VERDEDIGERS VAN DE GODSDIENST

juni 1995

anarchisten,atheisme,geloof,god,godsdienst,humanisten,onverdraagzaamheid,verdedigers van de godsdienst,

zelfbeschikking,zelfbeschikkingsrecht.

 

 

 

Terug naar: de Homepage van Rob van Es voor mťťr informatie

 

Help mee om deze site te promoten. Vertel het uwÖ!

(Adres luidt: http://home.planet.nl/~rwvanes )

 

Naar artikelen: Het toenemend belang van het AtheÔsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheÔsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;Ongewenst atheÔsme- zie afl. 32 ;Een grens te ver (IsraŽl) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61;Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ; Burqa, volg bladwijzer ; Koranverslag ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; Sjari'a, de Heilige Wet ; Is er dan toch een GOD..? Hoe zit dat..? ; Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ;

Naar bladwijzers: Onverdraagzaamheid ;

 

HOE ZAT HET OOK ALWEERÖ?

 

Achteraf gezien blijkt onze televisie uitzending van 7 september 1994 een goed inzicht te geven in de wijze waarop het denken over de godsdienst heden ten dage tewerk gaat. Was er ruim driekwart eeuw geleden een behoorlijk sterke intellectuele weerstand tegen de godsdienst, tegenwoordig zijn het juist de intellectuelen die door hun zogenaamde begrip de godsdiensten in de kaart spelen. En de vertegenwoordigers van de godsdiensten en andere geestelijke stromingen maken daarvan een dankbaar gebruik en treden steeds driester op, zoals nu weer gebleken is bij het Commissariaat voor de Media het geval te zijn. Daarom volgt hier de tekst van de causerie die ik toen gehouden heb.

Nog niet zo erg lang geleden waren er een heleboel intellectuelen die absoluut niets van godsdiensten moesten hebben. Zij waren ervan overtuigd dat godsdiensten alleen maar slecht voor de mensen zijn. Omdat zij op een waan berusten die op een gevaarlijke wijze de wereldbeschouwing van de mensen verduistert. Liberalen, humanisten, anarchisten, socialisten en nog een menigte wetenschappers en andere intellectuelen kwamen rond voor hun atheÔsme uit en zij beschouwden elke vorm van bovennatuurlijkheid als een kortzichtig en uitermate infantiel hersenspinsel.

Uiteraard verkeerden ook de vrijdenkers in dat atheÔstische gezelschap. Sterker nog, zij zijn zelfs al sinds halverwege de vorige eeuw de gangmakers (ook nu nog profileren zij zich nadrukkelijk als een atheÔstische beweging met een dito omroep, jv). De mensen van de toenmalige Dageraad bestreden consequent het geloof en de godsdienst. Uit principe deden zij dat op wetenschappelijke gronden, maar zij maakten ook dankbaar gebruik van het nieuwe bijbelonderzoek. Dat bracht onder andere aan het licht dat de verhalen van bijbel, koran en andere zogenaamd heilige geschriften op oude mythen berusten. Die werden in het gehele cultuurgebied van het Oosten al eeuwenlang verteld zonder dat iemand ze als de woorden van god beschouwde. Deze inzichten, gevoegd bij de resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, werden door vrijwel alle intellectuelen gedeeld. En die staken hun opvattingen niet onder stoelen of banken! Graag voegden zij zich bij de vrijdenkers om de godsdiensten aan de kaak te stellen. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo! Er heeft zich een dramatische omwenteling voltrokken die hierop neerkomt dat genoemde intellectuelen, liberalen, humanisten, anarchisten, socialisten, wetenschappers en anderen, fervente verdedigers van de godsdienst zijn geworden. Op het ogenblik is het al zover gekomen dat je met recht kunt stellen dat de godsdiensten nog nooit zulke overtuigende pleitbezorgers hebben gehad (Let wel, pleitbezorgers van de godsdienst als cultureel verschijnsel en niet zozeer pleitbezorgers van god, jv)! En de vrijdenkers zijn zelfs min of meer alleen komen te staan. Nog onlangs heeft De Vrije Gedachte in een TV -uitzending laten zien hoeveel malligheden er aan de godsdiensten over de gehele wereld meekomen. Allemaal gebruiken, rituelen en psychische manipulaties die, nuchter beschouwd, alleen maar belachelijk, misleidend en dom zijn. Daarmee waren talloze kijkers het natuurlijk roerend eens, maar zo niet een aantal intellectuelen. Die moderne intellectuelen hebben namelijk bedacht dat het maar eens uit moet zijn met de suprematie van het westerse denken. Zij hebben bedacht dat alle culturen recht hebben op hun eigen levensbeschouwing en dat niemand het recht heeft iets negatiefs daarvan te zeggen, zeker de westerse mens niet, die volgens hun al genoeg de baas heeft lopen spelen in de wereld. Ieder het zijne, is het moderne quasi ruimhartige standpunt. En vanuit die ruimhartigheid wordt de godsdienst niet meer op zijn inhoud beoordeeld (maar domweg op zijn aanwezigheid jv). Natuurlijk hebben wij in feite niet te doen met ruimhartigheid, maar met een ernstige vorm van intellectuele lafhartigheid! Dat blijkt zonneklaar uit de gebruikte argumentaties. Men vindt het tegenwoordig namelijk heel zinvol dat mensen godsdiensten aanhangen en zelfs is het volgens dat moderne denken zo dat godsdiensten via hun gezag en rituelen een gunstige inwerking op de mensen kunnen hebben. Ze zouden de mensen houvast bieden en ook een toekomstperspectief, terwijl zij bovendien ethisch van grote waarde zijn, zo beweert men. Maar hoe zit het dan met de cruciale vraag of er eigenlijk wel goden bestaan? Wel, die wordt afgedaan met de laffe dooddoener dat kennis omtrent god en het goddelijke buiten ons denken valt en dat wij er daardoor niets van kunnen weten! Mooi zo: omdat wij dus niet kunnen wťten of god bestaat is het plotseling niet erg als iemand onzin loopt uit te kramen en op te dringen aan anderen. Het geloof is kennelijk een vrijbrief voor niet te bedenken absurditeiten! Inderdaad, dat is nog waar ook! Maar, de moderne intellectuelen komen tot overmaat van ramp ook nog met het argument dat het al of niet bestaan van een god er eigenlijk helemaal niet toe doet. Het zou in de praktijk gaan om de psychische en morele inwerking van de godsdienst op het individu. Toe maar! Zo lust ik er nog wel een paar! Ze hebben er natuurlijk gelijk in dat je de mensen hun ideeŽn niet af mag nemen. Dat kan trouwens niet eens! Maar als je die ideeŽn niet meer kritisch en nuchter mag beoordelen, waar blijven we dan? Moeten we het dan maar heel genuanceerd goedpraten dat er jonge meisjes verminkt worden omdat een aantal gefrustreerde mannen ooit bedacht heeft dat zo'n verminking de kuisheid van jonge vrouwen bevordert? Of moeten wij er achter staan dat schrijvers, zoals nu weer Taslima Nasrin, onwettig ter dood veroordeeld worden omdat hun uitspraken over de Islam niet in goede aarde vallen bij enkele op macht beluste godsdienstige fanaten? En moeten wij het normaal vinden dat een minister van justitie van een niet theocratische staat als de onze ervan uitgaat dat de christelijke normen de enig juiste en betrouwbare zijn? Christelijke normen nota bene die het zelfbeschikkingsrecht van de mensen ontkennen en die vooral de vrouwen tot zombies maken. Moeten wij dat echt allemaal goedpraten? En bedekken met de mantel der redelijkheid van onze moderne intellectuelen die zich wel liberaal, humanistisch, anarchistisch en dergelijke noemen, maar die in de praktijk alleen maar blijk geven van een treurige geestelijke lafheid? Het is op het ogenblik al zover gekomen dat vroegere geestverwanten van de vrijdenkers thans van oordeel zijn dat diezelfde vrijdenkers tot de meest verstokte fundamentalisten gerekend moeten worden. Ja, je hoort het goed, fundamentalisten! En, in vertrouwen gezegd: als het begrip fundamentalisme niet zo besmet was door de wandaden van godsdienstige geestdrijvers zou je het bijna als een geuzennaam gaan beschouwen! Het is overigens inderdaad een feit dat de vrijdenkers zich bij alles de vraag stellen "Hoe zat het ook alweer?". Uiteraard vragen zij daarbij niet, zoals alle godsdienstige fundamentalisten, naar duistere dogmatische uitspraken en voorschriften die lang geleden door overspannen tobbers zijn opgetekend en die voor de goddelijke waarheid moeten doorgaan, maar zij vragen steeds weer naar de uitkomsten van hun eigen logische denken. Dat voortdurend terugvallen op het eigen unieke vermogen om de werkelijkheid te begrijpen en daarbij geen enkel bovennatuurlijk hersenschimmig gezag te erkennen is typerend voor de vrijdenkers. De vraag of en in hoeverre dat gelukt doet eigenlijk niet terzake. Waarom het gaat is dat je niet je toevlucht neemt tot door fanaten verzonnen waandenkbeelden of tot lafhartige intellectuele onverschilligheid, overgoten met een sausje van verlichte redelijkheid en modieuze genuanceerdheid...

Hoe ruimhartig je ook erkent dat de mensen recht hebben op hun eigen godsdienstige gekte, toch blijft steeds overeind staan dat het een gekte is. Ook als zo'n gekte bij een aantal mensen heilzaam schijnt te werken is dat geen excuus om dan maar vrijelijk met de godsdienstige instituten en hun machthebbers mooi weer te gaan spelen en te doen alsof de gelovige prietpraat op hetzelfde niveau zou staan als het door logisch nadenken en objectief onderzoek onderbouwde moderne denken. Men wil het tegenwoordig maar liever niet openlijk toegeven, maar in de maatschappelijke praktijk blijkt steeds weer dat de oordeelsvorming van godsdienstigen onnavolgbaar en willekeurig is, nauwelijks enige houdbare grond heeft, maar wel met een onvoorstelbare arrogantie als de maat der dingen gesteld wordt. En vaak doen de gelovigen zich daarbij uiterst redelijk voor, wel wetende dat zoiets het goed doet bij de moderne intellectuelen (en een bijzonder efficiŽnt werktuig is om hun eigenlijke doel namelijk macht, te bereiken. Zij denken noodzakelijk in termen van macht omdat zij in het teken staan van een goddelijke hogere macht, jv). Maar als de een of andere vrijdenker, of zomaar iemand die zijn hersens gebruikt, daar niet intrapt en zich kritisch uitlaat over god en de godsdienst, ontsteken diezelfde o zo redelijke godsdienstigen in grote woede en laten hysterisch weten dat zij ernstig geschokt zijn en dat men henzelf en god diep beledigd heeft. En ze schreeuwen om het hardst: "Dat zou verboden moeten worden! We gaan kamervragen stellen!" Over het feit dat vrijdenkers en andere ongelovigen bij voortduring beledigd en geschokt worden (en gediscrimineerd zoals nu weer bij de zendtijd toewijzing gebleken is, jv) praat men niet en helaas wordt men daarin tegenwoordig gesterkt door de moderne intellectuelen! Die komen ons wijsmaken dat alle godsdiensten in wezen verschrikkelijk tolerant zijn en dat godsdienstige fundamentalistische arrogantie, agressie en onverdraagzaamheid slechts tot de uitwassen behoren. Vreemd is het dan wel dat je met die tolerantie zelden te maken krijgt, maar wel steeds meer met die uitwassen!

 

Bovenstaande tekst is geschreven: door Jan Vis, filosoof.

Terug naar: de Homepage van Rob van Es voor mťťr informatie

 

Zijn e‑mail adres luidt: ...

webpagina: Ö

Pagina's zijn door mij uit het tijdschrift van De Vrije Gedachte No. 256- juni 1995 overgenomen.†††

Aangezien de filosofie er niet is voor enkele bevoorrechten maar juist voor alle mensen, is het citeren uitmijn werk zonder meer toegestaan. Wel echter zou ik het op prijs stellen dat het citeren vergezeld gaat van een duidelijke bronvermelding! (Jan Vis)

 

website analysis
online hit counter