VEILIGHEID

(1997/’98)

arbeid,  beschermen, politionele bescherming, communicatie, juridische waarborgen, kennis, kleding en schoeisel, leven, levensbehoeften, maatschappelijke leven, medische hulp, medische voorzieningen, met rust laten, moderne maatschappij, voorkomen en verhinderen

 

Naar het begin

 

Help mee om deze site te promoten. Vertel het uw…!

(Adres luidt: http://home.planet.nl/~rwvanes )

 

 

Naar bladwijzer: Arbeid / Werken / Werkgevers ; Slavernij / Medewerkers ; Bedreiging v/d Zelfstandigheid

 

 

Naar andere artikelen: Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om..? Datverfoeilijkeindividualismedvg248 (derde vervolg ; de schijnbare tegenstelling individu-gemeenschap, kapitalist-proletaar en liberaal-socialist) Verzorging / verzorgen.? Vergeet het maar..! (zie bladwijzer) ; De samenleving, vertaald naar onze wereld..! (zie bladwijzer) Welk karakter moet die overheid hebben ; De vrije Wil ; Beschermingsrecht Cultuurfilosofische Opmerkingen-o.a. Verveling, verlies van houvast, Islam’s succes Westerse existentiële veiligheid Veilig gemaakte wereld, een veilige Wereld..? zie bladwijzers ; Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Uilenspiegel en de MACHT ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; Onder MACHT versta ik ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; VRIJHEID, een duister begrip ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Is er dan toch een GOD..? Hoe zit dat..?  Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Vrijheid van Godsdienst ; Kan alles maar..!-zie bladwijzers ; de kunst; het schone verschijnsel ; Samenleving, Maatschappij en Gezin ; Filosofie van de kunst ; Hoe zit het nou met god ; Vrijheid van meningsuiting-zie bladwijzers ; Proces v/d Eeuw tegen alle ingezetenen van Nederland..! ;  Burqa / Boerka ; Een GESPREK voeren..?  HANDEL drijven bedoelt U..! - zie bladwijzers ; De Westerse cultuur is SUPERIEUR aan alle andere culturen-61 ; Discriminatie..?-afl.61 ; Polariseren-volwassen democratie-afl.25 ; Hoofddoekjes-afl.37/38 ; Denk ik nu zèlf …of…-zie bladw. ; Polarisatie/polariseren - zie bladw. ; Het sexuele misbruik(verklaring)-zie bladw. ; Celibaat(1)-zie bladw. ; Leiderschap-afl.58 ; Leidersprincipe-afl.3 ; Afghanistan-Taliban-ISLAM-zie afl.27/28 en bladw. ; Het Evangelie-(misbruikt.!)-sluit niemand uit..! Hoe zit dat..?-afl.12a ; Onvrede met de maatschappij, hoe zit dat.? ; Bij WIE treedt NORMverlies op..? ; Jodendom, Christendom en Islam-64 ; Psyche/zelfbewustzijn-zie bladw. ; Seks / Seksualiteit ; Psychische verwarring-zie bladw. ; Stellige uitspraken -afl. 18, 21 en 22 ; Onze in wezen vredelievende verlichte cultuur, moet standvastig en vastbesloten verdedigd worden tegen kortzichtigheid en tirannie. ; Het Buitenechtelijke - bandeloosheid - Overspel - Liefde - zie bladwijzers ; Het HUWELIJK is een belediging voor de LIEFDE - zie bladw. ; OVERSPEL ; Oorzaak SEXUEEL misbruik - zie bladw. ; Vrijheid van godsdienst ; *Over de ISLAM, de vrije MENINGSUITING en het BELEDIGEN – aug. 2010 ; Reciteren van heilige schriften- nr. 23 ; De ISLAM rukt op… ;

 

 

 

VEILIGHEID

 

Terug naar: de Startpagina

 

Naar bladwijzer: Arbeid / Werken / Werkgevers ; Slavernij / Medewerkers ; Bedreiging v/d Zelfstandigheid

 

 

Het begrip veiligheid heeft een veel omvangrijker inhoud dan gewoonlijk verondersteld wordt als je erover spreekt. Het heeft namelijk niet alleen te maken met een zekere politionele bescherming bij het zich bevinden op straat bijvoorbeeld, maar veelmeer met de juridische status waarin de mensen zich bevinden. Het gaat over de verhouding waarin de ene mens tot de andere staat. Dit betekent dat men elkaar *met rust zal laten en er zorg voor zal dragen dat men elkaar niet benadeelt of leed berokkent. Deze zorg voor elkaars veiligheid kan niet incidenteel zijn. Het is immers gemakkelijk genoeg als alles meezit! Zij zal echter geheel en al onvoorwaardelijk moeten zijn. Bovendien moet zij negatief gedefinieerd worden omdat het gaat over zaken die men ten aanzien van de medemens te laten heeft. Het laten gelden van het begrip veiligheid komt neer op het voorkomen en verhinderen van al datgene dat de ander en jezelf qua zelfstandigheid bedreigt.

Het is helemaal niet noodzakelijk dat de wederkerige garanties voor veiligheid in wetsartikelen vastgelegd zijn en dat bepaalde instanties optreden als handhavers van deze wetten.

*( Voor meer informatie, zie de bladwijzer “met rust laten” in het verslag “gedachten over ontstaan en bestaan” )


Mensen die tenslotte volwassen geworden zijn hebben een dermate helder besef van rechtvaardigheid dat zij in de vele verschillende situaties, waarin ze komen te verkeren, elkaar bijna intuïtief 'recht zullen doen'.
Het onvoorwaardelijke karakter van dit begrip veiligheid heeft ook als consequentie dat men medemensen met een verkeerde aanleg en ontplooiing in hun 'verkeerd-zijn' erkent en hen zo goed mogelijk beschermt en verzorgt. Op grond van het eerder genoemde rechtvaardigheidsbesef zullen deze bescherming en verzorging geen indirect, maar een direct en preventief karakter hebben. Men wacht niet, zoals tot nu toe gebruikelijk is, totdat er een misdaad geschied is, maar ten gevolge van elkaars zorg voor elkaar heeft men reeds lang van tevoren de symptomen van het 'verkeerd-zijn' herkend en zo goed mogelijk behandeld.
Men mag niet vergeten dat een belangrijke stimulans tot misdadig gedrag gelegen is in de onverschilligheid voor elkaar. Het als los zand aan elkaar hangen van de onvolwassen mensen is een vruchtbare voedingsbodem voor criminaliteit. Wanneer dat eenmaal opgeheven zal zijn blijft er slechts een heel klein aantal mensen over die werkelijk niet goed in elkaar zitten. Vanzelfsprekend worden die als ziek beschouwd...

Onder het begrip veiligheid valt ook het onvoorwaardelijk voorhanden-zijn van de levensbehoeften van de mensen. Dat wil zeggen dat ieder mens aan die behoeften kan voldoen zonder daarvoor eerst op allerlei onaangename manieren een grote hoeveelheid geld bijeen te moeten schrapen of op andere onterende manieren 'zijn brood te verdienen'.

Onder levensbehoeften valt een grote variëteit aan onmisbare zaken zoals daar zijn onderdak, kleding en schoeisel, voedsel en medische hulp. Maar ook die zaken die tot nu toe als 'luxe' gezien werden, maar die voor mensen met een speciale aanleg onontbeerlijk zijn: muziekinstrumenten, geluidsdragers, boeken, kunst en kunstvoorwerpen, enzovoort.

Het moet zelfs voor 'dromers' mogelijk zijn zich als zodanig uit te leven zonder daarvoor met de nek aangekeken te worden vanwege het feit dat ze niet 'werken voor de kost'.

Het is opmerkelijk dat in de moderne maatschappij alles in het teken van de arbeid staat. Iedereen wordt qua maatschappelijke status beoordeeld naar de aard en waardering van zijn arbeid. Vallen iemands activiteiten buiten datgene dat als 'arbeid' gedefinieerd wordt, dan valt de beoordeling niet gunstig uit. Ogenschijnlijk geldt dat niet voor zieken, ouden van dagen, huisvrouwen en kinderen, maar bij nadere beschouwing blijkt dat hun status wel degelijk afhankelijk is van de arbeid: die ouden van dagen moeten 'gepensioneerden' zijn die AOW of een pensioen genieten, wat op zichzelf ook weer in betrekking staat tot de arbeid en de huisvrouwen danken hun waardering aan het feit dat zij als onder- en achtergrond van des mans arbeidzame leven fungeren. De kinderen tenslotte gelden als toekomstige arbeiders, hetgeen onder andere duidelijk blijkt uit de opvoeding en opleiding die zij krijgen. Zieken kunnen zich in deze wereld alleen maar dan veilig en verzorgd weten als zij zich doormiddel van hun arbeid verzekerd hebben. Onvoorwaardelijke hulp wordt als regel niet geboden.
De arbeid is de maat van het gehele maatschappelijke leven en alles wat buiten de definitie van het begrip arbeid valt wordt hoogstens met welwillendheid geduld. Werklozen bijvoorbeeld worden enigszins beleefd behandeld voor zover zij buiten hun schuld zonder werk geraakt zijn en dus nog steeds als potentiële arbeiders beschouwd kunnen worden, maar tegelijkertijd wordt hen almaar voorgehouden dat zij wel zo spoedig mogelijk en zonder morren aan het werk moeten...
Lui die letterlijk niet willen meewerken aan deze slavernij worden, niet alleen vanuit de overheid, maar ook door hun medeburgers, met de nek aangekeken. Zij worden asociaal gevonden en uitbuiters omdat zij volgens de socialen en niet-uitbuiters 'anderen voor zich laten werken' en dat is iets wat uit den boze is, tenzij je ondernemer bent, want dàn wordt het weer als een bewijs van slimheid en zelfs zakelijkheid beschouwd.
Maar, zelfs als het waar zou zijn dat anderen voor die asocialen werken (maar het is niet waar!), dan nog zegt dit veel meer over de mentaliteit van die werkenden dan over die zogenaamde asocialen: je moet immers nooit voor een ander werken, behalve natuurlijk voor een baas, als je er tenminste behoorlijk voor betaald wordt..!
 
In de grond van de zaak is het terecht dat de arbeid in het maatschappelijke leven zo'n dominante rol speelt. Op zichzelf is de maatschappij niets anders dan het zo verfijnd mogelijke netwerk van relaties tussen de afzonderlijke mensen. Maar dat netwerk kan niet functioneren als er niet een verzorgde materiële basis is voor het bestaan van die afzonderlijke mensen. Die basis moet veiliggesteld zijn en de grondslag daarvan is de arbeid. In het veiligstellen spelen allerlei grootheden een rol, zoals daar zijn medische voorzieningen, juridische waarborgen, mogelijkheden tot communicatie en toegang tot kennis. Maar dat alles wordt een farce als de arbeid niet voor het beschikbaar zijn van spullen zorgt. In de arbeid zet de mens de voorhanden natuurlijke werkelijkheid om tot een menselijke. Hij maakt iets dat zo zonder meer niet door het wordingsproces opgeleverd wordt.
Hij doet dat omdat de gehele kosmos zijn inhoud is vanwege het feit dat het verschijnsel mens het laatste verschijnsel is waartoe de processen in de werkelijkheid komen. Het eindresultaat van een proces houdt alle voorgaande stadia in en zo houdt de mens als eindresultaat van de kosmische processen de gehele kosmos in.
Als eerste is daar natuurlijk de aarde die van een abstracte inhoud tot een concrete omgezet wordt. Dat geschiedt, in een veelheid aan varianten, door de menselijke activiteit van de arbeid. Omdat dit het geval is, is het sinds de Verlichting tot zelfbewustzijn gekomen begrip 'arbeid' terecht herkend als van toepassing op de maatschappelijke werkelijkheid. Maar meer dan een 'herkennen' is het tot nu toe niet: telkens weer blijkt dat men niet het flauwste benul heeft van de werkelijke verhoudingen die hier aan de orde zijn. Het begrip 'arbeid' is concreet geworden en zijn alledaagse rol gaan spelen, maar door een diepgaand onbegrip, wat overigens niemand kwalijk genomen kan worden, is er een bijna niet te herkennen zaak ontstaan. Het klinkt hard, maar het moet toch gezegd worden dat de arbeid sinds de industriële revolutie definitief tot slavernij verworden is.
 
Het kon logischerwijs niet uitblijven dat de arbeid tot slavernij zou ontaarden. Dat betekent onder andere dat het nu als handelswaar is gaan fungeren. Er zijn er die werk in de aanbieding hebben, zij hebben het monopolie op het bezit van dat werk en zij verstrekken dat van bovenaf. Dat wil zeggen dat zij niet als gelijke partners onderhandelen met diegenen die werk willen hebben, maar daarentegen als hoger geplaatsten die eigenlijk alles voor het zeggen hebben, maar die onder omstandigheden eventueel wel bereid zijn wat water in de wijn te doen.
Die omstandigheden zijn dan als regel bepaalde pressiemiddelen van de arbeiders, zoals stakingen. Zomaar vanuit zichzelf geven de 'werkgevers' geen behoorlijke tegenwaarde van de energie die de arbeiders te koop aanbieden. Steevast moet die tegenwaarde àfgedwongen worden.
De werkgevers zijn particuliere, dat wil zeggen op eigen welvaart gerichte, ondernemers die in het bezit zijn van een aantal werkzaamheden die verricht moeten worden. Daarvoor hebben zij energie nodig en die kopen zij van anderen die bepaalde bekwaamheden hebben. Van de arbeiders, tegenwoordig 'werknemers' of nog verhullender 'medewerkers' genoemd, wordt die energie gekocht, maar steeds vanuit een hògere machtspositie van de ondernemers. In feite hebben die de middelen in handen om het leven van de mensen veilig te stellen. Dat maakt hen machtig, maar het geeft hen ook aanzien, ondanks het feit dat zij uitsluitend te eigen bate bezig zijn.
De arbeiders worden dus zoveel als mogelijk door de werkgevers bedrogen bij de verkoop van zichzelf als energiebron. Maar die arbeiders zijn genoodzaakt zich bij deze praktijken neer te leggen omdat zij anders niet zouden kunnen overleven.
Wat dus eigenlijk iets vanzelfsprekends is, namelijk dat de mens de planeet omzet tot zichzelf , is verworden tot een louche handeltje van diegenen die dat omzettingsproces in bezit hebben genomen. En de pechvogels die achter het net vissen hebben geen keus: zij moeten hun natuurlijke arbeidsvermogen tegen woekerprijzen verkopen.
(Voor meer informatie zie bladwijzer Arbeid in het verslag Beweging en Verschijnsel deel 3)  
 
Het gedwongen zijn om het eigen arbeidsvermogen te verkopen leidt er onherroepelijk toe dat de arbeidende mens per definitie geen vrede heeft met zijn bestaan. Diegenen die er echter wel vrede mee hebben zijn steeds mensen die aan het gemarchandeer met arbeidskracht zijn ontkomen, door de 'hoogte' van hun positie of door het 'eigen baas' zijn, hetgeen op zijn beurt inhoudt dat zij aan de andere kant van de streep toch weer moeten marchanderen, namelijk om zo goedkoop mogelijk arbeidskracht in te kopen of, als het maar even kan, te stelen. Bijvoorbeeld van berooide asielzoekers.
En dan zijn er ook nog die spaarzame gevallen van mensen die, hoewel niet zo erg tevreden met hun betrekkelijk armoedige bestaan, toch nog enige bevrediging in hun werk vinden doordat zij toevallig op 'de goede plaats' zijn terecht gekomen. Vaklui dus die ondanks alles hun werk als een menselijke en menswaardige uitdaging zien en die het tenslotte maar voor lief nemen dat zij bestolen worden.
Hoe dan ook, het algemene beeld is onvrede met het bestaan door een niet op maat liggen van de arbeid.

Iets wat vanzelfsprekend aan de mens meekomt kàn nu eenmaal geen object van handel zijn.

 

Bedankt voor Uw Aandacht

Help mee om deze site te promoten. …….. Alvast onze hartelijke dank ..!

Aangezien de filosofie er niet is voor enkele bevoorrechten, maar juist voor alle mensen, is het citeren uit de artikelen zonder meer toegestaan. Bronvermelding wordt echter wel op prijs gesteld. (Jan Vis, creatief filosoof)


Naar bladwijzer: Arbeid / Werken / Werkgevers ; Slavernij / Medewerkers ; Bedreiging v/d Zelfstandigheid

 

Naar andere artikelen: Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om..? Datverfoeilijkeindividualismedvg248 (derde vervolg ; de schijnbare tegenstelling individu-gemeenschap, kapitalist-proletaar en liberaal-socialist) Verzorging / verzorgen.? Vergeet het maar..! (zie bladwijzer) ; De samenleving, vertaald naar onze wereld..! (zie bladwijzer) Welk karakter moet die overheid hebben ; De vrije Wil ; Beschermingsrecht Cultuurfilosofische Opmerkingen-o.a. Verveling, verlies van houvast, Islam’s succes Westerse existentiële veiligheid Veilig gemaakte wereld, een veilige Wereld..? zie bladwijzers ; Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Uilenspiegel en de MACHT ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; Onder MACHT versta ik ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; VRIJHEID, een duister begrip ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Is er dan toch een GOD..? Hoe zit dat..?  Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Vrijheid van Godsdienst ; Kan alles maar..!-zie bladwijzers ; de kunst; het schone verschijnsel ; Samenleving, Maatschappij en Gezin ; Filosofie van de kunst ; Hoe zit het nou met god ; Vrijheid van meningsuiting-zie bladwijzers ; Proces v/d Eeuw tegen alle ingezetenen van Nederland..! ;  Burqa / Boerka ; Een GESPREK voeren..?  HANDEL drijven bedoelt U..! - zie bladwijzers ; De Westerse cultuur is SUPERIEUR aan alle andere culturen-61 ; Discriminatie..?-afl.61 ; Polariseren-volwassen democratie-afl.25 ; Hoofddoekjes-afl.37/38 ; Denk ik nu zèlf …of…-zie bladw. ; Polarisatie/polariseren - zie bladw. ; Het sexuele misbruik(verklaring)-zie bladw. ; Celibaat(1)-zie bladw. ; Leiderschap-afl.58 ; Leidersprincipe-afl.3 ; Afghanistan-Taliban-ISLAM-zie afl.27/28 en bladw. ; Het Evangelie-(misbruikt.!)-sluit niemand uit..! Hoe zit dat..?-afl.12a ; Onvrede met de maatschappij, hoe zit dat.? ; Bij WIE treedt NORMverlies op..? ; Jodendom, Christendom en Islam-64 ; Psyche/zelfbewustzijn-zie bladw. ; Seks / Seksualiteit ; Psychische verwarring-zie bladw. ; Stellige uitspraken -afl. 18, 21 en 22 ; Onze in wezen vredelievende verlichte cultuur, moet standvastig en vastbesloten verdedigd worden tegen kortzichtigheid en tirannie. ; Het Buitenechtelijke - bandeloosheid - Overspel - Liefde - zie bladwijzers ; Het HUWELIJK is een belediging voor de LIEFDE - zie bladw. ; OVERSPEL ; Oorzaak SEXUEEL misbruik - zie bladw. ; Vrijheid van godsdienst ; *Over de ISLAM, de vrije MENINGSUITING en het BELEDIGEN – aug. 2010 ; Reciteren van heilige schriften- nr. 23 ; De ISLAM rukt op… ;

 

 

 

Terug naar: de Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis

website analysis
online hit counter