven en Veldhoven. De destijds opgestelde herindelingsplannen betreffende Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Waalre, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven, werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Helmond in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 256 (2011) (issn: 0920-1408)
De gemeenteraad van Eindhoven heeft dit besloten op 6-9-2011, die van Son en Breugel op 29-9-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 18-10-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende gemeente Eindhoven en de gemeente Geldrop-Mierlo.
Eerdere herindelingsplannen om Son en Breugel, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende zowel Eindhoven als Son en Breugel in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Utrecht 69 (2011) (issn: 0920-105X) en Provinciaal blad van Noord-Holland 147 (2011) (issn: 0920-0703)
De Noordhollandse gemeente Wijdemeren en de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht waren al vóór het tot stand komen van de in 2011 ontstane gemeente Stichtse Vecht bezig met een grenscorrectie tussen het Loenense deel van de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Wijdemeren. De gemeenteraden hadden het besluit al in februari 2011 vastgesteld en in september en oktober 2011 is de goedkeuring van de beide provinciebesturen afgekomen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging betreffende Loenen in een nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende Nederhorst den Berg, 's-Graveland en Loosdrecht tot een nieuwe gemeente Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Hilversum en Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Weesp en Wijdemeren.
Provinciaal blad van Noord-Holland 160 (2011) (issn: 0920-0703)
De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft dit besloten op 27-9-2011 en die van Velsen op 13-10-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 20-12-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 151 (2011) (issn: 0920-0703)
De gemeenteraad van Beverwijk heeft dit besloten op 7-7-2011 en die van Velsen op 14-7-2011. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 13-12-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging tussen de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
gepubliceerd in: Provinciaal blad van Noord-Holland ??? (2011) (issn: 0920-0703) en in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
GGZ in Geest stelde voor om een grenscorrectie door te voeren, zodat alle gebouwen op haar terrein binnen de gemeente Bloemendaal komen te liggen. Op het terrein liggen meerdere gebouwen waar partiënten gehuisvest zijn. Door de invoering van de Wet BAG moet elk gebouw op het terrein een eigen huisnummer krijgen. Omdat nu de huisnummers in verschillende gemeeenten komen te liggen, krijgt de instelling ondermeer te maken met twee rechtbanken (Haarlem en Den Haag), twee zorgaanbieders en twee burgemeesters ingeval van inbewaringstelling. GS van Zuid-Holland hebben op 26 maart 2011 het herindelingsontwerp voor deze grenscorrectie, die voortvloeit voort uit de invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen, tussen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld.
gepubliceerd in: Provinciaal blad van Noord-Holland ??? (2011) (issn: 0920-0703) en in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De Wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) verbiedt dergelijke situaties: een gebouw kan slechts in één gemeente geregistreerd staan in verband met vergunningverlening, handhaving, etc. Daarnaast kent de huidige grens een grillig en onlogisch verloop. Tevens is gekozen voor de overdracht van enkele percelen water in de rivier De Drecht met enkele strookjes grond aan de noordzijde van De Drecht. De nieuwe grens is nu komen te lopen door het midden van De Drecht. GS van Zuid-Holland hebben op 26 maart 2011 het herindelingsontwerp voor deze grenscorrectie, die voortvloeit voort uit de invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen, tussen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld. Ondanks de gemeentelijke grenscorrectie staan er in Bilderdam nog drie woningen die niet bij Kaag en Braassem, maar bij Nieuwkoop horen. Het buurtschap Bilderdam is sociaal geografisch versmolten met de gemeente Leimuiden. Volgens de herindeling uit 1991 (toen Jacobswoude ontstond uit de voormalige gemeenten Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden en Rijnsaterwoude) kwamen drie woningen de toenmalige gemeente Ter Aar (de huidige gemeente Nieuwkoop) toe. Volgens de regels van de nieuwe wet kunnen die drie woningen bij de gemeente Nieuwkoop blijven omdat de gemeentegrens er de woningen niet verdeelt tussen twe gemeenten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Uithoorn en Aalsmeer.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
Gepubliceerd in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
De eerder naar buiten gebrachte verwachting van de provincie Zuid-Holland dat de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Teylingen gezamenlijk tot een duurzame en vrijwillige grenscorrectie zouden zijn gekomen per 1 januari 2010, dus één jaar na de vorming van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, is niet uitgekomen. Dientengevolge heeft Provinciale Staten op 29-6-2011 tot deze grenscorrectie besloten, waarbij 17 inwoners in 3 woningen en 8 ha land zijn overgegaan van Kaag en Braassem naar Teylingen. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de grensbeschrijving vastgesteld en de grenscorrectie bekendgemaakt op 13-12-2011.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere samenvoeging in 2009 van Alkemade en Jacobswoude tot Kaag en Braassem, waarbij bovengenoemde grenswijziging al in het vooruitzicht werd gesteld.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere samenvoeging in 2006 van Warmond, Sassenheim en Voorhout tot Teylingen.

In 2011 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2011 was Nederland opgedeeld in 418 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2011 van kracht zijn geworden

In zes andere Friese gemeenten, te weten: Boarnsterhim, Dantumadiel (per 1-1-2009), Ferwerderadiel (per 1-1-1999), Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel, hadden de plaatsnamen al eerder de Friese spelling als voorkeurspelling gekregen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere wijziging, per 1-1-2010, van de plaatsnamen in deze gemeente.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2011

Staatsblad 317 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-2010 tussen Maarssen en Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-2001 tussen Maarssen en Utrecht
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Staatsblad 305 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
Klik op blauwe of groene link voor een latere naamswijziging van Súdwest Fryslân in Súdwest-Fryslân (de twee woorden van de nieuwe gemeentenaam krijgen een koppelteken per 1-7-2012).
Staatsblad 304 (2010): Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2007 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn.
Staatsblad 273 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk
Een nieuw gevormde gemeente heeft een jaar de tijd om tot een definitieve naam te komen. In het geval Bodegraven-Reeuwijk is er medio augustus 2011 nog geen overeenstemming over een definitieve naam en is "Bodegraven-Reeuwijk" slechts de werknaam voor dit eerste jaar. "Wiericke" (de naam van een riviertje dat door de gemeente loopt) wordt ook genoemd als alternatief voor de definitieve nieuwe gemeentenaam. Met dank aan Leen Louwerse.
Klik op blauwe of groene link voor het nog te nemen gemeenteraadsbesluit over de definitieve nieuwe naam van de samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Staatsblad 272 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Margraten en Maastricht.
Klik op blauwe of groene link voor een later voorstel voor een grenscorrectie tussen Nederland (Maastricht en Eijsden-Margraten) en België (Oost-Maarland).
Staatsblad 271 (2010): Wet van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2003 gerealiseerde samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging per 1-1-1996 tussen Lith en buurgemeenten in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2011

Provinciaal blad van Drenthe 33 (2010) (issn: 0920-0819)
Dit betreft een kleine grenscorrectie, waarbij 4 woningen zijn overgegaan van Assen naar Midden-Drenthe.
RTV Drenthe meldde de volgende toelichting op 27-12-2010:
Midden-Drenthe krijgt Eekhoutswijk terug
Met de overgang van de huizen wordt een historisch foutje van de gemeentelijke herindeling uit 1998 rechtgezet. Toen gingen de vier woningen over naar Assen, omdat ze pal aan het Witterveld staan en dat natuurgebied moest binnen één gemeente vallen. Op verzoek van de bewoners, die altijd het postadres van Smilde hebben gehouden, gaan de vier huizen nu terug naar Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Assen en Tynaarlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere naamswijziging van Middenveld in Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Assen als Middenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 185 (2010) (issn: 0920-0681)
De grens langs een stukje van de autosnelweg A4 werd rechtgetrokken, waardoor 4 ha van Leiden naar Zoeterwoude overging.
Provinciaal blad van Overijssel 0215262 (2010) (issn: 0920-0762)
Deze grenscorrectie betreft een uitruil van gebied op het gezamenlijke industrieterrein, opdat de grens niet door de kavels heen zou lopen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling in Twente, waarbij grenscorrecties hebben plaatsgevonden tussen Borne en Almelo en tussen Borne en Hof van Twente, en tussen Denekamp en Hengelo.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die op 1-5-2010 of later in 2010 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Maar er is een precedent: zie 18 maart 2010.

Overige grenswijzigingen per 1-5-2010

Provinciaal blad van de provincie Groningen 9 (2010) (issn: 0920-1092)/ Provinciaal blad Provinsje Fryslân 36 (2010) (issn: 0920-0800)
Ten behoeve van de scheepvaart is ten zuidoosten van Stroobos het Van Starkenborghkanaal/Prinses Margrietkanaal verbreed, een zgn. bochtverruiming. Concreet houdt dit in, dat de zuidoever naar het zuiden is opgeschoven, over een lengte van ca. 500 meter, met een breedte die varieert van 0 tot ca. 26 meter. Ruwweg gaat het om 1 ha grondgebied, dat de gemeente Achtkarspelen – en dus ook de provincie Fryslân – er bij krijgt.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Achtkarspelen met Tytsjerksteradiel.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Samenvoeging (met grenswijziging en naamswijziging) die – in afwijking van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet – van kracht is geworden per 18-3-2010

Staatsblad 456 (2009): Wet van 28 oktober 2009 tot herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg en Provinciaal blad van Zuid-Holland 68 (2009) (issn: 0920-0681)
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere provinciale grenscorrectie betreffende het gebied voor de Tweede Maasvlakte, waarmee de gemeente Rotterdam (en daarmee de provincie Zuid-Holland) wordt vergroot.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Overige grenswijzigingen tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Maar er is een precedent: zie 1 mei 2010.

Tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 van kracht zijn geworden

Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de gemeentenaam: de gemeentenaam Menaldumadeel zal een jaar later, dus per 1-1-2011 gewijzigd worden in de Friese spelling Menameradiel.
In zes andere Friese gemeenten, te weten: Boarnsterhim, Dantumadiel (per 1-1-2009), Ferwerderadiel (per 1-1-1999), Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel, hadden de plaatsnamen al eerder de Friese spelling als voorkeurspelling gekregen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2010

Staatsblad 339 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten
Staatsblad 342 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
Staatsblad 338 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sevenum
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Horst aan de Maas
Staatsblad 340 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Maasbree, Venlo en Arcen en Velden.
Staatsblad 341 (2009): Wet van 18 juli 2009 tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente Bergen
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een vroegere grenswijziging tussen Venlo en Arcen en Velden.
Klik op blauwe of groene link voor later, weliswaard ingetrokken, wetsvoorstel tot samenvoeging van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2010

Provinciaal blad van Noord-Holland 152 (2009) (issn: 0920-0703)
Dit betreft enkele zeer geringe correcties, o.a. om de gemeentegrens beter langs de perceelgrens te laten lopen. Het gaat om 4 correcties in de grootte van enkele centiares tussen de plaatsen Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en Heemstede: (i) en (ii) in de Houtvaart (t/o het Houtmankade 40 en t/o Rijnegomlaan 66 in Aerdenhout), (iii) op de grens Brederolaan 25 (Heemstede)/Dahlialaan 44 (Aerdenhout) en idem Brederolaan 20 (Heemstede)/Dahlialaan 33 (Aerdenhout), (iv) Leidsevaartweg 89 (Heemstede)/Boekenroodeweg 27 (Aerdenhout).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Provinciaal blad van Overijssel 78 (2009) (issn: 0920-0762)
Klik op blauwe of groene link voor eerdere herindeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen, waarbij de gemeente Bathmen werd toegevoegd aan de gemeente Deventer.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Rijssen-Holten en Wierden.
Provinciaal blad van Utrecht 63 (2009) (issn: 0920-105X)
Dit betreft een kleine grenscorrectie langs de zuidwestrand van Maarssenbroek, waar een smalle strook (0,12 km2 onbewoond land) aan de zuidwestkant van de snelweg A2 is overgegaan van de gemeente Utrecht naar de gemeente Maarssen, waardoor de gemeentegrens langs die snelweg en polder Haarrijn een minder grillig verloop heeft gekregen. Tegelijk is 0,02 km2 onbewoond land overgegaan van van de gemeente Maarssen naar de gemeente Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern, Maartensdijk, De Bilt, Harmelen en Woerden en een daarmee gelijktijdige grenswijziging (per 1-1-2001) tussen Maarssen en Utrecht.

In 2009 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2009 was Nederland opgedeeld in 441 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2009 of later in het jaar 2009 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 18-12-2007:
In een eerder stadium was al een besluit genomen voor het hanteren van Friestalige plaats- en straatnamen in het officiële verkeer.
Vijf andere Friese gemeenten hadden al in eerdere jaren met de spelling van hun officiële gemeentenaam een voorkeur voor de Friese taal aangegeven: Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Ferwerderadiel (per 1-1-1999) en Tytsjerksteradiel.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot ambtelijke fusie van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, die mogelijk in verdere toekomst (na 2016) overgaat in herindeling.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2009

Staatsblad 281 (2008): Wet van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
Het Staatsblad citerend is het aldus: de Noordhollandse gemeenten Bennebroek en Bloemendaal zijn opgeheven en de nieuwe Noordhollandse gemeente Bloemendaal is ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de opgeheven gemeenten Bennebroek en Bloemendaal.

De grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Bloemendaal staat beschreven in het Provinciaal blad van Noord-Holland 74 (2008) (issn: 0920-0703), besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 24 juni 2008.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Staatsblad 282 (2008): Wet van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem
Hoewel er sprake was van de wens tot een grenscorrectie, maakt die toch geen onderdeel uit van deze wetswijziging. Destijds was de verwachting van de provincie Zuid-Holland dat de gemeente Alkemade (per 1-1-2009 de gemeente Kaag en Braassem) en de gemeente Teylingen gezamenlijk per 1 januari 2010 tot een duurzame en vrijwillige grenscorrectie zouden komen, dus één jaar na de vorming van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. Deze streefdatum is niet haalbaar gebleken en dientengevolge heeft het provinciebestuur besloten tot een grenswijziging tussen de gemeente Kaag en Braasem en de gemeente Teylingen per 1-1-2012.
Klik op blauwe of groene link voor een eveneens per 1-1-2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Voor uitvoerige details over de aanloop tot deze fusie, zie onder Teylingen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerder gerealiseerde grenswijziging tussen Leiderdorp, Alkemade en Jacobswoude.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2009

Provinciaal blad van Noord-Holland 131 (2008) (issn: 0920-0703)
De grens werd logischer gelegd langs een weg, en enkele woonboten werden van Haarlem naar Velsen overgeheveld i.v.m. de vindbaarheid.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal.
Provinciaal blad van Noord-Holland 137 (2008) (issn: 0920-0703)
Dit betreft de overheveling van de Zanderijsluis (2 ha) van Weesp naar Wijdemeren.
In de Staatscourant van 5-3-2009 staat foutief het provinciaal bladnummer 132.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Hilversum en Wijdemeren.
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten.
Klik op blauwe of groene link voor een voostel van wet tot samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.
Provinciaal blad van Noord-Holland 132 (2008) (issn: 0920-0703)
Dit betreft twee correcties, waarbij het gemeentehuis van Wijdemeren, dat met 2 ha op Hilversums grondgebied stond, bij Wijdemeren wordt ingedeeld; en waarbij een gedeelte van sportpark Berestein (22 ha) wordt overgedragen van Wijdemeren naar Hilversum.
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Weesp en Wijdemeren.
Provinciaal blad van Overijssel 51 (2008) (issn: 0920-0762)
Hierbij is de grens langs de N347 gelegd, en langs de Regge logischer gelegd; 21 ha (met 10 inwoners in 4 woningen) is overgegaan van Rijssen-Holten naar Wierden en 12 ha (met 5 inwoners in 1 woning) is overgegaan van Wierden naar Rijssen-Holten.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie betreffende Deventer en Rijssen-Holten.
Provinciaal blad van Groningen 28 (2008) (issn: 0920-1092)
en
Provinciaal blad van Drente 42 (2008) (issn: 0920-0819)
Het grondgebied, ter grootte van 3 ha, van het transferium Hoogkerk langs de A7 werd bij Groningen ingedeeld.
In de Staatscourant van 5-3-2009 staat foutief het provinciaal bladnummer 30 i.p.v. 28.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Noordenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een latere overweging tot grenswijziging tussen de Groningse gemeenten Groningen en Slochteren, het voortijdig gestaakte ontwikkelgebied Meerstad betreffende.
Ministerieel Besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207
Nadat Rijswijk gelijk had gekregen in het proces tegen het ministerie over de grensbeschrijving van 2001, moesten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beide gemeenten een compromis vinden. Middels een nieuwe grensbeschrijving (ministerieel besluit van 16 oktober 2007, Stcrt. 207) is dat gebeurd, maar daarbij is een andere grens gedefinieerd dan die van 2001. Het ministerieel besluit is zorgvuldig vaag over de juridische consequenties, het suggereert (zonder dat te noemen) dat deze grensbeschrijving die van 2001 vervangt. Maar van terugwerkende kracht was geen sprake, aldus een zegsman van het Ministerie van BZK, en daaruit volgt dat er toen opnieuw een grenswijziging heeft plaatsgehad (het betrof om een stukje weg, totaal oppervlak ruim 1 ha van Den Haag naar Rijswijk). Een datum van ingang is niet vermeld, maar ingevolge de systematiek van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) ligt de ingangsdatum van 1 januari 2008 voor de hand. Geen van beide gemeenten kon daarover echter uitsluitsel geven.
Uiteindelijk heeft per 1-1-2009 een grensaanpassing van 20 ha ten voordele van de gemeente Rijswijk plaatsgevonden.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2002 betreffende Den Haag en omgeving die aanleiding was tot deze grenscorrectie.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor par. 6.4.3 in Gemeentegrenzen in Nederland – Een juridisch, technisch en kadastraal onderzoek, proefschrift van Ad van der Meer, de voorgeschiedenis van dit geschil.

In 2008 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2008 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten (dus hetzelfde aantal als in 2007).

Naamswijzigingen die op 1-1-2008 of later in het jaar 2008 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) op of na 1-1-2008 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2008

De kabinetten Balkenende-III en -IV hebben in het vergaderjaar 2006-2007 aan het parlement geen wetsvoorstel tot samenvoeging of herindeling van gemeenten aangeboden. Dat betekent dat voor het eerst in twintig jaar er per 1 januari 2008 geen gemeentelijke herindeling heeft kunnen plaatsvinden. De meest recente wetswijzigingen betreffende gemeentelijke samenvoegingen of herindelingen dateren van 14 september 2006 (Staatsblad 422 t/m 424).
In het vergaderjaar 2007-2008 zijn er twee voorstellen van wet aangeboden, die per 1-1-2009 wetskracht hebben gekregen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2008

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2008 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een grenswijziging betroffen.

In 2007 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2007 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2007 of later in het jaar 2007 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op of na 1-1-2007 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2007

Staatsblad 424 (2006): Wet van 14 september 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Staatsblad 423 (2006): Wet van 14 september 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere naamswijziging van Posterholt in Ambt Montfort.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Staatsblad 422 (2006): Wet van 14 september 2006 tot gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg
Staatsblad 385 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum en een wijziging van de grenzen van de gemeente Hoorn
Hierbij heeft een grenswijziging (102 ha grond gelegen aan de Zwaagdijk ten behoeve van bedrijvenvestiging op Westfrisia Noord) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Hoorn en ten nadele van de vergrote gemeente Medemblik (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Wognum).
Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een eerder gerealiseerde grenswijziging tussen Hoorn en Wester-Koggenland.
Klik op blauwe of groene link voor de latere samenvoeging van Andijk, Wervershoof en Medemblik.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Drechterland en Hoorn.
Staatsblad 384 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland
Staatsblad 363 (2006): Wet van 5 juli 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
Staatsblad 267 (2006): Wet van 29 mei 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.

Het Leidsch Dagblad heeft vanaf 30-8-2003 tot eind jaren negentig vrijwel wekelijks nieuwsberichten en commentaren gepubliceerd met betrekking tot herindelingsplannen voor deze en andere gemeenten in noordelijk Zuid-Holland.

Staatsblad 266 (2006): Wet van 29 mei 2006 tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel
Zie hierboven voor latere plannen tot fusie van Binnenmaas met de 4 overige gemeenten in de Hoeksche Waard: Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2007

Provinciaal blad van Noord-Brabant 208 (2006) (issn: 0920-1408)
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 1997 betreffende de toevoeging van Raamsdonk aan Geertruidenberg.
Provinciaal blad van Gelderland 71 (2006) (issn: 0920-069X)
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling in 2005 betreffende Zevenaar en Montferland die aanleiding was tot deze grenswijziging in 2007.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar.

In 2006 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2006 was Nederland opgedeeld in 458 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2006 of later in het jaar 2006 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 19-5-2005:
Deze gemeente was op 1-1-2005 ontstaan door samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde;
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2006

Staatsblad 335 (2005): Wet van 12 mei 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Drechterland en Hoorn.
TOELICHTING:
De drie Noordhollandse gemeenten Venhuizen, Stede Broec en Drechterland zouden worden samengevoegd. Hierbij zou ten nadele van de op te heffen gemeente Stede Broec een grenswijziging plaatsvinden ten voordele van de te handhaven gemeente Enkhuizen, en voorts zouden ten nadele van de op te heffen gemeenten Drechterland en Venhuizen grenswijzigingen plaatsvinden ten voordele van de te handhaven gemeente Hoorn.
Deze fusieplannen zijn echter door een van de drie collegepartijen in de gemeenteraad van Stede Broec verworpen (lees Binnenlands Bestuur van 17-3-2003), hetgeen in het aftreden van de drie wethouders aldaar heeft geresulteerd. Vervolgens werd in de buurgemeente Drechterland besloten om de fusie met slechts de overgebleven buurgemeente Venhuizen alsnog voort te zetten: dit heeft geresulteerd in bovengenoemde wet.
Staatsblad 375 (2005): Wet van 30 juni 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Katwijk.
Staatsblad 456 (2005): Wet van 15 september 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
Hierbij heeft een kleine grenswijziging plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Oegstgeest (zodanig dat wel de gehele Klinkenbergerplas, maar niet de naastliggende jeugdgevangenis in de gemeente Oegstgeest is komen te liggen) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Teylingen (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeenten Sassenheim en Warmond). Hierbij zijn 9 inwoners overgegaan van Sassenheim naar Oegstgeest.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braasem en Teylingen.
De Eerste Kamer heeft op 13 september 2005 met dit gewijzigd voorstel van wet ingestemd, waardoor aan de beoogde ingangsdatum van 1-1-2006 vastgehouden kon worden.
Klik op blauwe of groene link voor de uitvoerige details over de aanloop tot deze fusie, welk overzicht, met dank aan Johan Pots, beschikbaar is gekomen.
Deze herindeling zal waarschijnlijk in volgende jaren nog verdere grenswijzigingen met zich meebrengen voor omliggende gemeenten (het Lage Land bij de grens met Alkemade, de Derde Poellaan in Lisse); het is momenteel nog niet duidelijk hoe deze grenswijzigingen, voor te bereiden door het provinciebestuur, zullen uitvallen.
Staatsblad 458 (2005): Wet van 15 september 2005 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug
De Eerste Kamer heeft op 13 september 2005 met dit gewijzigd voorstel van wet ingestemd, waardoor aan de beoogde ingangsdatum van 1-1-2006 vastgehouden kon worden.
Provinciaal blad van Utrecht 26 (2005) (issn: 0920-105X)
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 voorziene grenswijziging tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en (het Amerongse deel van) de gemeente Utreechtse Heuvelrug

Overige grenswijzigingen per 1-1-2006

Provinciaal blad van de provincie Groningen 31 (2005) (issn: 0920-1092)/ Provinciaal blad Provinsje Fryslân 33 (2005) (issn: 0920-0800)
Doel was om dat naar de provincie Groningen ιweggewandelde᾿ stukje eiland opnieuw bij de Friese gemeente Schiermonnikoog in te delen. De voorstellen werden aanvankelijk, aldus nieuwsbericht “Grensconflict over zandplaat” in NRC-Handelsblad d.d. 25-11-2004, echter door de provincie Groningen afgehouden, maar alsnog is op 27-9-2005 een overeenkomst ondertekend door alle 4 partijen: de burgemeesters van beide gemeenten en de Commissarissen van de Koningin van beide provincies. Hoewel het om enkele hectares onbebouwde grond ging, is er toch een bedrag van ruim 300.000 euro door de ontvangende partij voor betaald.
Provinciaal blad van Gelderland 97 (2005) (issn: 0920-069X)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Gelderse gemeente Berkelland en de gehandhaafde Gelderse gemeente Groenlo heeft plaatsgevonden ten nadele van Groenlo (dat twee woningen en 0,11 km2 omliggend land heeft afgestaan aan Berkelland, hetgeen een correctie was op de herindeling per 1-1-2005).
Klik op blauwe of groene link voor latere naamswijziging voor de gemeente Groenlo, die per 20-6-2006 Oost Gelre is gaan heten.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo.
Provinciaal blad van Noord-Holland 105 (2005) (issn: 0920-0703)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Beverwijk en de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Heemskerk heeft plaatsgevonden. De grens in de bestaande bebouwde kom is hierbij logischer gelegd en doorsnijdt niet langer huizen en tuinen. De beoogde correctie was aanvakelijk uitgesteld, maar toch heeft deze wijziging per 1-1-2006 ingang gevonden. Bij deze grenswijziging zijn 71 inwoners en 0,06 km2 land overgegaan van Heemskerk naar Beverwijk en 24 andere inwoners en 0,03 km2 land van Beverwijk naar Heemskerk.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 106 (2005) (issn: 0920-0703)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Amsterdam en de gehandhaafde Noordhollandse gemeente Ouder-Amstel heeft plaatsgevonden. De grens is hierbij logischer gelegd langs wegen en metrolijnen en doorsnijdt niet langer gebouwen. Bij deze grenswijziging zijn 9 inwoners en 0,43 km2 land overgegaan van Ouder-Amstel naar Amsterdam en 0,07 km2 land van Amsterdam naar Ouder-Amstel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie per 2000 tussen Amsterdam en Diemen.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 46 (2005) (issn: 0920-1408)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Hilvarenbeek en de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Tilburg heeft plaatsgevonden ten nadele van de gemeente Hilvarenbeek. Bij deze grenswijziging zijn 34 inwoners en 0,31 km2 land overgegaan van Hilvarenbeek naar Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de opgeheven gemeente Diessen tot de gehandhaafde gemeente Hilvarenbeek, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Limburg 87 (2005) (issn: 0920-1114)
Een grenswijziging tussen de gehandhaafde Limburgse gemeente Echt-Susteren en de gehandhaafde Limburgse gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden. De gemeente Sittard-Geleen heeft ruimte (te weten: 1,00 km2 land) gekregen voor een rondweg en voor uitbreiding van het industrieterrein. De gemeente Echt heeft als compensatie 15 inwoners en 1,78 km2 land teruggekregen ten westen van het dorp Nieuwstadt.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Sittard-Geleen.

In 2005 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2005 was Nederland opgedeeld in 467 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2005 of later in het jaar 2005 van kracht zijn geworden

Er zijn in 2005 geen herindelingen van kracht geworden die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2005

Staatsblad 514 (2004): Besluit van 22 september 2004, houdende wijziging van de grens tussen de gemeente Rotterdam en niet-ingedeeld gebied in de Noordzee, tevens provinciegrens van Zuid-Holland
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Rotterdam en Rozenburg.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Rotterdam en Capelle aan den IJssel.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Zuidplas en Rotterdam.
Staatsblad 414 (2004): Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bathmen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie betreffende Deventer en Rijssen-Holten. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Mariënvelde betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Ruurlo);
voorts heeft een kleine grenswijziging (o.a. de buurtschap Zwolle betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Eibergen).
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Eibergen.
In het oorspronkelijke voorstel was Berkelstreek de toekomstige gemeentenaam, maar de nieuwe gemeente gaat dus Berkelland heten. Binnen de Gelderse gemeente Aalten (ontstaan in 2005 na samenvoeging van Aalten en Dinxperlo) was opnieuw discussie ontstaan over de vraag of de gehandhaafde naam Aalten niet alsnog vervangen moet worden door een echte nieuwe gemeentenaam. De gemeenteraad heeft hierover (en over het wapen en de vlag) op 21-10-2008 vergaderd, met de collegevoordracht de naam Aalten te handhaven. Vervolgens werd toch uitgezocht hoe de mening van de inwoners over al dan niet een andere gemeentenaam kon worden gepeild. Dat resulteerde in een referendum op 11-2-2009, waarvan de uitslag is dat de meeste stemmen naar de gemeentenaam Aalten uitgingen. Als de gemeenteraad die uitslag overneemt, zal er dus helemaal geen naamswijziging plaatsvinden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Dinxperlo. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de streek Het Broek betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Doetinchem en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem);
voorts heeft een kleine grenswijziging (wel de streek Zieuwent, maar niet de plaats Zieuwent betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst) (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem). Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de streek Het Broek betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote gemeente Doetinchem en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Zelhem).
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Doetinchem en Oude IJsselstreek Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Mariënvelde betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Ruurlo);
voorts heeft een kleine grenswijziging (o.a. de buurtschap Zwolle betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde en vergrote gemeente Groenlo (eigenlijk ten voordele de opgeheven gemeente Lichtenvoorde) en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Berkelland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Eibergen).
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de naam van samengevoegde gemeente Groenlo in Oost Gelre.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Groenlo. Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Gorssel. Klik op blauwe of groene link voor een kleine grenswijziging in 2007 (het zuidoostelijk deel van het industrieterrein Hengelder betreffende) betreffende Zevenaar en Montferland, ten voordele van de vergrote gemeente Zevenaar en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Montferland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Didam).
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar De aanvankelijk gebruikte werknaam Terborg voor de samenvoeging is niet meer van toepassing, nu Oude IJsselstreek de gekozen nieuwe naam is geworden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Gendringen.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot fusie van Doetinchem en Oude IJsselstreek Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Warnsveld en Zutphen. Hierbij heeft een kleine grenswijziging (het zuidoostelijk deel van het industrieterrein Hengelder betreffende) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote gemeente Zevenaar en ten nadele van de nieuw gevormde gemeente Montferland (eigenlijk ten nadele van de opgeheven gemeente Didam).
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar.
Lees direct hierboven over de gelijktijdige herindeling betreffende Zevenaar.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar. Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2005

Provinciaal blad van Overijssel 43 (2004) (issn: 0920-0762)
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor drie eerdere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en/of Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004; Hellendoorn en Vriezenveen per 1-1-2002 en Wierden en Almelo per 1-1-2001.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 171 (2004) (issn: 0920-1408)
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Eindhoven en de gemeente Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende de gemeente Best in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende de gemeente Son en Breugel in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 88 (2004) (issn: 0920-0681)
Een kleine grenswijziging (2 ha., geen inwoners) heeft plaatsvinden ten nadele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Den Haag en ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Leidschendam-Voorburg.
Hierbij werden enkele onvolkomenheden gerepareerd, die na de herindeling van 1-1-2002 waren ontstaan.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijswijk en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 102 (2004) (issn: 0920-0681)
Enkele grenswijzigingen (onbewoond gebied) hebben plaatsgevonden tussen de drie Zuidhollandse gemeenten Alkemade, Jacobswoude en Leiderdorp: (i) 12 ha. ten nadele van de gemeente Jacobswoude en ten voordele van de gemeente Alkemade, en (ii) ten nadele van de gemeenten Jacobswoude (4 ha.) en Alkemade (10 ha.) ten voordele van de gemeente Leiderdorp (hierop wordt de nieuw te bouwen autosnelwegafslag Hoogmade/Leiderdorp aangelegd).
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem per 2009.
De drie gemeenten bereikten overeenstemming over een grenswijziging langs de A4 tussen de afrit Leiderdorp en de Veenderdijk. Door de verbreding van de rijksweg komt de rijbaan richting Amsterdam in de gemeente Jacobswoude te liggen, terwijl de andere kant van de weg in Alkemade ligt. Dat de A4 door de verbreding voor een deel op Jacobswouds grondgebied komt te liggen is onhandig. Bij grote ongevallen op de snelweg is de gemeente verantwoordelijk voor de inzet van de hulpdiensten. Om dat zo overzichtelijk mogelijk te maken, is in 1991 bij het ontstaan van de gemeente Jacobswoude al besloten om alle gronden te westen van de A4 af te staan aan Alkemade.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindelingsplannen in noordelijk Zuid-Holland, waarbij ook Leiderdorp is betrokken.

In 2004 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2004 was Nederland opgedeeld in 483 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2004 of later in het jaar 2004 van kracht zijn geworden

Er zijn in de loop van het kalenderjaar 2004 geen herindelingen van kracht geworden die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2004

Staatsblad 303 (2003): Wet van 19 juni 2003 tot samenvoeging van de gemeenten Geldrop en Mierlo
Hierbij heeft een kleine grenswijziging (ter grootte van 0,54 km2) ten nadele van de voormalige Noordbrabantse gemeente Geldrop (per 1-1-2004 deel van Geldrop-Mierlo) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Noordbrabantse gemeente Eindhoven.
Echter, hoewel gelijktijdig van kracht geworden, staat een andere grenswijziging Geldrop (per 1-1-2004 deel van Geldrop-Mierlo) betreffende, los van deze samenvoeging.
De nieuwe gemeentenaam luidt dus niet Dommeldal, zoals eerder werd aangekondigd).
Eerdere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende zowel Eindhoven als Geldrop als Mierlo in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Staatsblad 301 (2003): Wet van 19 juni 2003 tot gemeentelijke herindeling van het Westland
De twee Zuidhollandse gemeenten Schipluiden en Maasland zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland.
Hierbij hebben enkele kleine grenswijzigingen plaatsgevonden:
(i) ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente Maasland (per 1-1-2004 deel van Midden-Delfland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Westland en ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Maassluis;
(ii) ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente Schipluiden (per 1-1-2004 deel van Midden-Delfland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Westland;
(iii) ten nadele van de voormalige Zuidhollandse gemeente De Lier (per 1-1-2004 deel van Westland) ten voordele van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland;
(iv) voorts is grondgebied geruild tussen de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Delft en de opgeheven Zuidhollandse gemeente Schipluiden (per 1-1-2004 deel uitmakend van de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Midden-Delfland), waarbij o.a. sportpark/recreatiegebied Kerkpolder en de wijk Hoornse Hof (Laan van Groenewegen en omgeving) naar Delft zijn overgegaan.
Opmerking: Deze zeven op te heffen gemeenten vormden oorspronkelijk de streek genaamd ιhet Westland᾿; deze naam is vanaf 2004 de naam van de samenvoeging van 5 van deze 7 gemeenten.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2004

Provinciaal blad van Overijssel 89 (2003) (issn: 0920-0762) – besluit Gedeputeerde Staten 11-11-2003:
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hellendoorn.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Wierden.
Provinciaal blad van Noord-Holland 63 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Hoorn en Wester-Koggenland: i.v.m. realisering van een bouwplan is een gebiedje, genaamd de ιBlauwe Berg᾿ en ter grootte van 0,06 km2, van Wester-Koggenland overgegaan naar Hoorn (raadsbesluit van 9 resp. 11 sept. 2003).
Klik op blauwe of groene link voor een per 2015 gerealiseerde grenswijziging betreffende Koggenland en Hoorn.
Klik op blauwe of groene link voor de samenvoeging van Wester-Koggenland en Obdam tot de nieuwe gemeente Koggenland.
Klik op blauwe of groene link voor een grenswijziging tussen de gemeenten Medemblik en Hoorn (eigenlijk tussen de opgeheven gemeente Wognum en de vergrote gemeente Hoorn).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Drechterland en Hoorn.
Provinciaal blad van Noord-Holland 62 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Haarlem en Bloemendaal: om de grens logischer te maken hebben over en weer kleine grenscorrecties plaatsgevonden (raadsbesluit van 10 resp. 25 sept. 2003).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Haarlem en Heemstede.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Velsen en Bloemendaal (direct hieronder).
Provinciaal blad van Noord-Holland 61 (2003) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 16-12-2003:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Bloemendaal en Velsen: om de grens logischer te maken hebben over en weer kleine grenscorrecties plaatsgevonden (betreffende het voormalige ιHokatex-terrein᾿ nabij het Hoek en Vaarthof en de Hendrik van der Graaflaan).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Beverwijk en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hillegom en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende de gemeente Velsen en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Klik op blauwe of groene link voor latere samenvoeging van Bloemendaal en Bennebroek.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal (direct hierboven).
Provinciaal blad van Zuid-Holland 80 (2003) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 26-11-2003:
Een grenswijziging (i.v.m. een woningbouwplan) heeft plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (ter grootte van 0,01 km2, ten voordele van de gemeente Zwijndrecht).
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling betreffende Zwijndrecht en Heerjansdam.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 193 (2003) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 17-12-2003:
Een grenswijziging (i.v.m. de aanleg van een verkeersplein) heeft plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Geldrop (per 1-1-2004 gewijzigd in: Geldrop-Mierlo) en Heeze-Leende.
Klik op blauwe of groene link voor de gelijktijdige herindeling betreffende Geldrop-Mierlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de gemeente Heeze en de gemeente Leende tot de nieuw gevormde gemeente Heeze-Leende, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Geldrop in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 148 (2003) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 30-9-2003:
Een grenswijziging heeft plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Waalwijk en Loon op Zand: een gebiedsdeel van Waalwijk (ter grootte van 0,01 km2: enkele woningen die tegen de bebouwde kom van Kaatsheuvel aan liggen) is overgegaan naar Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Waalwijk met de voormalige gemeenten Sprang-Capelle en Waspik, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.

In 2003 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2003 was Nederland opgedeeld in 489 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2003 of later in het jaar 2003 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 21-3-2001:
Na protesten van de bevolking met betrekking tot de eerder gekozen naam Vierstromenland van de gefuseerde gemeente is ervan afgezien die naam Vierstromenland te handhaven; op 21 maart 2002 heeft de gemeenteraad een nieuw besluit genomen, namelijk dat de gemeente m.i.v. 1-4-2003 (of was dit m.i.v. 1-1-2004 ?) Neder-Betuwe zal heten en tot die tijd: Kesteren.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot grenscorrectie van Biezenburg in Neder-Betuwe, buurgemeente van Tiel
Gemeenteraadsbesluit 15-3-2002:
De naam van de Overijsselse gemeente Rijssen is per 15-3-2003 gewijzigd in: Rijssen-Holten.
De gemeente had feitelijk per 1-1-2003 deze nieuwe naam reeds in gebruik genomen.
De gemeente Rijssen werd op 1-1-2001 vergroot door toevoeging van de gemeente Holten.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Gemeenteraadsbesluit 4-10-2001:
De naam van de Gelderse gemeente Bemmel is per 1-1-2003 gewijzigd in Lingewaard. Deze gemeente was op 1-1-2001 ontstaan door fusie van Bemmel, Huissen en Gendt.
Aanvankelijk zou, volgens raadsbesluit van 25-1-2001, de naam van deze nieuw gevormde gemeente Bemmel per 1-2-2002 gewijzigd zijn in: Betuwestad. Deze nieuwe naam riep veel protest op en actiegroep ιONaangeNAAM᾿ is actief en succesvol geweest om een andere nieuwe naam voor Bemmel te bepleiten. Een raadgevend referendum op 19 september 2001 was hiervan het gevolg en de hoge opkomst van 59% heeft geleid tot aanvaarding van de nieuwe naam ιLingewaard᾿ i.p.v. ιBetuwestad᾿.
In een nieuw raadsbesluit, genomen op 4-10-2001, werd vastgesteld dat het eerder op 25-1-2001 genomen raadsbesluit werd ingetrokken en dat per 1-1-2003 de gemeente hernoemd is in: ιLingewaard᾿. De naam ιBetuwestad᾿ was dus al vervallen voordat deze in werking was getreden.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bemmel.
Gemeenteraadsbesluit 18-9-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Steenwijk is per 1-1-2003 gewijzigd in Steenwijkerland.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot toevoeging van de gemeenten Brederwiede en IJsselham aan de gemeente Steenwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2003

Staatsblad 282 (2002): Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Staatsblad 284 (2002): Wet van 18 april 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein
De Noordbrabantse gemeente Ravenstein is opgeheven doordat zij is toegevoegd aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Oss.
Klik op blauwe of groene link voor later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Oss en de gemeente Lith.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Staatsblad 289 (2002): Wet van 16 mei 2002, houdende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Sas van Gent. Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.
Staatsblad 382 (2002): Wet van 20 juni 2002 tot samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren
De Limburgse gemeenten Echt en Susteren zijn opgeheven doordat zij zijn samengevoegd tot de nieuwe Limburgse gemeente Echt-Susteren.
De Tweede Kamer heeft verhinderd dat hierbij een grenswijziging, de kern Nieuwstadt betreffende, zou plaatsvinden. Nieuwstadt is dus niet gaan deel uitmaken van de Limburgse buurgemeente Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Echt-Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2003

Provinciaal blad van Noord-Holland 77 (2002) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 10-12-2002:
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Heemstede en Bloemendaal.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Velsen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Haarlem en Bloemendaal.

In 2002 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2002 was Nederland opgedeeld in 496 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2002 of later in het jaar 2002 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluiten 22-3-2001 en 17-12-2001:
Deze gemeente was op 1-1-2001 ontstaan door fusie van Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
Klik op blauwe of groene link voor het besluit tot fusie van Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
In deze nieuwe gemeente heeft de naam ιDinkelland᾿ tot een politieke crisis geleid, die eind 2003 nog voortduurde; lees bijvoorbeeld het artikel van correspondent Martin Steenbeeke in NRC-Handelsblad 16-12-2003 ιDrie jaar na fusie is Dinkelland nog steeds niet één gemeente – Wat op papier een logische zet leek, blijkt in de praktijk een historische vergissing.᾿
Volgens de website van de gemeente Denekamp (www.dinkelland.nl) was de naam per 1-6-2002 in Dinkelland veranderd, terwijl het raadsbesluit 1-4-2002 vermeldde. Een nieuw raadsbesluit heeft de datum definitief op 1-6-2002 vastgesteld.
Gemeenteraadsbesluit 31-5-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Vriezenveen is per 1-6-2002 gewijzigd in: Twenterand. De gemeente Vriezenveen werd op 1-1-2001 vergroot door toevoeging van de gemeente Den Ham.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging tussen Hellendoorn en Vriezenveen.
Gemeenteraadsbesluit 26-3-2001:
De naam van de Overijsselse gemeente Olst is per 26-3-2002 gewijzigd in Olst-Wijhe.
Klik op blauwe of groene link voor het eerder genomen besluit tot toevoeging van de gemeente Wijhe aan de gemeente Olst.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2002

Staatsblad 521 (2001): Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen
Klik op blauwe of groene link voor een in 2014 te houden onderzoek naar een fusie van de Utrechtse gemeente Vianen met Zuidhollandse buurgemeenten Leerdam en Zederik of met Utrechtse buurgemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Houten.
Staatsblad 373 (2001): Wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren
De drie Gelderse gemeenten Kesteren, Dodewaard en Echteld zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde gemeente Kesteren.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging plaatsgevonden (betreffende het gebied ιMedel᾿, gelegen in de opgeheven gemeente Echteld) ten nadele van de nieuw gevormde Gelderse gemeente Kesteren ten voordele van de gehandhaafde Gelderse gemeente Tiel.
Klik op blauwe of groene link voor een latere (per 1-4-2003) wijziging van de gemeentenaam: van Kesteren, niet in Vierstromenland, maar in Neder-Betuwe.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot grenscorrectie tussen Tiel en Neder-Betuwe, het gebied Biezenburg nabij Medel betreffend.
Staatsblad 372 (2001): Wet van 16 juli 2001 tot samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
De Noordhollandse gemeenten Limmen en Akersloot zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Noordhollandse gemeente Castricum.
Staatsblad 349 (2001): Wet van 12 juli 2001 tot gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving
In 2003 zou de nieuwe gemeente mogelijk worden hernoemd in: Vlietstede; deze naam kwam eind oktober 2001 voort uit een meningspeiling, welke onder de inwoners is gehouden, maar deze naam was begin januari 2002 nog niet in een raadsbesluit vastgelegd. Op 15-5-2002 (tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer) heeft er zelfs een tweede meningspeiling (let wel: géén referendum) plaatsgevonden onder inwoners over de naamgeving, waarbij de keuze was tussen ιLeidschendam-Voorburg᾿ (deze werd met bijna 25.000 stemmen de populairste naam) en ιVlietstede᾿ (bleek met ruim 11.000 stemmen de minder populaire naam).
Met dank aan André Demenint, Stefan Lambregts en Arjen Nijeboer – Referendum Platform voor deze aanvullingen. Zie verder: Binnenlands Bestuur, 24 mei 2002.
Hierbij hebben grenswijzigingen ten voordele van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Den Haag plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Zuidhollandse gemeenten Nootdorp en Pijnacker (beide inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Pijnacker-Nootdorp), van de Zuidhollandse gemeenten Leidschendam en Voorburg (beide inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Leidschendam-Voorburg) en van de gehandhaafde Zuidhollandse gemeente Rijswijk.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de gemeentegrens tussen Rijswijk en Den Haag.
Staatsblad 328 (2001): Wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht
Klik op blauwe of groene link voor een verwachte grenswijziging per 1-1-2012 betreffende Loenen en Wijdemeren; een publicatie in de Provinciale Bladen van Noord-Holland en van Utrecht laten echter nog op zich wachten.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Weesp en Wijdemeren en Hilversum en Wijdemeren.
Het aantal gemeenten in de provincie Utrecht bleef op 1-1-2002 ongewijzigd op 33 wegens verlies van Loosdrecht enerzijds en wegens winst van Vianen anderzijds.
Het aantal gemeenten in de provincie Noord-Holland is per 1-1-2002 afgenomen van 68 naar 65 enerzijds wegens samenvoeging van Nederhorst den Berg en 's-Graveland en anderzijds wegens de toevoeging van Limmen en Akersloot aan Castricum.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2002

Provinciaal blad van Overijssel 57 (2001) (issn: 0920-0762) – besluit Gedeputeerde Staten 18-12-2001:
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005 en Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Vriezenveen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere wijziging betreffende Vriezenveen.
Provinciaal blad van Gelderland 81 (2001) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 1-8-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Gelderse gemeenten Dinxperlo en Gendringen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Dinxperlo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging betreffende Gendringen.
Provinciaal blad van Noord-Holland 80 (2001) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 27-11-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.
Provinciaal blad van Noord-Holland 81 (2001) (issn: 0920-0703) – besluit Gedeputeerde Staten 27-11-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordhollandse gemeenten Uithoorn en Aalsmeer.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn.
Provinciaal blad van Limburg 60 (2001) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Sevenum en Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Venlo.
Provinciaal blad van Limburg 61 (2001) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Horst aan de Maas en Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Horst aan de Maas.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 99 (2001) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 11-12-2001:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Katwijk en Noordwijk.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindelingsplannen betreffende Katwijk.

In 2001 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2001 was Nederland opgedeeld in 504 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2001 of later in het jaar 2001 van kracht zijn geworden

In 2001 waren er geen gemeentelijke herindelingen die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2001

Staatsblad 349 (2000): Wet van 13 september 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van Twente
Hierbij heeft een kleine grenswijziging ten nadele van de voormalige Overijsselse gemeente Markelo (nu deel van Hof van Twente) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Rijssen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Rijssen in Rijssen-Holten. Hierbij heeft een kleine grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Hengelo plaatsgevonden ten voordele van de voormalige gemeente (welke ??) (inmiddels deel van de nieuwe Overijsselse gemeente Hof van Twente).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
Tevens heeft een grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Borne plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Almelo. Hierbij zijn de plaatsen Bornerbroek en Tusveld overgegaan van Borne naar Almelo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
De gehandhaafde gemeenten Wierden en Almelo hebben grond met elkaar verruild (ten nadele van de gemeente Wierden).
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Rijssen-Holten en Wierden.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Hellendoorn en Wierden: Hellendoorn en Wierden per 1-1-2005 en Hellendoorn en Wierden per 1-1-2004.

De gehandhaafde gemeente Borne en de opgeheven gemeente Ambt Delden (nu deel van Hof van Twente) hebben grond met elkaar verruild.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Almelo.

Een kleine grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Losser heeft plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Oldenzaal.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Oldenzaal.

Hierbij hebben kleine grenswijzigingen ten nadele van de voormalige Overijsselse gemeente Weerselo plaatsgevonden ten voordele van drie gehandhaafde Overijsselse gemeenten Oldenzaal, Enschede en Hengelo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hengelo en Borne.
Klik op blauwe of groene link voor Naamswijzigingen in 2002 voor de manier waarop deze vergrote gemeente Denekamp alsnog hernoemd gaat worden in Dinkelland, een naamswijziging overigens die tot een politieke crisis in die gemeente leidde.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Oldenzaal. Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Vriezenveen in Twenterand.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Aadorp betreffend) ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Vriezenveen (inmiddels deel van de nieuw te vormen gemeente Twenterand) plaatsgevonden ten voordele van de gehandhaafde Overijsselse gemeente Almelo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Almelo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Vriezenveen en Hellendoorn.
Staatsblad 348 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld
De twee Limburgse gemeenten Tegelen en Belfeld zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Limburgse gemeente Venlo.
Hierbij hebben ten voordele van de vergrote Limburgse gemeente Venlo grenswijzigingen plaatsgevonden ten nadele van de twee gehandhaafde Limburgse gemeenten Arcen en Velden (de plaats Genooi betreffend) en Maasbree (Kraijelheide betreffend).
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Staatsblad 347 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst
De drie Limburgse gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Horst aan de Maas.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging (de plaats Heierhoeve betreffend) ten nadele van de voormalige Limburgse gemeente Grubbenvorst (inmiddels deel van Horst aan de Maas) plaatsgevonden ten voordele van de vergrote Limburgse gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Arcen en Velden bij de gemeente Venlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Horst aan de Maas.
Klik op blauwe of groene link voor een later wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeente Sevenum, de gemeente Horst aan de Maas en een deel van de gemeente Meerlo-Wanssum.
Klik op blauwe of groene link voor een andere wijziging betreffende Venlo.
Staatsblad 346 (2000): Wet van 13 september 2000 tot samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born
De drie Limburgse gemeenten Sittard, Geleen en Born zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Limburgse gemeente Sittard-Geleen.
Hierbij heeft een kleine grenswijziging ten nadele van de gehandhaafde Limburgse gemeente Susteren plaatsgevonden ten voordele van de nieuw gevormde gemeente Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Susteren en Sittard-Geleen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Echt-Susteren en Sittard-Geleen.
Staatsblad 321 (2000): Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging van de gemeentenaam: van Bemmel toch niet naar Betuwestad maar wel naar Lingewaard.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Bemmel. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Elst.
Staatsblad 311 (2000): Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel
Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging van Steenwijk in Steenwijkerland. Hierbij hebben enkele kleine grenswijzigingen plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Brederwiede (inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Steenwijk, welke gemeente per 1-1-2003 in Steenwijkerland is hernoemd) ten voordele van de opgeheven Overijsselse gemeenten Zwartsluis en Genemuiden (inmiddels deel van de nieuw gevormde Overijsselse gemeente Zwartewaterland).
Eveneens heeft een grenswijziging plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Hasselt (inmiddels deel van de nieuw gevormde gemeente Zwartewaterland) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle (een deel van de plaats Oude Wetering betreffend.
Klik op blauwe of groene link voor het andere deel.
Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: grenswijzigingen met Kampen en met Dalfsen. Hierbij heeft een grenswijziging plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente IJsselmuiden (inmiddels deel van de vergrote gemeente Kampen) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle (een ander deel van de plaats Oude Wetering betreffend; zie hierboven voor het ene deel).
Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: met Zwartewaterland (zie hierboven) en met Dalfsen (zie hieronder). Hierbij heeft een grenswijziging plaatsgevonden ten nadele van de opgeheven Overijsselse gemeente Nieuwleusen (inmiddels deel van de vergrote gemeente Dalfsen) ten voordele van de vergrote Overijsselse gemeente Zwolle, waardoor de Overijsselse gemeenten Staphorst en Zwolle buurgemeenten zijn geworden.
Klik op blauwe of groene link voor twee andere grenswijzigingen betreffende Zwolle: met Zwartewaterland en met Kampen.
Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Lemelerveld per 1-1-1997 betreffende grenswijzigingen van de gemeente Dalfsen.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???. Klik op blauwe of groene link voor de latere naamswijziging (in Olst-Wijhe) betreffende de vergrote gemeente Olst. Klik op blauwe of groene link voor de eerdere herindeling van Lemelerveld per 1-1-1997 betreffende grenswijzigingen van de gemeente Heino en Raalte.
Staatsblad 301 (2000): Wet van 6 juli 2000 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht
Klik op blauwe of groene link voor gelijktijdige grenswijzigingen betreffende de gemeenten Utrecht en Nieuwegein enerzijds en de gemeenten Utrecht en Maarssen anderzijds.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Maarssen en Utrecht. Klik op blauwe of groene link voor een later initiatief tot samenvoeging van de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden.
Staatsblad 317 (1999): Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl
De twee Noordhollandse gemeenten Egmond en Schoorl zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de Noordhollandse gemeente Bergen.
TOELICHTING:
in Staatsblad 367 (1999): Besluit van 25 augustus 1999, houdende inwerkingtreding van de wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl is geregeld dat deze samenvoeging eerst per 1 januari 2001 zal plaatsvinden en dus niet al per 1 januari 2000.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2001

Provinciaal blad van Utrecht 19 (2000) (issn: 0920-105X)
– een ten nadele van de Utrechtse gemeente Maarssen (de wijken Sterrebaan Noord, Sterrebaan en Zonnebaan betreffende, overgegaan naar postcodegebied 3542)
– en een andere ten nadele van de Utrechtse gemeente Nieuwegein (de polder Rijnenburg betreffende, met daarin de Nedereindseweg met huisnummers oneven 501-547 en even boven 500, overgegaan naar postcodegebied 3546).
Deze grensbeschrijvingen zijn gepubliceerd in het Provinciaal blad van Utrecht 21 (2000) (issn: 0920-105X) – besluit Gedeputeerde Staten 4-7-2000.
Klik op blauwe of groene link voor een gelijktijdige herindeling betreffende de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern, Maartensdijk, De Bilt, Harmelen en Woerden.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging per 1-1-2010 tussen Maarssen en Utrecht.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging betreffende Maarssen in een nieuwe gemeente Stichtse Vecht.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2014 te houden onderzoek naar een fusie van de Utrechtse gemeente Vianen met Zuidhollandse buurgemeenten Leerdam en Zederik of met Utrechtse buurgemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Houten.
Provinciaal blad van Noord-Brabant 143 (2000) (issn: 0920-1408) – besluit Gedeputeerde Staten 7-12-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Noordbrabantse gemeenten Tilburg en Goirle in het gebied Bakertand.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Goirle.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Goirle in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Provinciaal blad van Zuid-Holland 66 (2000) en 9 (2001) (issn: 0920-0681) – besluit Gedeputeerde Staten 20-12-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Zuidhollandse gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Rotterdam en Rozenburg
Klik op blauwe of groene link voor een latere provinciale grenscorrectie betreffende het gebied voor de Tweede Maasvlakte, waarmee de gemeente Rotterdam (en daarmee de provincie Zuid-Holland) wordt vergroot.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas.
Provinciaal Blad 6 (2000) (geen issn-nummer bekend) – besluit Gedeputeerde Staten 9-6-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Flevolandse gemeenten Noordoostpolder en Urk.
Klik op blauwe of groene link voor een ontwerp-wetsvoorstel voor samenvoeging van de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waar de gemeente Noordoostpolder onderdeel van uitmaakt, dan wel overgaat naar een naburige provincie.
Provinciaal blad van Limburg 46 (2000) (issn: 0920-1114) – besluit Gedeputeerde Staten 19-12-2000:
Grenswijzigingen hebben plaatsgevonden tussen de Limburgse gemeenten Beek en Stein.

In 2000 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2000 was Nederland opgedeeld in 537 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2000 of later in het jaar 2000 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 2000 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2000

Staatsblad 318 (1999): Wet van 8 juli 1999 tot samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen de gemeente Nijkerk en de gemeente Putten betreffende het bedrijventerrein Smidspol.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Nijkerk en Barneveld.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2000

Provinciaal blad van Drenthe 32 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 24-8-1999:
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Assen en Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Tynaarlo.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Assen als Zuidlaren (Tynaarlo) in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Drenthe 43 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1999:
Kleine grenswijzigingen ten nadele van de Drentse gemeente Hoogeveen hebben plaatsgevonden ten voordele van de Drentse gemeente De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel De Wolden als Hoogeveen in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Provinciaal blad van Drenthe 7 (1999) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 9-3-1999:
Kleine grenswijzigingen ten nadele van de Drentse gemeente Meppel hebben plaatsgevonden ten voordele van de Drentse gemeente De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende De Wolden.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Meppel als De Wolden in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Staatsblad 555 (1999): Wet van 16 december 1999 tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland,
Staatsblad 210 (1999): Besluit van 12 mei 1999 tot intrekking van het besluit van 20 november 1998 houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland,
Staatsblad 653 (1998): Besluit van 20 november 1998, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland
De Overijsselse gemeente Deventer en de Gelderse gemeente Gorssel hebben grondgebied met elkaar verruild.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Gorssel.
Klik op blauwe of groene link voor eerdere wijzigingen betreffende Deventer.
Provinciaal blad van Gelderland 112 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 30-11-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Bemmel heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Elst.
Klik op blauwe of groene link voor latere naamswijziging betreffende Bemmel: van Bemmel toch niet naar Betuwestad maar wel naar Lingewaard.
Klik op blauwe of groene link voor het later genomen besluit tot fusie.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Elst.
Provinciaal blad van Gelderland 114 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 23-12-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Eibergen heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Eibergen.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Groenlo.
Klik op blauwe of groene link voor een latere wijziging van de naam van de nieuw gevormde gemeente Groenlo (ontstaan doordat Lichtenvoorde aan Groenlo werd toegevoegd) in Oost Gelre.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijziging betreffende Berkelland en Groenlo.
Provinciaal blad van Gelderland 111 (1999) (issn: 0920-069X) – besluit Gedeputeerde Staten 30-11-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Gelderse gemeente Warnsveld heeft plaatsgevonden ten voordele van de Gelderse gemeente Zutphen.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Warnsveld en Zutphen.
Provinciale bladen 62 (1999) en 57 (2000) – besluit Gedeputeerde Staten 14-12-1999:
De Noordhollandse gemeenten Amsterdam en Diemen hebben grondgebied met elkaar verruild.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Amsterdam en Ouder-Amstel.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan voor een grenscorrectie tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.
Besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1999:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Boxmeer heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Sint Anthonis.
Klik op blauwe of groene link voor per 1998 gerealiseerde herindeling betreffende Boxmeer en Vierlingsbeek.
Klik op blauwe of groene link voor de per gerealiseerde wijziging van de gemeentenaam St. Anthonis in Sint Anthonis.

Op 23 juni 1999 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1999 was Nederland opgedeeld in 538 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 23-6-1999 of later in het jaar 2000 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1999 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 23-6-1999

Vanaf 23 juni 1999 zijn er geen gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) geweest.

Overige grenswijzigingen per 23-6-1999

Tractatenblad 91 (1993) en Tractatenblad 125 (1999) – verdrag van 6-1-1993, in werking per 23-6-1999:
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Sas van Gent.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1999 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1999 was Nederland opgedeeld in 538 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1999 of later in het jaar 1999 van kracht zijn geworden

Gemeenteraadsbesluit 26-11-1998:
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Assen en Midden-Drenthe.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Middenveld in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Gemeenteraadsbesluit 17-11-1998:
De naam van de Drentse gemeente Zuidlaren is op 1-1-1999 gewijzigd in Tynaarlo.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Zuidlaren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van Zuidlaren in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Gemeenteraadsbesluit 12-6-1996:
De naam van de Friese gemeente Ferwerderadeel is op 1-1-1999 gewijzigd in Ferwerderadiel.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot ambtelijke fusie van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, die mogelijk in verdere toekomst (na 2016) overgaat in herindeling.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1999

Staatsblad 535 (1998): Wet van 9 september 1998 tot gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard
Hierbij hebben de voormalige Gelderse gemeenten Rossum (nu deel van de vergote Gelderse gemeente Maasdriel) en de vergrote Gelderse gemeente Zaltbommel grondgebied met elkaar verruild.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van Maasdriel en Zaltbommel.
Staatsblad 460 (1998): Wet van 2 juli 1998 tot gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Deventer.
Klik op blauwe of groene link voor latere herindeling betreffende Bathmen
Staatsblad 415 (1998): Wet van 18 juni 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
Staatsblad 342 (1998): Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem

Overige grenswijzigingen per 1-1-1999

Provinciaal blad van Drenthe 44 (1998) (issn: 0920-0819) – besluit Gedeputeerde Staten 19-5-1998:
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Zuidlaren.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1998 van zowel Aa en Hunze als Zuidlaren in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
Besluit Gedeputeerde Staten 3-11-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel heeft plaatsgevonden met ten voordele van de Brabantse gemeente 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere herindeling per 1-1-1996 van zowel 's-Hertogenbosch als Sint-Michielsgestel in het kader van de gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Besluit Gedeputeerde Staten 8-6-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Hilvarenbeek heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een later ingetrokken plan tot grenswijziging betreffende Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere samenvoeging van de opgeheven gemeente Diessen tot de gehandhaafde gemeente Hilvarenbeek, alsmede van de opgeheven gemeente Oost-, West- en Middelbeers tot de gehandhaafde gemeente Oirschot, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Provinciaal blad van Utrecht 18 (1998) (issn: 0920-105X) – besluit Gedeputeerde Staten 12-5-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Utrechtse gemeente Baarn heeft plaatsgevonden ten voordele van de Utrechtse gemeente Soest.
Besluit Gedeputeerde Staten 22-12-1998:
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Eindhoven en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende Eindhoven en Geldrop.
Latere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Eindhoven in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant. Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor latere wijzigingen betreffende Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere uitbreiding van de gemeente Tilburg met de voormalige gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout, in het kader van de gemeentelijke herindeling in samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant per 1-1-1997.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Loon op Zand in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen.
Besluit Gedeputeerde Staten 7-12-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Brabantse gemeente Deurne heeft plaatsgevonden ten voordele van de Brabantse gemeente Helmond.
Klik op blauwe of groene link voor latere grenswijzigingen betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Deurne in de herindeling van samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant.
Besluit Gedeputeerde Staten 23-11-1998:
Een kleine grenswijziging ten nadele van de Limburgse gemeente Eijsden heeft plaatsgevonden ten voordele van de Limburgse gemeente Maastricht.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Eijsden en Margraten.
Klik op blauwe of groene link voor een later voorstel voor een grenscorrectie tussen Nederland (Maastricht en Eijsden-Margraten) en België (Oost-Maarland).

Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1998

In het kalenderjaar 1998 was Nederland opgedeeld in 548 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1998 of later in 1998 van kracht zijn geworden

Budel in Cranendonck per 28-1-1998
Zevenbergen in Moerdijk per 1-4-1998
Made in Drimmelen per 25-4-1998
Bergeyk in Bergeijk per 25-9-1998

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1998

Staatsblad 283 (1997): Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.
Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Drentse gemeenten Meppel en De Wolden.
Staatsblad 308 (1997): Wet van 2 juli 1997 tot samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
Staatsblad 309 (1997): Wet van 2 juli 1997 tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Noordbrabantse gemeenten Boxmeer em Sint Anthonis.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1998

Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Provinciaal blad van (provincie) ?? (1997) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1997:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1997

In het kalenderjaar 1997 was Nederland opgedeeld in 572 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1997 of later in 1997 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1997 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1997

Staatsblad 449 (1996): Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Heeze-Leende en Geldrop (later: Geldrop-Mierlo).
Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Breda en Zundert.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-1996 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Vlijmen als Drunen met hun buurgemeenten.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenscorrectie tussen Dongen en Tilburg
Latere herindelingsplannen betreffende Eindhoven, Waalre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Eersel, Oirschot, Best, Geldrop en Mierlo om deze gemeenten toe te voegen aan de gemeente Eindhoven werden echter eind 2002 weer ingetrokken.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2007 gerealiseerde grenswijziging betreffende Geertruidenberg en Drimmelen.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2006 gerealiseerde grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Tilburg.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot. Klik op blauwe of groene link voor een eerdere grenswijziging betreffende Hilvarenbeek en Oirschot.
Klik op blauwe of groene link voor een later ingetrokken plan tot grenswijziging betreffende Oirschot. Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Hilvarenbeek.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Tilburg en Dongen. Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging betreffende Waalwijk en Loon op Zand.
Klik op blauwe of groene link voor de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant per 2019 geëiste herindeling betreffende Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Breda en Zundert. Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende Eindhoven en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor twee latere grenswijzigingen betreffende Tilburg en Goirle: in 2001 en in 2012.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2012 gerealiseerde grenswijziging betreffende de gemeente Helmond en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2005 gerealiseerde grenswijziging betreffende Best en Son en Breugel.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Eindhoven en Geldrop (Geldrop-Mierlo).
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde herindeling betreffende samenvoeging van Geldrop en Mierlo tot Geldrop-Mierlo.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Geldrop en Heeze-Leende.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2004 gerealiseerde grenswijziging betreffende Loon op Zand en Waalwijk.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Deurne en Helmond.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende Loon op Zand en Tilburg
Klik op blauwe of groene link voor de per 1996 gerealiseerde herindeling betreffende toevoeging van Esch en Helvoirt aan Haaren in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1996 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Sint-Oedenrode als Veghel in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.
Staatsblad 447 (1996): Wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2001 gerealiseerde opheffing van de Overijsselse gemeente Heino door toevoeging aan de gehandhaafde Overijsselse gemeente Raalte.
Staatsblad 446 (1996): Wet van 5 september 1996 tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
Met deze herindeling is tevens de grens van de gehandhaafde Zeeuwse gemeente Vlissingen gewijzigd.
Klik op blauwe of groene link voor een later plan tot herindeling van alle 13 huidige gemeenten in Zeeland.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1997

Staatsblad 491 (1996): Besluit van 19 september 1996, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel
Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Drentse gemeenten Meppel en De Wolden.
Provinciaal blad van (provincie) ?? (1996) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1996:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1996

In het kalenderjaar 1996 was Nederland opgedeeld in 625 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1996 of later in 1996 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 19966 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1996

Staatsblad 358 (1995): Wet van 8 juni 1995, houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-2016 voorziene grenswijziging tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Utreechtse Heuvelrug
Staatsblad 427 (1995): Wet van 13 september 1995 tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
De Noordbrabantse gemeente Liempde is opgeheven doordat zij werd toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente Boxtel.
De Noordbrabantse gemeenten Esch en Helvoirt zijn opgeheven doordat zij werden toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente Haaren.
De Noordbrabantse gemeente Rosmalen is opgeheven doordat zij werd toegevoegd aan de gehandhaafde gemeente 's-Hertogenbosch. Met deze herindeling zijn de grenzen gewijzigd voor de volgende gemeenten, die niet zijn opgeheven: Drunen, Bernheze (voorheen: Heesch), Lith, Maasdonk, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Vlijmen en Vught.
Klik op blauwe of groene link voor de per 28-2-1995 in Bernheze gewijzigde naam van de gemeente Heesch.
Klik op blauwe of groene link voor de per 2011 gerealiseerde opheffing van de Noordbrabantse gemeente Lith door toevoeging aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Oss.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1999 gerealiseerde grenswijziging betreffende 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1997 gerealiseerde opheffing van zowel de gemeente Vlijmen als de gemeente Brunen door toevoeging aan de gehandhaafde Noordbrabantse gemeente Heusden.
Klik op blauwe of groene link voor de per 1997 gerealiseerde grenswijziging betreffende zowel Veghel als Haaren.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor opheffing van de Noordbrabantse gemeente Maasdonk door verdeling over te handhaven Noordbrabantse gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1996

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1995) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1995:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1995

In het kalenderjaar 1995 was Nederland opgedeeld in 633 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1995 of later in 1995 van kracht zijn geworden

Klik op blauwe of groene link voor de per 1-1-1996 gerealiseerde grenscorrectie van gemeente Bernheze bij de herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch. Klik op blauwe of groene link voor een in 2000 gerealiseerde grenswijziging tussen Sint Anthonis en Boxmeer. Klik op blauwe of groene link voor een latere fusie van Ambt Montfort met Roerdalen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1995

Staatsblad ??? (1994): Wet van ..... 1994 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1995

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1994) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1994:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1994

In het kalenderjaar 1994 was Nederland opgedeeld in 636 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1994 of later in 1994 van kracht zijn geworden

Nieuwveen in Liemeer

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1994

Staatsblad ??? (1993): Wet van ..... 1993 tot gemeentelijke herindeling in .....
Klik op blauwe of groene link voor latere plannen tot herindeling van het grondgebied van Maasdonk over Oss en 's-Hertogenbosch.
Klik op blauwe of groene link voor de plannen voor fusie van de Noordbrabantse gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1994

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1993) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1993:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1993

In het kalenderjaar 1993 was Nederland opgedeeld in 646 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1993 of later in 1993 van kracht zijn geworden

Melich en Herkenbosch in Roerdalen
Moerhuizen in Zevenhuizen-Moerkapelle
Rijneveld in Rijnwoude
Roggel in Roggel en Neer
Klik op blauwe of groene link voor een latere grenswijziging tussen Roermond en Roerdalen.
Klik op blauwe of groene link voor een latere samenvoeging van Ambt Montfort en Roerdalen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1993

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op 1-1-1993 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1993

Provinciaal blad van (provincie) ?? (1992) (issn: 0920-????) – besluit Gedeputeerde Staten ??-?-1992:

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1992

In het kalenderjaar 1992 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1992 of later in 1992 van kracht zijn geworden

Beerta naar Reiderland
Hefshuizen naar Eemsmond
Oosterbroek naar Menterwolde
Ulrum naar De Marne

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1992

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op 1-1-1992 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1992

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1991

In het kalenderjaar 1991 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1991 of later in 1991 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1991 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1991

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op 1-1-1991 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1991

Staatsblad ??? (1990): Wet van ..... 1990 tot gemeentelijke herindeling in .....

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1990

In het kalenderjaar 1990 was Nederland opgedeeld in ... gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1990 of later in 1990 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1990 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1990

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op 1-1-1990 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-1990

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1989

In het kalenderjaar 1989 was Nederland opgedeeld in 702 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1989 of later in 1989 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1989 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1989

Staatsblad ??? (1988): Wet van ..... 1988 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1989

Onderstaande gegevens zijn per begin 2015 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden in 1988

In het kalenderjaar 1988 was Nederland opgedeeld in 714 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1988 of later in 1988 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1988 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden op 1-1-1988

Staatsblad ??? (1987): Wet van ..... 1987 tot gemeentelijke herindeling in .....

Overige grenswijzigingen per 1-1-1988