Interpretatie van de instructie van de schutter (Oirschot 1629)

Alsoo Dirck Rutgers van Kerckoerle gesworen schutter binnen de vryheyt van Oirschot de schouteth ende scepenen der vryheyt van Oirschot in judicio den vyffsten september 1629 hadde gesuppliceert ende gebeden ten eynde sy hem verclaaren wilde hoe lange hy int jaer de perden ende beesten den proprietarissen van de beempden houwass ackerlanden en andersints inne henne weyde, hout ende vruchten schaede doende soude mogen ende behoeren te schutten versueckende mede daer van acte om hem daer na te reguleren, soo hebben myn heeren de schouteth ende scepenen judicelycken vergaedert ende exponeren by desen dat hy met goedere manyeren ende naer oude gewoonten soud eschutten de voors. beesten den voors proprietarissen nyet toebehorende een geheel jaer doer ende dat hy daer van noyt ende soude supercederen naer dyen een yegelyck well behoort ende mach syn goeden ende vruchten vry ende ombeschaedicht behouden ende dat het onbehoorlyck ende onredelyck is dat eenen vreempden dye soude mogen beschaedigen ende infructueux maecken Consenterende den voors. Dirck hyer van gelevert te worden dese acte in forma. Actum den Ven 7ber 1629.

Bron: SRE AA Oirschot ongeïnventariseerd resolutieboeken 5-9-1629

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.