Regeling inzake het begraven (Eersel 1798)

Ten opzigte van de begraafplaatsen in het voors. kerkgebouw gevonden wordende, zoo die aan particuliere als aan het kerkgebouw mogte toebehooren vermeend de municipaliteit uyt aanmerking der nadeelige gevolgen welke uyt het begraven in eenen beslote plaats kunnen ontstaan als ook dat de begraavingen in de kerk tot niets anders hebben gestrekt als om het haatelyk onderscheid tusschen menschen en menschen voort te planten en den eenen nog zelve na zyn dood boven den anderen als het waare te verheffen te konnen en moogen voorstellen:

1e dat in het vervolg niemand wie hy ook zy in de kerk zal mogen worden begraven

2e dat het plaatselyk kerkhof of andere gemeene begraafplaats voor alle gesindten sonder onderscheid

3e en dat ingevalle het zoude gebeuren dat in den genaast werdende kerk graaven gevonden werden welke particuliere konden aantoonen dat hun in eygendom behoorde als dan uyt aanmerking het naastend kerkgenootschap van eene servituut word ontheeven oversulx dat zelve genootschap verpligt zal zyn aen die particulieren eene billyke schadevergoeding uyt te keeren, welke schadevergoeding by aldien zy in der minnen niet kan worden geconvenieerd door twee onpartydige schydmannen soude kunnen bepaald worden.

Bron SRE AA Eersel 8 f 172 28-10-1798

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.