Reglement van de waag van Bergeyk (1765)

Reglement en lyst volgens welke ten behoeven van hoofdman, deekens en gildebroeders van St Jorisschuttery van Bergeyck soo lang sy tot het heffen van waaggeldt sullen syn geoctroyeert zal worden geheeven het regt van de waagh tot Bergeyk voornoemt

art 1

De waagmeesters of syn collecteur zal ontfangen van de waaren en coopmanschappen hier onder gemeldt die in de waag zullen gewoogen worden, dog van geene anderen zoo veel als by ider der selve staat gespecificeert:

- van ieder boter weg het zy groot of kleyn een halff oort st

- van een bussel garen wegende 2 lb en daar en boven tot 8 lb toe een oort stuyver

- van ieder 8 lb wol twee oort stuyver

- en daar en boven naar advenant

- van ieder steen vlas een halff oort stuyver

- van ieder geheel beest off verken drie stuyvers

- van een kalf een halve stuyver

- van een schaap een halve stuyver

- van een hespe van 8 lb een oort stuyver

- en daar onder een half oort st

- van ieder steen pluyme een oort stuyver

- min of meer na advenant

- van ieder zak mouts weegen de 100 lb twee stuyvers

- min of meer na advenant

- van ieder 8 lb cooper een oort stuyver

- min of meer na advenant

- van ieder 1oo lb yser twee stuyver

- min of meer na advenant

- van ieder 100 lb boter met de gros gelevert drie stuyvers

- min of meer na advenant

- van ieder 8 lb runt een oort stuyver

- min of meer na advenant

- van ieder huydt inde waag koomt vier oort stuyver

De pagter zal gehouden zyn in het declareren van het weegen de ponden te specifiecieren na aftreck van het opgewigt en zulcx

- van de boter op het 100 lb 5 lb en met de klyne na advenant

- van t gaaren een loot op het pondt en klunder gewigt na advenant

- van spek of hammen e lb op het 100

- van rundvlees 4 lb op het 100

- van yser 2 lb op het 100

- van wol 2 lb op het 100

- van oudt koper een lb op het 100

En ingeval eenige andere goederen hier boven niet gespecficeert door uyt- en ingesetenen van Bergeyck vrywilligh in de waagh mogen gebragt worden om gewoogen te worden, zal deselve betaaldt worden met de kleyne tegens drie stuyvers het hondert pont en met het hondert of gros tegens twee stuyvers

art 2

De contraventeurs van dit reglement en lyst zullen verbeuren een boete van dertigh stuyvers voor de kleyne waagh en van zestigh stuyvers voor de groote waagh

art 3

De winkeliers en kooplieden tot Bergeyk zullen van de goederen hier boven gemeldt komende van besloote steeden die zy inslaan vry en exempt zyn en zullen deselve goederen onder de agt ponden ten haren huysen mogen uytweegen, zonder deswegens iets aan de gerechtigheydt van de waagh te betalen

art 4

De voorsz. winkeliers en kooplieden beneevens alle anderen zullen in haren huysen, schuuren of elders binnen Bergeyk niet vermogen te hangen of gebruyken eenige waag daar innen meer gewogen kan worden als vier en twintigh ponden teffens zonder toestemming van den waagmeester of zyn collecteur op verbeurte van de waagh en een boete van sestigh stuyvers ten zy zy zigh (des door den waagmeester of zyn collecteur gerequireert wordende) binnen driemaal vier en twintigh uuren na de voorsz. requisitie onder eede in handen van den officier en twee schepenen wilden expurgeeren van door het hangen en gebruyken van zodanige waagh geen goederen aan de waagh subject alhier bovengemeldt te zullen weegen of doen weegen het zy voor haar selfs, het zy voor anderen

art 5

De waagmeesters of zyn collecteur zal gehouden zyn alle jaar ten zynen kosten zyn gewigt te doen yken by een geswooren ykmeesters die daar ter plaatse toe gerechtigt is, zonder te mogen weegen met ongeeykte steenen, keyen, loot of yserwerk op de verbeurte van sestigh stuyvers

art 6

De waagmeester of syn collecteur zal ten aanvangh van syn pagt of bedieningh en voorts ten allen tyden op requisitie van den officier ten overstaan van twee schepenen moeten beloven dit reglement en lyst in allen deelen exactelyk te sullen observeren en nakoomen op peene van te verbeuren eene boete van sestigh stuyvers boor ieder contraventie

art 7

De boetens in dit reglement gemeldt zullen ordinaris modo voor schepenen van Bergeyk moeten ingevordert en verdeelt worden, tusschen den aanbrenger, de waagmeester die de calange doen zal en den armen van Bergeyk, ieder voor een derde part

art 8

Dit reglement zal te Bergeyk moeten worden gepubliceert en ter secretarye aldaar geregistreert mitsgaders opgehangen ter plaatse daar de waagh zal gehouden worden ten eynde een ieder weete waar na zigh heeft te reguleeren

Bron: SRE, AA Bergeyk 10 f 91v sd (1765)

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.