Opdragen met shooffs hand in Boxtel

Ende staet te noteeren dat den vercooper binnen Boxtel d'opdracht van erfgoederen kan goeden ende erfven soodaenigh dat alsdan egheene vernaderinghe plaets en heeft

(Naer den landrechte van Boxtel, in Costuymen ende usantien der hooftstadt ende Meyerye van s'Hertoghen-bossche, s'Hertogen-bossche by Jan Scheffers, boeckdrucker in't vergulde missael, 1684, f 441)

 

Ra Boxtel 113 voorin

Manieren van erfgoederen te hoven ende erven:

officier: heeren schepenen ick maen u hoe dat men dit goedt sal hebben te hoven en erven

schepenen: soo wysen wy dat dit goedt volcomentlyck sal opgedragen worden in handen vande heer sonder daer nochtans eenigh recht in te behouden

officier: sult ghy dat doen

den vercooper antwoordt ja

officier: heeren schepenen ick maen u voorts

schepenen: terwyl dit goedt volcomentlyck is opgedragen in handen van de heer sonder eenigh recht daer inne te behouden, soo wysen wy schepenen voor recht datten vercooper daerinne sal werden onterft ende den coopere daer innen geerft met hooffs hant van Boxtel naer deser bancke recht

officier: soo onterffve ick dan den vercooper ende erven daer inne den coopere met hooffs hant van Boxtel naer deser bancke recht

actum 9 januarij 1704

 

Ra Boxtel 118 1e folio (ca 1750)

Formulier omtrent en in Hooffden en Erven

hr drossard: heere schepenen ik maan u hoe ik dit goed sal hebben te hooffden en te erven

hrn schepenen: soo wysen wy schepenen voor regt dat dit goed sal werden opgedragen in handen van den heer sonder eenig regt daar an te houden

hr drossard vraagt aan den coper en verkoper sult gy dat doen:

antwoorden ja

hr drossard: heere schepenen ik maan uw voorts

hrn schepenen: so wysen wy schepenen voor regt terwylen dit goed volkomen is opgedragen in handen van den heer sonder eenigh regt daar aan te houden, dat den verkoper daar innen sal worden onterfft ende den coper geerfft met 's hoofs hand van Boxtel naer desen banken regt

hr drossard met handtasting aan verkoper en coper:

so onterff ik dan den verkoper ende erff daarinne den coper, met 's hooffs hand van Boxtel naar desen banken regt

 

Ra Boxtel 122 (ca 1780)

formulier ontrent het hooffde der erve

heere drossard:

heeren scheepenen ik maan uw; hoe ik dit goed zal hebbe te hoofden ende te erven?

heeren scheepenen:

zoo wyzen wy scheepenen voor reght dat dit goed zal werden opgedraagen in handen van den heer sonder eenig reght daar aan te houden

heere drossard vraaght aan vercooper-cooper:

zult gylieden dat doen? En Ja geantwoord hebben spreekt den

heere Drossard:

heeren scheepenen ik maan uw voorts

heeren scheepenen:

zo wyzen wy scheepenen voor reght, terwyl dit goed volcoomen is opgedraagen in handen van den Heer sonder eenig reght daar aan te houden, dat den vercooper daar innen sal werden onterfft enden den cooper geerfft met 's hoofshand van Boxtel na deezen banken regt

heere drossard met handtasting aan vercooper-cooper:

zoo onterff ik dan den vercooper ende erff daar innen den cooper met 's hoofshand van Boxtel naa deezen banke reght

bron: RANB Den Bosch; (oud) rechterlijk archief Boxtel

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.