Reglement nachtroeper of klepwaker Bergeyk 1753

Op conditie ende voorwaerde hier naer beschreven so hebben de regenten en ingeseeten aen het gehugt genaamt het Eykereyndt gehoorende onder den dorpe van Bergeeyk aengestelt den persoon van Jan Dank tot het waernemen van de nagtroeper of klepwakersplaats ingevolge haar hoog mog. resolutie van den 14e october 1717 en daer op gevolgde nadere ordre van den 12e september 1753

Eerstelyk sal hy nagtroepen gehouden weesen te beginnen met roepen des swinters zeedert Bamis tot mey van savonds thien uren tot des smorgens vier uuren, en des somers van mey tot october van des savonds thien uuren tot drie uren allen ueren precies sonder een uur te mogen overslaen

2

By aldien hy nagtroeper siekelyk of niet thuys was, sal hy gehouden weesen ten synen kosten imant te krygen die snagts de voors. gesette uren voor hem roept en waarneemt

3

Hy nagtroeper sal gehouden weesen te beginnen met het roepen aen het huys van Jacob Verdonck voor aen int Eykereynt en uyt te scheyden aen het huys van Aert Huysmans agter aan het Eykereynt en dan wederom te rugh te gaen neevens het huys gen.t. het Slot en de huysinge van de wed.e Everdt Tilborgs, Marten Deyssens, de partorye en schoolhuysinge en dan op syn uur voor aan wederom te beginnen en eyndige mede als voor

4

Indien hy nagtroeper ontdeckt dat aen imandt syn huysinge of goederen gewelt wort gedaan of gebrooken en gestoolen of wel daar brandt ontstaet sal hy gehouden weesen aenstonds aen den eygenaer daer van kennis te geeven en vervolgens het gewelt en ongeluk soeken te stuyten het sy met het opkloppen der gebueren of trecken der brandklock

5

Indien hy nagtroeper met gewelt van vagebonden, landloopers, nagtroovers, dronckaarts of brutale luyden in syn ampt snagts wiert verhindert, sal hy de selve met gewelt mogen te keer gaan en daer op losbranden, en alsoo deselve persoone in syn magt sien te krygen en vervolgens aen schepenen of secretaris overgeven

6

Hy nagtroeper sal aenvangh moeten nemen heede savonds ten thien uren op de voors. plaets te beginnen met roepen en sal het jaar eyndigen alderheylige nagt des jaers van 1754

7

Sullende aen den nagtroeper weegens dese gemeente worden gecogt en besorgt een klep, midsgaders twee pistoolen en een sabel, om hem daer meede te konnen defendeeren, dogh indien hy klepperman binnen het jaar mogte komen te overleyden, vertrecken, ofte van syn ampt geraken, sal alsdan aenstonds alle het voors. besorgde aen dese gemeente moeten restitueren en overgeven sonder ietwes daer van te mogen behouden

8

Ende so hy klepperman aen eenige van de voors. articulen niet promptelyk komt te voldoen sal hy inmediaet van syn ampt worden gestelt sonder dat aen hem voor die maendt daer in hy afgeset wort ietwes sal worden voldaen of den selven redenen sal mogen pretendeeren

9

Eyndelyk sal hy klepperman voor het waernemen deeser bedieninge sjaerlyx genieten vyftigh guldens waer van twintig guldens door deese gemeente van Bergeyck sal worden voldaen en de overige dartigh guldens door de navolgende persoonen uyt haer prieve sak alle maenden te betalen als by iders naam staat uytgetogen namentlyk

(lyst)

Bron: SRE AA Bergeyk 9 f 57 12-11-1753

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.