Brandreglement Oirschot 1787

Myn heeren officier, schepenen, gesworens raad en kerk en armmeesteren der vryheerlykheyd Oirschot en Best in agt genomen hebbende de schaade en ruine die door den brand werden gecauseert veeltyds toekomende door negligentie en versuym van wel te conserveeren zyn vuur en ligt als andersints hebben derhalven om zoo veel mogelyk daarin te voorzien als mede om niet te weezen gepriveert van zodanige remissien als van 's landsweegen die uyt oorzaaken van brand anders zoude werden verleent uyt kragte van Haar Hoog Mog. speciaale resolutie van den 6 february 1732 ten dien respecte over de dorpen en plaatsen inhet district van de generaliteit geëmaneerd goegevonden by dezen wel expresselyk te ordonneeren en te statueren de volgende articulen

art 1

Dat voortaan niemand, wie hy zoude mogen weezen jong of oud met geen pyp taback rookende zal mogen gaan over en door gemeene straaten daar eenig gevaar van brand door zou kunnen ontstaan evenmin in eenige schuuren, stallingen, hout of turfschoppen nog in die van hooy of strooy

2

Item dat niemand wie hy zy met geen brandende keersse of lampen en zal mogen gaan op of in eenige neeren, stallingen, schuuren of schoppen, veel min op eenige hooy of strooyschelft ten opzolders maar wel als dezelve staat in een digte besloote lanteerne

3

Item dat niemand met of by lanteerne, brande kaarsse of lamp eenig vlas zal mogen swonken of swongen of heeckelen als mede niet by of ontrent het vuur onder de schouw of schoorsteen

4

Item dat niemand op de schelft of op solders geen hooy of strooy zal mogen leggen, raakende aan de schouw of schoorsteen van de welke hy een distantie van ten minsten drie voeten zal moeten blyven ten waare de schouw geheel van steenen gemetseld waare zonder eenige reeten of spleeten

5

Item dat niemand geen as zal mogen leggen in of aan zyn huys nevens stallingen of schop, maar zal die moeten leggen ten minsten zes voeten daar van buyten af mits dat dezelve niet heet of gloeyent met eenig vuur vermengt is

6

Item dat de reeten, borsten, scheuren of spleeten die in de ovens en schouwen als mede die in het metselwerk van de genever en brouwketels, mouteryen en andere vuurplaatsen mogte weezen binnen den tyd van drie dagen na publicatie dezes zullen moeten weezen beset en wel toegestreeken

7

Item dat de schoorsteenen ten minsten vier voeten met steenen uyt en boven het dack moeten opgetrokken worden

8

Item dat niemand geen meiten van tussen of torf, hout of strooy zal mogen hebben leggen by de schouw alwaar vuur is stookende

9

Item dat een yder huysgezin binnen den tyd van veertien daagen na publicatie dezes zig zal moeten voorzien van een goede lantaarn, ladder en emmer en alst gebooden word de zelve voor aan de deur te zetten speciaal in den haartgang den Kerkhof

10

Item dat een yder eigenaar of huurling aan zyn huys zal moeten hebben en in staat houden een goede waterput behoorlyk diep, met een putmik, swengel en roei met een haak daaraan, alsmeede met een kuyp of gelint of wel een steenen muur daar om hoog ten minsten drie voeten als mede dat de waterpoelen en kuylen zoo van de gemeente als particulieren jaarlyks zullen moeten worden gediept, gebreedt en geveegt speciaal by die geenen die in plaats van een put een waterpoel of sloot gebruyken

11

Item word ook geinterdiceert en verboden dat geen weerden of weerdinnen aan eenige ingezetenen zullen moogen tappen of schencken eenige drancken of met de kaart zullen laaten speelen ook dat geen ingezetenen in de herberge zullen laaten blyven zitten des avonds na tien uuren en ingevalle dezelve ingezetenen onwillig waaren op het verzoek van den weert of weerdinne na huys te gaan zoo zal den weerd of weerdinne vry zyn van eenige peene en dat speciaal om redenen ten respecte van dezen articul dat men verscheide reise ondervonden heeft dat de ingezetenen snagts uyt de herbergen na huys gaande beschonken zyn met een pyp rookende over straat gaan en zoo in een schop of schuur met een rookende pyp in den mond neervallende gaan slaapen waar door ligt brand word gecouseert except in tyden van kermis of teringen van guldens zullende dezelve zig des niet te min als dan van brande pypen hebben te wagten

12

Item dat de schoorsteenen ten minsten vier maal 's jaars of zoo menig maal als sulks vereischt word suyver en schoon zullen moeten worden geveegt

13

De schouwe zal hierop jaarlyks twee maal geschieden te weeten in de maanden july en january

14

En ingeval van brand (dat God verhoede) den geenen zulks overkomende zal zoo aanstonts daar van kennisse moeten geven of doen geven aan een of twee van de nabuurige regenten om de nodige ordre te stellen die een yder zal moeten observeeren

15

Op poene dat de contraventeurs dezes zullen verbeuren voor ieder contraventie eene somme van drie gulden ten behoeve van de heere officier, uytgenomen die in voege voors. met een brandende pyp gevonden word, zal verbeuren ten behoeve als voor een en twintigh stuyv. en sullen de ouders aanspreekelyk weezen voor haare kinderen, de meesters en vrouwe voor haare dienstboode, welke peene en boeten uit kragte van haar Hoog Mog. resolutie van den 6e february 1732 by parate executie zullen worden ingevorderd

Bron: SRE, AA Oirschot (ongeïnventariseerd) resolutieboek 10-12-1787

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.