Reglement nachtwacht (Dommelen 1804)

Order en reglement geformeert by het gemeenhet gemeentebestuur van Dommelen waarna zich in het vervolg de nachtwagt zal hebben te reguleren.

Art 1

Eerstelyk zal alle avonden te beginnen des avons om elf uren te eyndige des morgens om drie a vier uren of zo veel vroeger en later als dienstig zal bevonden worden de wacht gehouden worden in ieder rot met twee man voorzien van behoorlyk geweer te beginnen met primo november en daarmede continueren tot ultimo maart of zo als na omstandigheden zal bevonden worden.

2

Het zal aan niemand vrystaan om kinderen of personen die den ouderdom van agtien jaren niet hebben bereikt op de wagt te zenden als mede gene vrouwspersonen als enkel uit huisgezinnen waarin geen manspersonen zich bevinden of ten enenmaal buyten staat om iemand in hun plaats de wagt te konnen laten doen het geen zal staan ten beoordeling van het gemeentebestuur alhier.

3

De rotmeesters zullen gehouden zyn alle avonden tyde van het gaan der wacht omtrent negen uren de trommel te slaan (zullende dezelve vry zyn van het gaan op de wacht) wanneer de gene dewelke aan den toer zyn om de wacht te doen als dan gehouden zyn ten huyzen van den rotmeester te compareren en ten dien einden men kan weten wie dien nacht de wacht heeft en door den rotmeester den gecompareerden niet gequaam bevonden wordende tot het doen der wagt, zal weg gezonden en aanstons in den plaats van den afgekeurden ten eynden voors. een ander persoon moeten komen.

4

Die de wagt gehad hebben zullen gehouden zyn den zelve dag voor zonnen ondergang aan die op hen volgens voort te zeggen ten eynde se in tyds te weete dat zy den volgenden nacht de wacht te trekken en zal by gebreken van dien de nalatige gehouden wezen de wacht die volgt te moeten doen.

5

Die de wacht hebben zullen zyn verplicht zich ider by haren rotmeester alle uren of ten langsten anderhalf uur voor het huys te laten vinden zonder by den zelven te kloppen of roepen ten einde men by visitatie den wacht kan vinden.

6

Wanneer de wagt brand of enig ander onheil gewaar werd zullen zy aanstons waarschouwen en opkloppen den genen aan wiens huys of woning het voors. onheil is en verders de omleggende geburen en speciaal de rotmeester ider in zyn rot kennis geven die alsdan dadelyk de trommel zal doen slaan.

7

De wagt zal aan de huyzen geen onnodig alarm mogen maken of enige baldadighyd verrichten aan de huyzen of op de straten met roepen, zingen of schieten maar met discretie nevens de huyzen gaan en geensins door de akkers binnenwegen of voetpaden daar geen huysen staan.

8

Wanneer de wagt des nachts enige vreemdelingen of andere suspecten personen siet welke hun in de straten aan of in de huyzen ophouden zullen zy dezelve aanhouden en brengen in het het (sic) huys van een der schepenen dezer plaats die daarvan kennis zal geven aan den schout civiel ten einden den gearresteerden te examineren en daarmede ingevolge de wetten van den landen te handelen zullende in dusdanige geval de rotmeesters gehouden zyn zoveel manschappen ieder uit zyn rot tot bewaring van den gearresteerde te geven als schout en schepenen nodig zullen oordelen en zal een ider gehouden zyn op de eerste aanmaning te compareren.

9

De wagt zal des nachts in gen huisen of herbergen mogen gaan om aldaar te drinken of te blyven zitten en daardoor de wagt te houden te verzuimen, wordende mitsdeze aan alle waarden en waardinnen verboden om de wagt in huys te nemen of op te houden of voor voor (sic) dezelve te tappen of schenken.

10

De wagt zal nauwkeurig agt hebben te geven of er in enige huize buytengewoon licht is en als dan aan den bewoonder moeten vragen of er enig onheil is.

11

Voorts word wel expresselyk geordonneerd dat alleen en een igentlyk zich na dit reglement in allen deelen zal hebben te gedragen en daaraan te voldoen op pene dat een ider die tegen dezelve of een van deze voors. artikelen handelt of daar aan niet voldoet telkens zal verbeuren ene boete van drie guldens te verdylen een derde aan den gene die de calange zal doen een derden voor den schout civiel het overige derde part voor de arme dezer plaats welke boete by parate executie zonder form van proses zullen worden ingevorderd en zullen in allen gevallen de ouders of voogden voor hunne kinderen en de meesters of vrouwen voor hunnen dienstboden moeten boeten.

Aldus het gene voors. geordonneerd en gearresteerd in onze vergaderinge gehouden te Dommelen den negenden april 1800 en vier en zal hier op de approbatie worden verder verzocht van het Departementaal bestuur van Braband en vervolgens aan den volke worde bekend gemaakt.

Bron: SRE AA Dommelen 2 f 11 9-4-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2009.