Reglement tegen Franse deserteurs of refractaire conscrits ( Bergeyk 1809)

Werd door de schout civiel van het schoutambt van Bergeyk aan de vergadering te kenne gegeeven dat niet tegenstaande de menigvuldige recherges welke hy van tyd tot tyd op aanschryving van den heer landdrost van Brabant na Fransche keyzerlyke deserteurs of refractraire conscrits hy egter vermeend dat er zig van dezelve binnen dit schoutambt ophoude en door inwoonderen worden begunstigd derhalve aan s ryks wetten te kunnen voldoen de vergadering voordraagt het arresteeren van het na volgende.

Regelement waar na zig de ingezeetene van het schoutambt van Bergeyk ontrend het ophouden en logeeren van vreemde personen zullen hebben te gedragen.

Art 1

Niemand zal binnen de gemeentes van het schoutambt van Bergeyk vermogen eenig persoon of personen in haar huysen op of aan te houden of in haare dienst of kost aan te neemen of onder wat benaaming of titul het zoude mogen wesen die buiten dit koningryk geboren zyn zonder die alvorens by den schout civiel aangegeeve te hebben ten einde die in staat te stellen om te zien of zy de nodige bewyzen hebben of konnen produceeren dat zy haar verblyf hier zoude vermogen te houden en ingeval hy mogt bevinden dat het Fransche keyzerlyke deserteurs of refractaire conscrits of Hollandsche deserteurs waaren te konnen arresteeren en al die bevonden word hier aan niet te hebben voldaan, zal ider rys zo dikwils het komt te gebeuren verbeuren eene boete van vyffentwintigh guldens boven en behalven zodanige penaliteiten en straffen als deswegens by s ryks wetten reeds zyn gesteld of welken daar tegens alnog zullen worden geëmaneerd.

Art 2

Dog zullen van de boetens in art. 1 vermeld geexcuseerd zyn alle de geene die schoon gecallengeert zyn, sufficante bewysen konne produceeren dat het familie of vrienden van haar zyn en in ons koningryk geboren en zig niet langer dan drie dagen ophouden of opgehouden hebben alsmede dat zy zig niet aan desertie als by art. 1 gemeld hebben schuldig gemaakt.

Art 3

Herbergiers of logementhouders konnen ook volstaan passagiers die maar eene nagt by hun verblyven met de zelve aan te geeven by den president of naast bywoonend lid van het gemeente bestuur s avonds voor tien uuren en daar aan mankeerende zullen ider rys verbeuren zes guldens.

Art 4

De boetens in dit reglement omschreven zullen bekeerd worden een derde voor den aanbrenger, een derde voor den armen waar de contraventeur woond en het overige derde voor den schout civiel die de calange doet en zullen de voors. boetens by parate executie op de gebrekkige worden verhaald.

Art 5

En zal dit reglement ingevolge art 50 van de wet op het bestuur in de departementen van den 13 van grasmaand 1807 aan de kwartierdrost ter approbatie worden gezonden.

Aldus voors. reglement gearresteerd by de ondergetekende leden der gemeentebestuur voornt. dato als boven.

(was getekend)

J. Roest

A. Verhoeven

J. Schellens

A. Bots

P. Goyers

L. Joordens

P. Nyssen

A. Tops

G. Moonen

Ard Kruyssen

P. Bots

Adam Neelen

Adam Schryvers

J.v. Gerwen

W. Vissers

J. Feyen

my present A.v.Galen secretaris

Bron: SRE AA Bergeyk 13 f 118v 18 oogstmaand 1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.