Ordonnantie voor de bakkers en broodverkopers (Bergeyk 1805)

By de vergadering in overweging genomen zynde de gegronde klagten die van tyd tot tyd gedaan worden dat sommige broodbakkers zig niet ontzien het roggenbrood in verren na niet op zyn wigt te bakken en egter het zelve volgens de markt of pegge te verkopen waer door een ider en vooral de minstvermoogende ingezeetenen maer al te zeer worden benadeelt,

om daer in zo veel mogelyk te voorzien zo worden by deeze alle bakkers en verkopers van roggenbrood op het serieuste gerecommandeert en gelast geen roggenbrood te bakken te verkoopen ofte in haeren huysen of winkels te hebben dan die behoorlyk gewigt houden te weeten een heel brood 12 en een half brood 6 lb op verbeurte niet alleen van de te ligt verkogten of bevonden wordende brooden ten behoeve van den armen, maar dat de overtreeders voor haren onbehoorlyke baatzugt nog daer en boven volgens de wette van den lande zulle worden gestraft.

En zal hiervan by publicatie worden kennis gegeeven ten eynden een ieder zig na den inhoud van dien zoude kunnen gedragen

Bron: SRE AA Bergeyk 13 f 90 20-7-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.