Instructie voor de dorpsarbeyder

(Jacobus Baltus Heesters)

art 1

Den dorpsarbeyder zal al het voervallend werk van de gemeente moeten verrigten, als pooten, planten, graaven, slooten en hetgeen hem verder door de president scheepenen van dorpsweegen sal werden belast, waar toe hy zig telkens ten minste twee maal in de week by de president zal moeten vervoegen om de ordres te ontvangen

2

Hy zal zig dagelyks op alle werkdagen zo vroeg op zyn werk laten vinden als in het jaarzeysoen gebruykelyk is en zig ook niet eerder als na gebruyk van het selve mogen absenteeren en in die tyd ook geen ander als gemeentens werk mogen verrigten op poene van dadelyk van zyn post te werden ontzet

3

Hy zal voor eyge reekening zig moeten aanschaffen en onderhouden het nodige werkgereedschap als spade, schup, byl, sligtmes en hetgeen verder tot het dagelyks werk nodig is

4

Hy zal insgelyks zig moeten laaten employeren als expresse tot overbrengen van brieven als meede voor gids ten gelyde van Fransche en andere militairen zonder daar voor iets extra te mogen vorderen als alleen in geval van verre rysen wanneer zyne redelyke verteering hem behoorlyk zal worden tegoed gedaan

5

Behalve al het gemelde werk zal hy de gemeentens waage moete nazien en onderhouden, waar toe hem dan (des benodigd) kar en paard zal worden bygezet; daar en boven zal hy van tyd tot tyd voor al na zwaare regenbuyen alle herrebaanen en groote weegen moeten nazien, het daar op staande waater aflaaten, spoore slegten, kleyne gaten toevullen en ingeval van groote defecten de eygenaars of huurders der landeryen of huysinge voor wiens het gebreekige valt aanmaanen om de noodige specie aan te brengen en hem in 't maken behulpzaam te zyn

6

Verders zal hy der gemeente voordeel in alle opsigte zoeken te behartige daar toe alles doen en laten wat een goed en getrouw arbeyder schuldig is te doen en te laten

7

Voor al het geen voorsz. zal hy genieten de somme van eenhondert en vyftig gulden en zulks provisioneel voor de vaste tyd van een loopend jaar te beginnen met de een en twintigsten augustus deses jaars

8

Scheepenen reserveere zig egter om in gevalle van pligtversuim of dat hy bevonde mogt werden zyn werk niet te verstaan, hem ten allen tyden te mogen ontslaan en een ander aan te stellen, zullende in dat geval de betaaling ook dadelyk ophouden en onder geenderley voorwendsel verder gepretendeerd kunnen worden

Aldus geresolveerd en gearresteerd ter vergadering binnen Oisterwyk den twintigste augustus agtienhonderd en een

Bron: SA Tilburg, AA Oisterwijk 15 f 29 20-8-1801

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.