Universele beschrijvingen van het Slotaccoord DE MENS ofwel DE WERKELIJKHEID

Zie o.a. Beweging en Verschijnsel. AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden - E-mail: j.vis29@chello.nl

URL-adres homepage luidt: http://home.kpn.nl/rwvanes     Op naar een volwassen mensheid     E-mail: rwvanes@planet.nl

[ HOE ZIT HET met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..? ]     [ KUNSTENAARS zijn de MOKERS van het bevroren ZELFBEWUSTZIJN..! ]

▼ MÉÉR LINKS - Redelijk (Vrij) DENKEN - HOE ZIT HET..? - MÉÉR LINKS ▼

ALS INLEIDING - Jan Vis, filosoof   Rotterdam, 2015

De teksten zijn bewust niet auteursrechtelijk beschermd, op grond van de gedachte dat de filosofie, net als de kunst,

vrijelijk voor een ieder toegankelijk moet zijn. Dat betekent dat alles, indien gewenst, gepubliceerd en uitgegeven mag worden,

al of niet voorzien van commentaar. Wel echter moeten de teksten volstrekt onaangetast blijven en

uiteraard moet de schrijver nadrukkelijk en eerlijk vermeld worden.

 

NATUURKUNDIG FILOSOFEREN..! [ WIE BEN IK..? Ken U zelve..! ] en ACADEMISCHE FILOSOFIE..! Zie afleveringen 44 t/m 46-(1996/2003)

Dat betekent logischerwijs ook dat het ontdekken en kennen van de WAARHEID voor altijd een ijdele wens zal blijven,

althans als het de bedoeling is DE WAARHEID op objectieve en dus wetenschappelijke wijze bloot te leggen.

Onder het begrip 'WAARHEID' moet verstaan worden de werkelijkheid zoals zij werkelijk is, ongeacht wat dan ook.

In het strijdperk treden de HYPOTHESE en de WAAN en het noodzakelijke resultaat daarvan is de VERWARRING.

 

C O R O N A  P A N D E M I E..!     ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID      ANTISEMITISME / RACISME

 

VERKIEZINGEN / DEMOCRATIE – Nog méér INFORMATIE..!

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10(1992)

Toch zit de ZELFHAAT nog steeds diep in de westerse mensen ingekankerd en dat is nu net wat het gangbare milieu-denken,

ondanks zijn nuttige waarschuwings-functie, zo gevaarlijk maakt.

 

Naar méér Onderwerpen, zoals [ Gezondheidszorg ] - [ Christendom/Islam/ZELFHAAT(2015) - Belediging/Vrije Meningsuiting(2010) ] - [ ALGEMEEN Belang ] en [ Wat zijn VIRUSSEN ]

 

VANWAAR die HAAT zie inhoudsopgave nr. 16 (1993)

Je kunt die ontevredenen ruwweg in twee groepen verdelen.

Ten eerste zijn er natuurlijk de regeerders, de lui die denken het recht te hebben voor ons uit te maken wat goed en wat slecht is.

Ten tweede zijn daar de idealisten, mensen dus die, bijna altijd in na­volging van er op los fantaserende dromers uit de vorige eeuw, een nieuwe wereld voor ogen staat.

 

ZWAARTEKRACHT – Hoe zit dat..? – klik op betreffende bladwijzer – (1989/’91)

Hoe dan ook, het is mogelijk dat de NATUURKUNDIGEN straks niet meer met genoemde KRACHTEN rekenen, maar louter met BEWEGINGEN.

 

De fundamentele BOUWSTEEN VAN ‘DE WERKELIJKHEID’ klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – (1987/’88)

Het Jan Visdeeltje, de niet splitbare BOUWSTEEN, niet tastbaar, is een verhouding van 22 beweeglijkheden.

 

Zie bladwijzer: GEZONDHEIDSZORG/ECONOMIE - INTEGERE MENSEN. Lees o.a. nrs. 108 t/m 111-(1995/98)    

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 1 t/m 3. Zie bladwijzers: o.a [ verantwoording nrs. 1 t/m 4..! ], [ Pure Gedachtegang nr.32 ] en [ Ontstaan van LEVEN nrs.8 en 15 ]– (1987/’94)

HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL T/M HET SLOTACCOORD “DE MENS”

De materie is in de grond van de zaak niet iets, geen ding, maar een brandpunt van bewegingen.

Daarom spreken de moderne onderzoekers terecht liever niet meer van dingen, maar van gebeurtenissen.

EINSTEIN schijnt destijds al opgemerkt te hebben dat het natuuronderzoek spoedig niet meer buiten de filosofie ( WELKE..? ) zal kunnen, èn

eerlijke Natuurkundigen geven inmiddels ook toe dat de werkelijkheid voor hen een steeds groter raadsel wordt.

Toch zal het nog wel een hele tijd duren voor men de pure gedachtegang gaat vertrouwen.

  

ZWARTE GATEN – zie bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel 3 èn ZWARTE GATEN – Zie bladwijzer in De ontwikkeling van het denken

 

[ DE ECONOMIE ZELF IS FOUT ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1980)

De economie is namelijk een maatschappelijke berekening waarin alle factoren fouten zijn.

Let wel: ik zeg niet dat de factoren fout ingevuld worden. Hoe zit dat..?

 

Wetenschappelijke en Godsdienstige SYSTEMEN – (1987)     WETEN EN KUNNEN-1e versie-bladw. DNA – (1987)     DE TECHNOLOGISCHE MENS-(1995/’96)     We “ Weten” zo Weinig..! - (1987/’88)

 

Hoe benadert de mens DE WAARHEID..? en De GROEI van het LEVEN- Zie bladwijzers – (1977)

Het is interessant eens een vergelijking te maken tussen 

FILOSOFIEWETENSCHAP en GELOOF

 en dat komt dan hierop neer dat wij ons af moeten vragen: Hoe benadert de mens de waarheid

Gewoonlijk komen deze drie mogelijkheden tegelijk in één mens voor,

maar dan wel zo dat één van de drie mogelijkheden op de voorgrond staat.

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 2. Klik op bladwijzers [ Sociaal Wezen nr. 85 ] en [ Onthouden van kennis-lees o.a. nrs. 99 t/m 101 ] - (1989/’91)

De mens is echter ook nog wat anders dan een Maatschappelijk wezen en eigenlijk ligt de verhouding zo, dat echte maatschappelijkheid onmogelijk is

als uitsluitend de resultaten van leerprocessen als de maat worden genomen. Het zelf denken, het creatieve denken,

zowel zuiver wetenschappelijk als filosofisch, gaat boven de geconditioneerde kennis uit en is daardoor van veel groter nut voor de mensheid.

 

 

 

Verkiezingen – Het HOGERE/Voedingsbodem en de kwaliteit v/d DEMOCRATIE – Zie bladwijzers     Èn     Zie bladwijzer [ OUDHEID/Voedingsbodem/Democratie ] in: De ontwikkeling v/h DENKEN

VOEDINGSBODEM..!: De TWEEDELING in hoger en lager wàs reeds tenvolle in het zelfbewustzijn van de mensen aanwezig. 

 

Een wèrkelijke DEMOCRATIE kan nimmer op KEUZE berusten; zij berust op DIFFERENTIATIE,

hetgeen betekent dat de TALENTEN vanzèlf uit de mensheid opkomen als de mensen ZICHZELF-ZIJN en als zij VRIJ-ZIJN. 

De èchte DEMOCRATIE is derhalve door en door ANARCHISTISCH.

Zij komt pas voor de dag als de mensen de ORGANISATIE waargemaakt hebben.  Zie bladwijzer: Een werkelijke DEMOCCRATIE – (1974/’75)

De thans algemeen aanvaarde DEMOCRATIE is in feite ook niets anders dan een PRIVILEGE dat door de BURGERS àfgedwongen is.

Dat dit privilege inmiddels de status van een RECHT verkregen heeft doet niets aan het feit af dat het toch een voorrecht is

waarvoor men op de een of andere manier dankbaar zou moeten zijn.  Zie bladwijzer: 408/9 Zelfbestuur/Privileges-(1999)

  

[ WIE is de SPIN in het WEB..? ] [ DE RECHTSSTAAT/DEMOCRATIE ] Zie bladwijzers (1987)    

Je moet natuurlijk nooit laten blijken dat jij zelf voor de anderen uitmaakt wat goed is, maar dat is nauwelijks een probleem: 

dat wat voor de mensen het goede is ontleen je aan “hogere principes”.

Wat is WAARHEID en JUISTHEID..? – Zie Bladwijzers    WANTROUWEN – Zie bladwijzer     VERTROUWEN/BETROUWBAAR – Zie bladwijzers

PONTIUS PILATUS de ROMEIN nr. 26en LEIDERSPRINCIPE nrs. 2/3 en 15. Zie afleveringen (2000/’03)

De WAARHEID leent zich niet voor afspraken of besluiten, al of niet bij meerderheid.

De WAARHEID leent zich volstrekt nèrgens voor, niet voor overdracht aan anderen via het onderwijs, niet voor uitdrukken in formules,

het maken van berekeningen of plannen en niet voor het ten voorbeeld stellen aan anderen.

Zelfs voor het verwerkelijken van een ideaal deugt de waarheid niet..!

 

TOEPASSING/BESCHAVING – Jezus leeft..! zie bladwijzers (1975)

 

PILATUS – zie bladwijzer (1995/’98)

De volwassen DEMOCRATIE IS NOODZAKELIK polariserend van karakter – Zie betreffende bladwijzer in Filosofie v/d HAK op de TAK nr. 2 (1997)

EN

VANWAAR die HAAT zie inhoudsopgave nr. 16 (1993)

Je kunt die ontevredenen ruwweg in twee groepen verdelen.

Ten eerste zijn er natuurlijk de regeerders, de lui die denken het recht te hebben voor ons uit te maken wat goed en wat slecht is.

Ten tweede zijn daar de idealisten, mensen dus die, bijna altijd in na­volging van er op los fantaserende dromers uit de vorige eeuw, een nieuwe wereld voor ogen staat.

Niet STEMMEN roept een VACUÜM op Klik op nr. 18 voor meer informatie-(1968/’70)

Zie bladwijzer: [ GEWONE MENSEN – MIDDELMAAT – Lees nrs. 55/56 ]-(1985/87)

Burger(s)- 401-Kwaliteit v/d Democratie - 408/9-Zelfbestuur/Privileges – 462/463-Eenzijdig/Recht/Hoger-lager/Hoogmoed – 482-Staatsburger – 496-“Gewone” mensen – 536-Burgerman en 585-Voorlichting

Zonder REALISME is er geen zinvol [ INZICHT ] in de werkelijkheid en [ MIDDELMAAT/INZICHT/VISIE ]- Klik op o.a. op nrs. 23 en 48 – (1996/2003)

Klik op bladwijzers [ ZELFBESTUUR ] en [ VISIE versus INZCHT ] in DE GROTE VIERSLAG voor meer informatie – (1991/’94)

Ongehoorzaamheid – Zie bladwijzer [ Zelfbestuur ] - (1984)

  

ONVREDE-Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR-ONVREDE – Zie bladwijzer [ Rellenschoppers ]-(1980)   

Een voorbeeld daarvan zijn de zogeheten "RELLEN" in Amsterdam: de diepe grond is de (onbegrepen) bevrijdingsdrang maar de praktijk is infantiel,

namelijk het afreageren op een "schuldige" door zijn uiterlijke kenmerken aan te tasten, zoals daar zijn de dingen die bij hem behoren en

de dingen die hij vertoont als teken van zijn status. Beide zijn echter bijzaken. Bevrijding houdt eigenlijk in een onverschillig-zijn voor.

Iets waarvan je bevrijd bent bestaat niet meer voor je en dan treedt de merkwaardige situatie op dat je "er doorheen loopt".

 

C O R O N A  P A N D E M I E..!

 

EENZAAMHEID..! – (1979)     “HET” LEVEN – Zie bladwijzer-(1987)     Hoe GEZOND zijn wij..? Zie bladw.-(1984/’85)     MENSWAARDIG STERVEN

 

NATUURKUNDIG FILOSOFEREN..! [ WIE BEN IK..? Ken U zelve..! ] en ACADEMISCHE FILOSOFIE..! Zie afleveringen 44 t/m 46-(1996/2003)

Dat betekent logischerwijs ook dat het ontdekken en kennen van de WAARHEID voor altijd een ijdele wens zal blijven,

althans als het de bedoeling is DE WAARHEID op objectieve en dus wetenschappelijke wijze bloot te leggen.

Onder het begrip 'WAARHEID' moet verstaan worden de werkelijkheid zoals zij werkelijk is, ongeacht wat dan ook.

In het strijdperk treden de HYPOTHESE en de WAAN en het noodzakelijke resultaat daarvan is de VERWARRING.

 

[ WIE is de SPIN in het WEB..? ] [ DE RECHTSSTAAT/DEMOCRATIE ] Zie bladwijzers (1987)    

Je moet natuurlijk nooit laten blijken dat jij zelf voor de anderen uitmaakt wat goed is, maar dat is nauwelijks een probleem: 

dat wat voor de mensen het goede is ontleen je aan “hogere principes”.

 

Bladw. o.a. [ BEHEERSINGSGEDACHTE ], [ RECHTSSTAAT ] en [ ANTISEMITISME ] in  “De ontwikkeling v/d West Europese Cultuur”- (1985/’87)

Je kunt zeggen: RECHT en WET zijn steeds instrumenten, die de machthebbende elites gebruiken om de samenleving te overheersen.

Ideologische machthebbers zijn altijd willekeurige tirannen en zij vinden het heel gewoon om hun burgers op te offeren,

denk aan wat de Roomse kerk heeft gedaan en zie wat er tegenwoordig onder de ideologie van de ISLAM in Iran gebeurt.

 

ANTISEMITISME / RACISME

 

[ PRIVACY - VRIJHEID - GRENS ] Zie bladwijzer-(1970/’71)     PRIVACY – (5x)     SPINOZA’S ETHIEK-(1977)     VERTROUWEN/BETROUWBAAR     VRIJDENKEN-(1996)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – ( 1989/’91 )

Wij moeten hierbij goed in de gaten houden dat nu alles draait om dat brandpunt van bewegingen,

want dat is de basis van waaruit de vorming van de bouwsteen van het HEELAL plaatsvindt.

Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie

Naar (2) o.a. Onderwerpen – Trefwoorden - Artikelen     …S L O T…     Naar (1) o.a. LINKS: Denk / Leer Vermogen     Overige LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ INFORMATIE over o.a. CHRISTENDOM en ISLAM…

[ BELEDIGING/Vrije Meningsuiting.! Klik op LINK ( Over de Islam )-2010 ] en [ ZELFHAAT.! Klik op LINK ( Op de valreep-2015) ] Hoe zit dat..? – 2010/’15

De beledigde wordt wel ter sprake gebracht slechts als beklagenswaardig slachtoffer van DISCRIMINATIE en RACISME,

máár NIET als iemand die zèlf een ernstig conflict veroorzaakt heeft. Toch is juist hij het die bij het denken over het begrip ‘belediging’ de enige bepalende factor is.

TOEPASSING/BESCHAVING - JEZUS LEEFT..! –zie bladwijzers (1975)

Zie bladwijzer: [ PASEN ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 (1992/’94)

Zie bladwijzer [ PILATUS ] in VROUW en WERELD - (1995/’98)

FILOSOFISCHE INVALLEN – nrs. 1 t/m 26. Ga naar PILATUS de ROMEIN nr..26 – (2000/’03)

De WAARHEID leent zich niet voor afspraken of besluiten, al of niet bij meerderheid.

De WAARHEID leent zich volstrekt nèrgens voor, niet voor overdracht aan anderen via het onderwijs, niet voor uitdrukken in formules,

het maken van berekeningen of plannen en niet voor het ten voorbeeld stellen aan anderen.

Zelfs voor het verwerkelijken van een ideaal deugt de waarheid niet..!

WOESTIJNCULTUUR..! Klik op LINK [ BIJBEL en KORAN ] voor méér informatie - 2010

►Het ongenuanceerd spreken over de Bijbel en de Koran’ is niet alleen onnozel, maar zelfs bedrog.◄

Jesaja, Psalmen van David, Liefdeslyriek van Het Hooglied, Bergrede en oorlogsverklaring a/d MENS. Zie nr. 64

” VRIJHEID van GODSDIENST IS VRIJHEID van WANGEDRAG”      BESCHAVING versus CULTUUR - Zie o.a. nrs. 61/62/63 ev.

Klik op LINK: [ Lezing voor DE VRIJMETSELAARS…] in ( Cultuur Filosofische Opmerkingen ) en vervolgens op bladwijzer [ MOHAMMED ] - 2008

RESPECT hebben voor…Klik op betreffende bladwijzer in [ HET GELIJK EN DE DIALOOG ]

▲INFORMATIE over o.a. CHRISTENDOM en ISLAM…

 

▼ INFORMATIE voor o.a GEZONDHEIDSZORG en ALGEMEEN BELANG. …

BESTUURDERS van INSTELLINGEN, ONDERNEMERS en POLITICI: “ Zij MENEN heden ten dage ECHT - GOED BEZIG - te zijn..!

GEZONDHEIDSZORG/ECONOMIE - Integere mensen..! Lees o.a nrs. 108 t/m 111, HET HOGERE Lees nrs. 65t/m67 en ARBEID- Klik op betreffende bladwijzers-(1995/’98)

Of het nu om het bestuur van een onbeduidende vereniging gaat of de regering van een staat,

onveranderlijk is er de rechtvaardig geachte behoefte om macht uit te oefenen en

het daarmee samenhangende recht zichzelf als de maat te nemen en in stand te houden.

SYSTEMEN met doelen, doelstellingen en bedoelingen zijn, menselijk gedacht, volstrekt uit den boze.

Zij zijn niet toegesneden op de gewone mensen die zij zeggen te dienen, máár louter op eigen status en BEHOUD.

ALGEMEEN BELANG nrs. 123 t/m 128 - Klik op betreffende bladwijzer- (1989/’91)

Het is opmerkelijk, hoewel verklaarbaar, dat moderne managers vergeten zijn dat de gehele infrastructuur van de westerse wereld zijn oorsprong

van onderaf heeft in enkelingen die een zaakje begonnen zijn en dat er helemaal geen leiding van bovenaf was die daartoe opdracht gegeven heeft.

Eigenlijk is de westerse mensheid in anarchie begonnen.

Omdat dit het geval is keurt hij voortdurend zijn eigen gedrag af, om zich tegelijkertijd ervoor te verontschuldigen:

hij is er wel toe gedwongen omdat hij anders zijn baan verliest en hij moet toch ook kunnen overleven!

En dus doet hij zijn zaakjes die op zichzelf geen van alle deugen, met het paradoxale gevolg

dat juist hij een verfijnde maatschappelijke infrastructuur tot stand brengt waarin de mogelijkheden tot overleven optimaal worden! 

De mensen zullen ieder voor zich hun zaakjes gaan doen en dat is op zichzelf niet iets om naar uit te kijken,

maar er is geen andere weg. Alle elementen, die inhoud zijn van het geheel,

moeten nu eenmaal tot hun recht komen en dat begint noodzakelijkerwijs met rivaliteit en strijd...

Zie bladwijzer: [ ARBEID versus WERKEN – VERZORGEN, VERZORGING - Lees nrs. 172 t/m 178 ] (1992/’94)

Op energetische wijze is de concrete buitenwereld binnenwereld geworden, oftewel inhoud van het levende wezen.

Omdat de mens net zo goed een levend wezen is als het overige leven geldt het opeten van de aarde voor hem ook.

Er is echter een verschil en dat komt voort uit het feit dat de mens het laatste verschijnsel is.

Is het namelijk zo dat het overleven (opeten van de aarde) voor alle overige levende wezen een kwestie van instinct is,

voor de mens is het een kwestie van handelen.

HET IN STAND HOUDEN VAN HET ONHOUDBARE – (1978)

Waar gaat het in de MENSHEID nu wezenlijk om..?

DIRECT HANDELSBELANG en  INDIRECT HANDELSBELANG

 

▼ANDERE INFORMATIE▼

”H E T   L E V E N” wo. Wat zijn VIRUSSEN..!      ABORTUS PROVOCATUS – (1977)     (Liberale)-DEMOCRATIE(4x) – Zie bladwijzers (1991/’94)

▼ Of náár ▼

Naar (2) o.a. Onderwerpen – Trefwoorden - Artikelen     …E I N D E…     Naar (1) o.a. LINKS: Denk / Leer Vermogen     Overige LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BLIJFT ACTUEEL..! KLIK OP  ONDERSTAANDE LINKS en ONDERWERPEN VOOR MEER INFORMATIE – HET BLIJFT ACTUEEL

 

HET GAAT ER IN DE FILOSOFIE OM DAT JE GEHEEL OP EIGEN KRACHT,

JE EIGEN DENKVERMOGEN pag.2 – [ BEWEEGLIJKHEDEN pag.3 ] en [ VRAGEN pag.67 ] – Klik op betreffende bladwijzers in Deel 1 – (1987/’88)

 

[ In het algemeen is te zeggen dat het werkelijke DENKVERMOGEN afneemt naarmate het LEERVERMOGEN toeneemt.

Deel 2 - Zie bladwijzer: (Onthouden van kennis – lees o.a. 99 t/m 101) ]

 

 

[ Hoe benadert de MENS de WAARHEID ] Zie bladwijzers – (1977)     Overleven, een zaak van WETEN EN KUNNEN – (1987)

 

KENNEN en KUNNEN, de technologische mens – MENSELIJK LEVEN IS TECHNOLOGISCG LEVEN..! - (1995/’96)     Vrije Meningsuiting    

 

TOETSING VAN ONZE KENNIS – (1987)     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID – We “ WETEN” ZO WEINIG..!(1987/’88)    

 

Naar LINKS  betreffende RACISME | DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN    en    ”HET” LEVEN |de BOUWSTEEN, OERCEL, | VIRUSSEN | Biotoop-Milieu

 

  O N D E R W E R P E N 

ARBEID vs WERKEN - VERZORGING     GOD / GODSDIENST / ISLAM - POPULISME en RELIGIES     ZELFDODING - ZIN VAN “HET” LEVEN - EENZAAMHEID

 

SEKSUALITEIT / RELATIE PROBLEMEN/CONFLICTEN - HOMOSEKSUALITEIT-(SEKS)-ueel MISBRUIK / LIEFDE

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL / KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS ”     FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID     ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID     CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

KUNST – De WERKZAAMHEID in de KUNSTENAAR     DENKEN / WAARDEOORDELEN / FILOSOFEREN     RECHTSSTAAT / WEST EUROPESE CULTUUR

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE     PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS     BELANGENGROEP / groepsbesef     VERZAMELING VAN ARTIKELEN

 

MILIEU - VERVUILING – Ecologie - Veiligheid / MILIEU-BEWEGINGEN     VRIJE MENINGSUITING     MACHT     CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN

  O N D E R W E R P E N 

 

Definities: Cultuur, Ideologie en Gewone mensen     ARTIKELEN, HOORCOLLEGES en VOORDRACHTEN van Jan Vis, creatief filosoof      Naar (1) o.a. LINKS:  

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z   Aanvullingen trefwoorden    Terug naar Startpagina of Naar overige LINKS 

 

 …S L O T …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks, iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTSSTAAT  /  WEST EUROPESE CULTUUR

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – w.o. DE RECHTSSTAAT/Verenigde Naties(VN) - (1985/’87)

 

Klik HIER voor uitleg over de vier LEVENSBEGRIPPEN: Nihilisme, Anarchisme, Socialisme en Communisme - (1991/’94)

 

KAN MACHT ZICH TEN GOEDE KEREN..? – (1987) Klik op betreffende bladwijzer [ Rechtsstaat ]

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71) Klik op betreffende bladwijzer[ RECHTSSTAAT]

 

De mens in de modern beschaving – (1974/’75)

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer ( RECHTSSTAAT versus WETSTAAT(2015) )

 

Klik op bladwijzer [ rechtspraak ](3x) in VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE..!

 

[ OP DE VALREEP – 2015 |DEMOCRATIE ]

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58(Privatiseren) (1996/2003) en daarna

 

[ DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94) ] , [ Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 1 - (1995) ] ,

 

[ Dat verfoeilijke individualisme – (1994) ] , [ Eenzaamheid – (1979) ] en [ Afhankelijkheidsrelatie – (1984/’85) ]

 

[ Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96) ]

 

Klik op bladwijzer [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE ] in Filosofie v/d Hak op de Tak – nr. 3 - (1999)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

De Samenleving als winstobject. Klik op aflevering 06 - (1997)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST – SCHOONHEID – Het WEZENLIJKE – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR – [ Lijn - Tekening ] o.a. Rembrandt, Da Vinci

 

DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL – [ Het wezenlijke ]: aflevering nr. 4 –(1964)

 

Bespiegelingen over de mens – ( 1964 )

 

De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

BESCHOUWINGEN OVER DE KUNST – ( …. / …. )

 

De STRUCTUUR v/d MENS/LIEFDE – (1975)

 

FILOSOFIE VAN DE KUNST – (1976/1978)

 

Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Kunst/ Filosofie en Wetenschap – Zie afl. 12/13 ( Kunst en Filosofie- 2001) en afl. 23, 26 ( Objectief vs Subjectief..? - 2002/’03)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD / GODSDIENST / POPULISME / RELIGIES

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD..? –Zie o.a. bladwijzers Homofilie en Religies  !

 

Artikelen over o.a. DE ISLAM / POPULISME ( 1964 t/m 2015 )

 

GEEN GOD WAT DAN..! – (1975)     Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND WORDT… - (1991)

 

HET TOENEMEND BELANG VAN HET ATHEISME – (1996)     KORAN en BIJBEL Klik op betreffende LINK – (2010)

 

De FUNDAMENTELE INTOLERANTIE van de GODSDIENST – (1994)     EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

Klik op bladwijzer [ De CHRISTELIJKE GODSDIENST ]  is opgekomen onder de SLAVEN in het Romeinse rijk – (1974/’75)

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     VRIJHEID VAN GODSDIENST UIT DE GRONDWET..!     DE MAAGD EN HET KIND

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSUALITEIT / RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - HOMOSEKSUALITEIT / (SEKS)-ueel MISBRUIK / EROTIEK / LIEFDE

 

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

[ RELATIE-( psychische factoren ) en wrijving/spanning– Lees o.a. nrs. 41 t/m 43 ] [ Betere Wereld-2 ] [ LIEFDE(34/35). nrs. 32 t/m 36 ] [ EENZAAMHEID-nrs.32t/m46 ] - (1989/’91)

 

LIEFDE versus RELATIE / Communicatie(1 en 2) -RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN(1989/’91)

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. HOE ZIT DAT..? Klik op betreffende bladwiizer

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

Dat zijn dus bepaald geen optimale RELATIES.

Een foutieve VOORSTELLING van het begrip RELATIE..?

Als je nu begrepen hebt dat de RELATIE noodzakelijk een uitsluitend karakter heeft en

in zekere zin de kloof tussen het een en het ander bevestigt,

dan begrijp je ook dat de samenhang - (LIEFDE) - op de achtergrond raakt

totdat deze zich langs een andere weg opnieuw gaat laten gelden.

 

 

RELATIEPROBLEMEN – HUWELIJK/LAT-relatie – ( 1985/’86 )     Een verbeterde COMMUNICATIE roept een grotere EENZAAMHEID op-(1979)

 

[ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Klik op betreffende bladwijzers voor nadere informatie – (1992/’94)     VROUW en WERELD – (1995/’98)

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE PSYCHE en LIEFDE / SCHOONHEID

 

LIEFDE IS…! – Klik op nr.32 – (1999)     Tijl Uilenspiegel - Een beschouwing over Vrijheid en Liefde – (1968)

 

LIEFDE ; Bespiegelingen over de mens. Klik op o.a. bladwijzer liefde  – (1964)

 

BRIEVEN – PORNOGRAFIE / (prikkel)ing nr. 16 - | -  HOMOSEKSUALITEIT-ziekelijke afwijkingen / (prikkel)ingnr.17 (1968/’70)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 - Klik op bladwijzer / (PRIKKEL)ING / HOMOSEXUALITEIT – (1968/’70)

 

[ Naastenliefde ] en [ De drie GRONDPIJLERS van “het” LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers in De MENS in de moderne BESCHAVING(1974/’75)

 

DE STRUCTUUR v/d MENS-Zie INHOUDSOPGAVE – o.a. nrs. 11 t/m 15 en nrs. 24 en 29/30 – (1975)

 

ER IS MAAR ÉÉN LEVEN/GRONDSTRUCTUUR bij elk LEVEN is hetzelfde(1977)..!

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. Klik op o.a HOMOSEKSUALITEIT en PRIKKEL-ING – Huwelijk/Liefde..? (1985/’86)

 

Klik op [ INHOUDSOPGAVE ] in { DRIE JAAR TELEVISIE –HOMOFILIE.! Zie afleveringen 03, 07 en 14  (1987 /’89)

 

DE VERLOEDERING VAN DE SEKSUALTEIT – (1988)

 

Gedachten over Ontstaan en Bestaan-{de kloof 2 en 1}{Vrije tijd}en LIEFDE - (1989/’91)

 

Klik op bladwijzer [ Homoseksualiteit / Homofiel (nrs. 116 t/m 118 ) ] in Beweging en Verschijnsel deel 2 (1989/’91)

 

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / PRIKKELSEKSUEEL MISBRUIK

 

Klik op bladwijzer [ SEKSUALITEIT(nrs. 169/170) ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Klik op beffende bladwijzers [ SEKSUALITEIT ] in VROUW en WERELD – (1995/’98)

 

Neem eens nota van [ Euthanasie / LIEFDE/de kloof ] in { VROUW en WERELD  - (1995/’98) } – Lees o.a. de nrs. 115 t/m 134

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in  DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

EEN GRENS TE VER…bladwijzer o.a. LUCHTVERVUILING – (1991)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nr. 28/29 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Vergiftiging van het Milieu - (1987 )

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEID vs WERKEN / VERZORGEN - VERZORGING.? / VEILIGHEID / KWALITEIT VAN LEVEN

 

Klik op bladwijzers [ ARBEID vs WERKEN – ] en [ ECONOMISCHE GROEI ]in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

{ ARBEID/BELONING } – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

KWALITEIT VAN “HET” LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

MARKTWERKING / PRIVATISEREN – o.a. Zie aflevering 57/58 – (1996/2003)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

VEILIGHEID – (1997/’98)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE MENINGSUITING

 

Klik op bladwijzer [ VRIJE MENINGSUITING ] in ACTUELE VRAGEN voor meer informatie – (1967)

 

Klik op de LINK [ OVER DE ISLAM – (2010) ]

 

Vrijheid van spreken..? – Klik op de LINK briefnummer 18 in Brieven aan belangstellenden – (1968/’70)

 

KLIK op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DE VROUW EN DE MAN } – (1968/’70)

 

Klik op bladwijzer [ Vrijheid van meningsuiting ] onder de LINK ( Op de Valreep-2015 )

 

Klik op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DRIE JAAR TELEVISIE – (1987 /’89)

 

Voor welke VRIJHEID kiest U..? ( mei 1977)

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! – (1990)

 

Klik op aflevering nr. 39 in FILOSOFIE VAN DE HAK OP DE TAK – (1999)

 

Klik op bladwijzer [ cultuurbesef ] onder de LINK ( KORAN en BIJBEL ) – (2010)

 

Klik op briefnummer 16 in [ Brieven aan belangstellenden ] – (1969)

 

Klik o.a. op bladwijzer [ Herdersmoraal ] onder de LINK ( De islam rukt op ) – (2010)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

WESTERSE EXISTENTIËLE VEILIGHEID – (1994/’95)     Klik op bladwijzer [ Racisme.! Hoezo racistisch.? ]

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN – DRUGS / VEILIGHEID..! - (1987)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGENGROEP – De geboorte van Europa / groepsbesef / groepsgedrag / collectivistisch instinct

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2 – (1997) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

De GEBOORTE van EUROPA; De mens in de modern beschaving – (1974/’75) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

BriefwisselingMacht – (1987)

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73 – (1996 t/m 2003) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Filosofische invallen 1 t/m 26. Klik op aflevering 5 – (2000/’03)

 

De ontwikkeling van de West Europese Cultuur – (1985/’87)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKEN / WAARDEOORDELEn / FILOSOFEREN

 

DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN - (1987)

 

ROBOT DENKEN – (1987)

 

CONDITIONERING – (1987)

 

HET GELIJK EN DE DIALOOG –(1985)     DE FILOSOOF EN DE POLITIEK

 

ZELFSTANDIG DENKEN – Klik op betreffende bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel3 – (1992/’94)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in VROUW en WERELD - (1995/’98)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in FILOSOFISCHE INVALLEN 1 t/m 26 – (2000/’03)

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

 

ANALYTISCHE DENKEN – in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS - DEEL 2 – (1965)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU - VERVUILING – ECOLOGIE - VEILIGHEID / MILIEU-BEWEGINGEN

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..? t/m nr. 178] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

Klik op o.a. bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN - (1984/’85)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nrs. 28 / 29 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Vergiftiging van het Milieu - (1987 )

 

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

BESCHOUWING OVER DE KUNST

 

DE STRUCTUUR VAN DE MENS – (1975)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – (1989/’91)

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 1 t/m 3 –(1987/’94)

 

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMELING VAN ARTIKELEN

 

Alledaags Commentaar nrs. 1 t/m 40

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 3

 

Filosofische invallen nrs. 1 t/m 26

 

Nieuwe televisieteksten–1993

 

Philosophical Reflections

Drie jaar televisie -1989

 

Varia 1/t/m 10

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFMOORD -  ZELFDODING – ZIN VAN “HET” LEVEN - EENZAAMHEID

 

De menselijke zelfontkenning/GEEST-zie bladwijzers: Zelfdoding

 

Zelfdoding-14 - zie bladwijzers     Zelfmoord-Twijfel-Vertwijfeling-1

 

Zelfmoord-10 - zie Onder macht versta ik.

 

Zelfmoord-2     Zelfmoord-3     Zelfmoord-5- Levenskracht -zie bladwijzer ;

 

Zelfmoord-6 - zie bladwijzers

 

Zelfmoord-7 - zie bladwijzers,

 

Zelfmoord-8 - zie bladwijzers     Zelfmoord-9 - zie bladwijzers

 

Zelfmoordenaars-11 - zie bladwijzers

 

Menswaardig sterven (…uitzichtloos en ondraaglijk lijden..? en het verkeren in een stervensfase..?) – Meer info, zie bladwijzers

 

EENZAAMHEID     Vrijheid om te sterven – zie afl. 23

 

ONVOORWAARDELIJK RECHT OP ZELFMOORD – ZIE AFLEVERING 10

 

Zin van “het” leven: Zie A(Filosofie van de Hak op de Tak nr.3) ,

 

Zin van “het” leven: Zie B(Beweging en Verschijnsel deel 3) ,

 

Zin van “het” leven: Zie C(Nihilisme en Anarchisme als basis van het Atheisme),

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS

 

Beleidsplannen – Klik op afl. 09 - (2001)

 

Beleidsmakers Klik op inhoudsopgave nr. 16- (1993)

 

PlannenmakersKlik op inhoudsopvave nr. 2- (1990)

 

Plannenmakersklik op aflevering 03- (2000)

 

Een MENSHEID zonder MENSEN(PlannenmakersNieuwe Wereldorde) (1992)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL/KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS “

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1, 2 en 3 –(1987/’94)

 

GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN – (1989/’91)

 

EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

De STRUCTUUR v/d MENS - (1975)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1 – (1987/’88)

 

Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – aflevering 32 – (1965)

 

VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHT

 

Kan Macht zich ten goede keren..?

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: De democratie als maatschappelijk stelsel)

 

Uilenspiegel en de MACHT – (1984)

 

Onder macht versta ik…-Klik op de LINK onder BRIEVEN

 

GEHOORZAAMHEID

 

 

 

Terug naar Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar overige LINKS  of  Terug naar Startpagina  of  Naar (2) o.a.  Artikelen/Trefwoorden

 

Naar LINKS  betreffende RACISME | DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN    en    ”HET” LEVEN | de BOUWSTEEN, OERCEL, | VIRUSSEN | Biotoop-Milieu

 

HET GAAT ER IN DE FILOSOFIE OM DAT JE GEHEEL OP EIGEN KRACHT,

JE EIGEN DENKVERMOGEN pag.2 – [ BEWEEGLIJKHEDEN pag.3 ] en [ VRAGEN pag.67 ] – Klik op betreffende bladwijzers in Deel 1 – (1987/’88)

 

[ In het algemeen is te zeggen dat het werkelijke DENKVERMOGEN afneemt naarmate het LEERVERMOGEN toeneemt.

Deel 2 - Zie bladwijzer: (Onthouden van kennis – lees o.a. 99 t/m 101) ]

 

[ HOE BENADERT DE MENS DE WAARHEID ] Zie bladwijzers – (1977)

Het is interessant eens een vergelijking te maken tussen 

FILOSOFIEWETENSCHAP en GELOOF

 en dat komt dan hierop neer dat wij ons af moeten vragen: Hoe benadert de mens de waarheid

Gewoonlijk komen deze drie mogelijkheden tegelijk in één mens voor,

maar dan wel zo dat één van de drie mogelijkheden op de voorgrond staat.

 

TOETSING VAN ONZE KENNIS – (1987)     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID – We “ WETEN” ZO WEINIG..!(1987/’88)    

 

OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN – (1987)     Vrije Meningsuiting    

 

KENNEN en KUNNEN, de technologische mens – MENSELIJK LEVEN IS TECHNOLOGISCG LEVEN..! - (1995/’96)

 

 GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – ( 1989/’91 )

[ Wij mensen zijn zelf de Werkelijkheid.! ] en [ TRILLING ]: Wij moeten hierbij goed in de gaten houden dat nu alles draait om dat brandpunt van bewegingen, want dat is de basis van waaruit de vorming van de bouwsteen van het HEELAL plaatsvindt.

Klik op betreffende bladwijzers voor meer informatie   

 

[ BELEDIGING..! zie LINK ( Over de Islam )-2010 ] en [ ZELFHAAT zie LINK ( Op de valreep-2015) ] HOE ZIT DAT..?

De beledigde wordt wel ter sprake gebracht slechts als beklagenswaardig slachtoffer van DISCRIMINATIE en RACISME,

máár NIET als iemand die zèlf een ernstig conflict veroorzaakt heeft. Toch is juist hij het die bij het denken over het begrip ‘belediging’ de enige bepalende factor is.

…..S L O T…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”DE WERKELIJKHEID” wo. “H E T” L E V E N met o.a. de fundamentele BOUWSTEEN, MUTATIE | de OERCEL, EVOLUTIE,  AANPASSING | VIRUSSEN | Biotoop-Milieu.

►De NATUUR ”HET” LEVEN ( van OERCEL tot aan DE MENS ), DIE SOLLEN NIET MET ELKAAR..!

DE NATUUR RAAKT méér en méér VAN SLAG..! Waardoor? Via vreemde stofjes, die door de MENS de NATUUR in geslingerd worden en

die terecht komen in zowel de openbare WATEREN, het RIOOL, de LUCHT als in de AARDE waardoor onze Biotoop(Milieu) vergiftigd wordt..!

IEDEREEN , ZONDER UITZONDERING KRIJGT HIERMEE TE MAKEN. Zowel [ PLANTEN, DIEREN ]-(voedselketens) en MENSEN ofwel“HET” LEVEN..!

NIET al  “HET” LEVEN( van micro organisme t/m de mens ) kan zich in zijn/haar biotoop effectief reageren

op vreemde prikkels ten gevolge van de vergiftiging van onze Planeet/Aarde.

M.a.w. IEDEREEN komt, ondanks het WEL/NIET dragen van een MONDKAPJE, of het WEL/NIET invoeren van de AVONDKLOK

VROEG of LAAT in aanraking met die vreemde stofjes. DE GEVOLGEN ZIJN HEFTIG..! ER STERVEN MENSEN én

 MENSEN krijgen ZEER ERNSTIGE AANDOENINGEN t/m  o.a. LICHTE VERKOUDHEDEN of MERKEN soms HELEMAAL NIETS.

  [ Toegevoegd door Rob van Es (rve) ]

Hoe zit het met de wetenschappelijke MODELLEN en PURE GEDACHTENGANGEN..?

EINSTEIN schijnt destijds al opgemerkt te hebben dat het natuuronderzoek spoedig niet meer buiten de filosofie ( WELKE..? ) zal kunnen, èn

eerlijke natuurkundigen geven inmiddels ook toe dat de werkelijkheid voor hen een steeds groter raadsel wordt.

Toch zal het nog wel een hele tijd duren voor men de pure gedachtegang gaat vertrouwen.

ZWARTE GATEN – zie bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel 3 èn ZWARTE GATEN – Zie bladwijzer in De ontwikkeling van het denken

TOETSING VAN ONZE KENNIS – (1987)     WETEN EN KUNNEN-1e versie-bladw. DNA – (1987)     DE TECHNOLOGISCHE MENS-(1995/’96)     We “ WETEN” ZO WEINIG..! - (1987/’88)

NATUURKUNDIG FILOSOFEREN..! [ WIE BEN IK..? Ken U zelve..! ] en ACADEMISCHE FILOSOFIE..! Zie afleveringen 44 t/m 46-(1996/2003)

Dat betekent logischerwijs ook dat het ontdekken en kennen van de WAARHEID voor altijd een ijdele wens zal blijven,

althans als het de bedoeling is DE WAARHEID op objectieve en dus wetenschappelijke wijze bloot te leggen.

Onder het begrip 'WAARHEID' moet verstaan worden de werkelijkheid zoals zij werkelijk is, ongeacht wat dan ook.

In het strijdperk treden de HYPOTHESE en de WAAN en het noodzakelijke resultaat daarvan is de VERWARRING.

Wat is WAARHEID en JUISTHEID..? – Zie Bladwijzers     WANTROUWEN – Zie bladwijzer     VERTROUWEN/BETROUWBAAR – Zie bladwijzers

Hoe zit het met de wetenschappelijke MODELLEN en PURE GEDACHTENGANGEN..?

 

▼ C O R O N A  P A N D E M I E ..! ▼

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10(1992)

Enerzijds zijn er de theorieën, scenario's en modellen van de milieubewegingen en anderzijds de betweterige smoesjes van politici

die hun macht, en industriëlen die hun winsten koste wat het kost veilig willen stellen.

Politici schreeuwen tegenwoordig om het hardst dat ze het welzijn van de burgers willen bevorderen en

dat ze altijd al gezegd hebben dat het roer om zou moeten.

De stakkerds, ze waren roependen in de woestijn, die ze overigens eerst zèlf teweeg gebracht hebben.

In een belangrijk opzicht zijn de theorieën van de milieubewegingen niet veel beter dan die van de industriëlen, economen en politici.

Wat zijn VIRUSSEN  ?-Klik o.a. op afl. 28 en 29 en de OERCEL nr. 69 en De PSYCHE nrs. 41 en 55– (1999)

Wanneer bijvoorbeeld een ééncellig diertje in een sloot geconfronteerd wordt met een onbekende prikkel zoals die van een bepaald landbouwgif, weet het niet

zinvol te reageren zodat het ten onder gaat. Maar, op een tot haar biotoop behorende prikkel kan het effectief reageren, uiteraard al of niet met uiteindelijk succes.

[ Waardoor zijn de SLANGEN/VLEERMUIZEN ZIEK geworden..? Door stofjes, die de  MENS de NATUUR heeft in geslingerd, waardoor onze Biotoop(Milieu) vergiftigd wordt.

DE VEROORZAKER IS DE MENS en niet de NATUUR tot aan de MENS..!

►Deze stofjes veroorzaken in “HET” LEVEN een verstoring van de “SAMENHANG” van “HET” LEVEN, met alle gevolgen van dien. Toegevoegd door rob van es(rve) ]◄

VACCINEREN..! VERZORGEN..! / VERZORGING..! / ARBEID versus WERKEN..!VACCINEREN..!

[ produceren - verzorgen – overleven ] - Je arbeidt niet om te overleven, maar je overleeft om te arbeiden. - [ produceren - verzorgen – overleven ]

ZOEK TEGELIJKERTIJD NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING: HERSTEL DE NATUUR..! (Klik op bladwijzer [ Toenemend inzicht in de SAMENHANG van… ] - (1984/’85)

[ DE GROEI van “het” LEVEN ; Er is maar ÉÉN LEVEN ] Zie bladwijzers – (1977)

Het is inderdaad een feit dat organismen plotseling totaal kunnen veranderen als zij b.v. aan een intensieve straling blootgesteld worden.

Maar deze verandering levert geen organisme van een hogere orde op; meestal is het resultaat een Ziekelijk Disharmonieus GEDROCHT en

in het beste geval kunnen wij spreken van een vorm van AANPASSING. Hoe zit dat..?

 “HET” LEVEN RAAKT STEEDS MEER VAN SLAG..!

WAARDOOR..? en WAAR..? Door vergiftiging van onze BIOTOOP/Milieu..! En de UITBRAAK vind je terug op een toenemend aantal plaatsen in de WERELD,

wo. NEDERLAND, alwaar de SAMENHANG in de natuur “HET” LEVEN VERBROKEN is.

“HET” LEVEN – Zie bladwijzer-(1987)     En zorg ervoor dat men MENSWAARDIG kan STERVEN     Hoe GEZOND zijn wij..? Zie bladw.-(1984/’85)

Zie bladwijzers [ Het ORGANISME… nrs. 3t/m7 ] en [ Het ORGANISME / VACCINATE nrs. 38/39 ] in Vragencursus(1965/’66)

VERGIFTIGING van het MILIEU(biotoop) en Het MANIPULEREN van de  MENSEN– Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1987)

“HET” LEVEN tot aan DE MENS kunnen zich heel goed handhaven en die dus een onmisbare rol in de NATUUR spelen. Die maken zichzelf niet onmogelijk,

máár die worden door ons, mensen, onmogelijk gemaakt, doordat wij op een toenemend aantal plaatsen de “SAMENHANG” in de NATUUR verbreken.

    SPINOZA’S ETHIEK-(1977)

Laat U voorlichten door: BONAFIDE WETENSCHAPPERS..! (Klik op bladwijzer [ Bonafide Wetenschappers ] - (1990/91)

GEZONDHEIDSZORG/ECONOMIE - Integere mensen..! Lees o.a nrs. 108 t/m 111, HET HOGERE Lees nrs. 65t/m67 en ARBEID- Klik op betreffende bladwijzers-(1995/’98)

Of het nu om het bestuur van een onbeduidende vereniging gaat of de regering van een staat,

onveranderlijk is er de rechtvaardig geachte behoefte om macht uit te oefenen en

het daarmee samenhangende recht zichzelf als de maat te nemen en in stand te houden.

SYSTEMEN met doelen, doelstellingen en bedoelingen zijn, menselijk gedacht, volstrekt uit den boze.

Zij zijn niet toegesneden op de gewone mensen die zij zeggen te dienen, máár louter op eigen status en BEHOUD.

MENSWAARDIG STERVEN-(1985/’87)

Hoe benadert de mens DE WAARHEID..? - Zie bladwijzers – (1977)

Het is interessant eens een vergelijking te maken tussen 

FILOSOFIEWETENSCHAP en GELOOF

 en dat komt dan hierop neer dat wij ons af moeten vragen: Hoe benadert de mens de waarheid

Gewoonlijk komen deze drie mogelijkheden tegelijk in één mens voor,

maar dan wel zo dat één van de drie mogelijkheden op de voorgrond staat.

Zonder REALISME is er geen zinvol [ INZICHT ] in de werkelijkheid en [ MIDDELMAAT/INZICHT/VISIE ]- Klik op o.a. op nrs. 23 en 48 – (1996/2003)

Klik op bladwijzers [ ZELFBESTUUR ] en [ VISIE versus INZCHT ] in DE GROTE VIERSLAG voor meer informatie – (1991/’94)

TOETSING VAN ONZE KENNIS – (1987)     WETEN EN KUNNEN-1e versie-bladw. DNA – (1987)     DE TECHNOLOGISCHE MENS-(1995/’96)     We “ WETEN” ZO WEINIG..! - (1987/’88)

De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID en DE OERCEL – Zie bladwijzers voor UITLEG - (1987/’88)

Zie bladwijzers [ Samenhang (3x) ] [ Relatie(1 en 2 ] [ Muteren/Mutatie-nr.63 ] [ Het Aanpassingsproces nrs. 44t/m 54 ] voor UITLEG - (1987’88)

HET AANPASSINGSPROCES berust op een REAGEREN op de BUITENWERELD.

Dat is echter een zaak van BEWUSTZIJN. Niet te verwarren met ZELFBEWUSTZIJN.

[ DE ECONOMIE ZELF IS FOUT ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1980)

De economie is namelijk een maatschappelijke berekening waarin alle factoren fouten zijn.

Let wel: ik zeg niet dat de factoren fout ingevuld worden. Hoe zit dat..?

DE NATUUR RAAKT méér en méér VAN SLAG..! Waardoor?

Via vreemde stofjes, die door de MENS de NATUUR in geslingerd worden en

die terecht komen in zowel de openbare WATEREN, het RIOOL, de LUCHT als in de AARDE waardoor onze Biotoop(Milieu) vergiftigd wordt..!

IEDEREEN , ZONDER UITZONDERING KRIJGT HIERMEE TE MAKEN.

Zowel [ PLANTEN, DIEREN ]-(voedselketens) en MENSEN ofwel“HET” LEVEN..!

NIET al  “HET” LEVEN( van micro organisme t/m de mens ) kan zich in zijn/haar biotoop effectief reageren

op vreemde prikkels ten gevolge van de vergiftiging van onze Planeet/Aarde.

M.a.w. IEDEREEN komt, ondanks het WEL/NIET dragen van een MONDKAPJE, of het WEL/NIET invoeren van de AVONDKLOK

VROEG of LAAT in aanraking met die vreemde stofjes.

DE GEVOLGEN ZIJN HEFTIG..! ER STERVEN MENSEN én

 MENSEN krijgen ZEER ERNSTIGE AANDOENINGEN t/m  o.a. LICHTE VERKOUDHEDEN of MERKEN soms HELEMAAL NIETS.

  [ Toegevoegd door Rob van Es (rve) ]

C O R O N A  P A N D E M I E ..!

  

VACCINEREN..! VERZORGEN..! / VERZORGING..! / ARBEID versus WERKEN..!VACCINEREN..!

[ produceren - verzorgen – overleven ] - Je arbeidt niet om te overleven, maar je overleeft om te arbeiden. - [ produceren - verzorgen – overleven ]

Zie bladwijzers [ Het ORGANISME… nrs. 3t/m7 ] [ DE VRIJE WIL nrs. 12t/m15 ] en [ Het ORGANISME / VACCINATE nrs. 38/39 ] in Vragencursus(1965/’66)     Noodoplossing: een VACCIN..! ÉN

ZOEK TEGELIJKERTIJD NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING: HERSTEL DE NATUUR..! (Klik op bladwijzer [ Toenemend inzicht in de SAMENHANG van… ] - (1984/’85)

Hoe kan je bij iemand een wijziging van INZICHT teweeg brengen. Klik o.a. betreffende bladwijzer voor meer informatie. Veel leesplezier..! (1987)

KENNIS laat zich niet langer op wetenschappelijke wijze controleren. Hoe zit dat..? KLIK op AFLEVERING 20. Men is TROUW aan ZICHZELF. Men is BETROUWBAAR…! ?? Let op ..!

GEZONDHEIDSZORG/ECONOMIE - Integere mensen..! Lees o.a nrs. 108 t/m 111, HET HOGERE Lees nrs. 65t/m67 en ARBEID- Klik op betreffende bladwijzers-(1995/’98)

Of het nu om het bestuur van een onbeduidende vereniging gaat of de regering van een staat,

onveranderlijk is er de rechtvaardig geachte behoefte om macht uit te oefenen en

het daarmee samenhangende recht zichzelf als de maat te nemen en in stand te houden.

SYSTEMEN met doelen, doelstellingen en bedoelingen zijn, menselijk gedacht, volstrekt uit den boze.

Zij zijn niet toegesneden op de gewone mensen die zij zeggen te dienen, máár louter op eigen status en BEHOUD.

WORD WAKKER, EIKELS..! – Klik op nr. 06 – (1999)

"DE ONZICHTBARE MINDERHEID"
door Howard Thompson

De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID en DE OERCEL – Zie bladwijzers voor UITLEG - (1987/’88)

Filosofische invallen 1 t/m 26. Klik o.a. op afleveringen 19/20 – (2000/’03)

Het is waarschijnlijk het meest duidelijk als men de praktische filosofische gedachtegang benoemt met de term 'systeemdenken' of 'denken in systemen'. 

Hij/zij zal zich moeten beteren – Klik op bladwijzer [ MENSEN TOT BEHOORLIJK GEDRAG DWINGEN..? ] (1987)

Het maakt daarbij helemaal geen verschil of zo'n hogere waarde ontleend wordt aan dat er orde moet zijn,

een ideologie, de een of andere ethiekredelijkheidfatsoen of praktisch nut, want de functie van een dergelijke norm is steeds dezelfde:

je medemens klein maken. De bedoeling daarvan is macht uitoefenen.

…, hoe kan je bij iemand een wijziging van inzicht teweeg brengen, welke nieuwe inzichten zou hij zich dan eigen moeten maken en

hoe kom je er achter of dit wel de juiste zijn? Bovendien kan je je afvragen of

 je wel het recht hebt in iemand een verandering aan te brengen, gesteld dat het zou lukken.

Na het ontstaan van “HET” LEVEN en het verschijnen v/d MENS, de voltooiing v/d EVOLUTIE, treedt het AANPASSINGSPROCES(4X) in. Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie. Met name AANPASSINGSPROCES 3 – ( 1999/2002 )

Anders dan het genoemde aanpassingsproces levert de evolutie, zolang die nog aan de gang is, wèl geheel nieuwe organismen op.

De structuur daarvan is zonder TUSSENFASE naar een hogere graad van innigheid gemuteerd.

[ FYSISCHE DEELTJES Lees nrs.28 t/m 34 ] Klik op betreffende bladwijzer – (1989/’91)

DE BASIS VAN DE BOUWSTEEN VINDT PLAATS, DAAR, WAAR HET MODERN WESTERS WETENSCHAPPELIJKE DENKEN AFSLAAT

[ HOE BENADERT DE MENS DE WAARHEID ] Zie bladwijzers – (1977)

Het is interessant eens een vergelijking te maken tussen 

FILOSOFIEWETENSCHAP en GELOOF

 en dat komt dan hierop neer dat wij ons af moeten vragen: Hoe benadert de mens de waarheid

Gewoonlijk komen deze drie mogelijkheden tegelijk in één mens voor,

maar dan wel zo dat één van de drie mogelijkheden op de voorgrond staat.

Is de WETENSCHAPPELIJKE WERKELIJKHEID de ECHTE WERKELIJKHEID..? Zie afl. nrs. 1 en 19 - (2000/2002)

Denkvermogen | Leervermogen - Zie bladwijzer [ onthouden van kennis ] – (1989/’91)     Vrije Meningsuiting

Géén houvast aan Feiten| onzekerheden-nrs.09, 07; 08 en 26 – (2000/’03)     Beheersingsgedachte - Klik op bladwijzer in A – (1984/’85) en B – (1985/’87)

Zie bladwijzers [ Het Organisme… nrs. 3t/m7 ] met name nr. 5 en Leven Maken..? in VRAGENCURSUS(1965/’66)

De ORGANISMEN zijn dus VERSCHIJNSELEN en die verschijnselen staan onder invloed van het INEENZIJN.

Willen we derhalve een organisme MAKEN, dan moeten we de GRONDSTOFFEN, die we samengevoegd hebben,

onder invloed stellen van het INEENZIJN.

We moeten dus de werkelijkheid als INEENZIJN aanwenden om van ons samenvoegsel een LEVEND GEHEEL te maken.
Het SAMENVOEGSEL zèlf is vroeg of laat gemakkelijk door ons te maken;

het is toch allemaal VERSCHIJNSEL, het is allemaal GRIJPBAAR

en HANTEERBAAR en het werken met deze aangelegenheden is ons zo langzamerhand wel toevertrouwd.

Desnoods moeten we bepaalde straling aanwenden of moeilijke splitsingen verrichten - het geeft allemaal niets: we kunnen het (straks).

 “HET” LEVEN RAAKT STEEDS MEER VAN SLAG..!

WAARDOOR..? en WAAR..? Door vergiftiging van onze BIOTOOP/Milieu..! En de UITBRAAK vind je terug op een toenemend aantal plaatsen in de WERELD,

wo. NEDERLAND, alwaar de SAMENHANG in de natuur “HET” LEVEN VERBROKEN is.

Zie óók bladwijzer [ BEHEERSINGSGEDACHTE ] en [ RECHTSSTAAT ] in  “De ontwikkeling van de West Europese Cultuur”- (1985/’87)

1)     De periode van het analyseren is een periode van activiteit, men is voortdurend bezig iets met de werkelijkheid te doen.

Naarmate dat zich doorzet blijkt dat het een grotere puinhoop wordt. De werkelijkheid laat niets met zich doen.

2)    Het volwassen worden van de mensheid is derhalve geen wens van mij, of iets waarnaar ik verlangend uitzie,

maar een proces dat je zakelijk kun ontdekken - als je weet waar je op moet letten.

In de filosofie is men nooit van die gewone mensen uitgegaan;

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, WESTERS DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD)

De aarde raakt ontbost, de bodem verarmt, vele levensvormen worden met uitsterven bedreigd en de mensen zijn geen van allen, geestelijk noch lichamelijk, gezond.

En dat alles dank zij de BEHEERSINGSGEDACHTE, een gedachte die op een WAARDEOORDEEL berust.

Op grond van dit waardeoordeel zijn de mensen tot nu toe destructief bezig. Helaas..! We zullen het een tijdje met dit DENKEN moeten doen.!

Cultuur Filosofische Opmerkingen – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens o.a. op bladwijzer [ RECHTSSTAAT versus WETSTAAT ]

DE NATUUR RAAKT méér en méér VAN SLAG..! Waardoor?

Via vreemde stofjes, die door de MENS de NATUUR in geslingerd worden en

die terecht komen in zowel de openbare WATEREN, het RIOOL, de LUCHT als in de AARDE waardoor onze Biotoop(Milieu) vergiftigd wordt..!

IEDEREEN , ZONDER UITZONDERING KRIJGT HIERMEE TE MAKEN.

Zowel [ PLANTEN, DIEREN ]-(voedselketens) en MENSEN ofwel“HET” LEVEN..!

NIET al  “HET” LEVEN( van micro organisme t/m de mens ) kan zich in zijn/haar biotoop effectief reageren

op vreemde prikkels ten gevolge van de vergiftiging van onze Planeet/Aarde.

M.a.w. IEDEREEN komt, ondanks het WEL/NIET dragen van een MONDKAPJE, of het WEL/NIET invoeren van de AVONDKLOK

VROEG of LAAT in aanraking met die vreemde stofjes.

DE GEVOLGEN ZIJN HEFTIG..! ER STERVEN MENSEN én

 MENSEN krijgen ZEER ERNSTIGE AANDOENINGEN t/m  o.a. LICHTE VERKOUDHEDEN of MERKEN soms HELEMAAL NIETS.

  [ Toegevoegd door Rob van Es (rve) ]

C O R O N A  P A N D E M I E ..!

  

VACCINEREN..! VERZORGEN..! / VERZORGING..! / ARBEID versus WERKEN..!VACCINEREN..!

[ produceren - verzorgen – overleven ] - Je arbeidt niet om te overleven, maar je overleeft om te arbeiden. - [ produceren - verzorgen – overleven ]

WORD WAKKER, EIKELS..! – Klik op nr. 06 – (1999)

"DE ONZICHTBARE MINDERHEID"
door Howard Thompson

Verandering begint met het onder ogen zien van de realiteit van ons bestaan in DE WERELD.

                OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN – (1987)

WETEN en KUNNEN is de essentie van zijn bestaan en dus ook van zijn overleven op de planeet.

KENNEN en KUNNEN, de technologische mens – MENSELIJK LEVEN IS TECHNOLOGISCG LEVEN..! - (1995/’96)

Maar men is tegenwoordig meer bezig met het zoeken van problemen die bij vernuftig uitgedachte oplossingen passen en

 vervolgens het aan de hand daarvan navorsen en rubriceren van het denken van anderen,

dan dat men zich nauwgezet op de essentie van de filosofie richt: het op eigen kracht en met eigen primair menselijke vermogens nagaan

hoe het zit met de werkelijkheid. 

TOETSING VAN ONZE KENNIS – (1987)

Het accepteren van bepaalde kennis en het aannemen dat die kennis juist is,

is een kwestie van vertrouwen stellen in diegene die je ervan in kennis stelt,

die jou die kennis aanbiedt.

Het KENNEN van de WERKELIJKHEID – We “ WETEN” ZO WEINIG..!(1987/’88)

WIE VERVUILT ER NOU EIGENLIJK..?- Zie inhoudsopgave nr. 11(1989)

Ik ben geen milieu deskundige en ik kan u dus geen overzicht geven van alle ellende die wij onze prachtige planeet tot nu toe hebben aangedaan. Voor een dergelijk overzicht moet u bij de mensen van de milieu organisaties zijn, ik denk in de eerste plaats bij die van Greenpeace. En natuurlijk niet bij de politici want die spannen, door hun wijze van denken, onvermijdelijk samen met de vervuilers. Dat blijkt, zoals gezegd, uit hun voortdurende gelieg en gedraai en vooral ook uit de lange tijd dat zij dit volhouden.

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ EN GEZIN-( 1970/’71 )

Klik op betreffende bladwijzer [ Verheldering 12 t/m 16 ]Milieu[ het intellectuele proces vs het verhelderingsproces 24( t/m 27 ] voor uitleg

Wij moeten dan ook wèl bedenken dat de ONTWIKKELING, de VERHELDERING, geheel BUITEN ons ZELFBEWUSTZIJN òmgaat;

het zelfbewustzijn, en dus ook het BEWUST HANDELEN, is een GEVOLG van iets ànders, namelijk de VERHELDERING.

!!!! In de WETENSCHAP is het niet àlles zonder VOOROORDELEN; vooral in de toepassingen ervan is veel BEHOUDZUCHT

denk aan de MILIEUVERONTREINIGING.

Alleen wetenschap die OM ZICHZELF bedreven wordt is vrij van vooroordelen. !!!!

Na het ontstaan van “HET’ LEVEN en het verschijnen v/d MENS, de voltooiing v/d EVOLUTIE, treedt het AANPASSINGSPROCES(4X) in. Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie. Met name AANPASSINGSPROCES 3 – ( 1999/2002 )

Anders dan het genoemde aanpassingsproces levert de evolutie, zolang die nog aan de gang is, wèl geheel nieuwe organismen op.

De structuur daarvan is zonder tussenfase naar een hogere graad van innigheid gemuteerd. 

ALLERLEI EXCESSEN – Lees o.a. pagina’s 58 t/m 60 - Klik op bladwijzer voor méér informatie – (1989/’91)

Er ontstaan van allerlei excessen die voor de mensen levensbedreigend zijn,

zoals bijvoorbeeld nucleaire en genetische experimenten, vergiftiging van de natuur en

rampzalige klimaatveranderingen door het kappen van wouden.

Ik heb er meer dan eens op gewezen dat je er wetenschappelijk niet achter kunt komen hoe de echte WERKELIJKHEID is.

Dat komt juist doordat men uitsluitend met de VOORSTELLING bezig is.

ARBEID versus WERKEN - Verzorgen / Verzorging..! ( lees nos. 172 t/m 178 ) – Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – ( 1992/’94 )

TERUG REDENEREN met een BEDOELING. Hoe zit dat.? Klik op betreffende bladwijzer - (1987)

Steeds als mensen terug redeneren stellen zij zich, op de een of andere manier, als “schepper” op. Dat is zinvol als het werkelijk gaat over dingen die zij zelf geschapen hebben, zoals een computer, want je kunt dan “van het eind naar het begin” redeneren, maar niet als het over de natuur gaat en de daarin voorkomende verschijnselen.

( Gekwetst in ons )-RECHTVAARDIGHEIDSGEVOEL, RECHTSSTAAT, het RECHT als PSYCHISCHE ZAAK en MANIPULEREN Hoe zit dat.? - Lees nrs. 22 t/m 28 – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1985/’87)

Klik o.a. op bladwijzer [ …Het FICTIEVE WERELDBEELD… - Lees nrs. 36 t/m 41 ] voor méér informatie - (1985/’87)

De moderne mens is een wandelende fictie, hij doet alsof hij praktisch handelt en hij gelooft daar ook in, maar in feite slaat het absoluut nergens op.

Het KENNEN van de WERKELIJKHEID – (1987/’88)    

Toch wil ik de term “WETEN”, tegenover en naast de term “KENNEN” gebruiken, waarbij ik aanteken dat ik het helemaal geen ramp zou vinden

op grond hiervan voor ouderwets versleten te worden. Men heeft het nadenken over “het weten” in het recente verleden opgegeven en

dus ben je in zekere zin ouderwets als je die oude koe nu weer uit de sloot haalt.

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – ( 1989/’91 )

[ Wij mensen zijn zelf de Werkelijkheid.! ] en [TRILLING]: Wij moeten hierbij goed in de gaten houden dat nu alles draait om dat brandpunt van bewegingen, want dat is de basis van waaruit de vorming van de bouwsteen van het HEELAL plaatsvindt.

Klik op betreffende bladwijzers voor meer informatie

Geen enkel levend wezen is mogelijk zonder verband met de BUITENWERELD – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1987/’88)

Bij een feedback proces gaat het er dus om dat een volgende fase terugwerkt op een vorige.

ABORTUS PROVOCATUS – (1977)

Abortus kan geen juridische kwestie zijn en nog minder een politieke terwijl het al helemaal geen godsdienstige zaak kan zijn.

Wij kunnen slechts vragen naar een menselijke visie op de abortus.

Want wij zijn er niet mee klaar als wij uitgerekend hebben dat het een uitsluitend persoonlijke zaak van de vrouw is. 

 

******************

 

”DE WERKELIJKHEID” wo. “HET” L E V E N met de fundamentele BOUWSTEEN, MUTATIE |de OERCEL, EVOLUTIE, AANPASSING | VIRUSSEN  | Biotoop-Milieu

  en  RACISME | DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN    Terug naar Startpagina of Naar overige LINKS

 

Naar o.a. Onderwerpen - Artikelen         Naar reeds geplaatste LINKS

 

******************

 

 

RACISME|ANTISEMITSME|DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN

Gekwetst in ons RECHTVAARDIGHEIDSGEVOEL ;  ANTISEMITISME ; RECHTSSTAAT, het RECHT als PSYCHISCHE ZAAK en MANIPULEREN Hoe zit dat.? - Lees nrs. 22 t/m 28 – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1985/’87)

NIHILISME als terreur is [WAARDEbevestigend i.p.v. WAARDEvenietigend] Hoe zit dat..? Klik op betreffende bladwijzer voor UITLEG

Idealisten met een zeer kwalijk ideaal..!

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, WESTERS DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD)

De aarde raakt ontbost, de bodem verarmt, vele levensvormen worden met uitsterven bedreigd en de mensen zijn geen van allen, geestelijk noch lichamelijk, gezond.

En dat alles dank zij de beheersingsgedachte, een gedachte die op een WAARDEOORDEEL berust.

Op grond van dit waardeoordeel zijn de mensen tot nu toe destructief bezig. Helaas..! We zullen het een tijdje met dit DENKEN moeten doen.!

CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN – (2015)

Zie o.a. LINK [ Op de Valreep-2015 ] Bladwijzer: ( het oer begrip COMMUNISME-Met zijn allen te zijn) en de LINK  [ Over de Islam ]: De beledigde wordt wel ter sprake gebracht slechts als beklagenswaardig slachtoffer van DISCRIMINATIE en RACISME,

máár niet als iemand die zèlf een ernstig conflict veroorzaakt heeft. Toch is juist hij het die bij het denken over het begrip ‘belediging’ de enige bepalende factor is.

Maar de weg naar die uiteindelijke volwassenheid kan alleen maar begaan worden door de moslims ervan bewust te maken

dat zij slachtoffer zijn van een intensieve, niets ontziende hersenspoeling door, uiteraard, mannen die een tirannieke, mensonterende ideologie aanhangen.

De ideologie namelijk van de onderwerping en de totale zelfverloochening.

Het stellen van grenzen door zwakke geesten die het moeten hebben van reglementen om zich intellectueel en praktisch te kunnen handhaven.

RACISTISCHE grondtoon- o.a. afleveringen 66 t/m 68 |Discriminatie o.a. afleveringen. 61 t/m 63 – (1999/2002)

Denk ik nu zelf na..? of…Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – (1987)

DENKEN IN VERSCHILLEN – Klik op bladwijzer [ Verschillig ] voor meer informatie – (1987)

ACTUELE VRAGEN – Zie bladwijzer Slaven/Slaaf o.a. nr. 21 - (1967)

MEESTER / KNECHT VERHOUDING

DE MENS IN DE MODERNE BESCHAVING. Zie o.a. bladwijzers [ SLAVERNIJ ] voor meer informatie – (1974/’75)

Het begin, de GEBOORTE van EUROPA ligt bij de GERMAANSE STAMMEN

Klik op bladwijzer SLAVERNIJ / Medewerkers in [ V E I L I G H E I D ] voor meer informatie – (1997/’98)

Zie bladwijzers: Racisme, racistische taal en verhullend taalgebruik, SLAVERNIJ en  DISCRIMINATIE – (1991/’94)

”KAN ALLES”..? JÀ..! Leef je uit..! MÁÁR..? Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1979)

Wat betekent SPINOZA’S ETHIEK voor ons..? - (1977)

TIJL UILENSPIEGEL – (1968)

Geen enkele nieuwe cultuurfase is zonder strijd voor de dag gekomen, ook al voelden de mensen in wie dat nieuwe opkwam eigenlijk niets voor vechten.

De "oude garde" heeft immers al ras in de gaten dat er iets gevaarlijks aan het broeien is en schroomt dan niet om fikse maatregelen te nemen.

En die maatregelen worden tenslotte zo fiks, dat de anderen wel van zich af moeten gaan slaan…..(pagina 11)

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. Klik op betreffende bladwijzer-(1989/’91)

Hoe zit het met die menselijke RELATIE en de Solidariteit, Saamhorigheid en gemeenschapszin..?

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

[ Terug naar HOOG en LAAG ] - Zie inhoudsopgave nr. 01(1987)

FUNDAMENTALISME. Terug naar de fundamenten van de westerse cultuur.

Het herstellen met geweld van de fundamentele waarde van het 'hogere en lagere'. Dat is de overal optredende verharding.

 

******************

 

”DE WERKELIJKHEID” wo. “HET” L E V E N met de fundamentele BOUWSTEEN, MUTATIE |de OERCEL, EVOLUTIE, AANPASSING | VIRUSSEN  | Biotoop-Milieu

en  RACISME | DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN    Terug naar Startpagina of  Naar overige LINKS

 

Naar o.a. Onderwerpen - Artikelen         Naar reeds geplaatste LINKS

 

 

******************

 

 

 

 

NAAR OVERIGE LINKS

De meeste in dit 'Verzamelde Werk' opgenomen teksten zijn gescand van de oorspronkelijke papers. Omdat vooral de oudere exemplaren nog gestencild waren

is de kwaliteit slecht, onder andere door veel 'gebroken' letters. Het is evenwel niet uitgesloten dat er nog wat ongerief achtergebleven is. Daarvoor mijn excuses..!

De teksten zijn bewust niet auteursrechtelijk beschermd, op grond van de gedachte dat de filosofie, net als de kunst, vrijelijk voor een ieder toegankelijk moet zijn.

Dat betekent dat alles, indien gewenst, gepubliceerd en uitgegeven mag worden, al of niet voorzien van commentaar.

Wel echter moeten de teksten volstrekt onaangetast blijven en uiteraard moet de schrijver nadrukkelijk en eerlijk vermeld worden.

MUZIEK en haar BETEKENIS

Wat is het praktische nut van Rembrandt, van Beethoven?

Wat moet je ermee? Inderdaad, tegenwoordig kan Rembrandt uitstekend als geldbelegging dienen en,

als je goed viool of piano kunt spelen, kun je onder omstandigheden veel geld met de muziek van Beethoven verdienen.

Maar daarom gaat het nu natuurlijk niet. Het gaat nu om datgene wat het kunstwerk en de filosofie werkelijk zijn:

uitdrukking van de werkelijkheid als beeld en als zodanig 'het verhaal van de waarheid'.

Maar dat is nu precies een verhaal waaraan de moderne wereld voorlopig lange tijd geen enkele behoefte heeft.

Men wil in die wereld desnoods helemaal geen waarheid als men maar naar believen kan manipuleren met de dingen.

En men houdt het dus ook op het denken van Kant en zijn talloze navolgers. Alleen een idioot kan nog naar de waarheid vragen.

Uit: VROUW en WERELD – (1995/’98)

KAN ALLES..? JA..! LEEF JE UIT..! MAAR..? – (1979)    

    VERKIEZINGEN / DEMOCRATIE     Zie bladwijzer: [ GEWONE MENSEN – MIDDELMAAT – Lees nrs. 55/56 ]

Burger(s)- 401-Kwaliteit v/d Democratie - 408/9-Zelfbestuur/Privileges – 462/463-Eenzijdig/Recht/Hoger-lager/Hoogmoed – 482-Staatsburger – 496-“Gewone” mensen – 536-Burgerman en 585-Voorlichting

Ongehoorzaamheid – Zie bladwijzer [ Zelfbestuur ] - (1984)

TERREUR als CULTUURVERSCHIJNSEL Zie aflevering nr. 3

     EEN BANAAL KERSTFEEST – zie nr. 30     Jesaja, Psalmen van David, Liefdeslyriek van Het Hooglied, Bergrede en oorlogsverklaring a/d MENS. Zie nr. 64

    

Zie bladwijzers: Idealisme - zie pag.1 èn o.a. pag. 5, 6-Revolutie/Idealisme – CHINA - We zijn dùs allemaal zèlf de SHELL – (1970/’71)

    

Het ontstaan v/d Geestelijke LEEGTE: Zie bladw.: VERVELING – Zie Lezing  voor de Vrijmetselaars- (2008)

  

” Vrijheid van godsdienst is Vrijheid van Wangedrag”  ANTISEMITISME/RACISME     LEIDERSCHAP-afl. 58     COMMUNISME-zie LINK   

[ RESPECT hebben voor de mening van anderen ] Klik o.a. op de betreffende bladwijzer (1985)     [ DENKEN in systemen en DENKEN in begrippen ] afl.19/20 (2002)

HOE ZIT HET met de…C O R O N A P A N D E M I E

►De NATUUR ”HET” LEVEN ( van OERCEL tot aan DE MENS ), die sollen niet met elkaar!!!◄

VERGIFTIGING van het MILIEU(biotoop) en Het MANIPULEREN van de  MENSEN– Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1987)

“HET” LEVEN tot aan DE MENS kunnen zich heel goed handhaven en die dus een onmisbare rol in de NATUUR spelen. Die maken zichzelf niet onmogelijk, máár die worden door ons, mensen, onmogelijk gemaakt, doordat wij op een toenemend aantal plaatsen de “SAMENHANG” in de NATUUR verbreken.

Zie bladwijzers [ Het ORGANISME… nrs. 3t/m7 ] [ DE VRIJE WIL nrs. 12t/m15 ] en [ Het ORGANISME / VACCINATE nrs. 38/39 ] in Vragencursus(1965/’66)     Noodoplossing: een VACCIN..! ÉN

ZOEK TEGELIJKERTIJD NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING: HERSTEL DE NATUUR..! (Klik op bladwijzer [ Toenemend inzicht in de SAMENHANG van… ] - (1984/’85)

KENNIS laat zich niet langer op wetenschappelijke wijze controleren. Hoe zit dat..? KLIK op AFLEVERING 20. Men is TROUW aan ZICHZELF. Men is BETROUWBAAR…! ?? Let op ..!

Laat U voorlichten door: BONAFIDE WETENSCHAPPERS..! (Klik op bladwijzer [ Bonafide Wetenschappers ] - (1990/91)    ►V E R V O L G►     ”H E T   L E V E N” wo. Wat zijn VIRUSSEN..!

Vrije Meningsuiting    

 

WEINREB – Zie BRIEVEN nrs. 15 en 19

 

Een besef van WAARDELOOSHEID-1     Een besef van WAARDELOOSHEID-2     HET ANDERE NIHILISME

 Zij - de jonge mensen - zien niet op hun leven terug en vinden het dan waardeloos, maar zij zien daarentegen tegen hun leven aan en

worden dan overrompeld door een besef van waardeloosheid. Ieder INDIVIDU is WAARDELOOS..!      

Het begrip “BETEKENIS” krijgt inhoud bij een niet verbroken, een in zichzelf samenhangende, werkelijkheid.

Als de dingen waardeloos zijn voor het besef van de mens kunnen ze voor hem alleen nog maar BETEKENIS hebben.

 

 

[ BELEDIGING..! zie LINK ( Over de Islam )-2010 ] en [ ZELFHAAT zie LINK ( Op de valreep-2015) ] HOE ZIT DAT..?

De beledigde wordt wel ter sprake gebracht slechts als beklagenswaardig slachtoffer van DISCRIMINATIE en RACISME,

máár NIET als iemand die zèlf een ernstig conflict veroorzaakt heeft. Toch is juist hij het die bij het denken over het begrip ‘belediging’ de enige bepalende factor is.

 

Maar de weg naar die uiteindelijke volwassenheid kan alleen maar begaan worden door de moslims ervan bewust te maken

dat zij slachtoffer zijn van een intensieve, niets ontziende hersenspoeling door, uiteraard, mannen die een tirannieke, mensonterende ideologie aanhangen.

De ideologie namelijk van de onderwerping en de totale zelfverloochening.

Het stellen van grenzen door zwakke geesten die het moeten hebben van reglementen om zich intellectueel en praktisch te kunnen handhaven.

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – wo. Bladwijzers FASCISME – nrs. 20/21 en Fascisme/klassieke nrs. 10t/m12(1985/’87)

 

ALLERLEI EXCESSEN – Lees o.a. pagina’s 58 t/m 60 - Klik op bladwijzer voor méér informatie – (1989/’91)

Er ontstaan van allerlei excessen die voor de mensen levensbedreigend zijn,

zoals bijvoorbeeld nucleaire en genetische experimenten, vergiftiging van de natuur en

rampzalige klimaatveranderingen door het kappen van wouden.

Ik heb er meer dan eens op gewezen dat je er wetenschappelijk niet achter kunt komen hoe de echte WERKELIJKHEID is.

Dat komt juist doordat men uitsluitend met de VOORSTELLING bezig is.

 

[ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE - VERANTWOORDELIJKHEID … ] zie bladwijzers

HELDEN – Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie –(1985/’87)

 

Het ontstaan van de geestelijke LEEGTE: Opvullen van de LEEGTE van de verveling – Zie LEZING  voor de VRIJMETSELAARS – (mei 2008)

 

[ Deskundigheid of Bekwaamheid B2 ] Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie– (1999)

De begrippen 'deskundigheid' en 'bekwaamheid' mogen in geen geval met elkaar verward worden. Hoe zit dat..?

 

FILOSOFISCHE INVALLEN Ga naar inhoud afleveringen nrs. 1t/m26 – (2000/’03)

INHOUD afleveringen o.a. – “ Geen houvast aan feiten-nr.09 ”, “ Onduidelijk begrip evolutie-nr.11 ”, “ De geest van de tijd-nr.14 ” en “ Het recht als wet-nrs.15/16 ”

 

Geen enkel levend wezen is mogelijk zonder verband met de BUITENWERELD – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1987/’88)

Bij een feedback proces gaat het er dus om dat een volgende fase terugwerkt op een vorige.

 

Ons hele westerse liefdesleven is nooit anders geweest dan prikkeling - maar het héétte zo natuurlijk niet. Klik op briefnummer 17 – (1970)

Dit betekent dat verschijnselen als SADISME en MASOCHISME en ook verschijnselen als LESBISCHE LIEFDE en HOMOSEXUALITEIT vergeleken met de werkelijke sexu­aliteit AFWIJKINGEN zijn, en wel, in de grond van de zaak, ZIEKELIJKE afwijkingen. Hier heeft het gericht-zijn op het bepaalde, dus op een ONDERDEEL van het geheel dat elke mens is, een ziekelijke vorm aangenomen. Ziekelijk omdat alleen maar dàt bepaalde ONDERDEEL bij machte is de betreffende mens te prikkelen. Ik ben mij ervan bewust dat ik vandaag de dag "mijn kop riskeer" door zo te spreken, maar het is nu een­maal een logische conclusie… dus moet het maar gezegd worden. Natuurlijk is het wèl zo, dat NIEMAND zich met die afwijkingen heeft te bemoeien, zolang er geen misdadigheid aan te pas komt - wat helaas vaak wèl het geval is. De gehele sexualiteit gaat buiten het zelfbewustzijn van de mens om en dus kan een mens er niets aan doen als hij “anders” is. Laat zo iemand dus met rust…maar laten wij er niet toe over gaan die AFWIJ­KINGEN te rangschikken onder de sexuele mogelijkheden. Onder die rubriek behoren zij niet thuis…

 

Een korte schets van de menselijke seksualiteit – (1985/’86)

 

 

De gebruikelijke voorstelling over de mens - nrs. 10/11 – zie bladwijzers – (1984/’85)

 

 

INTROVERT denken vs EXTRAVERT denken-nrs. 25/26 – zie bladwijzers – (1984/’85)

 

 

[ Hitlers agressie tegen het klassieke Westen – o.a. nrs. 14 t/m 19 ] -  [ Het fictieve Wereldbeeld – ( 36 t/m 41 ) ] en [ Wir haben es nicht gewusst. Hoe zit dat.? Nrs.17/19 ]

Klik op betreffende bladwijzers in De ontwikkeling v/d West Europese Cultuur – (1985/’87)

[ Hitlers agressie tegen het Westen ] In Hitlers agressie tegen het Westen lag geen wezenlijke haat tegen het Angelsaksische Westen, voor zover zich dat begon af te tekenen, máár tegen het klassieke Westen. Zijn agressie richtte zich tegen de klassieke Westerse elites,…

[ HET FICTIEVE WERELDBEELD ] Die vreemde moeilijkheid is gelegen in het fictieve karakter van onze cultuur; het loopt door alle verschijnselen heen en is vaak moeilijk te onderscheiden van welbewuste al of niet kwade bedoelingen van machthebbers.

 

 

[ De ZWAKKE MENS in alles STEUNEN..! of tot AANPASSEN dwingen..? ] EN [ Het probleem van het Nationaal Socialisme. Lees nrs. 17 t/m 20 ]..? –Zie betreffende bladwijzers – (1985/’87)

 

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE KOSMOS - DE PLANEET – Oneindig en Eeuwig, De bouwstenen, Beweeglijkheid… - Het evenwicht, Water en leven, Het organisme…

 

 

DE FILOSOOF EN DE POLITIEK

 

 

 

 

HOE ZIT HET…!

Bladwijzers: Het ORGANISME en de ORGANISCHE WERKELIJKHEID – lees o.a. nrs 3 t/m 7 en Het ORGANISME - VACCINEREN nrs.38/39 – (1965/’66)

 

De POSITIE van de MENS in de KOSMOS – Klik op bladwijzer [ De Voorvaderen van de mens..?- Lees o.a nrs. 344 t/m 355 ] – (1997)

Zij zijn de hoger opgeleiden en dus de specifieke representanten van onze, op wetenschap gerichte, cultuur.

Maar, als zodanig zijn zij nu precies degenen van wie de maatschappij en de gemeenschap het uiteindelijk NIET moeten hebben..!

De tegenwoordige theorieën over de opbouw van de maatschappij bijvoorbeeld zijn gevolg van een analyse van de ontstaansgeschiedenis van onze

moderne (westerse) wereld. Op zichzelf is zo'n analyse natuurlijk prima, als men maar niet gaat menen dat de daaruit ontwikkelde theorieën

als MODELLEN voor de opbouw van een nieuwe maatschappij zouden kunnen dienen.

 

Zie bladwijzers [ ECOLOGISCHE SAMENHANG..? - (RAMPEN) ] en [ AANPASSINGSPROCES / Charles Darwin ] –(1987/’88)

WIJ ZIEN ALLES LOS VAN ELKAAR, tenzij er een aanwijsbare verbinding is, een brug, een telefoonlijn of radiogolven.

 

Zie bladwijzer: HET EVANGELIE – (1965)

HET EVANGELIE IS GEEN GELOVIG GESCHRIFT

 

De KUNST van het Filosoferen – (1987/’89)

 

TIJL UILENSPIEGEL – (1968)

o.a. Klaas, vader van Tijl: Hij-Klaas - werkt niet omdat hij om de een of andere reden werken moet,

maar hij werkt omdat hij als mens werken is.

"Soetkin, Klaas' wijf, was een brave, wakkere vrouw, die opstond met de zon, en vlug en vlijtig was als een mier.

Zij en Klaas bebouwden getweeën hunnen akker en spanden zich als ossen voor den ploeg.

Tijl is de verpersoonlijking van de zon, die overwint.

Maar de mensen zelf, de mensen als Klaas..... die sneuvelen om te beginnen.

 

 

 

ONGEHOORZAAMHEID – (1984)

 

MAAKBARE WERELD..? – (1997)

 

EN VOORTS:

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / SEKSUEEL MISBRUIK (Briefwisseling van Cees Storm en Jan Vis inzake artikel van Emy Kradolfer)

 

STELLIGE UITSPRAKEN werken polariserendhoe zit dat..? – Klik op bladwijzer [ Polariseren-1 ](1996)

 

LEVEND-ZIJN – BEWUSTZIJNPSYCHE - De fundamentele Bouwsteen – OERCEL - Het EVOLUTIEPROCES - ECOLOGIE-(1987/’88 )

"BEWUSTZIJN" en o.a óók "PSYCHE" zijn verhoudingen die NIET BIOLOGISCH en NATUURKUNDIG te beschrijven zijn,

maar daarentegen wel FILOSOFISCH. Klik op betreffende bladwijzers.

 

 

[ De drie GRONDPIJLERS van “het” LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzer - 1974/’75)

 

NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN–1990 t/m 1996 – (22 voordrachten)

 

DRIE JAAR TELEVISIE -1987 t/m 89 – (14 voordrachten)

 

RESPECT hebben voor…Klik op betreffende bladwijzer in [ HET GELIJK EN DE DIALOOG ]

 

Het fictieve karakter van onze cultuur – Zie bladwijzers  [ De verdeling van de WELVAART ] en [ Het fictieve wereldbeeld – (36 t/m 41 ) ] (1985/’87)

 

 

 

Lees ook eens: [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ]. Bladwijzer: [ PRIVACY - VRIJHEID - GRENS ] -(1970/’71)

 

 

In het RECHT gaat het om het op redelijke wijze regelen van zoveel mogelijke MENSELIJKE RELATIES. Zie bladwijzer – (1984/’85)

de KENNIS breidt zich uit máár het DENKEN ontwikkelt zich niet..!

 

 

COMMUNICATIE - (1979)     Het fictieve karakter van onze cultuur – Zie bladwijzer [WELVAART] – (1985/’87)

 

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – Klik o.a. op afleveringen 01 en 12 voor méér informatie – (2000)

 

Klik op bladwijzers [ ARBEID versus WERKEN – ] en [ ECONOMISCHE GROEI ]in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58-(Privatiseren) (1996/2003)

 

{ ARBEID/BELONING } – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning) – (2015)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

 

COMMUNICATIE - (1979)

 

 

Het op een rijtje zetten – In het RECHT gaat het om het op redelijke wijze regelen van… Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie –(1984/’85)

… de KENNIS breidt zich uit máár het DENKEN ontwikkelt zich niet..!

 

HET VERENIGD EUROPA

Klik op:

 

EUROPA -1 - aflevering 2

 

EUROPA -2 – zie bladwijzer (1992)

 

EUROPA – 3 Klik op inhoudsopgave nr. 12 (1992)

 

EUROPA - 4 – nr. 8 (1997)

 

EUROPA – 5 Klik op de LINK [ Op de valreep 2015 ] en vervolgens op betreffende bladwijzer – (2015)

 

[ Multatuli zei reeds: ] “publiek, ik veracht U met grote innigheid". Klik op betreffende bladwijzer – (1964)

 

Vrijdenker Multatuli, wees er in de vorige eeuw al op, dat men kinderen volledig moest voorlichten, omdat,… - (1988)

 

Ben ik een [ DROOGSTOPPEL ..? ] Klik op betreffende bladwijzer..! (1991/’94)

 

KUNSTKENNERS, een DROOGSTOPPEL.? Aflevering 54 – (1996/2003)

 

Het was de eeuw van o.a Darwin, van Marx, van Bakoenin en ook van [ Multatuli ], Domela Nieuwenhuis. Klik op bladwijzer [ MULTATULI ] – ( 1997 )

 

"Niets is zeker", zei Multatuli, "en zelfs dat is niet zeker". Klik op aflevering 9 – (2001 )

 

Hebben niet grote voorgangers als Multatuli, Bolland, Domela Nieuwenhuis, Leo Polak, en Anton Constandse hun ideeën…Klik op inhoudsopgave nr. 22 – (1995)

 

Hitlers agressie tegen het klassieke Westen…Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – (1985/’87)

 

Zie bladwijzers: [ Menno ter Braak/Anton Constandse ] en van [ Menno ter Braak ]

EEN VERWERPELIJK “BELEID”

 

[ Menno ter Braak ] klik op bladwijzer voor meer informatie

 

Wordt Hitler veroordeeld omdat hij JODEN vermoord heeft..? klik op bladwijzer [ JODEN ] voor meer informatie

 

WESTERSE SLECHTHEID – Klik o.a. op bladwijzer [ Westerse slechtheid ] voor méér informatie..!– (1994/’95)

 

 

{ ARBEID / BELONING } - [ ARBEID vs WERKEN ] en [ ECONOMISCHE GROEI ] Klik op betreffende LINKS

 

VEILIGHEID – [ Arbeid / Werk / Werkgevers ] Klik op betreffende bladwijzer – (1997/’98)

 

WESTERSE EXISTENTIËLE VEILIGHEID – (1994/’95) – Klik op bladwijzer [ CHINA ]

 

TIJL UILENSPIEGEL - Een beschouwing over Vrijheid en Liefde – (1968)

 

UILENSPIEGEL en de MACHT – (1984)

 

De analyse van de WERKELIJKHEID gaat niet verder dan de BOUWSTEEN van het HEELAL,

de aan alles ten grondslag liggende, drie brandpunten omvattende, meest eenvoudige verschijningsvorm van de materie.

 Hoe zit dat..? Klik op bladwijzer [ drie brandpunten omvattende ] voor nadere uitleg..! – (1989/’91)

 

LUCHTVERVUILING – EEN GRENS TE VER(1991) - klik op betreffende LINK voor meer informatie

 

Wetenschapsman versus Kunstenaar en Filosoof – klik op betreffende bladwijzer voor nadere uitleg

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

De vraag is niet: 'hoe moet ik zijn', maar de vraag is: 'wie ben ik' – klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie..!

 

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

[ RELATIE-( psychische factoren ) en wrijving/spanning– Lees o.a. nrs. 41 t/m 43 ] [ Betere Wereld-2 ] [ LIEFDE(34/35). nrs. 32 t/m 36 ] [ EENZAAMHEID-nrs.32t/m46 ] - (1989/’91)

 

LIEFDE versus RELATIE / Communicatie(1 en 2) -RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN(1989/’91)

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. HOE ZIT DAT..? Klik op betreffende bladwiizer

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

Dat zijn dus bepaald geen optimale RELATIES.

Een foutieve VOORSTELLING van het begrip RELATIE..?

Als je nu begrepen hebt dat de RELATIE noodzakelijk een uitsluitend karakter heeft en

in zekere zin de kloof tussen het een en het ander bevestigt,

dan begrijp je ook dat de samenhang - (LIEFDE) - op de achtergrond raakt

totdat deze zich langs een andere weg opnieuw gaat laten gelden.

 

 

RELATIEPROBLEMEN – HUWELIJK/LAT-relatie – ( 1985/’86 )     Een verbeterde COMMUNICATIE roept een grotere EENZAAMHEID op-(1979)

 

[ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Klik op betreffende bladwijzers voor nadere informatie – (1992/’94)     Vrouw en Wereld – haat tegen het vrouwelijke - (1995/’98)

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE PSYCHE en LIEFDE / SCHOONHEID

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

 

De SAMENLEVING is  gelijk een LICHAAM – Klik op aflevering 34

 

[ Primaire verhoudingen(1) ] en  [ Primaire begrippen/verhoudingen(2) ] Zie bladwijzers – (1989/’91)

Vanuit die primaire verhoudingen nadenkend ontstaat een geheel ander verhaal over de zaken die je in de praktijk aantreft.

Dat verhaal verloopt precies andersom, vergeleken bij de analytische methode. HOE ZIT DAT..?

 

LIEFDE IS…! – Klik op nr.32 – (1999)

 

[ De CULTUUR van de DOOD- o.a. nrs. 52 t/m 55 e.v. ]  en  [ Compromis-MENS-2-vanaf nr. 46 ]  Zie betreffende bladwijzers  – (1964/’65)

 

"HET GEHEEL IS IETS ANDERS DAN DE SOM DER DELEN” - (1988 )     NIHILISME – De betekenis der dingen is iets geheel anders dan de waarde der dingen

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     De SAMENLEVING is  gelijk een LICHAAM – Klik op aflevering 34      DE MAAGD EN HET KIND

 

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, westers DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD).

WREEDHEID komt voort uit MACHT die EIGEN ONDERDANIGHEID HAAT.

 

HET GESREK, STANDPUNTEN, VERSCHILLEN en OVEREENKOMSTEN

 

DE MENSHEID ALS GEHEEL – Klik op betreffende bladwijzer – (1965)

 

 

 

HAAT – Klik op betreffende bladwijzer voor nadere informatie     Onvoorwaardelijk recht op zelfmoord – Klik op aflevering nr. 10

 

[ MAATSCHAPPIJ versus SAMENLEVING en “Het” LEVEN ] ; [ RACISME/DISCRIMINATIE ] en [ EEN GOEDE WERELD ] Zie bladwijzers - (2015)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – ( 1964 )

Altijd heeft de mens naar zichzelf gevraagd en altijd zal hij dit blijven doen.

 

[Het Jan Visdeeltje( De niet splijtbare Bouwsteen – niet tastbaar – is een verhouding van 22 beweeglijkheden) – Hoe zit dat..? ] – (1987/’88)

Zie o.a. bladwijzers [ De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID ] en [Substantie / SPINOZA ]

 

KOSMISCHE achtergrondstraling – Klik op betreffende bladwijzer [ ACHTERGRONDSTRALING ] voor informatie – (1992/’94)

De werkelijkheid is een voortdurend ontstaan en vergaan

 

Wij MENSEN zijn zelf de gehele WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. ] ÈN Het tot LEVEN komen van het verschijnsel – Klik op bladwijzer [ Drievoudige bouwsteen ABC nrs. 28 t/m 34 ] - (1989/’91)

 

[ ARBEID versus WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..! Lees nrs. 172 t/m 178 ] EN [ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Zie bladwijzers – (1992/’94)

 

 

NIHILISME

De betekenis der dingen is iets geheel anders dan de waarde der dingen.

 

 

[ OP NAAR EEN: [ BETERE WERELD ] Hoe zit dat..? Zie betreffende bladwijzers..!  – (1989/’91)

 

 

MORGEN WORDT HET BETER…Klik op nr. 13 v/d inhoudsopgav-01 t/m 14 – (1989)

 

 

DE MODERNE MENS ALS WERELDBOUWER (1992)

 

 

Een [ BETERE WERELD ] – Klik op betreffende bladwijzers – ( 1991/’94)

 

 

[ EEN GOEDE WERELD ] – Klik op betreffende bladwijzer – (2015)

 

 

[ LIEFDE(34/35) Lees o.a. nrs. 32 t/m 36 ] èn klik ook op bladwijzer [ (RELATIE-psychische factoren ) en wrijving/spanning – nrs. 41 t/m 43  ] – (1989/’91)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

In strijd met het streven in onze cultuur om relaties, op grond van uit de analyse verkregen voorstellingen, aan te knopen,

blijkt het ontstaan van relaties gegrond te zijn op natuurlijke factoren. HOE ZIT DAT..?

 

 

MAATSCHAPPIJ versus SAMENLEVING en LEVEN- en RACISME/DISCRIMINATIE - (2015)

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

LIEFDE – Relatieproblemen! - Huwelijk - Lat-relatie – Hoe zit dat..? – (1985/’86)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

 

[ LIEFDE(34/35) Lees o.a. nrs. 32 t/m 36 ] èn klik ook op bladwijzer [ (RELATIE-psychische factoren ) en wrijving/spanning – nrs. 41 t/m 43  ] – (1989/’91)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

 

LIEFDE –Zie aflevering 32 en [ RACISME / DISCRIMINATIE ] Zie nrs. 61- 63 en 66 - (1999)

 

 

ABORTUS PROVOCATUS – (1977)     [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ] - (1970/’71)     MAATSCHAPPIJ vs SAMENLEVING en LEVEN- (2015)

 

Vormen van [ Synchroniteit / gelijktijdigheid-nrs. 6/7 e.v. ] en [ Ontstaan van LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1987/’88)

Het gelijktijdige karakter van het denken komt voort uit de situatie die onze geest is:

 

[ Denken in systemen en denken in begrippen ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16 – (januari 2002)

 

Wij MENSEN zijn zelf de gehele WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. ] ÈN Het tot LEVEN komen van het verschijnsel – Klik op bladwijzer [ Drievoudige bouwsteen ABC nrs. 28 t/m 34 ] - (1989/’91)

 

Voor ALLE MENSEN -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (oudheid) of éénzijdig MANNELIJK denken (moderne tijd)- (1984/’85)

 

 

DE SRIJD TEGEN HET VROUWELIJKE – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1985/’86)

 

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer [ ZELFHAAT ]-(2015) )

 

 

[ Denken in systemen en denken in begrippen ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16 – (januari 2002)

 

De huidige MOORDPARTIJEN vloeien voort vanuit ons analytische wetenschappelijke DENKEN. Zie bladwijzer: [ Joden, Zigeuners, LATINO’S, etc. o.a. nrs. 171 t/m 195 ] – ( 1998 )

 

JEZUS - De Zoon van GOD/een opstandige Joodse sekteleider of De zoon van de MENS... Hoe zit dat..?-(1991 en 1992)

 

Ieder het zijne of LEVEN en laten LEVEN - een soort van LIBERALISME dus. Voor meer informatie, klik op bladwijzer: Leven en laten leven-(1985/’87)

 

AFHANKELIJKHEIDSRELATIE – (1984/’85)

 

Wij MENSEN zijn zelf “de NATUUR” – Klik op bladwijzers [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. Hoe zit dat..? ] – (1989/’91)

▼Lees óók o.a. onderstaande bladwijzers▼

[ De ETHIEK ] bijvoorbeeld pretendeert het goede aan te raden of zelfs wel voor te schrijven,

maar in feite kan zij slechts proberen duidelijk te maken wat je ZOU MOETEN LATEN.

Er is niet te stellen hoe het moet. Doe je dat toch, dan leg je de zaak vast en daarmee doe je het fout.

Aan de [ drievoudige bouwsteen ABC ] (een verhouding van 22 beweeglijkheden) valt een aantal zaken te bedenken,

die steeds weer een rol blijken te spelen bij zowel het ontstaan van de werkelijkheid als het bestaan ervan.

LIEFDE – Is de concrete beleving van de LIEFDE goed uit te drukken in woorden.? Klik op bladwijzer [ LIEFDE(nrs. 34/35)- o.a pagina’s 32 t/m 36 ]

 

 

EENZAAMHEID/Saamhorigheid/Relatie/de Kloof/Samenhang-Zie bladwijzer – Lees nrs. 32t/m46 – (1989/’91)

Uit de voordracht: GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN-(1989/’91)

Men kent het onderscheid tussen samenhang en relatie niet meer en bovendien denkt men uitsluitend in relaties. HOE ZIT DAT..?

 

Meting, meetpunt, on-(meetbaar)-heid - zie bladwijzers - o.a. nrs. 6 en 14/15 - (1970/’71)

En INDERDAAD, daar loopt de door ons GEMAAKTE MENS en HIJ is precies zoals wij HEM hebben WILDEN,

mààr HIJ is WÈL GEK.

 

 

 

SPINOZA’S ETHIEK- klik o.a. op bladwijzer [ SUBSTANTIE / GOD / NATUURWETTEN nrs. 4 t/m 6 ] – voor meer informatie over: (1977)

[ substantie / god ]  [ Gevoelens als VERDRIET, EENZAAMHEID en ONVRIJHEID ]  [ Natuurwetten ]

 

 

EENZAAMHEID - Onvrijheid – Saamhorigheid in de slaafse zin-(1979)     [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ], [ PRIVACY ] en [ SHELL ]-(1970/’71)

 

EENZAAMHEID/Saamhorigheid/Relatie/de Kloof/Samenhang-Zie bladwijzer – Lees nrs. 32t/m46 – (1989/’91)

Men kent het onderscheid tussen samenhang en relatie niet meer en bovendien denkt men uitsluitend in relaties. HOE ZIT DAT..?

 

Klik op bladwijzer [ WIE en WAT is de MENS ] in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS- ( 1964 )

Er bestaat in de KOSMISCHE begrippen geen buiten en binnen; buiten de KOSMOS is een denkconstructie,

die alleen priesters en dominees kunnen verzinnen en die ze overigens ook nog nooit hebben kunnen waar­maken. Dus:

 

 

 

 

ARBEID/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (ARBEID/Beloning)

 

Wij MENSEN zijn zelf de WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. Hoe zit dat..? ] – (1989/’91)

 

[ KOSMISCHE WETTEN..! ] De grote wet van de KOSMOS wreekt zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft ] ( 1964 )

 

SYNCHRONITEIT – ( EPR experiment ) Klik op bladwijzer [ Synchroniteit ] voor méér informatie – (1987/’88)

 

De Big Bang/Oerknal biedt een begin en een einde en dat schijnt voor veel denkers een rustgevend houvast te zijn. Hoe zit dat..? – (1987/’88)

 

De KUNST van het FILOSOFEREN – (1987/’89)     Op de vlucht voor?DRUGS – (1987)     Klik op bladwijzer [ ROKEN… ] méér informatie?(1965/’66)

 

EUTHANASIE - klik op bladwijzer [ Euthanasie is een vanzelfsprekendheid..! ] voor méér informatie..! – (1985)

 

EUTHANASIE – Menswaardig sterven..! – EUTHANASIE.  Klik op nr. 10 voor méér informatie     BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – (1964)

 

WAARHEID put je niet uit DENKEN, maar uit "ZIEN". En dat is iets dat in onze 19e -eeuwse denktraditie niet erkend wordt.

Welke "rol" speelt het denken in “het” leven? Klik op bladwijzer [ WAARHEID - nrs. 3 t/m 7 ] voor méér informatie – (1985)

 

 

Cultuur Filosofische Opmerkingen – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens o.a. op bladwijzer [ RECHTSSTAAT vs WETSTAAT ]

 

 

Klik op o.a. bladwijzer [ WETENSCHAP / WAARHEID / FILOSOFIE ]- (LEVEN..!) voor méér informatie - (1970)

 

HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT – (1985/’87)     Zie bladwijzer: [ DE RECHTSSTAAT/VN… ] – RECHT en WET zijn steeds INSTRUMENTEN… (1985/’87)

 

[ WAT IS EIGENLIJK HET (ná)-DENKEN ] Zie bladw.-(1985)    WETENSCHAP/WAARHEID/FILOSOFIE(1970)     WAT ZIJN [ GENIALE MENSEN ] Zie bladw.-(1990)

 

 

Klik op bladwijzer [ DE SAMENLEVING, lees o.a. nrs. 22 t/m 26 – De trede op de Maatschappelijke ladder.? ] EN [ KAPITALISME nrs.1 t/m 4 ] voor mééer informatie – ( 1970/’71 )

 

Je verandert de wereld niet..! – De wereld is verandert zodra je… - (1989)

 

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ EN GEZIN – Klik o.a. op bladwijzer [ de Rus/de Russische samenleving, lees o.a. nrs. 26 t/m 34 ] ( 1970/’71 )

 

EUTHANASIE - [ LIEFDE – VRIJHEID OM TE STERVEN – VRIENDSCHAP ] -  EUTHANASIE

 Klik op aflevering 23 voor meer informatie.

 

 

Het Intellectuele proces vs het VerhelderingsPROCES-(‘70)   VRIJHEID..! EEN DUISTER BEGRIP..!-(‘79)

 

[ KOSMISCHE WET..! ] – Zie o.a bladwijzer [ (op)OFFEREN ] De grote wet van de KOSMOS WREEKT zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft. ( 1964 )

 

Oorsprong v/h LEVEN; “Het” LEVEN verschijnt niet OP de AARDE, maar de AARDE, de planeet, zet zichzelf om tot LEVEN. Klik op bladwijzer [ Er is maar één LEVEN ] – (1977) ]

 

 

Klik op bladwijzers: [ HAAT TEGEN HET VROUWELIJKE ] en [ SEKSUALITEIT- ( 2 en 1 ) ] voor meer informatie – ( 1998 )

 

 

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

Op het ogenblik is een Derde Wereldoorlog gaande – zie aflevering 63

 

Het essentieel MENSELIJKE is de SEKSUALITEIT… (1986)     DE VIER LEVENSBEGRIPPEN- (1994)     Gedachten over Ontstaan  en Bestaan- (1991)

 

Hoe zit het met die [ HONGER  naar SEKS..? ]  [ SEKSUEEL MISBRUIK/Verklaring ]

 

Zie bladwijzer: [ Joden, Zigeuners, LATINO’S, etc. Schuld en Zonde o.a. nrs. 171 t/m 195 ] – ( 1998 )     ”OP DE VALREEP – 2015”- 2015

 

 

DE GEBOORTE VAN EUROPA – Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Klik op bladwijzer [ Wie en Wat is de mens ] in bespiegelingen over de mens- ( 1964 )

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. (1985/’86)     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS. Zie nrs 26 t/m 30-(1975)

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

”HET” LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat “het” leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ]  Zie bladwijzers (1984/5)

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het éne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

ABORTUS PROVOCATUS

 

Normverlies/ Fatsoensnormen-Gedragsnormen (1987)

 

 

 

BETEKENIS vs WAARDE – Zie afl.56     NIHILISME     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS nrs 26 t/m 30-(1975)

 

 

POLITIEKE DENKEN – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..! – (1996 t/m 2003 )

Die essentie van de mens als een 'volstrekt niets' speelt overigens ook een uitermate belangrijke rol in het politieke denken.

 

 

VRIJDENKEN

Identiteitscrisis..? – Vrijdenken     Bedreiging van het Vrijdenken     Vrijdenken- aflevering 46     Het gesprek     Onzekerheid, Vrijdenken en Fantaseren

 

Zijn we niet allemaal “makke lammetjes”(1969) ..? /(Oost)Joden/WEINREB/Zie BRIEVEN nrs. 15 en 19     ISOLEMENT/ Het GESPREK / Lid v/h TEAM..?

 

SAMENLEVING - MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

Politieke denken – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..!

Het politieke denken, dat in feite een uitgesproken machtsdenken is, baseert zich juist op het tegengestelde,

namelijk het geloof dat de mens wèl iets is, namelijk een sociaal dier dat wezenlijk lid van een groep is.

 

 

 

CHINA en Wij zijn dus allemaal zelf SHELL(nrs.5/6) – Zie bladwijzers    

 

 

 

Samenleving – Maatschappij – Gezin – Zie o.a. bladwijzer TAO /  de oude Chinese mens / ontwikkelingsweg / de Russische mens – nrs. 28 t/m 30

 

Fritjof Capra en [ IK ben de gehele werkelijkheid-Zie bladwijzers ]

 

 

Waardering v/d Arbeid – Zie nr. 18     Zie ook eens de bladwijzers: ARBEID – WERKEN en ARBEID(1, 2 en werken)

Iets wat vanzelfsprekend aan de mens meekomt, kan nu eenmaal geen object van handel zijn.!

 

DE WEG NAAR VOLWASSENHEID-(25 t/m 30) – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

 

DE VREDE – (1983)

Want het gaat in de politiek en regering om macht en waar macht is kan geen vrede zijn, want daar heerst de één over de ander.

 

     [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE - VERANTWOORDELIJKHEID … ] zie bladwijzer

 

 

Een hoge graad van existentiële VEILIGHEID in de ATLANTISCHE WERELD. Hoe zit dat.?

 

Klik op bladwijzer [ BEZUINIGINGEN(o.a nrs 86 t/m 89) ] voor méér informatie

 

Zie bladwijzer [ BEZUINIGINGEN ]     BEZUINIGINGEN – Zie bladwijzer

 

 

 

 

 

HET RASSENVRAAGSTUK.!  Zie briefnummer 12

 

 

 

ONS GEWETEN – Klik op afleveringen 74 en 77

 

”Mijn ernstige waarschuwing: Ga niet naar de stembus” – Klik op briefnummer 19

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

Men rekent met fouten zoals ook de theologie rekent met fouten.

Elke ECONOMIE is een inhoudsloze FICTIE.

 

Die eenling gaat weliswaar vanuit zichzelf over tot samenwerken en samenleven met zijn medemensen,

maar dat is geheel iets anders dan bestuurd en geregeerd worden.

 

 

 

Afhankelijk zijn van GEZAGHEBBENDE NORMEN, geeft ELLLENDE     INDIVIDUALISME - (nrs. 242,’3,’4,245,’6,’7,’8)     De Angelsaksische STAAT     Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

 

KWALITEIT VAN “HET” LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Seksueel misbruik.! De R.K. kerk heeft de LIEFDE hoog in zijn vaandel staan. Hebben ze enig idee wat het begrip LIEFDE inhoud.? Laat u bijlezen..!

 

Menselijk Embryo   Genetische manipulatie nr. 41/42 en Biogenetische Wetenschap nr. 28/29   Manipulatie met DNA

 

De MENS als WIJSHEID. Zie inhoudsopgave afl. 35/36 (1975)     De Kunst, het schone verschijnsel – [ Het wezenlijke ] –(1964)

 

Kunstmatige Intelligentie (1)     Genetische manipulatie/Experiment: A, B, en C     Klonen(1998) / Kennis(1987)     Kunstmatige Intelligentie (2)

 

Samenwerken en Samenleven – (1992/’94)     HOMOSEKSUALITEIT / SEKSUEEL MISBRUIK    Het wordingsproces ; De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

 

PHILOSOPHICAL REFLETIONS     AKTUELE VRAGEN (1967)     DE ZIN v/h LEVEN – (1992/’94)     KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

 

 

De zin van “het” LEVEN –t/m o.a. nr. 539 – (1999)      Groei van “het” Leven [ Op de aarde..? of…! ] (1977)

 

IK ben de GEHELE Werkelijkheid. Hoe zit dat.?Zie bladwijzers

 

Individualisering geeft ELLENDE(lees nr. 498) – Zie bladwijzers – (1999)     POLITIEKE DEBATTEN, zie bladwijzers – (1985)

 

Zie o.a. bladw.: [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56)Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

Hoe herstel je het GEZAG..?     Roken/kanker-injecties/vaccineren - nrs. 38/39 - (1965/’66)

 

 

DENKEN in BEGRIPPEN - Lees ook eens in [ Filosofische invallen 1 t/m 26 – (2002) ] aflevering 19 -  DENKEN IN BEGRIPPEN voor meer informatie

 

De Wereldveroveraars(nrs.13t/m 17)-(1984/’85)

 

MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN     DE ENGELSEN     KUNST – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR

 

HOERA, STRAKS HEBBEN WE EEN VERENIGD EUROPA..! Klik op aflevering nr. 02

 

[ DE ECONOMIE ZELF IS FOUT ] en [ WAT GELDT ER VOOR DE MENS ] – Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1980)

De economie is namelijk een maatschappelijke berekening waarin alle factoren fouten zijn.

Let wel: ik zeg niet dat de factoren fout ingevuld worden. Hoe zit dat..?

 

BASISINKOMEN

 

Kunst/Filosofie en Wetenschap – afl. 23 en 26 (Objectief vs subjectief..?(2002/‘03)

 

WIE BEN IK..? Klik onder het kopje [ KUNST… ] de LINK [ HET SCHONE VERSCHIJNSEL ]  aflevering 4 aan. ( HET WEZENLIJKE)

 

 

Klik op bladwijzer -{De mensen moeten socialer worden.!} - (1989/’91)

 

LIEFDE    RELIGIES    MOHAMMED    JEZUS - MOHAMMED    JEZUS    BEKERING – OPLOSSING v/d WANEN

 

Vervreemding 1 t/m 5 – Klik op betreffende bladwijzers – (1995/’98)     SAMENWERKEN en SAMENLEVEN - Klik op betreffende bladwijzer – (1992/’94)

 

De ANARCHIE in het denken; Op naar het DOEL..? Lees pag. 1 – (1974/’75)

 

Hij zag dat het goed was – inhoudsopgave 06-(economische groei)     ONVREDE(1) – Zie bladwijzers – (1964/’65)     Onvrede(2) – Zie bladw.

 

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! KAPITALISME..! – (1990)     De MENS als 'de' INDIVIDU -afl. 13 -(1997)

 

Kernenergie - Wie zijn de schuldigen..? – (1987)     KUNST, een kwestie van SMAAK..? – (1976/’78)         Energie balans..! – (1986)

 

WAARDEOORDELEN – (1 t/m 6) - Zie bladwijzers voor meer informatie     Immanuel Kant – zie betreffende bladwijzer voor meer informatie

 

EGOÏSME..!?-Afl. 59 en LIEFDE afl. 32 en 65 – (1996/’03    

 

     De TOEKOMST van de MENSHEID..! (1987)    

 

Zie bladwijzers: DE KLOOF in Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 3 –(1999) en De kloof in Beweging en Verschijnsel deel 1 –(1987/’94)

 

 

Zie o.a. bladwijzers:  [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56)Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

 

 

[ De WERKELIJKHEID als SYSTEEM ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16(januari 2002)

 

[ KOSMISCHE WETTEN..! ] De grote wet van de KOSMOS wreekt zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft ] ( 1964 )

 

[ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ], [ PRIVACY ] en [ SHELL ]-(1970/’71)

 

 

    Het gaat GOED met HET LAND..! Klik op aflevering 21 (column voor goedgelovigen)

 

Mogen de Amerikanen wel her en der militair ingrijpen en is dat aan anderen verboden? Zie bladwijzer [ Consistent GEDRAGDubbelhartigheid ]- (1991)

 

 

”OP DE VALREEP – 2015” [ Cultuur Filosofische Opmerkingen ] - met nieuwe notities 2015

 

Zie bladwijzer: HET EVANGELIE – (1965)

HET EVANGELIE IS GEEN GELOVIG GESCHRIFT

 

Bladwijzers: Het ORGANISME en de ORGANISCHE WERKELIJKHEID – lees o.a. nrs 3 t/m 7 en Het ORGANISME - VACCINEREN nrs.38/39 – (1965/’66)

 

 

 

”H E T   L E V E N” wo. de BOUWSTEEN, OERCEL, | VIRUSSEN | Biotoop-Milieu

en  RACISME | DISCRIMINATIE | SLAVERNIJ en (na)-DENKEN    Terug naar Startpagina of  Naar overige LINKS

 

 

Naar (2) o.a. Onderwerpen - Artikelen         Naar (1) o.a. reeds geplaatste LINKS

 

 

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis