Verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1752)

Op conditien en voorwaerden hier naer beschreeven volgende soo willen Aelbert van Granaden borgemeester, Peter Reynen en Jan van ermen setteren en sulx regenten van Enschot, Adriaen Gysbert van den Boer borgemeester, Peter van Baest en Aert de Lepper setteren en sulx regenten van Huyclom, mitsgaders Hendrik Jan Tuerling en Arien Denis van den Boer geswoorens van Enschot en Huyclom respective ten behoeve van deselver gemeente openbaarlyk voor alle man verhuuren of verpagten zeekere parceelen slagturff en heyvlaggen in dier voegen als deselve voor deesen syn verhuurt en dat voor den tydt van ses eerstkomende jaeren.

In den eersten sal men de naer te noemen parceelen afhangen en verhuuren soo als deselve afgebaakent ende verdeelt syn volgens de oude ceelen ende ofte eenig moer in deselve waeren leggende sullen huurders niet vermoogen aan te vaerden maer wert sulx als dan ten profyte derselver gemeente gereserveert sulx dat de huurders niet dieper van een behoorlyke slagturff sullen vermogen te steeken.

Huurders sullen ook niet vermoogen eenige vlagzysjes te gebruyken op de blikkeling boodems nog ook geen schip of schuytje daer men hey maeyt.

Soo imant eenige parceelen quame te meynen ende binnen de voors ses jaeren quaame te verhuysen of delogeeren zal het aangenoomen parceel meede blyve tot coste en laste van die geene welke in t voorts huys waer uyt den mynder is vertrokken zal koomen te woonen.

De verhuuring zal geschieden om caroly guldens van twintig stuyvers het stuk ofte de waerde daer voor in andere goede gevalueerde gelden, maar zullen gehouden syn aantsonds voor ider parceel voor dat het tweede zal werden afgemeynt te betalen eene stuyver tot wyncoop mitsgaders twee stuyvers voor den secretaris en eene stuyver voor de vorsters ende de principale somme alle jaaren eens ende dat op den dag van Bamis.

Item off imant de voors conditie ende pointen niet agtervolgde sullen daer voor paratelyk werden geexecuteert uytgerigt ende gepand in voegen ende gelyk men de coningsbeeden en andere gepreviligeerde prince penningen gewoon syn te innen ende te executeeren by forme van volontaire condemnatie sonder in contradictie te moogen werden ontfangen t zy namptisatie eerst ende voor al sy geschiet.

De persoonen in den aert deeser gemeente niet geregtigt weesende sullen niet vermoogen eenige parceelen te meynen ofte hueren.

Ende sullen niemant voor huerders of pagters nog ook voor borgen ofte medestanders werden aengenoomen welke ter saeke van eenige voorgaende verhueringe ofte verpagtinge nog iet wes onbetaelt gelaeten soude moogen hebben ofte schuldig ende ten agteren soude mogen syn.

Item off den afhanger hem misgreep reserveert syn verhael en of er meer te zaamen quaamen te mynen soo sal men alsulken parceel weder de novo afhangen sonder becroon van imandt.

Ende sullen de huurders precies op de gestelden tydt moeten betaelen jaerlyx aan de regerende borgemeesteren van Enschot off Huyclom te weeten dit eerste jaar aan die van Enschot en het volgende aan die van Huyclom en soo vorders van jaar tot jaar of by nalatigheyt van dien sullen de gebreekige betaelders moeten betaelen negen duyten,

Laatstelyk zullen de respective huurders off pagters niet vermoogen op de looten daer men heyvlagt geen turff te mogen steeken en op de blekelinglooten geen vlagzeysje moogen gebruyken op de boete voor ider verhuurt parceel daer contarie gedaen wort van drie gulden voor ider overtreedinge ten profyte van den heere officier voor de eene helft en de andere helft voor de diaconie armen van Oosterwyk

Bron: RHC Tilburg AA Berkel, Enschot en Heukelom 2 f 68 4-5-1752

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.