Kwitantie voor lossing cijns (1658)

Den Raedt van State der Vereenighde Nederlanden heeft ingevolge van de resolutien van heure ho. mo. de heeren Staaten Generael van den 10en november en 29en december 1657 als oock van den 23en january dese jaers goet gevonden te auctoriseren, so als geauctoriseert wert by dese Gysbert Pieck van Tienhoven, raedt ende rentmeester generael van de domeynen in de stadt ende quartier van 's Hertogenbosch omme te laten af lossen, betalen ende quyten de jaerlycxe grontchynsen, renten ende erfpachten onder syn district ende administratie den staet van den lande competeerende, daer van hy hier onder sal stellen de bekentenisse van dat de aflospenningen neffens de verloopen van dien aen syn handen zyn betaelt, waer mede alsdan een yeder ghelder van dien sal zyn ende blyven gelibereert, gequeten ende de panden daer van bevrydt ende ontlast voor haer ende haren erven of possesseuren van den pandt of panden voor altyt. Gedaen in 's Gravenhage den 29en juny 1658

A. van Loo vt.

Ter ordonnantie van den Raedt van State

J. Eyckbergh

Volgens de bovenstaende auctorisatie daer van het origineel onder my is berustende, bekenne ick rentmeester ondergheschreven ontfangen te hebben uyt handen van Johan van Blootenburch voorden heyligengeest ten Bossche woonende tot s'Hertogenbossche de somme van negenent'seventich gulden derthien stuyvers XII d over het capitael volgens placaet van den 23en january 1658 ende tot afquytinge van eenen grontchyns van 1-11-14 's jaers, verschult ende staende op verscheyde panden in verscheyde texten verschenen hebbende den ... XVI C achtenvyftich daer van het verloop oock voldaen is, staende in 't chynsboeck van Oisterwyck fol. 36 alwaer de selve alsnu als afgelost is gecasseert, zulcx dat den grondt daer van vry is ende sal blyven voor altyt, sonder prejuditie nochtans van verdere gerechtigheeden, soo den staet van den lande op den selven grondt daer en boven soude mogen competeeren. Van welcke voorsz. ontfangen somme ick beloove aen 't landt te verantwoorden naer behooren. Ten oirkonde hebben ick ondertekent tot Oisterwyck op ten 7 11ber 1658

G Pieck

Bron: Raad van State 29-6-1658, gedrukt op kwitantie 7-11-1658, kopie, bron: SADB Geefhuis onge´nventariseerde stukken 15e/2e helft 17e eeuw


Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt op 1 december 2001 door Hein Vera