Eed van de schepenen (Oerle en Meerveldhoven 1803)

Ik belove en sweere, dat ik myn ampt ter goeder trouw met alle vleyt en naarstigheyt zal waarnemen,
dat ik in het recht spreeken my met alle opregtigheyd, eerlykheyd en onzydigheid zal gedragen, zonder aan parteyen daer in toe te dragen enige gunst of ongunst en zonder my daer van te laten aftrekken door enige beweegreden hoegenaamt,
dat ik aen parthyen my verder dan in den derden graad van bloedverwandschap bestaande en die eenige processen of andere zaken by de rechtbank hebben of vermoedelyk zoude krygen of in welken zaken door de rechtbank zoude moeten worden geadviseerd nog ook aen den schout civiel regtstreeks of van ter zyden enigen raad zal geeven, het zy dat ik over hunne zaake zoude mede delibereeren ofte niet,
dat ik op eygen gezagh nimmer zal openbaren het geene uyt den aart der sake behoort gehym te blyven en bysonder ook niet de gevoelens van my zelven of van myne mede leeden het zy voor of na den afloop der zaak,
dat ik om deesen mynen post te verkrygen direct of indirect aan enig persoon het zy in of buyten het bestuur onder welk pretext of naam het zelve zoude hebben kunnen geschieden, geen giften of gaven hebbe gepresenteert, belooft of gegeven, nog beloven of geeven zal door mt zelfs of door een ander,
dat ik door my zelfs of door imant anders geene giften, gaven of geschenken zal aannemen of genieten van enige personen, welke ik weet of vermoede enige zaek voor de rechtbank te hebben ofte zullen krygen of in welken zaken door deselve zal moeten worden geadviseerd en dat voor zoo verre ik mogt vernemen zulx by imant voor my te zyn geschiet ofte indien ik ook zelfs onwetende of onbedagt enige giften, gaven of geschenken mogt hebben ontfangen off dezelve aan my ofte hun mogte zyn toegesonden, ik by de ondekking daer van dadelyk aen de rechtbank zal kennis geeven ende waarde van het zelve ten profeyte van het departement zal uytkeeren, dat ik eyndelyk zoo veel in my is getrouwelyk zal in agt neemen en nakomen de instructie voor de rechtbank, reeds gemaakt of nog te maken.
Dat sweere ik.

Bron: SRE AA Oerle 9 f 169 19-4-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.