BESLUIT van den 31 en December 1821 Lett. 00,

houdende bepalingen tot verzekering der benoodigde Fondsen,

voor de te verleenen schadevergoeding aan de Eigenaren

van Heerlijkheden, en Erfsecretarijen, in deze Provincie.

(Prov. Bl. 1821 nr. 109).

De Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Braband,

gezien artikel 67 en volgende van het Reglement van Bestuur voor het Platte Land in deze Provincie, houdende bepalingen ten aanzien van de schadevergoedingen aan de Eigenaren der Heerlijkheden en der Erfsecretarijen, voor het gemis van de voordragt of benoeming van eenige Administrative Plaatselijke Ambtenaren, te verleenen.

En in aanmerking genomen zijnde, dat, hangende en in afwachting van de finale regeling tot uitbetaling dier schadevergoedingen, het inmiddels noodzakelijk is, dat de daartoe benoodigde Fondsen worden verzekerd en disponibel gehouden.

BESLUITEN:

art. 1.

De Ontvangers der respective Gemeenten ten Platten Lande in deze Provincie, worden bij deze aangeschreven en gelast, om, van de tractementen op de Begrootingen van dezen Jare, voor den Schout, Secretaris en hem Ontvanger uitgetrokken, acht percent in te houden; terwijl zij ook voor het vervolg, bij elke uitbetaling van dien aard, voor de gezegde korting zullen moeten zorgen en aansprekelijk zijn.

art. 2.

Voor zoo verre de Begrooting voor het Jaar 1822, nog niet mogt zijn ingezonden, zullen de Besturen van die Gemeenten gehouden zijn, het bedrag van de voorschreve 8 perc. over den Jare 1821, mitsgaders dat over den Jare 1822, in buitengewone ontvang te brengen, en daarentegen in buitengewone uitgaaf voor twee Jaren het montant, dat, acht percent van de Administratiekosten, berekend tegen 25 Cents per Ziel, ieder Jaar oplevert; zullende dit een en ander op de reeds ingezonden Begrootingen, van deze zijde worden bewerkstelligd.

art. 3.

De Ontvanger-Generaal in deze Provincie, wordt geinviteerd, om, bij de eerste uitbetaling van tractement aan de Districts-Schouten in deze Provincie, voor dit loopend Jaar, acht percent, van het volle montant van hetzelve ad f 750, in te houden, en daarmede voor het vervolg, bij elke uitbetaling, te continueren, terwijl over de uitbetaling dier Gelden, nader zal worden beschikt.

art. 4.

Dit besluit zal door middel van het Provinciaal Blad ter kennisse worden gebragt van de Besturen en Plaatselijke Ontvangers der respective Gemeenten, alsmede van de District-Schouten in deze Provincie; zullende wijders een afschrift van hetzelve, onder geleidende missive, gezonden worden, aan den Ontvanger-Generaal in deze Provincie, tot informatie en narigt.

's Hertogenbosch, den 31en December 1821.

De Gedeputeerde Staten voornoemd,

B. J. Holvoet.

Ter Ordonnancie van dezelven,

F. X. Verheyen.

Bron: H.J.F. Smeets e.a. Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant (Den Bosch s.d.) dl. 1

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 11 maart 2006 door Hein Vera