Ordre inzake het zetten van bijen in Bladel (1746)

Alsoo aen ons ondergetekende schepenen regerende borgemeester armmeester en heymraeden uytmakende de vierledige regeringe van Bladel dagelyx voorkomen menigvuldige klagten van alle de bieluyden ofte bieehouderen binnen dese jurisdictie wonende dat verscheyde vreemdelingen ofte buyten woonenden haer niet en ontsien haere bieyen van elders binnen onse jurisdictie van Bladel 't sey aen de heyde ofte aen den boeckweyt om hoeningh te versaemelen inbrengen en ter neder setten waer doer aen de voors onse ingesetenen merkelycke schaede soo door t rooven van den hoonigh als het vervoeren van desselfs bien werdt toegebrogt allen t welk in overweginge genomen synde soo ist selve bevonden alsoo niet te behooren waeromme soo is t dat wy tot voorkominge der schade en andere moeyelyckheden welke de binnen onse jurisdictie wonende bienhouders ofte bielieden daer door souden komen komen(sic) te leyden hebben goedgevonden en verstaen by deesen te ordonneren en te statueren dat geen byestocken aen vreemde off buytenwoonders toebehoorende binnen onse jurisdictie van Bladel het sey aen de heyde ofte aen den boeckweyt om hoonigh te haelen sullen mogen werden geplaatst als ook dat niemant wien hey sey eenige der voorn. byen van vreemden off buytenwoonderen ter vlugte soo men 't noemt om hoonigh te haelen op seynen grondt sal mogen herbergen ofte laeten berusten op wat pretext het ook soude mogen wesen lastende derhalve alle eygenaers en andere welke sodaenige byen als voor ter vlugte aenbesteedt ofte aengenomen mogten hebben ende vervolgens thans binnen dese jurisdictie berustende syn de selve binnen den tyt van twee mael vier en twintigh uren het voors dorp Bladel te ruymen ofte doen ruymen te rekenen naer dat deese sal gepubliceert eb geaffigeert syn. Op peene van langer delay ofte non observantie de gebrekkige een ider in syne qualiteit van ideren byenstock sullen verbeuren 10 st ende in gevalle van noch langer berustinge alle vier en twintigh uren van ideren byenstock vyff st welke boete te verdeelen de eene helfte ten behoeve van den armen van Bladel en de andere helft ten behoeve van de heere officier, wordnde den heere officier ofte desselfs plaatsvervangende geauthoriseert de gestelde boeten paratelyck ter executie te leggen

Bron: SRE AA Bladel 10 f 19v 18-8-1742

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.