foto
Laatst gewijzigd: 21 november 2014
history.metatopos.org

Gemeentelijke en provinciale samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Zoek naar samenvoegingen en herindelingen op jaar


Zoek naar samenvoegingen en herindelingen op gemeentenaam


Zoek naar wijzigingen van provinciegrenzen of van rijksgrensNiet gevonden wat u zoekt? Herindeling bij Metatopos nog niet bekend?
Of was de opgegeven naam geen gemeentenaam?
Vul dan de gezochte plaatsnaam hieronder in om verder te zoeken in andere Metatopos-subpagina's.

Hieronder worden eerst vermeld de nu bekende herindelingswijzigingen voor de verdere toekomst (welke vermoedelijk zullen ingaan per 1-1-2015 of m.i.v. 1 januari van een later jaar);
vervolgens de wijzigingen welke later in dit jaar 2014 effectief zullen worden (naamswijzigingen kunnen in de loop van een kalenderjaar ingang vinden),
vervolgens de wijzigingen die sedert 1 januari 2014 effectief zijn geworden. Daarna worden de wijzigingen van respectievelijk de voorbije kalenderjaren 2013, 2012, 2011, 2010 (per 1 mei, per 18 maart en per 1 januari), 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 en 1999 vermeld.

Zonder de onvolprezen bijdragen van met name Johan Pots uit Leiden, Stefan Lambregts uit Breda en Ad van der Meer uit Diemen (specialist op het gebied van grens- en naamswijzigingen welke teruggaan tot 1810) hadden onderstaande gegevens niet bijeengebracht kunnen worden.


PROCEDURE volgens de Wet algemene regels herindeling (Arhi) in chronologische volgorde:
(i) Gedeputeerde Staten nemen een definitief besluit over een herindelingsontwerp.
(ii) Het besluit komt ter inzage en bewoners en gemeenten kunnen hierop reageren. De reacties worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
(iii) Provinciale Staten stellen een herindelingsadvies vast en sturen dit naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
(iv) De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de ministerrraad voor om in te stemmen met het wetsvoorstel tot samenvoeging van gemeenten, overeenkomstig de herindelingsadviezen van de betrokken gemeenten.
(v) Het door de ministerraad aangenomen wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. (vi) Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Pas in dit stadium (indiening bij de Tweede Kamer) wordt de tekst van het wetsvoorstel en eventueel ook van het advies van de Raad van State openbaar. Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, als het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).
(vi) De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beraadslaagt over het wetsvoorstel ter voorbereiding van behandeling door de Tweede Kamer.
(vii) Vervolgens vindt behandeling en besluitvorming plaats in de Tweede Kamer. Hierbij kunnen moties worden aangenomen die tot inhoudelijke wijzigingen van het wetsvoorstel leiden.
(viii) Uiteindelijk bepaalt besluitvorming in de Eerste Kamer of de beoogde samenvoeging van gemeenten (na een al dan niet door de Tweede Kamer geamendeerde wetstekst) wetskracht krijgt.
(ix) Per 1 januari volgend op publicatie in een Staatsblad wordt de wet van kracht. Een uitzondering op deze regel is de herindeling van Rozenburg en Rotterdam per 18-3-2010 i.p.v. per 1-1-2011.


Actuele politiek: regeerakkoord kabinet Rutte II

Het Regeerakkoord “Bruggen slaan” (begin november 2012) meldt over het Bestuur ondermeer de volgende afspraken:

Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen.
De inwonersnorm kan worden aangepast aan de bevolkingsdichtheid in verschillende delen van het land.
De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen.
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Met de overige provincies bespreken we initiatieven gericht op vergroting van de provinciale schaal.
We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken.
De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd.


Inmiddels hebben de gemeenten Dronten en Noordoostpolder (definitief standpunt volgt op 7 oktober 2013) laten weten zich meer verbonden te voelen met de provincie Overijssel en dan ook niet betrokken willen worden bij de te vormen superprovincie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De gemeente Urk heeft nog geen standpunt terzake ingenomen.
Ook de Utrechtse gemeente Woerden voelt er niet voor om deel te gaan uitmaken van de beoogde superprovincie en wil om die reden ingedeeld worden bij de provincie Zuid-Holland (waar de gemeente tot 1989 al deel van uitmaakte).

Medio november 2012 liet de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) weten dat hij streeft naar deze provinciale fusie vóór de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 zullen worden gehouden. Inmiddels is dit niet meer het streven.

Eind 2012 heeft de Eerste Kamer op last van motie Kox (SP) gevraagd om een herziene visie op de inrichting van het openbaar bestuur ‛Bestuur in Samenhang’. Begin juli 2013 bleek dat de Eerste Kamer ook deze herziene argumentatie voor bestuurlijke hervorming onvoldoende beargumenteerd vindt. Daartoe werd met ruime meerderheid een motie van Vliegenthart (SP) aangenomen.

Op 22-4-2014 hebben de Commissarissen van de Koning van deze drie provincies laten weten geen enkele medewerking te zullen verlenen ingeval de minsiter dit wetsvoorstel alsnog zou gaan indienen bij de Tweede Kamer. De Noordhollandse Commissaris Johan Remkes: “Er is geen begin van een visie. Geen fusie zonder visie. ”.

Noord-Holland / Utrecht / Flevoland

Recente wetsvoorstellen voor gemeentelijke samenvoegingen / herindelingen, die inmiddels zijn ingetrokken of waarvoor het politiek draagvlak substantieel is afgenomen

Limburg
Utrecht en Gelderland


Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking te treden in 2016 of in een later jaar

Gedurende het kalenderjaar 2016 zal Nederland vermoedelijk opgedeeld zijn in ??? gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2016 of later in het kalenderjaar 2016 of in daaropvolgende jaren van kracht zullen worden

De per 1-1-2011 samengevoegde gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft medio augustus 2011 nog geen besluit genomen over de definitieve naam van de nieuwe gemeente. Tot die tijd is de werknaam Bodegraven-Reeuwijk in gebruik, maar later in 2012 zou ook kunnen besloten worden dat Wiericke de nieuwe naam zal zijn. Een eventueel te nemen gemeentebesluit over een nieuwe naam treedt in werking een jaar na de datum van het besluit.
N.B. Lees hieronder over het eerder genomen besluit tot samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die naar verwachting per 1-1-2016 of per 1 januari van een later jaar van kracht zullen worden

Groningen
Fryslân
Gelderland
Noord-Holland
Utrecht / Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2016 of per 1 januari van een later jaar


Toekomstige gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, vermoedelijk in werking te treden in 2015

Gedurende het kalenderjaar 2015 zal Nederland vermoedelijk opgedeeld zijn in 393 gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2015 of later in het kalenderjaar 2015 of van kracht zullen worden

De (Nederlandstalige) naam van de Friese gemeente De Friese Meren wordt vermoedelijk gewijzigd in de Friese naam De Fryske Marren. In het voorjaar van 2014 wordt hierover een raadsbesluit verwacht, zodat precies een jaar later de nieuwe naam van toepassing zal zijn.
De ‛Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland’, die met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap verbonden is, had geadviseerd om het bepaald lidwoord (‛De’ weg te nemen uit de naam De Friese Meren en ook uit De Fryske Marren; probleem is namelijk dat lang niet alle Friese meren in die gemeente liggen. Dat advies is niet overgenomen.
N.B. Lees hieronder over de op 1-1-2014 in werking getreden herindeling van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat tot de nieuwe gemeente De Friese Meren.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die vermoedelijk per 1-1-2015 van kracht zullen worden

Overige grenswijzigingen die naar verwachting van kracht zullen worden per 1-1-2015

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2015 van kracht zullen worden en die (ii) louter een grenswijziging betreffen.


Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden op 1-1-2014

Gedurende het kalenderjaar 2014 is Nederland opgedeeld in 403 gemeenten.

Naamswijzigingen die naar verwachting op 1-1-2014 of later in dit kalenderjaar 2014 van kracht zullen worden

Na bijna veertig jaar te zijn ingesteld, wordt per 1-5-2014 de plaatsnaam ‛Amsterdam-Zuidoost’ (met woonplaatscode 1025) weer opgeheven. Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 23-4-2013 besloten. Het gebied dat met Amsterdam-Zuidoost werd aangeven, gaat ‛Amsterdam’ heten (met de bestaande en te handhaven woonplaatscode 1024). Op zich is dat niet iets bijzonders (zo heeft de gemeente Blaricum drie verschillende bebouwde kommen, die op enige afstand van elkaar liggen en elk Blaricum heten), maar in het geval van gemeente Amsterdam ligt de woonplaats die bijna vanaf het begin van de bebouwing Amsterdam-Zuidoost heeft geheten, geheel gescheiden van de andere woonplaatsen van Amsterdam (het ‛reguliere’ Amsterdam, maar ook overige bebouwde kommen, zoals Driemond, Holysloot en Ransdorp, omvattend). Twee buurgemeenten van de gemeente Amsterdam, namelijk de gemeenten Ouder-Amstel en Duivendrecht vormen de scheiding tussen de voormalige woonplaats ‛Amsterdam-Zuidoost’ met alle overige woonplaatsen van Amsterdam. Het is een unieke situatie in ons land dat je van het ene deel van een gemeente naar het andere kan komen alleen via het gebied van een buurgemeente. Tussen Rijswijk en Den Haag dreigde iets dergelijks te gebeuren, maar dat is voorkómen door een smalle strook te creëren, waardoor het oppervlak van de gemeente Den Haag een aaneengesloten gebied is gebleven.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2014 in werking zijn getreden

Staatsblad 190 (2013): Wet van 15 mei 2013 tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

De Zuidhollandse gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn opgeheven doordat zij werden samengevoegd tot de nieuw gevormde Zuidhollandse gemeente Alphen aan den Rijn.
De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2013 dit wetsvoorstel 33482 als hamerstuk afgedaan nadat de Tweede Kamer het op 25-4-2013 had aanvaard.
De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude waren in de nacht van 30 juni op 1 juli 2011 akkoord gegaan met een fusie van de drie gemeenten per 1-1-2014.
Eind januari 2012 zouden de drie gemeenteraden besluiten uit welke voorgedragen namen voor de nieuwe gemeente het publiek in februari 2012 kon stemmen om vervolgens tot een definitieve voorkeursnaam te komen. De naam Rijn en Gouweland is in mei 2012 als favoriete nieuwe gemeentenaam gekozen door de inwoners van twee van de drie gemeenten; Alphen aan den Rijn houdt, als grootste gemeente, echter vast aan zijn eigen naam voor de te fuseren gemeente en legt derhalve die naam op aan de fusiegemeente.

Een grenscorrectie, op verzoek van de aanwonenden van de Warmoeskade, is in voorbereiding tussen de Zuidhollandse gemeenten Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk, waarbij het boomsierteeltgebied tussen Wonnewetering, Ringdijk en Warmoeskade (vermoedelijk per 1-1-2014, dus gelijktijdig met de gemeentelijke samenvoeging) overgaat van Boskoop naar Bodegraven-Reeuwijk.

Staatsblad 286 (2013): Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Bij deze wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân zijn drie gemeenten in de Friese zuidwesthoek, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland samengegaan onder de naam De Friese Meren. Tegelijk werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven en het grondgebied verdeeld: over Leeuwarden (de plaatsen Abbenwier, Domwier, Eagum, Friens, Goatum, Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Suorein, Warstiens, Warten, Wergea), Súdwest-Fryslân (de plaatsen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren) en Heerenveen (de plaatsen Akkrum, Aldeboarn, Birstum, Jinshúzen, Nes, Oosterboorn, Oude Schouw, Poppenhúzen, Soarremoarre).
Zie het aantal van 19505 inwoners van Boarnsterhim dat overgaat naar de vier buurgemeenten. Daarbij heeft een kleine grenscorrectie plaatsgevonden tussen de gemeenten Heerenveen en de opgeheven gemeente Skarsterlân, in het voordeel van de gemeente Heerenveen (onbebouwde kom in omgeving trafostation De Dolten, gelegen tussen Oudehaske en Haskerdijken en in omgeving Deltrastate / Delten naar het zuiden doorlopend to De Deelen en Boenderpolle).
Een tweede grenscorrectie heeft plaatsgevonden tussen De Friese Meren (voorheen Skarsterlân) en Boarnsterhim (de plaats Terherne met omliggend watergebied gaat naar De Friese Meren).
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 33496 op 25-4-2013 aangenomen; de Eerste Kamer heeft dit als hamerstuk afgedaan op 18-6-2013.
Een eerdere uitwerking van de nieuw te vormen gemeente De Friese Meren zou een grenscorrectie inhouden tussen de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen. Eind april 2013 hebben twee kamerleden een amendement ingediend om deze grenscorrectie ongedaan te maken, waardoor de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug tezamen met een bedrijventerrein weer deel zou uitmaken van de gemeente De Friese Meren.
N.B. Lees hierboven over de in 2015 te verwachten naamscorrectie van De Friese Meren in De Fryske Marren.

VOORGESCHIEDENIS: Boarnsterhim wilde zich opheffen als zelfstandige gemeente; sinds 2006 waren de 31 Friese gemeenten met elkaar in gesprek over gemeentelijke herindeling. Op 22-11-2011 stemden de raden van de gemeenten Leeuwarden, Súdwest Fryslân (in 2011 ontstaan, toen nog gespeld als twee losse woorden, inmiddels gespeld met een koppelteken), Heerenveen, Skarsterlân en Boarnsterhim in met een ontwerp voor herindeling van Boarnsterhim, waarvan het grondgebied zou moeten worden verdeeld over de vier overige gemeenten (met de aantekening dat het gebiedje Hoarnsterbuorren (drie boerderijen aan de Hegedijk, nabij Raerd) naar Leeuwarden zou moeten overgaan en dus niet (zoals de rest van Raerd) aan Súdwest Fryslân worden toegevoegd). Op 17-4-2012 hebben deze gemeenteraden definitief hun akkoord gegeven over deze herindeling met de opheffing van Boarnsterhim als voornaamste motief.

Overige grenswijzigingen die van kracht zijn geworden per 1-1-2014

Provinciaal blad van Noord-Holland 137 (2013) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Noord-Holland 150 (2013) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Gelderland 188 (2013) (issn: 0920-069X)
Provinciaal blad van Gelderland 202 (2013) (issn: 0920-069X)


Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2013

Gedurende het kalenderjaar 2013 was Nederland opgedeeld in 408 gemeenten.

Naamswijzigingen die tot op heden in 2013 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2013 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betreffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

Staatsblad 311 (2012): Wet van 5 juli 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
Staatsblad 244 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe
Staatsblad 248 (2012): Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

Overige grenswijzigingen die per 1-1-2013 van kracht zijn geworden

Provinciaal blad van Zuid-Holland 196 (2012) (issn: 0920-0681)
Provinciaal blad van Zuid-Holland ??? (2012) (issn: 0920-0681)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 267 (2012) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Gelderland 124 (2012) (issn: 0920-069X)
Provinciaal blad van Utrecht ??? (2012) (issn: 0920-105X)


In 2012 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2012 was Nederland opgedeeld in 415 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2012 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2012

Staatsblad 415 (2011): Wet van 15 september 2011 tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Overige grenswijzigingen per 1-1-2012

Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 168 (2011) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 196 (2011) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 275 (2011) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 283 (2011) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Noord-Brabant 256 (2011) (issn: 0920-1408)
Provinciaal blad van Utrecht 69 (2011) (issn: 0920-105X) en Provinciaal blad van Noord-Holland 147 (2011) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Noord-Holland 160 (2011) (issn: 0920-0703)
Provinciaal blad van Noord-Holland 151 (2011) (issn: 0920-0703)
gepubliceerd in: Provinciaal blad van Noord-Holland ??? (2011) (issn: 0920-0703) en in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
gepubliceerd in: Provinciaal blad van Noord-Holland ??? (2011) (issn: 0920-0703) en in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)
Gepubliceerd in: Provinciaal blad van Zuid-Holland 131 (2011) (issn: 0920-0681)


In 2011 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2011 was Nederland opgedeeld in 418 gemeenten.

Naamswijzigingen die in 2011 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2011

Overige grenswijzigingen per 1-1-2011

Provinciaal blad van Drenthe 33 (2010) (issn: 0920-0819)


Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die op 1-5-2010 of later in 2010 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (met grenswijziging en naamswijziging) die van kracht zijn geworden tussen 1-5-2010 en 31-12-2010

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 1-5-2010 en 31-12-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Maar er is een precedent: zie 18 maart 2010.

Overige grenswijzigingen per 1-5-2010


Gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen, in werking getreden tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Samenvoeging (met grenswijziging en naamswijziging) die – in afwijking van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet – van kracht is geworden per 18-3-2010

Overige grenswijzigingen tussen 18-3-2010 en 1-5-2010

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) tussen 18-3-2010 en 1-5-2010 van kracht zijn geworden en die (ii) een samenvoeging of herindeling betroffen.
Overigens zou dit een afwijking betekenen van de bepaling in de Wet Arhi, waarin staat dat de datum van herindeling valt op de eerste januari van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van de herindelingswet. Maar er is een precedent: zie 1 mei 2010.


Tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

In het kalenderjaar 2010 was Nederland opgedeeld in 431 gemeenten voor de periode van 1 januari tot 18 maart 2010 en in 430 gemeenten vanaf 18 maart 2010 tot en met 31 december 2010.

Naamswijzigingen die tussen 1-1-2010 en 18-3-2010 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2010

Overige grenswijzigingen per 1-1-2010


In 2009 in werking getreden gemeentelijke samenvoegingen, herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2009 was Nederland opgedeeld in 441 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2009 of later in het jaar 2009 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2009

Overige grenswijzigingen per 1-1-2009


In 2008 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2008 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten (dus hetzelfde aantal als in 2007).

Naamswijzigingen die op 1-1-2008 of later in het jaar 2008 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos nog geen herindelingen bekend die (i) op of na 1-1-2008 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2008

De kabinetten Balkenende-III en -IV hebben in het vergaderjaar 2006-2007 aan het parlement geen wetsvoorstel tot samenvoeging of herindeling van gemeenten aangeboden. Dat betekent dat voor het eerst in twintig jaar er per 1 januari 2008 geen gemeentelijke herindeling heeft kunnen plaatsvinden. De meest recente wetswijzigingen betreffende gemeentelijke samenvoegingen of herindelingen dateren van 14 september 2006 (Staatsblad 422 t/m 424).
In het vergaderjaar 2007-2008 zijn er twee voorstellen van wet aangeboden, die per 1-1-2009 wetskracht hebben gekregen.

Overige grenswijzigingen per 1-1-2008

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) in 2008 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een grenswijziging betroffen.


In 2007 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2007 was Nederland opgedeeld in 443 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2007 of later in het jaar 2007 van kracht zijn geworden

Er zijn aan Metatopos geen herindelingen bekend die (i) op of na 1-1-2007 van kracht zijn geworden en die (ii) louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2007

Overige grenswijzigingen per 1-1-2007


In 2006 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2006 was Nederland opgedeeld in 458 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2006 of later in het jaar 2006 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2006

Overige grenswijzigingen per 1-1-2006


In 2005 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2005 was Nederland opgedeeld in 467 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2005 of later in het jaar 2005 van kracht zijn geworden

Er zijn in 2005 geen herindelingen van kracht geworden die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2005

Overige grenswijzigingen per 1-1-2005


In 2004 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2004 was Nederland opgedeeld in 483 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2004 of later in het jaar 2004 van kracht zijn geworden

Er zijn in de loop van het kalenderjaar 2004 geen herindelingen van kracht geworden die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2004

Staatsblad 301 (2003): Wet van 19 juni 2003 tot gemeentelijke herindeling van het Westland

Overige grenswijzigingen per 1-1-2004


In 2003 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2003 was Nederland opgedeeld in 489 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2003 of later in het jaar 2003 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2003

Overige grenswijzigingen per 1-1-2003


In 2002 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2002 was Nederland opgedeeld in 496 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2002 of later in het jaar 2002 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2002

Overige grenswijzigingen per 1-1-2002


In 2001 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2001 was Nederland opgedeeld in 504 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2001 of later in het jaar 2001 van kracht zijn geworden

In 2001 waren er geen gemeentelijke herindelingen die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2001

Overige grenswijzigingen per 1-1-2001


In 2000 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 2000 was Nederland opgedeeld in 537 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-2000 of later in het jaar 2000 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 2000 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-2000

Overige grenswijzigingen per 1-1-2000


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1999 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1999 was Nederland opgedeeld in 538 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1999 of later in het jaar 1999 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1999

Staatsblad 535 (1998): Wet van 9 september 1998 tot gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard

Overige grenswijzigingen per 23-6-1999

Overige grenswijzigingen per 1-1-1999


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1998 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1998 was Nederland opgedeeld in 548 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1998 of later in het jaar 1998 van kracht zijn geworden

Budel in Cranendonck per 28-1-1998
Zevenbergen in Moerdijk per 1-4-1998
Made in Drimmelen per 25-4-1998
Bergeyk in Bergeijk per 25-9-1998

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1998


N.B. Lees hieronder over een eerdere grenscorrectie tussen de Drentse gemeente Meppel en de Overijsselse gemeente Staphorst betreffende ???.
N.B. Lees hierboven over een in 2000 gerealiseerde grenscorrectie tussen de Drentse gemeenten Meppel en De Wolden.
Staatsblad 308 (1997): Wet van 2 juli 1997 tot samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy

Overige grenswijzigingen per 1-1-1998


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1997 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1997 was Nederland opgedeeld in 572 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1997 of later in het jaar 1997 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1997 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1997

Overige grenswijzigingen per 1-1-1997

Staatsblad 491 (1996): Besluit van 19 september 1996, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1996 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1996 was Nederland opgedeeld in 625 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1996 of later in het jaar 1996 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1996 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1996

Overige grenswijzigingen per 1-1-1996


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1995 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1995 was Nederland opgedeeld in 633 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1995 of later in het jaar 1995 van kracht zijn geworden

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1995

Overige grenswijzigingen per 1-1-1995


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1994 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1994 was Nederland opgedeeld in 636 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1994 of later in het jaar 1994 van kracht zijn geworden

Nieuwveen in Liemeer

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1994

Overige grenswijzigingen per 1-1-1994


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1993 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1993 was Nederland opgedeeld in 646 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1993 of later in het jaar 1993 van kracht zijn geworden

Melich en Herkenbosch in Roerdalen
Moerhuizen in Zevenhuizen-Moerkapelle
Rijneveld in Rijnwoude
Roggel in Roggel en Neer

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1993

Overige grenswijzigingen per 1-1-1993


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1992 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1992 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1992 of later in het jaar 1992 van kracht zijn geworden

Beerta naar Reiderland
Hefshuizen naar Eemsmond
Oosterbroek naar Menterwolde
Ulrum naar De Marne

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1992

Overige grenswijzigingen per 1-1-1992


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1991 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1991 was Nederland opgedeeld in 647 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1991 of later in het jaar 1991 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1991 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1991

Overige grenswijzigingen per 1-1-1991


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1990 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1990 was Nederland opgedeeld in 702-??? = ??? gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1990 of later in het jaar 1990 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1990 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1990

Overige grenswijzigingen per 1-1-1990


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1989 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1989 was Nederland opgedeeld in 702 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1989 of later in het jaar 1989 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1989 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1989

Overige grenswijzigingen per 1-1-1989


Onderstaande gegevens zijn per eind januari 2013 nog in bewerking, en daarom niet definitief en evenmin compleet.

In 1988 in werking getreden gemeentelijke herindelingen en naamswijzigingen

Gedurende het kalenderjaar 1988 was Nederland opgedeeld in 714 gemeenten.

Naamswijzigingen die op 1-1-1988 of later in het jaar 1988 van kracht zijn geworden

Gedurende het jaar 1988 zijn er geen gemeentelijke herindelingen geweest die louter een naamswijziging betroffen.

Herindelingen en samenvoegingen (al dan niet met grenswijzigingen en naamswijzigingen) per 1-1-1988

Overige grenswijzigingen per 1-1-1988

Terug naar de homepage www.metatopos.org.