679

144718

S-2A, MDAP Japan, S2F-1 4158, rebuild to S2F-U 9154, s11-76 61 Sq Atsugi.

680

144719

S-2A, MDAP Japan, S2F-1 4159, rebuild to S2F-U 9152, 5 kok, s1971 51kok, s11-76 61 Sq

Atsugi.

681

144720

S-2A, MDAP Japan, S2F-1 4160, rebuild to S2F-U 9151, s11-76 61 Sq Atsugi.