Enkele keuren en ordonnantien op de rol van Boxtel

Ra Boxtel 7

f 15v 3-7-1554

.... noch gedragen hem die voirs Mercels aen raedsmannen deser bancke dat zy houden voir recht ende is deser bancken recht dat...

Lambert Aertssoen out ontrent LXXV jayren, Korstiaen Willemsoen out ontrent LXX jayren ende Laureys Willemszoen out ontrent LXV jayren raedsmannen hebben gerechtelick getuycht dat zy houden voir recht dat zoe wye yemanden.....

Ra Boxtel 10

f 73v gemeyn waerheyt 3-6-1595

is oock geordineert dat iegelyck een hem verwachte ende vermyde met peerden coyen schapen oft anderssins geene beesten uytgesundert te dryven by dach ofte nacht op iemants goedens, sonder consent van de proprietarissen, canten, geeyrt of ongeeyrt oft in eenige hey ofte weyvelden op te peene van drie ponden payment deen deel voor den aermen dander vorden heere ende het derde deel voor den aenbrenger en daer beneffens arbitralyck nae gelegenthyt van der saken gestraft te wordden

f 75

geordineert by myns heeren schepenen dat de gesworens de novo sullen wordden geedt soe van Selissel als anderssins om den gemeynten nae ouder gewoonten te preserveren ende nyemanden daer inne te laten laten(sic) als den geerffden ofte ingesetenen op peenen van ses carolus guldens by den gebreckele gesworens betaelt te wordden

item dat iegelyck en syne straten meswegen als andere heywegen als andere daer meswagens varen alsoe sall ruymen dat elck een daer beneffens ofte door ongehyndert mach passeren op ten penen van daer voor binnen IIII beschout te wordden

Ra Boxtel 12

f 21 20-11-1610

wordt geordineert by den heeren schoouth ende schepenen dat hem niemant voirtsaen en sall moghen vervorderen op ten kerchoff zyn gevoech te maecken op te pene van vyftien st by elcken die t zelve doende is te verbueren tot behoeff van de heere , des zullen die ouders de peenen daer innen dien aengaende de kynderen vervallen zullen die voer henne kynderen moeten betaelen die niet schoolen en gaen ende die schoolen gaende sullen staen ter correctie van de schoolmeester ende welcken pene ter maenisse van de schouth aende contraventeurs van dit geboth is verclaert executabel

item wordt alnoch verboden dat hem niemandt voirtsaen tzy oude persoenen ofte jongens meer en sall moghen vervorderen op enige heyden binnen velden ofte straeten ennich vier te stoocken op ten pene van dertich st te bekeeren? der twee deele ot behoeff van de heere ende het resterende derdendeel to behoeff van aenbrenger welck pene verclaert is executabel als voer

wordt alnoch geinterdiceert dat niemant voirtsaen zyn vuylicheyt van missen binnen boxtell tzy van koeyen vercken ofte mosien op te straete en strypten ende sall moghen laeten vuytloopen op ten penen van drie ca. gulden telcke reyse te verbueren tot behoeff van de heere zynde den selven pene als voer verclaert executabel

Ra Boxtel 15

f 19

Alsoe by verscheyde publicatie ende ordonnantien een yder is gewaerschouwt ende bevoelen aen egheene persoonen comende van buyten ende tsedert eenige jaeren herwaerts binnen deser baronnye syn gecomen eenige huyse woonplaetsche te verheuren ten sy hun bleecke ende getoont worde dat deselve ierst ende voor all behoorelyck borge gestelt hadden van niet tot laste van den armen te sullen comen ende want men bevint dat dien niet tegenstaende noch eenige naebeuren hun soo verre vergeeten dat se evenwel noch aen eenige van buyten hennen huysen ende woonplaetsen syn verheurende tot grooten naedeel van den ingebooren huysarmen deser baronnye als oock van den gemeyne ingesetenen Soo is by myn heeren drossaert, schepenen, borgemeesteren kerckmeesteren ende h geestmeesteren deser baronye representerende het corpus der gemeynte wel expresselycken geordonneert ende verboden dat nu voortaen hen niemant en sal hebben te vervoorderen aen eenige persoonen van buyten eenige huysen ofte woonplaetsche te verheuren ten zy hun ierst ende voor all sy gebleecken dat de selve de voors borge hebben gestelt ende by de magistraet syn aengecomen op peene van dat de geene die contrarie doen verbueren vijffentwintich gulden telcker reyse ende dat alle schaede die deen oft dander daerdoor soude comen te lyden aen hun sal werden verhaelt welcke peenen van als nu voor alsdan tot laste van de contraveneurs is verclaert executabel actum den XXIII mey XVIcvieren envyftich

f 19v

Is als voor geordonneert dat niemant aen Giel Adriaen Daniels eenigen brandewyn sal mogen vercoopen oft geven op eene peenen van ses gulden by de contraveneurs telcke reyse te verbeuren welcke peene van alsnu voor den heere officier werden verclaert executabel

Is mede geordonneert dat alle de geene met rund coopmanschappende ende op de straet deselve drogende(sic) alleen avont gehouden sullen wesen de vuylicheyt daer van coemende buyten de goete te doen soo dat de goeten haren behoorelycken coers off loop en connen hebben op peene van seven stuivers elcke reyse by ider der contraventeurs te verbeuren welcke peene van alsnu voor alsdan ten laste van de contraventeurs wert verclaert executabel actum ut supra

f 20

Item wert aen een yder verbooden geene aerde comende van de grachten neffens de straete te verbrengen ten sy hy ierst ende voor all met kennisse van de geswooren van dien hoeck soo veel sant van syn eygen lant wederom in de plaets brenght op peene van XXI stuivers by de contraventeurs telcke reyse te verbeuren welcke peene als voor wert verclaert executabel actum als boven

bron: RANB Den Bosch; (oud) rechterlijk archief Boxtel

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.