Verbod om te vlaggen of turf te steken op de Vooraard (Borkel 1797)

By de vergadering in overweeging genoomen zynde dat eenige persoonen zig niet ontzien om den vooraard deezer gemeente op eene willekeurige en clandestine wysen af te vlaggen off af te steeken en te vervoeren tot nadeel onser goede ingezeetenen en dewyle zulks nooyt heeft mogen geschieden maar volgens een aloud gebruyk de schuldige daar voor wierden gemulcteerd met eenen geldboeten te weeten van drie guldens voor iemand binnen deeze gemeente en van ses guldens voor iemand buyten deese gemeente woonagtig,

zo ist dat wy ondergeteekende leden der municipaliteyt van Borkel tot conservatie van onsen vooraard en maintien der aloude regten en possessien van dien by deese alle en een iegelyk interdiceeren en verbieden het heyvlaggen, steeken van heygroes of anderen turf hoe ook genaamt binnen de paalen van den vooraard deezer gemeenten op eene boeten van drie guldens voor iemand van binnen deeze gemeente en van ses guldens voor iemand buyten deezen gemeente woonagtig boven en behalven de vlaggen, hey of turf alzo gesteeken telken reysen en zo dikwils daar aan zullen worden bevonden schuldig te zyn , zullende gemelde boeten worden verdeelt en genooten een derde by den officier of waarneemer van het officie de calangie doende een derde by den aanbrenger en het overige derde deel vy den armen dezer plaats by parate executie in te vorderen.

En zal extract deezes worden uytgemaakt en aan den volken by publicatie worden kennis gegeeven ten eynde zig na den inhoud van dien te kunnen reguleeren.

(was getekend)

Lucas Bots

Matthys Keesmakers

Pieter Bots

myn present

A.v. Galen subst.secret.

Bron: SRE AA Bergeyk 12 f 92v 30-9-1797 municipaliteyt van Borkel

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.