costuymen, keuren, reglementen, voorschriften, wetten

 

Noord Brabant

Landcharter van Brabant 1292

Ordonnantie Karel V inzake de tienden 1520

Ordonnantie Karel V inzake het uitgeven van gronden e.d. 1529

Kwitantie voor lossing cijns (1658)

Nadere regeling door Leen- en Tolkamer inzake resolutie Raad van State 10-8-1790

Reglement van orde van het committé van financiën van het departementaal bestuur van Bataafs Brabant (1796)

Instructie voor de ontvangers der vier percents heffing (Noord Brabant 1799)

Verëeniging van Braband en Zeeland met de Verëenigde Nederlanden (1813)

Reglement voor het bestuur voor het platte land van Noord-Brabant KB 8-5-1819

Besluit 12-9-1820 inzake het in functie treden van de districts-schouten

Instructie voor de districts-schouten 27-11-1820

Besluit inzake de regeling voor de schadevergoeding voor eigenaars van heerlijkheden 31-12-1821

Publicatie inzake de gedeeltelijke openstelling van de Zuid Willemsvaart met sluistarieven 1825

Publicatie inzake de verplichting een vaste geslachtsnaam aan te nemen. Nieuwe termijn van zes maanden 1825

Circulaire om opgave ten doen van oude archivalia, ingevolge de wens van de koning opdat de Nederlandsche geschiedenis nader worde opgehelderd, 1827

Aanschrijving om toltarieven in guldens en centen (in plaats van guldens, stuivers en penningen) over te zetten met herleidingstabel, 1827

Costuymen ende usantien diemen inde heerlykheydt van Asten gewoonlyk is te useren ende gebruycken (1571)

Keurboek van den peel of gemeente van Bakel, Helmond en Aarle (1649)

Keurboek gemeente van Bakel, Helmond en Aarle (aanvulling 1708)

Reglement voor die van de vryheyt van Bergeyck (1663)

Reglement nachtroeper of klepwaker [Bergeyk 1753]

Reglement tot voorkominge van brandt over den dorpe van Bergeyk ( 1754)

Reglement armjager Bergeyk (1755)

Reglement van de waag van Bergeyk (1765)

Reglement op de wacht (Bergeyk 1774)

Bestryden van mollen (Bergeyk 1803)

Brandreglement (Bergeyk 1804)

Ordonnantie inzake turfdrogen (Bergeyk 1805)

Ordonnantie voor de bakkers en broodverkopers (Bergeyk 1805)

Schutreglement (Bergeyk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft 1808)

Reglement tegen Franse deserteurs of refractaire conscrits ( Bergeyk 1809)

Ordre inzake het zetten van bijen in Bladel (1746)

Ordre op het begraven (Bladel 1779)

Wachtreglement (Borkel en Schaft 1797)

Verbod om te vlaggen of turf te steken op de Vooraard (Borkel 1797)

Enkele keuren en ordonnantien op de rol van Boxtel (16e/17e eeuw)

Opdragen met shooffs hand in Boxtel (17e/18e eeuw)

Costuymen van Diessen, Hilvarenbeek, Moergestel, Oost- en Middelbeers, Riel, Tilburg en Westelbeers anno 1570

Verbod om vlas in de oven te braken in Diessen (1739)

Brandreglement Dommelen (1804)

Reglement nachtwacht (Dommelen 1804)

Schutreglement (Dommelen 1804)

Wijzigingen en approbatie van de reglementen van Dommelen (1806)

Costuymen van Bergeyck ende Eersel (1546)

Brandreglement van Eersel, Duizel en Steensel 1761

Verbod op het verhuren van woningen aan ongeborgde vreemden (Eersel, Duizel, Steensel 1762)

Ordonnantie inzake het verwarmen van de regenten in de kerk (Eersel 1770)

Aanstelling, instructie en eed van de schutter (Eersel 1772)

Reglement inzake het misbruiken van de vooraard (Eersel 1773)

Eed voor den schutter (Eersel 1779)

Instellen van wacht (Eersel 1787)

Instellen van wacht (Eersel 1787)

Ordonnantie inzake het middel van het slach (Eersel 1787)

Procedure verkiezing armmeester (Eersel 1789)

Eed voor clercquen (Eersel 1789)

Wagtreglement (Eersel, Duizel, Steensel 1797)

Ordonnantie inzake het weiden van runderen en schapen(Eersel, Duizel, Steensel 1798)

Regeling inzake het begraven (Eersel 1798)

Maatregelen inzake nachtelijke baldadigheden (Eersel 1801)

Ordonnantie inzake het verpachten van turf aan vreemden (Eersel 1803)

Ordonnantie inzake het brood (Eersel 1804)

Eed voor een armmeester (Eersel 1804)

Eed voor borgemeester (Eersel 1804)

Aanstelling, instructie en eed van schutter en bedeljager van Eersel (1808)

Aengaende de rechten ende costuymen der stadt Eyndhoven (1547)

Ordonnantie i.v.m. dolle honden ( Eindhoven, Woensel, Gestel, Stryp en Stratem 1782)

De succesie van Empel (1529, 1564]

Verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1746)

Verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1752)

Additionele bepaling verpachting slagturf en heivlaggen (Enschot en Heukelom 1770)

Costuymen en usantien die men in de heerlyckheyt Geldrop gewoonlyck is te useren ende gebruycken (m.m. ook Heeze en Leende 1571/1573)

Privilege op het nemen van vrede Den Bosch1365

Privilege van 15 juni 1384 inzake verkrijgende verjaring in de stad en meierij van 's Hertogenbos

Caroline ordonnantie (Den Bosch 1530)

Albertine ordonnantie (Den Bosch 1599)

Descriptie der costuymen ende usantien der vryheyt van Mierde (9-11-1606)

Resolutie inzake het misbruiken van de vooraard (Hooge- Lagemierde en Hulsel 1786)

Reglement Hoogeloon, Hapert en Casteren 1682)

Concept reglement Hoogeloon, Hapert en Casteren 1780

Keurboek of reglement voor die van Hoogeloon, Hapert en Casteren tot conservatie en bestier van de gemeente, het schutten van beesten en verscheide zaaken die ten nutte dier dorpe strekken (1780)

Decreet en resolutie betrekkelyk het verkoopen der gemeentens gronden in den lande van Cuyk. Te Grave ter drukkery van A. van Dieren 1801

Ordonnantie opt verpachten van den houtscat in der Meyeryen van Den Bosch in elke prochie off dingbanck by hair selven alsoe dat best sall moegen dienen (1467/68)

Verbod om met brandende pijpen over straat te gaan e.d. in Moergestel (1730)

Premie op het vangen van vossen in Moergestel (1732)

Ordonnantie tot wering van de veepest uit Moergestel (1745)

Ordonnantie tot wering van de veepest uit Moergestel (1759)

Ordonnantie tegen het misbruiken van de heide van Moergestel (1772)

Aanstelling van, conventie mbt en instructie van de klapwaker van Kerkeinde (Moergestel 1774)

Ordonnantie tegen hoererye (Moergestel 1775)

Ordonnantie tegen misbruiken door schaapsherders (Moergestel 1776)

Reglement op de wacht voor Kerkeinde( Moergestel 1783)

Ordonnantie tegen het snyden van andermans gras, etc. (Moergestel 1795)

Ordonnatie inzake het weiden van vee langs de kanten van erven, etc. (Moergestel 1797)

Ordonnantie inzake het verwijderen van wapens e.d. van graven, etc. (Moergestel 1798)

Reglement van ordere voor de vergadering van het gemeentebestuur van Moergestel (1803)

Reglement voor de heemraden en schutters van Netersel (1757)

Publicatie van de kwartierschout, schepenen en regenten inzake het tegengaan van bedelen door vreemdelingen (Oerle1675)

Reglement voor de Grote Aard van Oerle (Oerle, Meerveldhoven, Vessem, Wintelre, Knegsel, Hooghees onder Vessem, Hoogcasteren onder Hoogeloon en Oostelbeers 1690)

Publicatie inzake de verplichting tot onderhoud van wegen in Oerle (1693) (1)

Publicatie inzake de verplichting tot onderhoud van wegen in Oerle (1693) (2)

Publicatie inzake de verplichting tot het tonen van ontlastbrieven door degenen die zich in Oerle vestigen (15-12-1697)

Ordinantie en regelement waar na de ingesetenen van Kerckoirle haren vooraert sullen gebruyken beraempt en besloten van schepenen, heymraden dese ondertekent tot bewaringe en conserveringe van dien(1751)

Order en regelement geformeert by den heer stadhouder des quartiers van Kempeland en d'president en schepenen van de vryheyd Oirle en Meerfelthoven (1754)

Ordonnantie tegen misbruik van de heide onder Kerkoirle en Berkt (1754)

Reglement en lyst volgens welke ten behoeve van hoofman en deeken der schuttery van St. Jan tot Oerle sal worden geheven het regt van de waag tot Oerle voorn (1763

Ordonnantie inzake hondsdolheid. Oerle 1764

Ordonnantie tegen misbruik van de heide. Oerle 1767

Resolutie inzake een premie op het vangen van mollen. Oerle 1776

Wachtreglement. Oerle 1776

Resolutie tegen het misbruik van de vooraard van Kerkoerle (1777)

Eed voor schepenen van Oerle (1786)

Eed voor burgemeesters van Oerle (1786)

Eed voor den arm- off h.geestmeester van Oerle (1786)

Eed voor schepenen van Oerle (1795)

Eed voor de burgemeesters van Oerle (1795)

Reglement voor den gemeente van Oerle tot conservatie en bestier van de selve het schutten van beesten en schapen, houden der wagten als andere zaken ten nutte der gemeentens geformeert en gearresteerd cragtens de publicatie van de representanten van Bataafs Braband dato 27 mey en 12 december 1796

Aanstelling van en instructie voor een heimrader. Oerle 1800

Reglement tegen misbruik van de vooraard van Kerkoerle en Berkt (1802)

Eed van de leden van het gemeentebestuur, waaronder de schepenen (Oerle en Meerveldhoven 1803)

Eed van de schepenen (Oerle en Meerveldhoven 1803)

Brandreglement Oerle en Meerveldhoven (1803)

Eed van de gezworen klerk van Oerle en Meerveldhoven (1803)

Dit syn die koren der vryheyt van Oerscot anno LXXXIX (1489)

Extract getrocken uyt het jaerceurboeck der vryheyt van Oirschot begonnen in den jare 1527

Ordonnantie inzake schenkingen (Oirschot 1533)

Resolutie inzake (het ontduiken van) belastingen (Oirschot 1584)

Costuymen van Oirschot (15?44/1570/1607)

Item als men jaerkoren maect oft eenen willecort, die behoiren gefundeert te weesen in deser manieren (Oirschot circa 1595

Dit is d'ordonantie van den geenen die van quaden beleyde syn, gelyck hiernae beschreeven staet in der stadt van Den Bosch ende tot Oirschot (circa 1595)

Jaarkeuren van Oirschot 1619

Ordonnantie inzake het turven (Oirschot 1627

Ordonnantie inzake de sandinge (Oirschot 1628)

Ordonnanties terzake de troebelen rond het beleg van Den Bosch (Oirschot 1629)

Ordonnantie inzake het logeren van soldaten (Oirschot 1629)

Ordonnantie inzake het turven (Oirschot 1629)

Interpretatie van de instructie van de schutter (Oirschot 1629)

Aanvullingen op de jaarkeuren van Oirschot 1632 - 1672

Ordonnatie inzake de pest (Oirschot 1635)

Ordonnatie inzake de pest (Oirschot 1635-2)

Afkondiging jaarkeuren 1640

Ordinantie gemaeckt op 't logeren van de soldaten (Oirschot 1642)

Schepeneed 1645/1646

Politiek reglement voor de vryheyt Oirschot 1662

Ordonnantie tegen nachtelyke kwaadwilligheden (Oirschot 1678)

Publicatie tot welstandt van de botermarckt (Oirschot 1766)

Ordonnantie tegen het schenden van hout (Oirschot 1772)

Brandreglement Oirschot 1787

Reglement voor de dorpswacht Oirschot 1787

Cuerboek der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt in den jare 1509 I

Cuerboek der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt in den jare 1509 II.

Reglement rode loop Oisterwyk 1781

Schutreglement voor de gemeente Oosterwyk en gehugten van dien 1800

Instructie voor de dorpsarbeyder Oisterwyk 1801

Ordonnantie of vernieuwinge der jaarkeuren der dingbanke en gemeente van Oostelbeers en Middelbeers ('s Hertogenbosch 1790)

Ordonnantie inzake het gebruik van de gemene weiden (Orthen 1609)

Ordonnantie inzake het weiden van vee (Orthen 1610)

Ordonnantie inzake het gebruik van de gemene weiden (Orthen 1635)

Resolutie inzake het brandmerken van te scharen vee (Orthen 1779)

Resolutie inzake het aanbesteden van werken door de schaarmeesters (Orthen 1779)

Conceptreglement inzake de schaarmeesters van Orthen (1794)

Reglement tot betere administratie en directie der gemeente en den dorpe of parochie van Ortten onder de vrydom dezer hoofdplaats 's Hertogenbosch 25 juny 1794

Ordonnantie inzake het schaargeld en het voldoen daarvan (Orthen 1802)

Ordonnantie inzake het verhuren van kamers of huizen aan niet ingezetenen (Orthen 1803)

Schutreglement van Orthen (1803)

Reglement voor het scharen. Orthen 1806

Ordonnantie inzake het onderhoud van de dorpsdyk (Orthen 1817)

Ordonnantie inzake de hoogte en het betalen van het schaargeld (Orthen 1822)

Schut- en schouwreglement voor het vrijdom Othen jurisdictie der stad 's Hertogenbosch (1842)

Reglement op het beheer der gemeente en andere landeryen de corporatie van Orthen, ook genaamd gemeene ingezetenen van het vrydom Orthen (jurisdictie s Hertogenbosch) behoorende (1849)

Costuymen van Peelland (Aarlebeek, Bakel, Breugel, Deurne, Erp, Gerwen, Liempde, Lierop, Lieshout, Schyndel, Son, Stiphout, Nederwetten, Nuenen, Tongelre, Rixtel, Veghel) anno 1546

Wachtreglement (Riethoven 1797)

Ordonnantie inzake het aantekenen van huwelijken te Steensel (1798)

Op de naarbeschreven pointen en articulen hebben officier, borgemeesters en setters en sulx regenten van Udenhout tot schutter en bedelvoogt over den dorpe van Udenhout voorsz. aangestelt den persoon van Jurrien Grevers (1757)

Aanstelling en instructie voor bedeljager in Udenhout (1770)

Ordonnantie inzake het begraven [Udenhout 1774]

Resolutie inzake vermindering van belasting in verband met veesterfte. Udenhout 1775

Resolutie inzake het spelen op het kerkhof en het beschadigen van de kerk (Udenhout 1790)

Resolutie inzake het houden van de wacht n.a.v. brandbrieven (Udenhout 1790)

Copie der dorpsordonnatie van Waelre ende Valkenswaerd 1606(circa 1692)

Ordonnantie tegen het houden van ruige schapen en ruige, snottige of wormachtige paarden op de gemeynt (Valkenswaard 1659)

Geschreven uyt de ordonnantie van den schutter tot Weerde als volght (Valkenswaard voor 1692

Eedt van de schutter van Valkenswaard (1692)

Accoord tussen Valkenswaard en Dommelen over het betalen van de vleesaccyns (1742)

Aanstellen van gezworenen of heemraders in Valkenswaard (1744)

Resolutie tot het instellen van een wacht (Valkenswaard 1744)

Resolutie inzake het het opstellen van een geselpaal of kaak (Valkenswaard 1744)

Resolutie inzake het vangen van mollen (Valkenswaard 1745)

Instructie voor de heemraden en gezworenen (Valkenswaard 1746)

Ordere en regelement tot perciese observatie van de waght van Valkenswaardt ( 1751)

Brandreglement van Valkenswaard en Waalre (1754)

Ordonnantie inzake de invloer van (besmet) vlees in Valkenswaard (1756)

Ordonnantie inzake dolle honden (Valkenswaard 1758)

Ordonnantie inzake het dekken van brouweryen en de hoogte van de schoorstenen van deze bedryven (1758)

Reglement voor de botermarkt (Valkenswaard 1765)

Reglement op het houden van de wacht en verbod tot het schieten op de avond voor de ondertrouw (Valkenswaard 1765)

Ordonnantie tegen het schenden van bomen e.d. (Valkenswaard 1767)

Ordonnantie op de waag (Valkenswaard 1768)

Ordonnantie inzake de eigendom van lindebomen (Valkenswaard 1768) 1

Ordonnantie inzake de botermarkt (Valkenswaard 1773)

Ordonnantie inzake de weg te nemen door vreemde voerlieden (Valkenswaard 1773)

Resolutie inzake een gedwongen marktgang van runderen (Valkenswaard 1774

Ordonnantie inzake het gewicht en de prijs van brood (Valkenswaard 1775)

Ordonnantie inzake het opkomen voor de gemeentenswerken (Valkenswaard 1778)

Aanvulling op het reglement van de botermarkt (Valkenswaard 1781)

Reglement van het erigeeren van een gilde of schuttery onder den naam van st. Catharina binnen de heerlykheid Valkenswaard (1787

Ordonnantie dat iedere huishouden manschappen voor de wacht moet leveren [Valkenswaard 1787]

Ordonnantie inzake speculatie met en distributie van rogge [Valkenswaard 1795]

Aanstelling en instructie van schutter en bedeljager [Valkenswaard 1797]

Resolutie tegen het misbruiken van de heide [Valkenswaard 1797]

Ordonnantie inzake de nachtwacht en aanstelling van klapperman of nachtroeper [Valkenswaard 1797]

Ordonnantie tegen hoererij [Valkenswaard 1803]

Resolutie inzake de waag [Valkenswaard 1806]

Resolutie inzake het begraven [Valkenswaard 1806]

Resolutie inzake het steken van heiturf [Valkenswaard 1806]

Verbod om te weiden op de kerkhoven van Vught (1801)

Verbod om op zon- en feestdagen voorafgaande aan marktdagen handel te dryven (Vught 1803)

Reglement voor den nagtroeper of klapwaker binnen de gemeente van Vught (1803)

Verbod om vreemde koeien en paarden te weiden op de gemeynt van Vught en Cromvoirt (1803)

Reglement inzake het brandmerken van koeien en paarden (Vught 1804)

Publicatie tegen het beschadigen van eigendommen van anderen (Vught 1805)

Reglement van order voor het gemeentebestuur der dingbanke van Vught en Cormvoirt (1805)

Verbod om met scherpe voorwerpen koek te kappen (Vught 1805

Aanstelling en instructie van gequalificeerden en doodgravers (Vught 1805)

Reglement voor de doodgraver (Vught 1806)

Resolutie tegen het schenden van andermans erven (Vught 1806)

Ordonnantie inzake het voortydig openen van heiningen (Vught 1806]

Reglement dag- en nachtwacht voor Vught 1807

Wacht in verband met de generale jacht Vught 1807

Notificatie (Collecte watersnoodramp in Zeeland, Vught 1808)

Aanstelling en instructie gezworene (Vught 1808)

Verbod om te weiden en gras te snyden zonder schriftelijke toestemming (Vught 1808)

Schutreglement voor Vught en Cromvoirt (1809)

Instructie en reglement voor den dorpschirurgyn en vroedmeester van Vught (1809)

Verbod op het 'uitdubben' van aardappelen op andermans land (Vught 1809)

Voorrechten voor Waalre, Valkenswaard en Aalst 1384

Aanstelling van en instructie voor een bedelvoogd of bedeljager te Waalre in 1793

Aanstelling van en instructie voor een nacht- of klapwaker te Waalre in 1793

Ordonnantie en publicatie tegen het weiden van vee op andermans goederen. Waalre 1796

Wagtregelement geformeerd by officier en scheepenen der heerlykheyd Waalre en zulks ter voldoening aan de publicatie van de reprezentanten van het volk van Bataafs Braband dato 12 december 1796

Ordonnantie tegen het zetten van een hut op het broek door de dorpsherder [Waalre 1797]

Ordonnantie inzake het opschrijven en slachten van vee [Waalre 1798]

Resolutie inzake huiszoeking naar vreemdelingen [Waalre 1799]

Ordonnantie tegen het vervuilen van brandkuilen [Waalre 1800]

Resolutie tegen het baldadigheden tegen het raadhuis en inzake het begraven van doden [Waalre 1804]

Brandreglement [Waalre 1804]

Schutreglement [Waalre 1804]

Resolutie tegen het koek kappen en soortgelyk kermisvermaak en het maken van gaten [Waalre 1808]

Resolutie tegen ongepermitteerde overpaden [Waalre 1808]

Resolutie inzake het ruimen van gekochte heiturf [Waalre 1809]

Aartcedulle Westerhoven (1761)

Wachtreglement (Westerhoven 1797)

Aanscherping aardgebruik (Westerhoven 1797)

Ordonnantie inzake het steken van turf (Woensel 1662)

Ordonnantie op het schutten (Woensel 1729)

Ordonnantie inzake het steken van turf (Woensel 1735)

Verbod op het afvlaggen van de heide (Woensel 1767)

Ordonnantie op het overluiden der doden (Woensel 1776)

Ordonnantie inzake de schouw(Woensel 1797)

Verbod op het stoken van (St. Maartens-)vuren (Woensel 1798)

Ordonnantie inzake het weiden van vee (Woensel 1798)

Ordonnantie inzake het aangeven van lijken (Woensel 1800)

Ordonnantie tegen houtschenders (Woensel 1800)

Ordonnantie op het houden van de wacht (Woensel 1803)

Ordonnantie inzake het gebruik van vyvers en tegen het weghalen van marmer van het kerkhof (Woensel 1803

Ordonnantie inzake dolle honden (Woensel 1803)

Ordonnantie inzake brand (Woensel 1803)

Ordonnantie inzake wegwyzers, boomschenders en muziek in herbergen (Woensel 1803)

Ordonnantie inzake overbodige voetpaden (Woensel 1803)

Ordonnantie inzake brand (Woensel 1803)

Reglement van orde voor de vergadering van de municipaliteit (Woensel 1803)

Ordonnantie tegen het roken van pypen zonder mutsen (Woensel 1803)

Ordonnantie op het begraven der doden (Woensel 1804)

Ordonnantie inzake de wacht (Woensel 1804)

Ordonnantie inzake de diefstal van veevoeder (Woensel 1805)

Ordonnantie inzake het bestryden van rupsen (Woensel 1806)

Ordonnantie inzake het recht van patent bij het uitoefenen van een beroep (Woensel 1806)

Ordonnantie inzake patent voor het poederen van haar, etc. (Woensel en Eckard 1806)

Ordonnantie inzake met naakten lyve te baayen (Woensel 1807)

Ordonnantie inzake het molenaarsloon (Woensel 1807)

Ordonnantie inzake het verbieden van pyp roken (Woensel 1808)

Ordonnantie inzake het huisvesten van vreemdelingen (Woensel 1809)

Ordonnantie inzake het bestryden van mollen (Woensel 1809)

Ordonnantie inzake een collecte op verzoek van de koning (Woensel 1809)

 

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 28 december 2008

<