Brandreglement (Bergeyk 1804)

Reglement ter voorkoming van brand over de dingbanke van Bergeyk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft.

Art. 1

In ieder plaets zal door de gemeentebestuuren en gecommitteerde worden aengesteld zoveele brandmeesters als na uytgestrektheyd der plaetse sal noodig geoordeelt werden en zal aan ieder derzelve worden overhandigt en te bewaring gegeeven een of meer brandhaken.

2

De brandmeesters zullen zodra eenige kennisse van brand bekomen zig aanstonds begeeven na het huys daer de brand ontstaat en medebrengen de brandhaken.

3

In cas van brand zullen de brandmeesters zo veel mogelyk toesigt hebben en zal een ieder haer in 't blussen van brand op alle mogelyke wyse moeten gehoorsaeme op eene boete van eene gulden tien stuyvers.

4

Wanneer binnens huys brand mogte ontstaan zullen die geene welke zig daer in bevinden aanstonds op straet den brand opentlyk moeten uytroepen zonder die te mogen verbergen op eene boete van drie guldens in geval den brand zig vervolgens buyten de huysinge kwam te openbaeren.

5

De nagtroepers of klapwaker brand ontdekkende zal op verbeurte van zyn bediening gehouden zyn alarm te maken en daer van aanstonds kennis te geeven aan den brandmeester en eenige inwoonders van het gehugt daer hy gaat en is het mogelyk aan t huys daer de brand ontstaet.

6

Een iegelyk welke brand ontdekt zal alarm maken en de brandklok kleppen waer op de tien naeste huysen by den brand ieder een emmer of ketel zullen hebben te brengen om daer van aenstonds gebruyk te kunnen maken op verbeurte die daer in nalatig is van eenen gulden tien stuyvers gelyk voor het overige ieder verpligt is zig by den brand te vervoegen en alle mogelyke hulp tot blussing toe te brengen.

7

Die welke in cas van brand het eerste de alarm klok zal kleppen en daer mede zo lang alst noodig is continueeren zal van wegens het gemeente bestuur worde toegelegt eene premie van drie gulden.

8

Niemand zal vermogen eenige asse te leggen in zyn huys schuur schop of stallinge maer dezelve ten minsten 10 voeten daer van af moeten leggen ten waere daer toe geene plaats mogte zyn in welk geval het gemeente bestuur daer over zal oordeelen ook zal niemand eenig hooy, strooy, turf, hout of andere brandstoffen op de schelft of zolder aen de schoorsteenen mogen leggen maer ten minsten twee voeten daer af moeten blyven op eenen boete van 1 gulden 10 st.

9

Niemand zal met een brendende kaers of lamp in de schuur, schop of stallinge mogen gaan ten waere dezelve in een digt besloten lantaeren stond noch ook zonder digte lantaern eenig ligt in de stallen ophangen veel min met een brandende pyp daer in gaen op eene boete van eene gulden tien stuyvers.

10

Een ieder zal moeten zyn voorsien van een digt geslote lantaere, emmer en ladder welke ten allen tyde voor hande zulle zyn en by het begaan der brandschouw ten toon gesteld moete worden op eene boete van eene gulden tien stuyvers.

11

Ook zal een ieder gehouden weezen de spleeten, bersten en scheure welke in de schoorsteenen en ovens van bakkeryen, brouweryen, smitse en andere vuurplaatsen gevonden worden toe te maken en digt te houden op eene boete van eene gulden en tien stuyvers.

12

Niemand zal eenig vlas of andere brandstoffen in de ovens mogen drogen nog ook hetzelve boven de ovens te leggen ook zal niemand in t vervolg een oven digt onder het dak mogen leggen en die er tans te digt by leggen zal het dak boven dezelve behoorlyk met leem moeten worden besmeert om ongelukke voor te komen alles op de boete van eene gulden tien stuyvers.

13

De brandmeesters zullen gehouden en verpligt zyn ieder in zyn plaats of gehugt jaerlyks in de maande augustus of september de gemeentens brandkuylen te doen veegen en diepen gelyk mede alle waterpoelen en putten van particulieren in diezelve maanden zullen moeten worden geveegt op eene boete van eene gulden tien stuyvers.

En zal jaerlyks een of meer rysen door leden van het gemeentebestuur en ten bywezen van brandmeesters worden gevoerd de brandschouw zullende de voors. boetens worden genoten of geprofiteerd 1/3 by den schout civiel 1/3 by den armen en t overige 1/3 by den aanbrenger en welke voors. boete by parate executie door den schout mogen worden ingevordert en worden en worden ot het doen der calangien mitsdeze ook geauthoriseerd alle die in eed en dienst der gemeente zyn mits zulks overbrengende aan den schout civiel.

Voors. brandreglement is geapprobeert by res. van het departementael bestuur van Braband dato 9 aug. 1804.

Bron: SRE AA Bergeyk 13 f 56 2-7-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2oktober 2009.