Reglement van orde van het committé van financiën van het departementaal bestuur van Bataafs Brabant (1796)

Is voorgeleezen een reglement of ordre op het houden der vergaderingen voor dit committé luidende als volgt:

Art 1

De leden van dit committé zullen des smorgens de klokke negen uuren zich moeten bevinden ter plaatse alwaar hetzelve zyne zitting houdt.

2

Die der leden welke precies ten half tien uuren niet present zyn, zullen verbeuren een schelling, ten tien uuren twee schellingen en zo voorts van half uur tot half uur met eene schelling opklimmende (kunnende de praesident om wettige redenen intusschen komende gevallen daar in dispenseeren) tot dat de vergadering begint.

3

De praesident zal op den klokkenslag van half tien de agenda's openen, de ingekomen stukken voorleezen en na deliberatie, dezelve de leden verdeelen ten einde spoedig rapport in te brengen.

4

Elk lid zal tenminsten alle twee dagen een rapport moeten uitbrengen, op verbeurte van een gulden.

5

Zo nogtans dat den president indien t stuk te uitgebreid zoude wezen, na evenrdigheid van dien, een langer tyd tot 't uitbrengen van rapport kan geeven.

6

Zodra des smorgens de agenda is geopend en de stukken verdeelt zyn zal elk lid hoofd voor nhoofd zyn uitgebragt rapport voorleezen en na goedkeuring hetzelve aan den secretaris overgeven, ten einde in het net gebragt en vervolgens van den praesident der vergadering van Representanten overgegeven te worden.

7

Geen der leden zullen staande de zitting van het committé eige bezigheden doen, commissien gehoor geeven, ten zy wanneer het de nood vorderde, met speciaal consent van den praesident op verbeurte van een gulden.

8

De secretaris zal alle de voors. boetens mede incurreeren voor zo verre dezelve op hem applicabel konnen wezen, alle welke boetens exact door hem zullen worden ingevordert om daar van aanteekening te houden en vervolgens daar over te beschikken, zoa als het committé zal goedvinden.

Welke reglement geleezen zynde is hetzelve alzo gearresteert.

Bron: RANB Bestuursarchieven 1795-1814 491 f 3 13-5-1796


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 12 december 2000 door Hein Vera