Keurboek gemeente van Bakel, Helmond en Aarle (aanvulling 1708]

Wij Jan Isbouts, Goort Joordens, Willeem Gerits en Aart Peeters Sterken, scheepenen, Jan Theunis de Smith en Claes Hermens peelmeesters van den dorpe van Bakel, d'heer en mr. Antony Molemakers, advocaat en burgemeesters der stad Helmond, d'heer Hendrik Heerincx scheepen, Jacob Berkers, deeken, d'heer Johan Coolen en Jan Melissen, peelmeesters der voors. stad Helmond, d'heer Hendrik Vermulst president, d'heer Godefridus Verbeek en Cornelis Dircks peelmeesters des dorps Aarle en Rixtel, zoo voor haar als haere consorten, welke gecommitteerdens van de twee laatste plaatsen uyt kragte hender respectieve commissien, die van Helmond van den vierden en die van Aarle-Rixtel van den vyfden juli dezes jaars van 1708 met en beneffens de voors. scheepenen en peelmeesters van Bakel hebben gemaakt de naarvolgende en naardere conditien en articulen, rakende de gemeenen peel bestaande als volgt:

1

Eerstelyk dat het origineel ceurboek van den Peel tgeen teegewoordig en tot nog toe onderhanden is geweest in zyn geheel zal zyn en blyven

2

Dat op 't verzoek van de ingezeetenen van voors. plaatzen door de zes peelmeesters ullen worden aangeweezen nieuwe en bekwaeme peel, turff off clodvelden gelyk die zullen gevonden werden tot hun gebruyck volgens den 7 en 8 articul van 't ceurboek beginnende van de velden die teegenwoordig zyn

3

Dat dezelve velden zullen werden geteekend en onderhouden met opgaande baenen gelyk andere velden in den Peel op poene als in den keurboeke ten dien einde staat vermeld

4

Dat geen velden boven den Koorenhorst off turffvelden in den Peel en zullen mogen werden uytgegeven die boven eenige velden zouden voorsteeken maar 't opwaarts gaande als voorschreven

5

Dat niemand boven den Koorenhorst off turffvelden in den Peel en al mogen tusschen als strydig teegens het verdrag op heeden by de regeerders en gecommiteerdens van de verdere regeerders van de voerschreeve plaatzen gedaan zullende ten dien einde door de zes peelmeesters aldaar teekenen gestooken of opgeschooten werden en boven welke teekenen zo voors. by niemanden en al mogen werden getust off geblekt gelyk ook niemand boven de velden daar die van Aarle-Rixtel en Beek haar gebruik hebben ende zal mogen tussen, steeken, blekken.

6

Dat ook niemand in eenige velden van een ander zal mogen vallen zonder vorgaande permissie van de zes peelmeesters op poene die ingeval iemand deze articulen off eenig point van dien kwam te overtreeden zullen vervallen ten behoeve van het officie van Bakel in eene poene van zeeven gulden en tien stuyvers off wel by gebrek van dien die poene te voldoen paard en kar voor dezelve boete aansprakelijk zal zijn

7

Ende zal deze voorschreeve articulen en nadere conventie aanvang neemen op maandag den neegenden july XVIIc en agt en opdat een ieder zich van deeze moge reguleeren zo zal deze articulen en contract op ider plaatze werden gepubliceert op zondag jongstleden alhier is gepubliceert

Voorlopige versie

Uitgegeven: Variae Peellandiae historiae ex fontibus

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.