Verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1746)

Op conditien en voorwaerden hier naer beschreven volgende soo willen Corstiaen Peter denisse burgemeester, Wouter van Iersel en Jan Cornelis Emmnen setteren en sulks regenten van Enschot, Peter Gielen van den Heesacker, Gerrit van Ryswyck en Adriaen Brekelmans setteren en sulks regenten van Huyclom mitsgaders Govert den Bakker en Wouter van Asvelt respective gswoorens van beyde gemelte plaetsen voor het jegenwoordige jaer 1746 ten behoeve van derselver gemeentens openbaerlyk voor alle man verhueren of verpagten zeekere parceelen slagturff en heyvlaggen in dier voegen als deselve voor deesen syn verpagt en dat voor den tydt van ses eerstkomende jaeren.

In den eersten sal men de naer te noemen parceelen afhangen en verhueren soo als deselve afgebakent ende verdeelt syn volgens de oude celen ende ofte eenig moer in deselve parceelen waeren leggende sullen huurders niet vermoogen aan te vaerden maer wert sulx als dan ten profyte derselver gemeente gereserveert sulx dat de huurders niet dieper van een behoorlyke slagturff sullen vermoogen te steeken.

Huurders sullen ook niet vermoogen eenige vlagzysjes te gebruyken op de blickeling boodems nog ook geen schip of schuytje daer men hey maeyt.

Soo imant eenige parceelen quame te meynen ende binnen de voors ses jaeren quame te verhuysen of delogeeren zal het aangenoomen parceel meede blyve tot coste en laste van die geene welke in t voorts huys waer uyt den mynder is vertrokken zal koomen te woonen.

De verhueringe sal geschieden om caroly guldens van twintig stuyvers het stuk ofte de waerde daer voor in andere goede gevalueerde gelden ende de principaele sommen moeten betaelen alle jaeren eens ende dat op den dag van Bamus.

Item off imant de voors conditie ende pointen niet agtervolgde sullen daer voor paratelyk werden geexecuteert uytgerigt ende gepand in voegen ende gelyk men de coningsbeeden en andere gepreviligeerde prince penningen gewoon syn te innen ende te executeeren by forme van volontaire condemnatie sonder in contradictie te moogen werden ontfangen t zy namptisatie eerst ende voor al sy geschiet.

De persoonen in den aert deeser gemeente niet geregtigt weesende sullen niet vermoogen eenige parceelen te meynen ofte hueren.

Ende sullen niemant voor huerders of pagters nog ook voor borge ofte meedestanders werden aengenoomen welke ter saeke van eenige voorgaende verhueringe ofte verpagtinge nog iet wes onbetaelt gelaeten soude moogen hebben ofte schuldig ende ten agteren soude mogen syn.

Item off den afhanger hem misgreep reserveert syn verhael en of er meer te zamen quamen te mynen soo sal men alsulken parceel weder de novo afhangen sonder becroon van imandt.

Ende sullen de huurders precies op de gestelden tydt moeten betaelen jaerlyx aan de regerende borgemeesters van Enschot off Huyclom te weeten dit eerste jaar aan die van Enschot en het volgende aan die van Huyclom en soo vorders van jaer tot jaer of by nalatigheyt van dien sullen de gebrekige betaelders voor ideren stuyver moeten betaelen negen duyten,

Bron: RHC Tilburg AA Berkel, Enschot en Heukelom 2 f 17v 5-5-1746

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.