Ordre op het begraven (Bladel 1779)

Dat door het graven der menigte van leyken aan de suydseyden van den tooren kerk en koor alhier het kerkhoff sodanig word opgehoogt dat daar door veele inconvenienten voorkomen off daar in niet behoorden te worden voorsien soo ist dat myn heeren schepenen van Bladel in agtinge genomen hebben dat den kerkhoff aan de suyd syde van den tooren kerk en koor door een menigvuldig begraven van leyken als een berg tegen de kerk aanlegen hetgeen niet alleen eene groote rumatie aan de kerk veroorsaakt maar ook dat den weg om in den kerk en in het koor te moeten komen daardoor als wordt benomen en onbegaanbaar gemaakt en het ook ten uytersten noodsakelyk is dat den kerkhoff aldaar word affgenomen ende verlaagd worden by dese alle ingesetenen van Bladel gelast en verboden omme van nu voortaan nooyt eenige begraafplaatsen aldaar meer te sullen mogen maken als moetende alle de lyken worden begraven aende west en noordsyde van den tooren en noordsyden van de kerk en ingeval van besmettelyke siektens moeten de lyken welke daar aan overlyden aan de noordsyde van het koor begraven worden op pene van die geene welke eenige lyken op de hier vooren verbooden plaatsen mogte komen te begraven voor ieder lyk sal verbeuren eene boete van drie gulden in te vorderen van de naaste vrienden van de overleden ten behoeve van den officier en aanbrenger ieder de helft en daar en boven sullen de leyken aanstons worden opgenomen en ten kosten en lasten als voor op de hier voor genoemde en gestelde plaats worden begraven werdende den vorstre en schutter by desen op hunnen eet amptshalven gedaan gelast daarop noukeurig te moeten letten en daar van aanstonts kennis te geven

Aldus gedaan en geresolveert in onse vergadering en dat hier van by publicatie sal worden kennis gegeven aan den volken actum dato uts en wert meden nog geresolveert dat wanneer iemant komt te overlyden om de onbetamelyke en erregerlyken handelwys tegen te gaan in het begraven, die personen door besmettelyke siekten overleden de selve niet sullen mogen worden begraven dan na 24 uuren na het overlyden van deselve op de voors boete van drie gulden by de naaste vrienden te verbeuren en ook op gelyke boete voor ider der parsonen welke daartoe de hand zullen hebben geleent

Bron: SRE AA Bladel 15 f 81 9-11-1779

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.