Schutreglement (Bergeyk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft 1808)

By de vergadering in deliberatie genomen zynde dat de gemeentebestuuren van Borkel en Schaft by besluit van den heer landdrost van Braband dato 20 november 1807 zyn aangeschreeven om een schutreglement te formeren en hetzelve ter approbatie aan den heer quartierdrost Eindhoven in te zenden is goedgevonden zodanig reglement voor de gehele gecombineerde dingbanke te formeeren van de volgende inhoud

Schutreglement voor de gemeentes van Bergeyk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft.

Art 1

In ider gemeente zal door het gemeentebestuur en gecommitteerden worden aangesteld een of meer rotmeesters, heymryders en schutters, welke heymryders en schutters in handen van den schout civiel zullen afleggen den vereischte eed.

2

Item niemand zal mogen hout afdoen of kappen wasschende op de gemeente op eene boete van drie gulden.

3

Item niemand zal mogen turf steeken binnen de palen van den vooraard en verbrengen op een andere plaats om te drogen op eene boete van drie guldens, uytgezondert zo dezelve van gemeentens wegen worden uytgegeeven of verkogt.

4

Item zal niemand vermogen vorst- of putrussen te steeken zonder alvoorens aan een der leden van het gemeentebestuur kennis te geeven en opgaeff te doen van de plaats waar hy dezelve wil steeken en kwantiteit die hy nodig heeft en zullen dezelve russen binnen den tyd van veertien dagen op den huysen en in de putten moeten zyn gelegt op de boete van eenen gulden tien stuyvers voor ieder kar of minder contrarie deeze bevonden en zullen de ingezeetenen van Bergeyk ieder op den vooraard van zyn eigen gehugt moeten blyven op verbeurten als voor, ook zullen dezelve russen niet mogen worden gestoken onder de potingen of daar men merkelyke schade zoude veroorzaken en zullen te Westerhoven geen vorst of putrussen mogen gestoken worden binnen de palen of ook niet op of ontrend te Gansenbroek en t Heyke of broeksken van de Heyden op verbeurte als voor.

5

Ieder ingezeeten is verpligt op bekentmaking van t gemeentebestuur of aanzegging van rotmeesters of heymryders te compareeren off een bequaam persoon te zenden tot het maken van dyken en wegen, veegen van revieren en waterloopen of zullen verbeuren iemand met gespan veertien stuyvers en zonder gespan zeeve stuyvers ten behoeve van het roth des noods aanstonds door hetzelve te panden.

6

De rotmeesters of heymryders zullen als van ouds gehouden zyn om de twee jaaren voor half mey de palen op de vooraerd op te schieten en daar toe zo veele manschappen uyt de rotten te commandeeren als nodig zal worden geoordeelt die by den volgende dyking kunne vrygelaten worden.

7

Item zal niemand in een andermans bosschen, wallen of hegge gras of sig mogen snyden of bladeren daar uyt mogen halen noch iemands hout mogen afstropen op eenen boete van eene gulden tien stuyvers.

8

Item zullen de schapen uyt de akkers moeten blyven van den eersten april tot dat den rog uyt het veld zal zyn geruymt op eene boete van veertien stuyvers voor ieder rys daar in bevonden wordende en boven dien te vergoede den schaden aan de eygenaers toegebragt.

9

Item zo iemands schapen worden bevonden wydende binnen de palen van het broek te Riethoven en Westerhoven, zullen telken ryse verbeuren viertien stuyvers

10

Item zo iemands schapen worden bevonden in iemands bossen, gragten, klavervelden of jong gekapt hout zullen ieder verbeuren int dubbeld schutgeld en dus 28 st. boven en behalven de schade aan de eygenaers toegebragt.

11

Item zo iemands paerden, ossen, koeyen of kalveren schutbaer bevonden worden zullen voor ieder stuk verbeuren seeve stuyvers boven de schade als voor.

12

Item buyten paarden, rundbeesten, schapen of varkens schutbaar bevonden wordende zullen verbeuren het dubbeld schutgeld in den voorgaande art. gemeld boven de schade als voor.

13

Item niemand zal vermogen rundbeesten buyten de gemeente aan te nemen en op het broek te laten wyden op eene boete van drie guldens.

14

De schutters worden in t bezonder gelast op alle het voors. noukeurig te passen ende overtreders te calangeren, daar van aanstonds aan de eygenaars op wiens erve hy geschut heeft moeten kennis geeven, die in cas van vergoeding der schaden gehouden zal zyn binnen 24 uuren daar van aan den president kennis te geeven om tauxatie van den schade te kunne gedaan worden.

15

De schutters zullen geen accoorde met de gecalangeerde mogen maken, ten zy den eygenaers ontrend zyn schade is voldaan, zullende de schutters mede gehouden weezen in cas van onwilligheyd in t betalen van t schutgeld de gecalangeerde tot bekoming van dien te dagvaarden tegen het eerste of uyterlyk tweede volgende geregt of zal na die tyd met regt geen schutgeld meer konnen vorderen.

16

De schutters en heymraders zullen de voors. schutgelden van 7, 14 en 28 st. als van ouds blyven genieten gelyk meden de boeten in art. vyff gemeld door het roth zullen genoten worden, zullende de overige boetens in dit reglement bepaald worden verdeelt een derde by den schout civiel die de calangie doed, een derde by den aanbrenger en het overige een derde by den armen dezer plaets, welke boete by deze executabel worden verklaard.

17

Het zal aan ieder eygenaar of gebruyker van vaste gronden vrystaan even als de schutter calangien op zyn eygen goederen of in gebruyk zynde goederen te mogen doen mits dat het schutloon daarvan verschuld geheel en al aan den armen zal komen, gelyk mede de overige boetens voor 2/3 by den armen zullen genoten worden en zal mits den eygenaar of gebruyker die calangie des noods met eede stavende daer op regt gedaan mogen worden.

Alles onvermindert zodanige wetten en straffen als tegen de boomschenders etc. zyn en zullen worden geemaneerd.

En zal dit reglement ter approbatie aan den heer quartierdrost van Eindhoven worden gezonden.

Bron: SRE AA Bergeyk 13 f 112v 11-4-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.