Wachtreglement (Riethoven 1797)

Reglement geformeerd by municipaliteyt Riethoven op het houden der wagten tot beveyliging der ingezeetenen ingevolge publicatie van de representanten van het volk van Bataefs Braband dato 12 december 1796.

Art 1

Eerstelyk zal in ieder roth de wagt gedaan worden met zooveele persoonen als door de rotmeesters zal worden geordonneert welke zullen moeten zyn weerbare persoonen ten minsten booven den sestien jaaren en welken ook voorsien met behoorlyk geweer.

2

De tot de nagtwagt aangezegde persoonen zullen zig des avonds ten tien uuren vervoegen aan het huys van den rotmeester ieder in zyn roth en van hare aankomst kennis geeven en vervolgens den geheelen nagt tot des morgen vier uuren moeten pattrouilleeren en by het afgaan van de wagt weder met alle discretie moeten kennis geeven aan den rotmeester dat de wagt volbragt is.

3

En zal aan ieder rotmeester een hooren worden ter hand gesteld van die aan de eerstdoende wagt over te geeven die denselven zullen meeden neemen dog zig wel moeten wagten van daar op buyten noodzaekelykheyd te blasen gelyk ook dezelve wagt wel strengelyk verbooden word buyten noodsaekelykheyd aan de huysen der ingezeetenen te kloppen, ramoer te maken te schreeuwen of eenige straatschenderyen te pleegen op eene boete van ses guldens.

4

De persoonen welke des nagts de wagt hebben gehad zullen verpligt weezen den volgende dag en wel voor zonnenondergang haare buuren of die volgens de ordinairen loop der wagt daer toe verpligt en aan de beurt zyn te waarschouwen en aan te zeggen dat zy den volgende nagt op de wagt moeten trekken en daer by den hooren moeten overgeeven of zullen by gebreeken van geene aansegging der wagt of overgeeving van den hooren verpligt weezen den volgende nagt weder op de wagte te gaan of wel verbeuren de boeten hier na gestatueerd.

5

Die welke de wagt hebben zullen noukeurig moeten agtgeeven op alle desorders die op de straeten zoude mogen geschieden speciael op vreemde en suspecte persoonen de zelve des noods aanhouden en brengen aan het huys van den rotmeester die daer van ter stond advertentie zal moeten doen aan den officier of die het officie waarneemt ten eynde die persoonen te examineeren en naer bevind van zaeken daer mede te handelen.

6

De wagt ontdekkende dat aan iemands huys of goed inbraak of eenig molest gedaan word zullen gehouden weezen na omstandigheden van zaken de nabuuren of andere ingezeetenen op te roepen en alarm te maken om ist het doenlyk de daeders daer van te arresteeren en daer mede handelen als in voorgaende articul gemeld.

7

De wagt zal met alle vigilantie gedaan worden en zig niet in de huysen mogen ophouden en voor al niet in de herbergen mogen gaan om te blyven zitten drinken en de wagt te versuymen en om zulks teegen te gaan zoo werd wel expresselyk verboden aan alle herbergiers en tappers des s avonds naer tien uuren aan voors. wagten niet meer te tappen of schenken of gelagen te houden of eenige vreemde of suspecte persoonen te logeeren maer daer van terstond kennis geeven aan den officier of deszelfs plaatswaarneemer tot welke kennisgeeving meden gehouden een verpligt zullen wezen alle ingezeeten waer zig eenige vreemde of suspecte persoonen zoude mogen ophouden.

8

En dewyl men veeltyds ziet gebeuren dat des avonds en snagts buyten noodzaekelykheyd word geschoten en bizonder s avonds voor de ondertrouw van persoonen die zig ten huwelyk staan te begeeven tot groote onrust der ingezeetenen, zoo word zulks mede wel expresselyk verboden en zullen in zulke gevallen de ouders voor haare kinderen en meesters voor hen dienstboden aanspreekelyk zyn.

9

Niemand der ingezeetenen zal zig mogen ontrekken om des versogt de wagt in het een of ander der voors. gevallen terstond te adsisteeren op poene van niet alleen te verbeuren de boeten hier na gemeld maer daer en boven nog de poenaliteyten by verscheyde placaeten van den lande gestatueerd.

10

De wagten zullen van tyd tot tyd en zo dikwils zulks zal noodig geoordeeld door de leeden der municipaliteyt en door de rotmeesters ieder in zyn roth worden gevisiteerd om alzo te kunnen nagaan of alles in de vereyschte order geschied.

11

De wagten zullen niet alleen des nagts maer zo dikwils en zo lang als zulks noodig zal geoordeelt en geordonneerd ook by dag moeten gedaan worden zullende zig daar ook niemand van mogen ontrekken en de aanzegging in voegen als voor aan de volgende wagt direct moeten doen als zy op de wagt getrokken zullen zyn.

12

En zullen de rotmeesters gehouden weezen noukeurig agt te geeven dat alle het geene voors. exact word naegekomen en van hetgeen ter contrarie mogt gedaan worden terstond aan den officier of die het officie waarneemt kennis geeven en voor zover de rotmeesters ingebreeke mogte blyven haere bediening te aanvaerden of aan de hier voorgemelde articulen te voldoen, zo zal de gestatueerde boeten ten haaren lasten zo wel als teegen andere ingezeetenen gevordert worden.

13

De boeten by een ieder tegen de voors. articulen te incureeren werden by deezen gesteld op eenen gulden tien stuyvers uytgezondert art. 3 zo als by den selven is gestatueerd en zullen alle dezelve boetens werden geappliceert een derde voor den officier of die het officie waarneemt de calangie doende, een derde voor den aanbrenger en het resteerende derde deel voor den armen deezer plaets welke boetens ingevolge voors. publicatie by parate executie zullen worden ingevordert en zullen de overtreders van dit reglement daer en boven alnog volgens vereysch van zaeken en de wetten van de landen worden gecorrigeert en gestraft mits dien werden ieder die zulks zoude molgen aangaan wel ernstelyk gewaarschouwd en gelast haer na den inhoude van deze te reguleeren.

En zal hier van worden uytgemaekt copie om aan den volken te publiceeren en bekent te maken.

Aldus gedaan en gearresteerd by den ongeteekende leden der municipaliteit van Riethoven heden den derden february 1700 seeven en negentig.

(was getekend)

A. Verhoeven

A. Tops

H. Borenbergen

C. Heuvelmans

my present

A. v. Galen subst secret.

Bron: SRE AA Bergeyk 12 f 75 3-2-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.