Afkondiging jaarkeuren Oirschot 1640

Allen den geenen dye dese onse opene letteren van certificatie sullen zyen offt werden getoont, saluyt. Wy scepenen ende regeerders der vryheyt van Oirschot doen condet eenen yegelycken, certifi-cerende mits desen voor de gerechte waerheyt, dat van allen ouden tyden ende boven memoriŽn van mensschen by de drye stoelen, kerck-ende heyligeestmeesters derselver vryheyt geraempt, geordineert, gedecreteert ende achtervolcht is seeckeren jaerkeurboeck, waerinne begreepen zyn alle politique ordinantiŽn, keuren ende breucken, welcken jaerkeurboeck ende ordinantiŽn altyt jaerlycx ontrent Paesschen offt op eenen sondaech in de merte ter puyen aff van den raethuyse, wesende de gewoonlycke plaetse daer men alle publicatiŽn doende is binnen der voorschreven vryheyt ontrent ten elff ure voormiddach, gepubliceert ende affgelesen wordt ende over deselve ban ende vreede geimponeert ende strictelycken geboden t'onderhouden. Dat men oyck jaerlycx ontrent nieuwe jaere altyt gewoon is geweest te stellen als voir twee keur-meesters uuyt de voorschreven drye stoelen ende geswoorens, derwelcker last ende officie is te vis-iteren ende keuren de natten ende drooge maeten, het gewicht, daer men mede uuyt ende inne meet, oyck het broot soo bruyn als witt dat tot Oirschot gebacken wordt, het byer dat aldaer gebrouwen wordt, stellende ende keurende deselve naer syne werde. D'welck van allen ouden tyden alhyer geobserveert is geweest, gelyck wy uyt onse oude jaerkeuren ende oyck by onse coustuymen ende lantrechten bevynden ende naementlyck uyt dege-ne dye in den jaere 1489 ende daernae gemaeckt ende gepubliceert syn geweest volgens de extrac-ten desen annex. Ende want goddelyck ende redelyck is der waer-heyt rechtverdich getuychenis te geven, hebben wy dese onse waerachtige certificatie met onsen gemeynen schependoms segele besegelt. Gegeven den 24en merte anno 1640.

Bron: Acta scabinorum 1640, L 6. Gepubliceerd in H.J.M. Mijland, Oog op Oirschot (Oirschot s.d.), blz . 93

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.