Eed en installatie schepenen van Oirschot

Als wy op onsen schependomsstoele sullen syn gestaen offt geseten ende ons maent dye ons van rechtswegen schuldich is te maenen, dan sullen wy rechtverdich vonnis geven, rechtverdighe getuichenisse geven tusschen twee-partyen-taele. Dye hertoge van Brabant, onse genaedige heere, de blyde incomste, onser bancken recht, dye privilegiŽn, coustuymen, usantiŽn ende oude observantiŽn der voorschreven vryheyt sullen wy doen ende helpen onderhauden, vermeerderen ende nyet verminderen. Dye catholycke religie sullen wy helpen voorstaen soo veele als in ons is. Weduwen ende wesen sullen wy helpen tot hen-nen corten, onvertogen recht. Het secreet der schepenen sullen wy hellen ende nyet mellen. Ende alles te doen wes een goet schepen van rechtswegen schuldich is te doen, dat en sullen wy nyet laeten om vaeder noch om moeder, om suster noch om broeder, om vryenden noch om maegen, om gifften noch om gaven, om geene noot noch om dye vreese van der doot, dat sweren wy, soo help ons Godt ende alle syn heyligen.

Nu leggec ick u, ghy heeren schepenen, ban ende vreede, dat nyemant u in uwen schependomstoel en sal storen met woorden, niet wercken offt metter daet op de peene van tsestich goude realen, goet van goude ende swaer van gewichte.

Bron: Acta scabinorum 1645, blz. 834 en Schepenprotocol van 1646, blz. 5. Gepubliceerd in H.J.M. Mijland, Oog op Oirschot (Oirschot s.d.), blz . 93.

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.