Reglement voor de heemraden en schutters van Netersel (1757)

Den secretaris brengt ter vergaderinge voor dat men hem telckens door de geswooren heemraden en schutters alhier werdt geklaagt dat verscheydene ingeseetenen ontydig in de heyde komen te vlaggen, turffsteeken en meer andere quade praktycken komen aen te regten waardoor den aart etc wert gevioleert niet alleen maer daer en boven dat wanneer sy dusdaenige soudens kome te ontdecken men met kar in cas van calange den sodt steekt dat sy niet in staet syn om naer behooren te figileeren omdat het ordinaire en oude regelement dienende tot haer instructie in ongereetheyt geraekt sy nootsakelyk van een andre behoorden te worden voorsien off de vergaderinge niet soude konnen goedvinden te treeden in het formeeren van een ander reglement op den voet als het aloude geweest is, aen den schutters of heemraden werden ter handen gestelt om sig daer naer te reguleeren, waer op gedelibereert synde is goetgevonden te ordonneeren en te statueeren by weege van vernieuwinge van het aloude in ongereetheyt geraeckte reglement voor de schutters en heemraeden over den aert en gemeente van Netersel het volgende reglement

Art 1

Erstelyk soo sullen binnen Netersel moeten weesen twee gezwoorenen heemraeden ofte schutters welke aengestelt synde sullen haere bedieninge niet mogen aenvaerdeen ofte sich die onderwinden sonder alvoorens den eedt van getrouhyt aen handen van den officier of synen gecommitteerde naer behooren te hebben afgelegd ten overstaen van twee heeren schepenen

2

De geswooren heemraden en schutters sullen deese bedieninge hen aenbevoolen ofte daer toe verkooren wesende niet mogen weygeren aen te neemen op peene van te verbeuren iederen dag dat deselve weygeragtig blyven den eedt te doen eene gulden en vyff stuyvers ten behoeve van den officier paratelyck te executeren

3

Item sullende deselve moeten dienen eenen redelyken teyt en wel naer maete heeren officier en schepenen sullen goedvinden andere in haere plaetsen aen te stellen, sonder dat sy sig van haere ampten sullen mogen ontdoen ten waer sy reden mogten alligeeren daer toe genoegsaem welcke by heeren officier overwoogen synde daer omtrent sullen resolveeren als sullen vinden te behooren

4

Item sullen de selve in kas dat heeren officier en scheepenen mogten goedvinden deselve te amoveeren en andere aan te stellen sig des moete laeten welgevallen en in die gevalle henne ampten moeten neerleggen op peene als voor

5

Item sullen allen en een ider der ingeseetenen de geswooren heemraden in voegen voors. aengestelt voor dusdaenige persoonen moeten erkennen deselve haere fungtie vry en onverhindert laeten exerceeren en waernemen sonder haer in eenige deel het sy met woorden of met wercken direckelyk of indirecktelyk daer in hinderlyk te syn en integendeel alle hulpe en adsistentie ist noot verleenen op peene van daer aen in gebreken blyvende te verbeuren eene boete van drie gulden ider reyse en executabel als voors

6

Den geswooren heemraden sullen goede sorge draegen dat niemant wien hy ook sy eenigen turf in de gemeentens heyde off vroente steeken dan op den gewonelycken teyt te weeten van den ersten tot den laetsten van meymaent of juny beyden incluys en wel buyte de teekenhoopen soo nogtans dat een boer ofte inwoonder hoorenvee off schaepen houdende binnen de voors maent niet meer sal mogen torf steeken dan een dag niet mogen beginnen voor sonnen opgank en niet langer mogen steeken dan tot sonnenongang en niet meer dan twee schuppen in de heyden mogen brengen op peene van vyftienstuyver dog de sodaenige welke in kamers woonen geen hoornvee of schepen houdende sullen alleen mogen torven van sonnenopgank tot smiddags twalef uren met een schup, synde een halven dagh op peene als vooren te verdelen een derde voor den heere officier 1/3 voor de heemraedt 1/3 voor den armen

in de marge:

Item sal niemant by daege by daege heyde mogen maeyen ofte vlaggen op peene van 3 gulden en voir of na sonneopgank of ondergank 6 gulden te verdelen als voor aldus geapleert by den onderges. den 12 maert 1764

Item geen kuylen te graeven om sant te haelen op de gemeene weg op peene als voor

En niet mogen torven op de groes meeyen of vlaggen

7

iTem niemant sal vorsrusen op de gepermiteertde plaetsen mogen steeken dan van den eersten van den garstmaent of 7ber tot den laatsten dag van die maent beyde incluys en niet meer als dezelve op haere huysen schoppen of schuuren nodig sullen hebben en sullen de selve binnen den teyt van drie daegen moeten verdeckt worden op peene van vyfftien stuyvers ten behoeve als voor

De een ander mans gront ofte torf wegvoert sal verbeuren twalef ende daer en boven strafbaer voor t hoge officie

8

Item sal niemant eenige vlaggen mogen steeken binnen de potinge of op de gemeene heyde op peene van vyfftien stuyvers en binnen de poting sulx doende eene gulden en thien stuyvers beyden te verdelen als vooren

Blyvende de afgestoken grond ten behoeven van de gemeente

9

Item sal niemant eenige beesten mogen dryven door acker weegen off binnewegen ten sy dat de selve aen den anderen syn gekoppelt en gekoppelt synde niet meer dan vier beesten aen malkanderen moogen gekoppelt syn op peene van eene gulden van ider beest en van ider paert in de acker bevonden wordende eene gulden en vyff st en van ider schaep drie stuyvers te verdeelen als vooren

10

Item hoornbeesten, paerden of schepen in eenen anders beemden bevonden wordende sullen verbeuren ider hoornbeest ses st. ider paert twalef stuyvers en van ider schaep drie stuyvers te verdeelen als vooren

11

Item sal niemant op andermans goet loof mogen stroopen van de heggen ook geen gras mogen snyden op de verbeurte van drie gulden en van de sack en stroopsel of gras te verdeelen als voor en sullen de ouders voor hare kinderen meesters en vrouwen voor haere dienstboden die boete moeten voldoen

12

Item alle beesten paerden of schepen van buyten dorps in komende op de gemeentens heyde of op perticuliere geerfdens erve wydende werden schutbaer verklaert en sullen door de gezworens werden gebragt in de stal van Jan Paridens aen het raedhuys alhiere en sullen ider paert verbeuren eene gulden en vyff st ider beest vyfftien st en ider schaep 3 st. te verdeelen als vooren

13

Ende sullen de geswoorens ofte heemraden ingevolgen en op den eedt aen handen van den officier gedaen alle de voirs articulen stiptelyk en naukeurig observeeren en gehouden weesen de contraventeur te calengeere en binnen den tyt van 24 uren aen de heere officier of synen gecommiteerde overleveren die de boete paratelyck volgens de jaerkeuren en costuymen locael paratelyck innen ontfangen en verdeelen sal in voegen als voors.

14

En eyndelyck behouden heere officier en regenten aen hoer de magt om deesen reglemente te vermeerderen ofte verminderen naer dat deselve sullen vinden te behooren

Bron: SRE AA Bladel 11 F 88v 27-5-1757

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.