Ordinantie en regelement waar na de ingesetenen van Kerckoirle haren vooraert sullen gebruyken beraempt en besloten van schepenen, heymraden dese ondertekent tot bewaringe en conserveringe van dien(1751)

Eerstelyk alle die in den vooraert van Kerckoirle geregtig is sullen als van outs ider eenen dagh mogen torf steken, twee man met een schup en dat dien dagh door de heymraden sullen benoemt worden.

Item niemant sal vermogen arbyders tot steken of baggeren van turf op den vooraert voors. buyten de vryheyt van Oirle mogen nemen op verbeurte van de kavel of haer gestoken of gebaggerde turf en daar en boven te verbeuren dartig stuyvers.

Item niemant sal groesturf mogen steken sonder consent en approbatie van de heymraden op verbeurte als boven of al meer als half hey moeten zyn.

Item niemant sal karre, getouw of gespan tot het inhalen van den vooraertse turf buyten deese jurisdictie mogen gebruyken.

Item niemant sal op den vooraert turf mogen steken buyten de gesette dagen by de heymryders te stellen sonder consent van de heymraden op verbeurte van drie bosse ponden en als er imant buyten de gesette dagen mogte benodigt zyn soo sullen se alvorens consent en schriftelyke last van den heymraden mmoeten hebben en dan nog gehouden zyn binnen de palen te moeten blyven of op die plaetse die daer door gezwore heymraden sullen aengeweesen worden al was het schoon dat die van de Scherpenering en van 't Hobroek mede turf van node had sullen gehouden zyn aan dese artickel te voldoen alles op verbeurte van drie bosse ponden.

Item de heymraden sullen alle jaren gehouden zyn voor die gene die afgaet op te geven twee persoonen, waar af de schepenen een sullen verkiesen en die sal moeten beloven en sweeren alle de ordinantie den vooraerd rakenden sonder aensien van persoon die te bekalingeert. Gedaen in onse vergadering den twee en twintigsten mey 1700 een en vyftig

Bron: SRE AA Oerle 30 22-5-1751

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.