CIRCULAIRE van den 25en Mei 1827, A. n. 13, Griffie betrekkelijk een te doen onderzoek, omtrent het bestaan van Rijks, Provinciale, Stedelijke of andere Archiven. (Prov. Bl. 1827 nr 76.)

's Hertogenbosch, den 25en Mei 1827.

Aan heeren Burgemeesters en Wethouders der Steden, en Burgemeesters der Gemeenten ten platten Lande in Noord-Braband.

Zijne Majesteit bevolen hebbende, dat de Nederlandsche Geschiedenis zooveel mogelijk, uit de nog aanwezige oorkonden, nader worde opgehelderd, en dien overeenkomstig op nieuw worde bewerkt, heeft Hoogstdezelve met dat oogmerk gelieven te gelasten, dat de Rijks, Provinciale, Stedelijke en andere Archiven aan een naauwkeurig onderzoek zouden worden onderworpen, opdat het mogte blijken wat daarin voorhanden zij, en wat aan .het voorschreven oogmerk kan worden dienstbaar gemaakt.

Naar aanleiding van eene deswege door Zijne Excellencie den heere Minister van Binnenlandsche Zaken aan mij gedane uitnoodiging, zoo verzoeke ik ulieden, de op nevensgaande Tabel voorkomende vragen te beantwoorden, en mij die Tabel, evenveel of dezelve negatief moet worden beantwoord, vóór den len Julij aanstaande te retourneren; zullende, ingeval zich zoodanige Archiven in uwe Gemeenten mogten bevinden, van al het bij voorschreven Tabel gevraagde Proces-Verbaal behooren te worden opgemaakt en aan mij ingezonden, en wel afzonderlijk voor elk belangrijk Depot, en tevens door U behooren te worden zorggedragen dat de noodige Kasten, Laden, Doozen en dergelijke worden aangeschaft om de stukken te bergen, en in het algemeen, dat voor de goede bewaring de meest geschikte middelen aangewend worden; terwijl de onkosten voor dit belang voegzaam zullen kunnen worden gebragt onder de onvoorziene Provinciale of Plaatselijke uitgaven, naarmate dezelve een Provinciaal of Plaatselijk Archief ten doel hebben.

De Gouverneur der Provincie Noord-Braband. Van der Fosse.

(tabel niet bijgevoegd )

Bron: H.J.F. Smeets e.a. Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant (Den Bosch s.d.) dl. 1


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 29 januari 2006 door Hein Vera