Reglement armjager Bergeyk (1755)

Op conditie hier naer volgende hebben de regenten des dorps van Bergeyk publiecq aengestelt het armjagers ampt over den dorpe van Bergeyk om over een jaar bedient te worden in te gaen met primo october deses jaers van 1755

1

Eerstelyk sal hy armjager gehouden weesen twee dagen in elke week het dorp geheel ront te gaen en op te passen dat alle vreemde bedelaars, lantklopers en vagebonden uyt het dorp worden verjaegt en verdreven, naer de naest aengelegene plaets, daer zy van voornemens zyn haeren wegh te vervolgen

2

Ten tweden sal hy armjager alle vreemde oude personen die zig alhier ophouden met bedelen sagtsinnigh uyt dese plaets verdryven sonder dezelve te slaen, stooten of mishandelen

3

Ten derden sal hy armjager op het gehugt genaemt het Eyckereyndt buyten de bovengestelde twee dagen moeten oppassen op de bedelaers lantlopers en vagebonden en die invoegen als vooren verdryven

4

Ten vierden indien hy armjager dese conditie niet komt te voldoen sal hy aenstonds van zyne bedieninge afgeset worden, sonder dat hy ietwas voor zyn bedonge loon sal voldaen of betaelt worden

5

Ten vyfden sal aan hem armjager van dese gemeynte worden besorgt een snaphaen en een sabel, maer by het afscheyden wederom te restitueren aan dese gemeente

Op alle welke voors conditie is het gemelden armjagers ampt ingeset by Jacobus Dupon op dartigh gulden en daer van door de voorn. regenten geboden vyfthien gulden en opgeklommen tot de gemelde dartigh gulden, daer voor aengenomen by den voorn. Jacobus Dupon dewelke gelooft deese conditie in alle pointen en deelen te sullen voldoen en naerkomen, onder verbandt als voors. is

Bron: SRE AA Bergeyk 9 f 80 29-9-1755

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.