Ordonnantie inzake het turven (Oirschot 1627)

Alsoo in voorleden jaeren in het torffven op te heyde alhyer by verscheyde naegebueren syn gebruyckt geweest veele ende diverse inconvenienten ende onbehoorlyckheden dye welcke egeensints langer en moegen offt en mogen toegelaeten worden soo is by dye van de eede deser vryheyt geordonneert ende geconsenteert dat men den donderdach, vrydach ende saterdach toecomende opte heyde sal mogen torffven ende dat nae het regelement hyer nae volgende:

In den yersten dat den geenen gevende in elcken commer eenen gulden ende daer beneden sal mogen torffven met eenen persoone ende eenen getouw eenen dach ende de geene gevende boven den gulden tot vyer gulden toe twee daegen ende de geene vyere gulden ende daerboven drye dagen elcken dach met eenen persoone ende eenen getouw sonder met twee persoonen op eenen dach voor twee daegen te mogen torffven op te peene van eenentwintich sts by den geenen contrarie doende te verbeuren met de geslagen torff ende voor dat jaer nyet meer te mogen torffven.

Item is expresselyck verboden dat den geenen dye geen contributie mede en betaelen en sal mede mogen torffven ende dat oyck nyemant in de heyde gecocht van den heere Van Duffelen en sal mogen torffven op ten peene van drye carolus gl. te verbeuren by den genen contrarie doende

Item dat men voor offt naeder sonnen nyet en sal mogen torffven ende dat den geenen willende torffven hen te voorens sullen moeten laeten opteeckenen ende verclaeren hoe veele sy contribueren ende hoe lange sy torffven willen ende dat dyen volgende dye van Verrebest sullen moeten compareren en hen laeten opteeckenen by Peter Goossens van Oudenhoven, Naestenbest by Jacob Jan Dircx, Aerle by Arien Jan Joris, Straeten by Jan Dirck Huyskens, Notell by Everaert Ekerschot, Hedell by Henrick Aelbrechts, Kerckhoff by den stadthouder ende Spoordonck by Jan Lenaerts van Herssell, contrarie doenden sullen verbeuren den torff ende dit jaer nyet meer mogen torffve ende daerboven noch eenentwintich st. Allen te betalen d een derdendeel tot behoeff van den aenbrenger, hetr ander voor de fabryecke alhier ende het resterende derdedeel tot behoeff van de officier welcke peenen den yersten genechtdach alhier sullen worden gedecreteert ende daer nae aen de contraventeuren reelycken geexploiteert actum by die van den eede deser vryheyt denthyenden juny 1627

Bron: SRE AA Oirschot ongeïnventariseerd resolutieboeken 10-6-1627

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.